EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:067:TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 067, 6 martie 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1029

doi:10.3000/19771029.C_2014.067.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 67

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 57
6 martie 2014


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

I   Rezoluții, recomandări și avize

 

AVIZE

 

Comitetul Economic și Social European

 

A 493-a sesiune plenară din 16 și 17 octombrie 2013

2014/C 067/01

Avizul Comitetului Economic și Social European privind participarea sectorului privat la cadrul de dezvoltare post-2015 (aviz exploratoriu)

1

2014/C 067/02

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Schimbări durabile în societățile aflate în tranziție” (aviz exploratoriu)

6

2014/C 067/03

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Corpul voluntar european de ajutor umanitar: crearea condițiilor necesare și stimularea implicării cetățenilor din toate statele membre ale Uniunii (aviz exploratoriu, la solicitarea președinției lituaniene)

11

2014/C 067/04

Avizul Comitetului Economic și Social European privind o cetățenie mai incluzivă și deschisă față de imigranți (aviz din proprie inițiativă)

16

2014/C 067/05

Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema „Către un consum mai durabil: durata de viață a produselor industriale și informarea consumatorilor, mijloace de restabilire a încrederii” (aviz din proprie inițiativă)

23

2014/C 067/06

Avizul Comitetului Economic și Social European privind promovarea potențialului de creștere al industriei europene a berii (aviz din proprie inițiativă)

27

2014/C 067/07

Avizul Comitetului Economic și Social European privind imigrația neregulamentară pe mare în regiunea euro-mediteraneeană (aviz din proprie inițiativă)

32

2014/C 067/08

Avizul Comitetului Economic și Social European privind garantarea importurilor esențiale pentru UE prin politica sa comercială actuală și prin celelalte politici conexe ale sale

47

2014/C 067/09

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Actul privind piața unică – identificarea măsurilor lipsă (aviz suplimentar)

53


 

III   Acte pregătitoare

 

COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN

 

A 493-a sesiune plenară din 16 și 17 octombrie 2013

2014/C 067/10

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme și a unei proceduri uniforme de rezoluție a instituțiilor de credit și a anumitor întreprinderi de investiții în cadrul unui mecanism unic de rezoluție și al unui fond unic de rezoluție bancară și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului COM(2013) 520 final – 2013/0253 (COD)

58

2014/C 067/11

Avizul Comitetului Economic și Social European privind raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor privind valoarea adăugată a strategiilor macroregionale COM(2013) 468 final

63

2014/C 067/12

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat de informații obligatoriu în domeniul fiscal COM(2013) 348 final – 2013/0188 (CNS)

68

2014/C 067/13

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung COM(2013) 462 final – 2013/0214 (COD)

71

2014/C 067/14

Avizul Comitetului Economic și Social European privind raportul Comisiei privind politica în domeniul concurenței 2012 COM(2013) 257 final

74

2014/C 067/15

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice COM(2013) 449 final – 2013/0213 (COD)

79

2014/C 067/16

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite norme care guvernează acțiunile în despăgubire în temeiul dreptului național în cazul încălcărilor dispozițiilor dreptului concurenței al statelor membre și al Uniunii Europene COM(2013) 404 final – 2013/0185 (COD) și Comunicarea Comisiei privind cuantificarea prejudiciilor în acțiunile în despăgubire întemeiate pe încălcarea articolului 101 sau 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene C(2013) 3440

83

2014/C 067/17

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 COM(2013) 312 final – 2013/0164 (COD)

88

2014/C 067/18

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind taxele datorate Agenției Europene pentru Medicamente pentru desfășurarea de activități de farmacovigilență cu privire la medicamentele de uz uman COM(2013) 472 final – 2013/0222 (COD)

92

2014/C 067/19

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Achizițiile publice electronice de la un capăt la altul în vederea modernizării administrației publice COM(2013) 453 final

96

2014/C 067/20

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (reformare) COM(2013) 471 final – 2013/0221 (COD)

101

2014/C 067/21

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control COM(2013) 451 final – 2013/0218 (COD) și propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice din domeniul justiției care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control COM(2013) 452 final – 2013/0220 (COD)

104

2014/C 067/22

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de recomandare a Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre COM(2013) 460 final – 2013/0229 (NLE)

110

2014/C 067/23

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind cooperarea consolidată între serviciile publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) COM(2013) 430 final – 2013/0202 (COD)

116

2014/C 067/24

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu „Consolidarea dimensiunii sociale a uniunii economice și monetare”COM(2013) 690 final

122

2014/C 067/25

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Către un sector al apărării și al securității mai competitiv și mai eficient COM(2013) 542 final

125

2014/C 067/26

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor pe tema „Tehnologiile și inovarea în domeniul energiei”COM(2013) 253 final

132

2014/C 067/27

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind o serie de orientări pentru rețelele de telecomunicații transeuropene și de abrogare a Deciziei nr. 1336/97/CE COM(2013) 329 final – 2011/0299 (COD)

137

2014/C 067/28

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei „Centura albastră”, un spațiu unic de transport maritim COM(2013) 510 final

141

2014/C 067/29

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Acordul internațional din 2015 privind schimbările climatice: Modelarea politicii internaționale privind clima după 2020 COM(2013) 167 final

145

2014/C 067/30

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Orientări strategice pentru dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii în UE COM(2013) 229 final

150

2014/C 067/31

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor „Infrastructurile ecologice – Valorificarea capitalului natural al Europei”COM(2013) 249 final

153

2014/C 067/32

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 302/2009 al Consiliului privind un plan multianual de refacere a stocurilor de ton roșu din Oceanul Atlantic de Est și din Marea Mediterană COM(2013) 250 final – 2013/133 (COD)

157

2014/C 067/33

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O strategie a UE privind adaptarea la schimbările climatice COM(2013) 216 final

160

2014/C 067/34

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor, materialul de reproducere a plantelor, produsele de protecție a plantelor, precum și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 1829/2003, (CE) nr. 1831/2003, (CE) nr. 1/2005, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 834/2007, (CE) nr. 1099/2009, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. …/2013 și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE și 2009/128/CE (Regulamentul privind controalele oficiale) COM(2013) 265 final – 2013/0140 (COD) și propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005, a Directivei 2009/128/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului COM(2013) 327 final – 2013/0169 (COD)

166

2014/C 067/35

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 COM(2013) 480 final – 2013/0224 (COD)

170

2014/C 067/36

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O strategie europeană pentru componente și sisteme micro- și nanoelectronice COM(2013) 298 final

175

2014/C 067/37

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/112/CE și 2008/118/CE în ceea ce privește regiunile ultraperiferice franceze și în special Mayotte COM(2013) 577 final – 2013/0280 (CNS)

181

2014/C 067/38

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului în ceea ce privește alocarea financiară din Fondul social european pentru anumite state membre COM(2013) 560 final – 2013/0271 (COD)

182

2014/C 067/39

Avizul Comitetului Economic și Social European privind proiectul de propunere de regulament al Consiliului de stabilire a nivelurilor maxime permise de contaminare radioactivă a alimentelor și a furajelor după un accident nuclear sau orice altă urgență radiologică – Proiect prezentat în temeiul articolului 31 din Tratatul Euratom pentru a primi avizul Comitetului Economic și Social European COM(2013) 576 proiect

183

2014/C 067/40

Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Consiliului privind deschiderea și modul de gestionare a unor contingente tarifare autonome ale Uniunii la importul anumitor produse pescărești în Insulele Canare din 2014 până în 2020 COM(2013) 552 final – 2013/0266 CNS

184


RO

 

Top