Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:343:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 343, 19 septembrie 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 343

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 59
19 septembrie 2016


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUŢIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

2016/C 343/01

Ultimele publicații ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1


 

V   Anunţuri

 

PROCEDURI JURISDICŢIONALE

 

Curtea de Justiție

2016/C 343/02

Cauza C-455/14 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 19 iulie 2016 – H/Consiliul Uniunii Europene, Comisia Europeană, Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (MPUE) în Bosnia Herțegovina (Recurs — Politica externă și de securitate comună (PESC) — Decizia 2009/906/PESC — Misiunea de Poliție a Uniunii Europene (MPUE) în Bosnia și Herțegovina — Agent național detașat — Schimbarea repartizării într-un birou regional al acestei misiuni — Articolul 24 alineatul (1) al doilea paragraf ultima teză TUE — Articolul 275 primul paragraf TFUE — Acțiune în anulare și în despăgubire — Competența instanțelor Uniunii Europene — Articolele 263 și 268 și articolul 340 al doilea paragraf TFUE)

2

2016/C 343/03

Cauza C-493/14: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 21 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesfinanzgericht – Außenstelle Linz – Austria) – Dilly’s Wellnesshotel GmbH/Finanzamt Linz [Trimitere preliminară — Ajutoare de stat — Schemă de ajutoare sub forma unor reduceri ale taxelor de mediu — Regulamentul (CE) nr. 800/2008 — Categorii de ajutoare care pot fi considerate compatibile cu piața internă și exceptate de la obligația de notificare — Caracterul obligatoriu al condițiilor de exceptare — Articolul 3 alineatul (1) — Trimitere expresă la acest regulament în schema de ajutoare]

3

2016/C 343/04

Cauza C-526/14: Hotărârea Curții (Marea Camera) din 19 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Ustavno sodišče Republike Slovenije – Slovenia) – Tadej Kotnik și alții/Državni zbor Republike Slovenije (Trimitere preliminară — Validitatea și interpretarea Comunicării Comisiei privind sectorul bancar — Interpretarea Directivelor 2001/24/CE și 2012/30/UE — Ajutoare de stat acordate băncilor în contextul crizei financiare — Repartizarea sarcinilor — Lichidarea fondurilor proprii ale acționarilor, a capitalului hibrid și a datoriei subordonate — Principiul protecției încrederii legitime — Drept de proprietate — Protejarea intereselor asociaților și ale terților — Reorganizarea și lichidarea instituțiilor de credit)

3

2016/C 343/05

Cauza C-542/14: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Augstākā tiesa – Letonia) – SIA „VM Remonts” (fostă SIA „DIV un KO”), SIA „Ausma grupa”/Konkurences padome și Konkurences padome/SIA „Pārtikas kompānija” [Trimitere preliminară — Concurență — Articolul 101 alineatul (1) TFUE — Situație pur internă — Aplicarea unei reglementări naționale similare — Competența Curții — Practică concertată — Răspunderea unei întreprinderi pentru acțiunile unui prestator de servicii — Condiții]

4

2016/C 343/06

Cauza C-597/14 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 21 iulie 2016 – Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)/Xavier Grau Ferrer, Juan Cándido Rubio Ferrer, Alberto Rubio Ferrer (Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 76 alineatul (2) — Regulamentul (CE) nr. 2868/95 — Norma 50 alineatul (1) al treilea paragraf — Marcă figurativă — Opoziția titularului unei mărci anterioare — Dovada existenței, a valabilității și a domeniului de protecție ale mărcii anterioare — Luare în considerare de către camera de recurs a unui element de probă prezentat tardiv — Respingerea opoziției de către camera de recurs)

5

2016/C 343/07

Cauza C-4/15: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Hoge Raad der Nederlanden – Țările de Jos) – Staatssecretaris van Financiën/Argos Supply Trading BV (Trimitere preliminară — Uniunea vamală — Tariful vamal comun — Regimuri vamale cu impact economic — Perfecționare pasivă — Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 — Articolul 148 litera (c) — Eliberarea unei autorizații — Condiții economice — Inexistența unei atingeri serioase aduse intereselor esențiale ale transformatorilor comunitari — Noțiunea „transformatori comunitari”)

6

2016/C 343/08

Cauza C-104/15: Hotărârea Curții (Camera a noua) din 21 iulie 2016 – Comisia Europeană/România („Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Protecția mediului — Directiva 2006/21/CE — Gestionarea deșeurilor — Minerit — Iazuri de decantare — Emisie de praf — Particule fine de praf în suspensie în aer — Poluare — Sănătatea persoanelor — Măsuri de prevenire obligatorii — Articolele 4 și 13 — Constatarea existenței unei neîndepliniri a obligațiilor”)

6

2016/C 343/09

Cauza C-226/15 P: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 21 iulie 2016 – Apple and Pear Australia Ltd, Star Fruits Diffusion/Oficiul Uniunii Europene pentru proprietate intelectuală, Carolus C. BVBA (Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Cerere de înregistrare a mărcii verbale a Uniunii Europene English pink — Opoziția titularului mărcii verbale PINK LADY și al mărcilor figurative care cuprind elementele verbale „Pink Lady” — Respingerea opoziției — Dreptul unei instanțe competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene — Reformare — Autoritate de lucru judecat)

7

2016/C 343/10

Cauza C-341/15: Hotărârea Curții (Camera a zecea) din 20 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Wien – Austria) – Hans Maschek/Magistratsdirektion der Stadt Wien – Personalstelle Wiener Stadtwerke (Trimitere preliminară — Politica socială — Directiva 2003/88/CE — Articolul 7 — Dreptul la concediu anual plătit — Pensionare la cererea persoanei interesate — Lucrător care nu a efectuat în întregime concediul anual plătit înainte de încetarea raportului său de muncă — Reglementare națională care exclude indemnizația financiară pentru concediul anual plătit neefectuat — Concediu medical — Funcționari)

7

2016/C 343/11

Cauze conexate C-387/15 și C-388/15: Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 21 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Raad van State – Belgia) – Hilde Orleans, Rudi Van Buel, Marina Apers (C-387/15) și Denis Malcorps, Myriam Rijssens, Guido Van De Walle (C-388/15)/Vlaams Gewest [Trimitere preliminară — Mediu — Directiva 92/43/CEE — Conservarea habitatelor naturale — Arii speciale de conservare — Situl Natura 2000 „Estuarul râurilor Escaut și Durme de la granița olandeză până la Gent” — Dezvoltarea unei zone portuare — Evaluarea efectelor unui plan sau ale unui proiect asupra unui sit protejat — Realizarea unor efecte negative — Dezvoltare prealabilă, dar încă nefinalizată, a unei arii de tip echivalent cu partea distrusă — Finalizare ulterioară evaluării — Articolul 6 alineatele (3) și (4)]

8

2016/C 343/12

Cauza C-502/14: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 30 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Buzzi Unicem SpA și alții/Comitato nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico (Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii Europene — Directiva 2003/87/CE — Articolul 10a alineatul (5) — Metodă de alocare a cotelor — Alocare a cotelor cu titlu gratuit — Mod de calcul al factorului de corecție transsectorial uniform — Decizia 2011/278/UE — Articolul 15 alineatul (3) — Decizia 2013/448/UE — Articolul 4 — Anexa II — Validitate)

9

2016/C 343/13

Cauza C-129/15: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 7 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de l’Administrativen sad Sofia-grad – Bulgaria) – H. M./Agentsia za darzhavna finansova inspektsia (ADFI) (Trimitere preliminară — Contracte de achiziții publice de bunuri — Directiva 2004/18/CE — Articolul 1 alineatul (9) — Noțiunea „organism de drept public” — Spital înființat în scop lucrativ și al cărui capital este în întregime privat — Venit care provine mai mult de 50 % sau de 30 % din plățile regimului public de asigurări de sănătate în schimbul efectuării prestațiilor medicale — Articolul 7 litera (b) — Valoare estimată a contractului — Prag care nu este atins — Interes transfrontalier cert — Lipsă de informații — Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții — Inadmisibilitate vădită)

10

2016/C 343/14

Cauza C-214/15: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 7 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – Municipio de Vila Pouca de Aguiar/Sá Machado & Filhos SA Trimitere preliminară — Contracte de achiziţii publice de lucrări — Directiva 2004/18/CE — Articolul 55 — Anunţ de participare — Ofertă neînsoţită de documente care să justifice preţul anormal de scăzut — Criterii de stabilire — Articolul 7 litera (c) — Valoarea contractului — Prag neatins — Interes transfrontalier cert — Lipsa de informaţii — Inadmisibilitate vădită)

10

2016/C 343/15

Cauza C-246/15 P: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 14 iulie 2016 – Pollmeier Massivholz GmbH & Co. KG/Comisia Europeană, Land Hessen [Recurs — Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții — Ajutoare de stat — Măsuri de stat privind construirea unei fabrici de cherestea în landul Hessen (Germania) — Decizie prin care se constată inexistența unui ajutor de stat — Neinițierea procedurii oficiale de investigare — Recurs în parte vădit inadmisibil și în parte vădit nefondat]

11

2016/C 343/16

Cauza C-293/15 P: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 30 iunie 2016 – Slovenská pošta a.s./Comisia Europeană, Republica Slovacă, Cromwell a.s., Slovak Mail Services a.s., Prvá Doručovacia, a.s., ID Marketing Slovensko s.r.o. (fostă TNT Post Slovensko s.r.o.) (Recurs — Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții — Întreprinderi publice — Modificarea legislației slovace privind serviciile poștale — Drepturi exclusive acordate operatorului istoric Slovenská pošta a.s. pentru furnizarea serviciilor de curierat „hibrid — Decizie prin care aceste dispoziții sunt declarate incompatibile cu articolele 86 și 82 CE)

11

2016/C 343/17

Cauza C-295/15 P: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 22 iunie 2016 – Matratzen Concord GmbH/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) (Recurs — Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curţii — Marcă a Uniunii Europene — Marca verbală a Uniunii Europene ARKTIS — Cerere de decădere — Utilizare serioasă a mărcii — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 51 alineatul (1) litera (a) — Forma de utilizare a mărcii — Dovada utilizării mărcii — Consimţământul titularului — Respingere parţială a cererii de decădere)

12

2016/C 343/18

Cauza C-399/15 P: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 12 iulie 2016 – Vichy Catalán, SA/Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, Hijos de Rivera, SA (Recurs — Marcă a Uniunii Europene — Termen de introducere a acțiunii — Caz fortuit — Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții — Inadmisibilitate vădită)

12

2016/C 343/19

Cauza C-450/15: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 28 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Consiglio di Stato – Italia) – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato/Italsempione – Spedizioni Internazionali SpA [Trimitere preliminară — Articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții — Regulamentul (CE) nr. 1/2003 — Articolul 23 alineatul (2) litera (a) — Interpretare în raport cu principiul proporționalității — Stabilirea cuantumului amenzii — Criterii — Orientări privind calcularea amenzilor — Practică națională — Ajustare a cuantumului de bază al amenzii — Luare în considerare a unor circumstanțe agravante sau atenuante — Aplicare a limitei maxime de 10 % din cifra de afaceri totală — Lipsa competenței Curții — Necompetenţă vădită]

13

2016/C 343/20

Cauza C-456/15: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 14 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Verwaltungsgericht Berlin – Germania) – BASF SE/Bundesrepublik Deutschland (Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Uniunii Europene — Directiva 2003/87/CE — Articolul 10a alineatul (5) — Metodă de alocare a cotelor — Alocare de cote cu titlu gratuit — Mod de calcul al factorului de corecție transsectorial uniform — Decizia 2011/278/UE — Articolul 15 alineatul (3) — Decizia 2013/448/UE — Articolul 4 — Anexa II — Validitate)

13

2016/C 343/21

Cauza C-510/15 P: Ordonanța Curții din 7 iulie 2016 – Fapricela – Indústria de Trefilaria, SA/Comisia Europeană (Recurs — Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curţii — Concurenţă — Înţelegeri — Piaţa europeană a oţelului pentru precomprimare — Sarcina probei — Prezumţia de nevinovăţie — Amenzi — Orientările din anul 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor — Competenţă de fond — Stabilirea gravităţii încălcării şi a cuantumului adițional cu titlu de descurajare — Motivare — Principiile proporţionalităţii şi egalităţii de tratament)

14

2016/C 343/22

Cauza C-523/15 P: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 7 iulie 2016 – Westfälische Drahtindustrie GmbH, Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG, Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG/Comisia Europeană (Recurs — Articolul 181 din Regulamentul de procedură al Curții — Concurență — Înțelegeri — Piața europeană a oțelului pentru precomprimare — Amenzi — Aprecierea capacității de plată — Orientările din 2006 privind calcularea cuantumului amenzilor — Competenţă de fond — Luarea în considerare a unor fapte ulterioare deciziei în litigiu — Principiile proporționalității și egalității de tratament — Dreptul la protecție jurisdicțională efectivă)

15

2016/C 343/23

Cauza C-604/15 P: Ordonanța Curții din 12 iulie 2016 – Ana Pérez Gutiérrez/Comisia Europeană (Recurs — Regulamentul de procedură al Curții — Articolul 181 — Responsabilitatea extracontractuală a Uniunii Europene — Sănătate publică — Fotografii propuse de către Comisie ca avertismente privind sănătatea destinate să figureze pe ambalajele produselor din tutun — Utilizare neautorizată a imaginii unei persoane decedate)

15

2016/C 343/24

Cauza C-608/15 P: Ordonanța Curții (Camera a opta) din 7 iulie 2016 – Panasonic Corp./MT Picture Display Co. Ltd, Comisia Europeană (Recurs — Regulamentul de procedură al Curții — Articolul 181 — Piața mondială a tuburilor pentru monitoare TV și monitoare de calculatoare — Acorduri și practici concertate în materie de prețuri, de împărțire a piețelor și a clienților și de limitare a producției — Dreptul la apărare — Comunicare privind obiecțiunile — Conținut)

16

2016/C 343/25

Cauza C-669/15: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 30 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour d'appel de Versailles – Franța) – Electricité Réseau Distribution France SA (ERDF)/Axa Corporate Solutions SA, Ombrière Le Bosc SAS [Trimitere preliminară — Lipsa cadrului juridic — Inadmisibilitate vădită — Articolul 53 alineatul (2) și articolul 94 din Regulamentul de procedură al Curții]

16

2016/C 343/26

Cauza C-7/16: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 5 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Juzgado de Primera Instancia no 11 de Vigo – Spania) – Banco Popular Español SA, PL Salvador SARL/Maria Rita Giraldez Villar, Modesto Martínez Baz (Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Directiva 93/13/CEE — Clauze abuzive — Cesiune de creanță — Dreptul debitorului de a-și stinge datoria — Condițiile de exercitare a acestui drept)

17

2016/C 343/27

Cauza C-55/16: Ordonanța Curții (Camera a noua) din 30 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – România) – Evo Bus GmbH/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești (Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată — Dreptul la rambursare — A opta directivă 79/1072/CEE — Condiții de obținere a rambursării — Impunerea altor condiții față de cele prevăzute la articolele 3 și 4 — Obligația de a face dovada achitării taxei — Admisibilitate)

17

2016/C 343/28

Cauza C-173/16: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 22 iunie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Court of Appeal – Irlanda) – M. H./M. H. (Trimitere preliminară — Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții — Inexistența unei îndoieli rezonabile — Competența judiciară în materie matrimonială — Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 — Articolul 16 alineatul (1) litera (a) — Stabilirea datei sesizării instanței — Noțiunea „data depunerii la instanță a actului de sesizare a instanței sau a unui act echivalent”)

18

2016/C 343/29

Cauza C-238/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Münster (Germania) la 26 aprilie 2016 – X/Finanzamt I

18

2016/C 343/30

Cauza C-259/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la 10 mai 2016 – Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) și alții/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico

19

2016/C 343/31

Cauza C-260/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italia) la 11 mai 2016 – Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali (AICAI) și alții/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Ministero dello Sviluppo Economico

20

2016/C 343/32

Cauza C-273/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Corte suprema di cassazione (Italia) la 13 mai 2016 – Agenzia delle Entrate/Federal Express Europe Inc.

21

2016/C 343/33

Cauza C-274/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Amtsgericht Düsseldorf (Germania) la 13 mai 2016 – flightright GmbH/Air Nostrum, Líneas Aéreas del Mediterráneo SA

22

2016/C 343/34

Cauza C-290/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 24 mai 2016 – Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG/Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

22

2016/C 343/35

Cauza C-311/16 P: Recurs introdus la 20 mai 2016 de Zoohaus Bürstadt, Helmut Ofenloch GmbH & Co. KG împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a opta) din 17 martie 2016 în cauza T-817/14, Zoofachhandel Züpke GmbH și alții/Comisia Europeană

23

2016/C 343/36

Cauza C-316/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Germania) la 3 iunie 2016 – B/Land Baden-Württemberg

23

2016/C 343/37

Cauza C-322/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Consiglio di Stato (Italia) la 7 iunie 2016 – Global Starnet Ltd/Ministero dell’Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato

24

2016/C 343/38

Cauza C-326/16 P: Recurs introdus la 9 iulie 2016 de LL împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a șaptea) din 19 aprilie 2016 în cauza T-615/15, LL/Parlamentul European

25

2016/C 343/39

Cauza C-336/16: Acțiune introdusă la 15 iunie 2016 – Comisia Europeană/Polonia

27

2016/C 343/40

Cauza C-348/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunale di Milano (Italia) la 22 iunie 2016 – Sacko Moussa/Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Milano

28

2016/C 343/41

Cauza C-350/16 P: Recurs introdus la 24 iunie 2016 de Salvatore Aniello Pappalardo, Pescatori La Tonnara Soc. coop., Fedemar Srl, Testa Giuseppe & C. s.n.c, Pescatori San Pietro Apostolo Srl, Camplone Arnaldo & C. Snc di Camplone Arnaldo & C., Valentino Pesca s.a.s., di Camplone Arnaldo & C. împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a treia) din 27 aprilie 2016 în cauza T-316/13, Pappalardo și alții/Comisia

28

2016/C 343/42

Cauza C-360/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 29 iunie 2016 – Bundesrepublik Deutschland/Aziz Hasan

30

2016/C 343/43

Cauza C-364/16 P: Recurs introdus la 1 iulie 2016 de Trioplast Industrier AB împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea) din 12 mai 2016 în cauza T-669/14, Trioplast Industrier AB/Comisia Europeană

31

2016/C 343/44

Cauza C-366/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Belgia) la 5 iulie 2016 – H. F./Belgische Staat

33

2016/C 343/45

Cauza C-372/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberlandesgericht München (Germania) la 6 iulie 2016 – Soha Sahyouni/Raja Mamisch

33

2016/C 343/46

Cauza C-382/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Germania) la 11 iulie 2016 – Hornbach-Baumarkt-AG/Finanzamt Landau

34

2016/C 343/47

Cauza C-386/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lituania) la 12 iulie 2016 – UAB „Toridas”/Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos și Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

34

2016/C 343/48

Cauza C-387/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (Lituania) la 12 iulie 2016 – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos/„Nidera B. V.” și Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

35

2016/C 343/49

Cauza C-407/16: Cerere de decizie preliminară introdusă de Augstākā tiesa (Latonia) la 20 iulie 2016 – SIA „Aqua Pro”/Valsts ieņēmumu dienests

36

2016/C 343/50

Cauza C-155/16: Ordonanța președintelui Curții din 8 iulie 2016 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation – Franța) – Sarval Sud-Est SAS, Siffda Bretagne SAS, Siffda Centre SAS, Siram SARL, Francisque Gay, Patrick Legras de Grandcourt/Association ATM Porc, Association ATM Avicole, Association ATM équidés Angee, Association ATM éleveurs de ruminants, Association ATM lapins Clipp, Association ATM palmipèdes gras – Cifog, Association ATM ponte – CNPO, Atemax France, Monnard Jura SNC, Fédération nationale bovine (FNB), Fédération nationale porcine

37

 

Tribunalul

2016/C 343/51

Cauza T-72/12: Ordonanța Tribunalului din 18 iulie 2016 – Bank Mellat/Consiliul („Politica externă și de securitate comună — Măsuri restrictive luate împotriva Iranului în scopul împiedicării proliferării nucleare — Înghețarea fondurilor — Anularea actelor atacate — Nepronunțare asupra fondului”)

38

2016/C 343/52

Cauza T-365/16: Acțiune introdusă la 8 iulie 2016 – Portigon/Comitetul unic de rezoluție

38

2016/C 343/53

Cauza T-376/16: Acțiune introdusă la 14 iulie 2016 – Oberösterreichische Landesbank/SRB

40

2016/C 343/54

Cauza T-377/16: Acțiune introdusă la 14 iulie 2016 – Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/SRB

41

2016/C 343/55

Cauza T-395/16: Acțiune introdusă la 22 iulie 2016 – Windfinder R&L/EUIPO (Windfinder)

41

2016/C 343/56

Cauza T-404/16: Acțiune introdusă la 29 iulie 2016 – Galletas Gullon/EUIPO – O2 Holdings (Forma unui ambalaj)

42

2016/C 343/57

Cauza T-407/16: Acțiune introdusă la 26 iulie 2016 – Banco Popular Español/EUIPO – Pledgeling (p)

43

2016/C 343/58

Cauza T-418/16: Acțiune introdusă la 29 iulie 2016 – Galletas Gullon/EUIPO – O2 Holdings (forma unui ambalaj)

43

2016/C 343/59

Cauza T-419/16: Acțiune introdusă la 28 iulie 2016 – Carrera Brands/EUIPO – Autec (Carrera)

44

2016/C 343/60

Cauza T-421/16: Acțiune introdusă la 29 iulie 2016 – sheepworld/EUIPO (Beste Oma)

45

2016/C 343/61

Cauza T-422/16: Acțiune introdusă la 29 iulie 2016 – sheepworld/EUIPO (Beste Mama)

45

2016/C 343/62

Cauza T-425/16: Acțiune introdusă la 29 iulie 2016 – Hoffmann/EUIPO (Genius)

46

2016/C 343/63

Cauza T-427/16: Acțiune introdusă la 29 iulie 2016 – Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE)

46

2016/C 343/64

Cauza T-428/16: Acțiune introdusă la 29 iulie 2016 – Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL LOVER)

47

2016/C 343/65

Cauza T-429/16: Acțiune introdusă la 29 iulie 2016 – Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL HUSBAND)

48

2016/C 343/66

Cauza T-438/16: Acțiune introdusă la 5 august 2016 – Altunis/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI)

48

2016/C 343/67

Cauza T-506/14: Ordonanța Tribunalului din 12 iulie 2016 – Grandi Navi Veloci/Comisia

49


RO

 

Top