Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2010:063:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 63, 13 martie 2010


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2010.063.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 63

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 53
13 martie 2010


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Curtea de Justiție

2010/C 063/01

Ultima publicație a Curții de Justiție în Jurnalul Oficial al Uniunii EuropeneJO C 51, 27.2.2010

1


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI JURISDICȚIONALE

 

Curtea de Justiție

2010/C 063/02

Cauza C-444/07: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 21 ianuarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ — Republica Polonă) — Procedură de insolvență deschisă împotriva MG Probud Gdynia sp. z o.o [Cooperare judiciară în materie civilă — Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 — Proceduri de insolvență — Refuzul recunoașterii de către un stat membru a hotărârii de a deschide o procedură de insolvență pronunțată de instanța competentă dintr-un alt stat membru, precum și a hotărârilor privind desfășurarea și închiderea acestei proceduri de insolvență]

2

2010/C 063/03

Cauzele conexate C-471/07 și C-472/07: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 14 ianuarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Conseil d'État — Belgia) — Association générale de l’industrie du médicament (AGIM) ASBL (C-471/07 și C-472/07), Bayer SA (C-471/07 și C-472/07), Pfizer SA (C-471/07 și C-472/07), Servier Benelux SA (C-471/07 și C-472/07), Janssen Cilag SA (C-471/07), Sanofi-Aventis Belgium SA, fosta Sanofi Synthelabo SA (C-472/07)/État belge [Directiva 89/105/CEE — Transparența măsurilor care reglementează stabilirea prețurilor medicamentelor de uz uman — Articolul 4 alineatul (1) — Efect direct — Blocarea prețurilor]

2

2010/C 063/04

Cauza C-546/07: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 ianuarie 2010 — Comisia Europeană/Republica Federală Germania (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libera prestare a serviciilor — Articolul 49 CE — Anexa XII la Actul de aderare — Lista prevăzută la articolul 24 din Actul de aderare: Polonia — Capitolul 2 punctul 13 — Posibilitatea Republicii Federale Germania de a deroga de la articolul 49 primul paragraf CE — Clauză de «standstill» — Convenția dintre guvernul Republicii Federale Germania și guvernul Republicii Polone din 31 ianuarie 1990 privind detașarea de lucrători polonezi în vederea executării unor contracte de antrepriză — Excluderea posibilității ca întreprinderile stabilite în alte state membre să încheie cu întreprinderile poloneze contracte de antrepriză cu privire la lucrări ce trebuie efectuate în Germania — Extinderea restricțiilor existente la data semnării Tratatului de aderare referitoare la accesul lucrătorilor polonezi pe piața germană a forței de muncă)

3

2010/C 063/05

Cauza C-555/07: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 19 ianuarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Landesarbeitsgericht Düsseldorf — Germania) — Seda Kücükdeveci/Swedex GmbH & Co. KG (Principiul nediscriminării pe motive de vârstă — Directiva 2000/78/CE — Legislație națională referitoare la concediere care nu ia în considerare perioada în care salariatul a fost încadrat în muncă înainte de împlinirea vârstei de 25 de ani pentru calcularea termenului de preaviz — Justificare a măsurii — Reglementare națională contrară directivei — Rolul instanței naționale)

4

2010/C 063/06

Cauza C-118/08: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 26 ianuarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Supremo — Spania) — Transportes Urbanos y Servicios Generales, SAL/Administración del Estado (Autonomia procedurală a statelor membre — Principiul echivalenței — Acțiune în răspundere îndreptată împotriva statului — Încălcarea dreptului Uniunii — Încălcarea Constituției)

4

2010/C 063/07

Cauza C-226/08: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 14 ianuarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgericht Oldenburg — Germania) — Stadt Papenburg/Republica Federală Germania (Directiva 92/43/CEE — Conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică — Decizia statului membru interesat de a și exprima acordul privind proiectul de listă a siturilor de importanță comunitară stabilit de Comisie — Interese și puncte de vedere care trebuie luate în considerare)

5

2010/C 063/08

Cauza C-229/08: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 12 ianuarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Verwaltungsgericht Frankfurt am Main — Germania) — Colin Wolf/Stadt Frankfurt am Main [Directiva 2000/78/CE — Articolul 4 alineatul (1) — Interzicerea discriminărilor pe motive de vârstă — Dispoziție națională care stabilește la 30 de ani vârsta maximă de recrutare a funcționarilor în cadrul serviciului de pompieri — Obiectiv urmărit — Noțiunea „cerință profesională esențială și determinantă”]

6

2010/C 063/09

Cauza C-233/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 14 ianuarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Nejvyšší správní soud — Republica Cehă) — Milan Kyrian/Celní úřad Tábor (Asistență reciprocă în materie de recuperare a creanțelor — Directiva 76/308/CEE — Competența de verificare a instanțelor statului membru în care se află sediul autorității solicitate — Forță executorie a titlului care permite executarea recuperării — Caracter corespunzător al notificării titlului către debitor — Notificare într-o limbă neînțeleasă de destinatar)

6

2010/C 063/10

Cauza C-264/08: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 28 ianuarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Hof van Cassatie van België — Belgia) — Belgische Staat/Direct Parcel Distribution Belgium NV [Codul vamal comunitar — Datorie vamală — Valoarea taxelor — Articolele 217 și 221 — Resurse proprii ale Comunităților — Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1150/2000 — Articolul 6 — Cerința unei înscrieri în evidența contabilă a valorii taxelor anterior comunicării acesteia către debitor — Noțiunea de valoare „legal datorată”]

7

2010/C 063/11

Cauza C-311/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 21 ianuarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal de première instance de Mons — Belgia) — Société de Gestion Industrielle (SGI)/État belge (Libertatea de stabilire — Libera circulație a capitalurilor — Impozitare directă — Legislație în materie de impozit pe venit — Stabilirea venitului impozabil al societăților — Societăți care se află într o situație de interdependență — Avantaj neobișnuit sau gratuit acordat de o societate rezidentă unei societăți stabilite în alt stat membru — Adăugarea cuantumului avantajului în discuție la profitul propriu al societății rezidente care l-a acordat — Repartizare echilibrată a competenței de impozitare între statele membre — Combaterea evaziunii fiscale — Prevenirea practicilor abuzive — Proporționalitate)

8

2010/C 063/12

Cauza C-333/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 28 ianuarie 2010 — Comisia Europeană/Republica Franceză (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Libera circulație a mărfurilor — Articolele 28 CE și 30 CE — Restricții cantitative la import — Măsuri cu efect echivalent — Regim de autorizare prealabilă — Adjuvanți tehnologici și produse alimentare la prepararea cărora au fost utilizați adjuvanți tehnologici care provin din alte state membre, în care sunt fabricați și/sau comercializați în mod legal — Procedură care permite operatorilor economici obținerea înscrierii unor astfel de substanțe pe o „listă pozitivă” — Clauză de recunoaștere reciprocă — Cadru reglementar național care creează o situație de insecuritate juridică pentru unii operatori economici)

8

2010/C 063/13

Cauza C-343/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 14 ianuarie 2010 — Comisia Europeană/Republica Cehă (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 2003/41/CE — Activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale — Netranspunerea parțială în termenul prevăzut — Lipsa instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale stabilite pe teritoriul național — Competența statelor membre de a organiza sistemul lor național de pensii pentru limită de vârstă)

9

2010/C 063/14

Cauza C-362/08 P: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 26 ianuarie 2010 — Internationaler Hilfsfonds eV/Comisia Europeană [Recurs — Acces la documentele instituțiilor — Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 — Acțiune în anulare — Noțiunea „act atacabil” în sensul articolului 230 CE]

9

2010/C 063/15

Cauza C-398/08 P: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 21 ianuarie 2010 — Audi AG/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) [Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) și articolul 63 — Marca verbală Vorsprung durch Technik — Mărci constituite din sloganuri publicitare — Caracter distinctiv — Cerere de înregistrare a mărcii pentru o multitudine de produse și de servicii — Public relevant — Apreciere și motivare globală — Documente noi]

10

2010/C 063/16

Cauza C-406/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 28 ianuarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de High Court of Justice (Queen's Bench Division) — Regatul Unit) — Uniplex (UK) Ltd/NHS Business Services Authority (Directiva 89/665/CEE — Proceduri care vizează căile de atac față de atribuirea contractelor de achiziții publice — Termen de introducere a acțiunii — Dată de la care începe să curgă termenul de introducere a acțiunii)

11

2010/C 063/17

Cauzele conexate C-430/08 și C-431/08: Hotărârea Curții (Camera a patra) din 14 ianuarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de VAT and Duties Tribunal, Edinburgh și VAT and Duties Tribunal, Northern Ireland — Regatul Unit) — Terex Equipment Ltd (C-430/08), FG Wilson (Engineering) Ltd (C-431/08), Caterpillar EPG Ltd (C-431/08)/The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs [Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 de instituire a Codului vamal comunitar — Articolele 78 și 203 — Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 — Articolul 865 — Regimul de perfecționare activă — Cod tarifar incorect — Nașterea unei datorii vamale — Revizuirea declarației vamale]

11

2010/C 063/18

Cauza C-456/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 28 ianuarie 2010 — Comisia Europeană/Irlanda (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Directiva 93/37/CEE — Contracte de achiziții publice de lucrări — Notificarea candidaților și a ofertanților cu privire la deciziile de atribuire a contractului — Directiva 89/665/CEE — Proceduri privind căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice — Termen de introducere a căii de atac — Dată de la care începe să curgă termenul de introducere a căii de atac)

12

2010/C 063/19

Cauza C-462/08: Hotărârea Curții (Camera a doua) din 21 ianuarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg — Germania) — Ümit Bekleyen/Land Berlin (Acordul de asociere CEE-Turcia — Articolul 7 al doilea paragraf din Decizia nr. 1/80 a Consiliului de asociere — Dreptul unui copil al unui lucrător turc de a accepta orice ofertă de încadrare în muncă în statul membru gazdă în care a urmat o formare profesională — Începutul formării profesionale după plecarea definitivă a părinților din acest stat membru)

13

2010/C 063/20

Cauza C-470/08: Hotărârea Curții (Camera a cincea) din 21 ianuarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Gerechtshof te Arnhem — Țările de Jos) — K. van Dijk/Gemeente Kampen [Politica agricolă comună — Sistem integrat de gestionare și control ale anumitor scheme de plată — Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 — Schemă de plată unică — Transfer de drepturi la plată — Expirarea contractului de arendare — Obligațiile arendașului și ale arendatorului]

13

2010/C 063/21

Cauza C-472/08: Hotărârea Curții (Camera întâi) din 21 ianuarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Augstākās tiesas Senāts — Republica Letonia) — Alstom Power Hydro/Valsts ieņēmumu dienests [Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare — A șasea directivă TVA — Articolul 18 alineatul (4) — Legislație națională care prevede un termen de prescripție de trei ani pentru rambursarea excedentelor de TVA]

14

2010/C 063/22

Cauza C-473/08: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 28 ianuarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Sächsisches Finanzgericht — Germania) — Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz/Finanzamt Dresden I [A șasea directivă TVA — Articolul 13 secțiunea A alineatul (1) litera (j) — Scutire — Pregătire particulară oferită de cadre didactice la nivel de învățământ școlar sau universitar — Prestațiile furnizate de un cadru didactic independent în cadrul cursurilor de formare profesională continuă organizate de un institut terț]

14

2010/C 063/23

Cauza C-22/09: Hotărârea Curții (Camera a opta) din 29 octombrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului (Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Politica energetică — Economie de energie — Directiva 2002/91/CE — Performanța energetică a clădirilor — Netranspunere în termenul prevăzut)

15

2010/C 063/24

Cauza C-403/09 PPU: Hotărârea Curții (Camera a treia) din 23 decembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Višje sodišče v Mariboru — Republica Slovenia) — Jasna Detiček/Maurizio Sgueglia [Cooperare judiciară în materie civilă — Materia matrimonială și materia răspunderii părintești — Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 — Măsuri provizorii cu privire la încredințare — Hotărâre executorie într un stat membru — Deplasare ilicită a copilului — Alt stat membru — Altă instanță — Încredințare a copilului celuilalt părinte — Competență — Procedură preliminară de urgență]

16

2010/C 063/25

Cauza C-162/08-C-164/08: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 23 noiembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Monomeles Protodikeio Rethymnis — Grecia) — Geórgios K. Lagoudakis/Kentro Anoiktis Prostasias Hlikiomenon Dimou Rethymnis (C-162/08) și Dimitrios G. Ladakis, Andréas M. Birtas, Konstantinos G. Kyriakopoulos, Emmanouil V. Klamponis, Sofoklis E. Mastorakis/Dimos Geropotamou (C-163/08) și Michail Zacharioudakis/Dimos Lampis(C-164/08) [Articolul 104 alineatul (3) primul paragraf din Regulamentul de procedură — Politică socială — Directiva 1999/70/CE — Clauzele 5 și 8 din acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată — Contracte de muncă pe durată determinată în sectorul public — Primul sau unicul contract — Contracte succesive — Măsură legală echivalentă — Reducere a nivelului general de protecție a lucrătorilor — Măsuri care vizează prevenirea abuzurilor — Sancțiuni — Interdicție absolută de transformare a contractelor de muncă pe durată determinată în contracte pe durată nedeterminată în sectorul public — Consecințe ale unei transpuneri incorecte a unei directive — Interpretare conformă]

16

2010/C 063/26

Cauza C-444/08 P: Ordonanța Curții din 26 noiembrie 2009 — Região autónoma dos Açores/Consiliul Uniunii Europene, Comisia Comunităților Europene, Regatul Spaniei, Seas at Risk VZW, WWF — World Wide Fund for Nature, Stichting Greenpeace Council [Recurs — Articolul 119 din Regulamentul de procedură — Regulamentul (CE) nr. 1954/2003 — Acțiune în anulare — Inadmisibilitate — Entitate regională sau locală — Acte care privesc în mod direct și individual această entitate — Recurs în parte vădit inadmisibil și vădit nefondat]

18

2010/C 063/27

Cauzele conexate C-488/08 P și C-489/08 P: Ordonanța Curții (Camera a șasea) din 4 decembrie 2009 — Matthias Rath/Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Dr. Grandel GmbH [Recurs — Marcă comunitară — Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) — Mărcile verbale Epican și Epican Forte — Opoziția titularului mărcii verbale comunitare EPIGRAN — Risc de confuzie — Refuz parțial de înregistrare — Recursuri în mod vădit inadmisibile]

18

2010/C 063/28

Cauza C-494/08 P: Ordonanța Curții (Camera a cincea) din 9 decembrie 2009 — Prana Haus GmbH/Oficiul pentru Armonizare în cadrul pieței interne (mărci, desene și modele industriale) [Recurs — Articolul 119 din Regulamentul de procedură — Marcă comunitară — Marca verbală PRANAHAUS — Regulament (CE) nr. 40/94 — Motiv absolut de refuz — Caracter descriptiv — Recurs în parte în mod vădit inadmisibil și în parte în mod vădit nefondat]

19

2010/C 063/29

Cauza C-497/08: Ordonanța Curții (Camera a treia) din 12 ianuarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Amtsgericht Charlottenburg — Germania) — Amiraike Berlin GmbH (Procedură necontencioasă — Desemnarea unui lichidator al unei societăți — Necompetența Curții)

19

2010/C 063/30

Cauza C-112/09 P: Recurs introdus la 24 martie 2009 de Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a șaptea) pronunțate la 13 ianuarie 2009 în cauza T-456/08, Sociedad General de Autores y Editores de España/Comisia Comunităților Eropene

19

2010/C 063/31

Cauza C-463/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (Spania) la 25 noiembrie 2009 — CLECE, S.A./María Socorro Martín Valor și Ayuntamiento de Cobisa

20

2010/C 063/32

Cauza C-487/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 30 noiembrie 2009 — INMOGOLF SA/Administración General del Estado

20

2010/C 063/33

Cauza C-488/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunal Supremo (Spania) la 30 noiembrie 2009 — Asociación de Transporte por Carretera/Administración General del Estado

21

2010/C 063/34

Cauza C-497/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 3 decembrie 2009 — Finanzamt Burgdorf/Manfred Bog

21

2010/C 063/35

Cauza C-499/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 3 decembrie 2009 — Hans-Joachim Flebbe Filmtheater GmbH & Co. KG/Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst

22

2010/C 063/36

Cauza C-501/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 3 decembrie 2009 — Lothar Lohmeyer/Finanzamt Minden

22

2010/C 063/37

Cauza C-502/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Bundesfinanzhof (Germania) la 3 decembrie 2009 — Fleischerei Nier GmbH & Co. KG/Finanzamt Detmold

23

2010/C 063/38

Cauza C-505/09 P: Recurs introdus la 4 decembrie 2009 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a șaptea) pronunțate la 23 septembrie 2009 în cauza T-263/07, Republica Estonia/Comisia Europeană

23

2010/C 063/39

Cauza C-506/09 P: Recurs introdus la 7 decembrie 2009 de Republica Portugheză împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera a șaptea) pronunțate la 23 septembrie 2009 în cauza T-385/05, Transnáutica — Transportes e Navegação SA/Comisia

24

2010/C 063/40

Cauza C-515/09: Acțiune introdusă la 11 decembrie 2009 — Comisia Europeană/Republica Estonia

25

2010/C 063/41

Cauza C-516/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Obersten Gerichtshof (Austria) la 11 decembrie 2009 — Tanja Borger/Tiroler Gebietskrankenkasse

25

2010/C 063/42

Cauza C-523/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tartu Ringkonnakohus (Republica Estonia) la 15 decembrie 2009 — AS Rakvere Piim, AS Maag Piimatööstus/Veterinaar- ja Toiduamet

25

2010/C 063/43

Cauza C-527/09: Acțiune introdusă la 17 decembrie 2009 — Comisia Europeană/Republica Estonia

26

2010/C 063/44

Cauza C-528/09: Acțiune introdusă la 17 decembrie 2009 — Comisia Europeană/Republica Estonia

26

2010/C 063/45

Cauza C-530/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Republica Polonă) la 18 decembrie 2009 — Inter-Mark Group Sp. z o.o., Sp. komandytowa w. Poznaniu/Minister Finansów

27

2010/C 063/46

Cauza C-535/09 P: Recurs introdus la 18 decembrie 2009 de Republica Estonia împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera întâi) pronunțate la 2 octombrie 2009 în cauza T-324/05, Republica Estonia/Comisia Europeană

28

2010/C 063/47

Cauza C-536/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Upravno sodišče Republike Slovenije (Slovenia) la 21 decembrie 2009 — Marija Omejc/Republica Slovenia

28

2010/C 063/48

Cauza C-537/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Upper Tribunal (Regatul Unit) la 21 decembrie 2009 — Ralph James Bartlett, Natalio Gonzalez Ramos, Jason Michael Taylor/Secretary of State for Work and Pensions

29

2010/C 063/49

Cauza C-541/09: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Giudice di pace di Varese (Italia) la 17 decembrie 2009 — Siddiquee Mohammed Mohiuddin/Azienda Sanitaria Locale Provincia di Varese

30

2010/C 063/50

Cauza C-542/09: Acțiune introdusă la 18 decembrie 2009 — Comisia Europeană/Regatul Țărilor de Jos

31

2010/C 063/51

Cauza C-545/09: Acțiune introdusă la 22 decembrie 2009 — Comisia Europeană/Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord

31

2010/C 063/52

Cauza C-551/09: Acțiune introdusă la 23 decembrie 2009 — Comisia Europeană/Republica Austria

32

2010/C 063/53

Cauza C-1/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Audiencia provincial de Tarragona (Spania) la 4 ianuarie 2010 — Procedură penală împotriva lui Valentín Salmerón Sánchez

32

2010/C 063/54

Cauza C-2/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Italia) la 4 ianuarie 2010 — Azienda Agro-Zootecnica Franchini s.a.r.l. și Eolica di Altamura s.r.l./Regione Puglia

33

2010/C 063/55

Cauza C-3/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Tribunale di Rossano (Italia) la 5 ianuarie 2010 — Franco Affatato/Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, Azienda Sanitaria n. 3 di Rossano

34

2010/C 063/56

Cauza C-4/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 5 ianuarie 2010 — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

36

2010/C 063/57

Cauza C-5/10P: Recurs introdus la 6 ianuarie 2010 de Giampietro Torresan împotriva Hotărârii pronunțate la 19 noiembrie 2009 în cauza T-234/06 — Torresan/OAPI și Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG

36

2010/C 063/58

Cauza C-7/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 8 ianuarie 2010 — Staatssecretaris van Justitie/T. Kahveci

37

2010/C 063/59

Cauza C-9/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Raad van State (Țările de Jos) la 8 ianuarie 2010 — Staatssecretaris van Justitie, cealaltă parte: O. Inan

37

2010/C 063/60

Cauza C-10/10: Acțiune introdusă la 8 ianuarie 2010 — Comisia Europeană/Republica Austria

38

2010/C 063/61

Cauza C-14/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) la 11 ianuarie 2010 — Nickel Institute/Secretary of State for Work and Pensions

38

2010/C 063/62

Cauza C-15/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regatul Unit) la 11 ianuarie 2010 — Etimine SA/Secretary of State for Work and Pensions

39

2010/C 063/63

Cauza C-16/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) la 11 ianuarie 2010 — The Number Ltd, Conduit Enterprises Ltd/Office of Communications and British Telecommunications PLC

40

2010/C 063/64

Cauza C-24/10: Acțiune introdusă la 14 ianuarie 2010 — Comisia Europeană/Republica Elenă

41

2010/C 063/65

Cauza C-27/10: Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de Korkein hallinto-oikeus (Finlanda) la 18 ianuarie 2010 — Bureau National Interprofessionnel du Cognac

41

2010/C 063/66

Cauza C-39/10: Acțiune introdusă la 22 ianuarie 2010 — Comisia Europeană/Republica Estonia

42

2010/C 063/67

Cauza C-110/08: Ordonanța președintelui Camerei a patra a Curții din 10 decembrie 2009 — Comisia Europeană/Republica Austria

43

2010/C 063/68

Cauza C-452/08: Ordonanța președintelui Curții din 21 octombrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco — Spania) — Emilia Flores Fanega/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Bolumburu S.A.

43

2010/C 063/69

Cauza C-516/08: Ordonanța președintelui Curții din 17 decembrie 2009 — Comisia Europeană/Republica Polonă

43

2010/C 063/70

Cauza C-530/08: Ordonanța președintelui Camerei a șasea a Curții din 12 noiembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Ungară

43

2010/C 063/71

Cauza C-44/09: Ordonanța președintelui Camerei a opta a Curții din 12 noiembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Elenă

44

2010/C 063/72

Cauza C-46/09: Ordonanța președintelui Camerei a șaptea a Curții din 4 decembrie 2009 — Comisia Europeană/Republica Estonia

44

2010/C 063/73

Cauza C-121/09: Ordonanța președintelui Curții din 24 noiembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Republica Italiană

44

2010/C 063/74

Cauza C-126/09: Ordonanța președintelui Curții din 12 noiembrie 2009 — Comisia Comunităților Europene/Marele Ducat al Luxemburgului

44

2010/C 063/75

Cauza C-139/09: Ordonanța președintelui Curții din 11 ianuarie 2010 — Comisia Europeană/Regatul Belgiei

44

2010/C 063/76

Cauza C-141/09: Ordonanța președintelui Curții din 15 decembrie 2009 — Comisia/Marele Ducat al Luxemburgului

44

2010/C 063/77

Cauza C-149/09: Ordonanța președintelui Curții din 17 decembrie 2009 — Comisia/Marele Ducat al Luxemburgului

44

2010/C 063/78

Cauza C-280/09: Ordonanța președintelui Curții din 15 decembrie 2009 — Comisia Europeană/Republica Portugheză

45

2010/C 063/79

Cauza C-297/09: Ordonanța președintelui Curții din 5 noiembrie 2009 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Gerechtshof te Amsterdam — Țările de Jos) — Procedură penală/X

45

 

Tribunalul

2010/C 063/80

Cauza T-34/07: Hotărârea Tribunalului din 21 ianuarie 2010 — Goncharov/OAPI — DSB (DSBW) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de marcă comunitară verbală DSBW — Marcă comunitară verbală anterioară DSB — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

46

2010/C 063/81

Cauza T-309/08: Hotărârea Tribunalului din 21 ianuarie 2010 — G-Star Raw Denim/OAPI — ESGW (G Stor) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare figurative G Stor — Mărci naționale și comunitare verbale și figurative anterioare G-STAR și G-STAR RAW DENIM — Motiv relativ de refuz — Lipsa similitudinii mărcilor — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009]”]

46

2010/C 063/82

Cauza T-331/08: Hotărârea Tribunalului din 27 ianuarie 2010 — REWE-Zentral/OAPI — Grupo Corporativo Teype (Solfrutta) [„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii verbale Solfrutta — Marca comunitară verbală anterioară FRUTISOL — Motive relative de refuz — Risc de confuzie — Refuzul parțial al înregistrării — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (EC) nr. 207/2009]”]

47

2010/C 063/83

Cauza T-443/09 R: Ordonanța președintelui Tribunalului din 20 ianuarie 2010 — Agriconsulting Europe/Comisia („Măsuri provizorii — Achiziții publice — Procedură de cerere de ofertă — Respingerea unei oferte — Cerere de suspendare a executării și cerere de măsuri provizorii — Pierderea unei șanse — Absența unui prejudiciu grav și ireparabil — Lipsa urgenței”)

47

2010/C 063/84

Cauza T-474/09: Acțiune introdusă la 30 noiembrie 2009 — Fercal — Consultadoria e Serviços/OAPI — Jacson of Scandinavia (JACKSON SHOES)

47

2010/C 063/85

Cauza T-1/10: Acțiune introdusă la 4 ianuarie 2010 — PPG și SNF/ECHA

48

2010/C 063/86

Cauza T-12/10 P: Recurs introdus la 15 ianuarie 2010 de Luigi Marcuccio împotriva Hotărârii pronunțate la 29 octombrie 2009 de Tribunalul Funcției Publice în cauza F-94/08, Marcuccio/Comisia

49

2010/C 063/87

Cauza T-16/10: Acțiune introdusă la 22 ianuarie 2010 — Alisei/Comisia

49

2010/C 063/88

Cauza T-11/98: Ordonanța Tribunalului din 7 ianuarie 2010 — van Hest/Consiliul și Comisia

50

2010/C 063/89

Cauza T-348/03 RENV: Ordonanța Tribunalului din 14 ianuarie 2010 — Koninklijke FrieslandCampina/Comisia

51

2010/C 063/90

Cauza T-173/07: Ordonanța Tribunalului din 11 ianuarie 2010 — Reno Schuhcentrum/OAPI — Payless ShoeSource Worldwide (Payless ShoeSource)

51

 

Tribunalul Funcției Publice

2010/C 063/91

Cauza F-100/09: Acțiune introdusă la 15 decembrie 2009 — Michail/Comisia

52

2010/C 063/92

Cauza F-101/09: Acțiune introdusă la 15 decembrie 2009 — AA/Comisia

52

2010/C 063/93

Cauza F-1/10: Acțiune introdusă la 4 ianuarie 2010 — Marcuccio/Comisia

52

2010/C 063/94

Cauza F-2/10: Acțiune introdusă la 7 ianuarie 2010 — Marcuccio/Comisia

53

2010/C 063/95

Cauza F-4/10: Acțiune introdusă la 18 ianuarie 2010 — Nastvogel/Consiliul

54

2010/C 063/96

Cauza F-5/10: Acțiune introdusă la 19 ianuarie 2010 — Clarke/OAPI

54

2010/C 063/97

Cauza F-6/10: Acțiune introdusă la 19 ianuarie 2010 — Munch/OAPI

55


RO

 

Top