EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Alianţa mondială împotriva schimbărilor climatice

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Alianţa mondială împotriva schimbărilor climatice

Uniunea Europeană propune crearea unei alianţe mondiale cu ţările în curs de dezvoltare cele mai expuse schimbărilor climatice, cu scopul de a le ajuta să se pregătească pentru a face faţă acestei provocări. Alianţa se axează pe ţările cel mai puţin dezvoltate şi pe statele insulare mici în curs de dezvoltare, oferind un dialog structurat şi o cooperare concretă în cadrul unor acţiuni finanţate prin politica de dezvoltare a UE.

ACT

Comunicarea Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 18 septembrie 2007 – Construirea unei Alianţe mondiale împotriva schimbărilor climatice între Uniunea Europeană şi ţările sărace în curs de dezvoltare, cele mai vulnerabile la schimbările climatice [COM(2007) 540 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Ţările în curs de dezvoltare vor fi cele mai afectate de schimbările climatice, în special ţările cel mai puţin dezvoltate (LDC) şi statele insulare mici în curs de dezvoltare (SIDS), care nu dispun de resurse suficiente pentru a se pregăti şi a se adapta la schimbările actuale. Potrivit Grupului interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC), Africa este deosebit de vulnerabilă în faţa acestei provocări. Acestea o expun la dificultăţi în aprovizionarea cu apă, la fenomene climatice extrem de violente şi la nesiguranţa alimentară datorată secetei şi deşertificării.

Alianţa mondială împotriva schimbărilor climatice (AMSC) vizează sprijinirea ţărilor cele mai sărace şi cele mai vulnerabile pentru a-şi dezvolta capacităţile de adaptare la efectele schimbărilor climatice. Pe de o parte, aceasta va oferi o platformă de dialog şi de schimburi regulate între UE şi aceste ţări, pentru a integra schimbările climatice în strategiile naţionale de dezvoltare şi în cooperarea pentru dezvoltare. Acest dialog se va purta şi la nivel regional, de exemplu cu grupul statelor din Africa, zona Caraibilor şi Pacific (ACP), cu Uniunea Africană (UA), cu SIDS, precum şi în cadrul Reuniunii Asia-Europa (ASEM). Pe de altă parte, AMSC va oferi sprijin tehnic şi financiar pentru măsurile de integrare şi de adaptare la schimbările climatice în cadrul strategiilor de dezvoltare.

Acest schimb de opinii şi de experienţe în afara contextului negocierilor va contribui la sprijinirea procesului în curs din cadrul Convenţiei-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice (CCONUSC), la convergenţa de opinii între Europa şi ţările în curs de dezvoltare şi la stimularea elaborării unui acord privind schimbările climatice pentru perioada de după 2012.

Comisia propune cinci domenii prioritare de acţiune, care urmează să fie discutate şi detaliate în contextul dialogului din cadrul AMSC, şi anume:

  • punerea în aplicare a unor măsuri de adaptare la schimbările climatice, prin sprijinirea elaborării unor planuri naţionale de adaptare pentru ţările vulnerabile, altele decât LDC, precum şi a punerii în aplicare a acestor planuri în acele LDC şi SIDS care le-au finalizat. Alte măsuri propuse includ finanţarea proiectelor-pilot de adaptare, precum şi sprijinul pentru cercetarea privind impactul schimbărilor climatice asupra ţărilor în curs de dezvoltare. Se propune, de asemenea, dezvoltarea unor soluţii de adaptare inovatoare, în special în contextul celui de Al 7-lea program-cadru de cercetare al UE şi al programului tematic pentru siguranţă alimentară;
  • reducerea emisiilor cauzate de defrişări din ţările în curs de dezvoltare, prin consolidarea capacităţilor naţionale în domeniul controlului defrişărilor şi prin elaborarea unor strategii naţionale de combatere a acestui fenomen. În plus, UE propune introducerea unor măsuri de stimulare economică, precum şi extinderea iniţiativei „Aplicarea legislaţiei, guvernanţa şi schimburile comerciale în domeniul forestier” (FLEGT);
  • sprijinirea participării la mecanismul de dezvoltare curată (MDC), prin consolidarea capacităţilor şi a asistenţei tehnice pentru elaborarea de proiecte rentabile, precum şi pentru punerea în valoare a proiectelor cel mai bine adaptate la condiţiile specifice ale LDC şi ale SIDS;
  • promovarea reducerii riscului de catastrofe (RRC), prin îmbunătăţirea sistemelor de prognoză şi de informare climatică, precum şi prin utilizarea datelor colectate pentru implementarea unor măsuri de pregătire eficiente. În plus, Comisia propune sprijinirea consolidării capacităţilor regionale pentru a face faţă riscurilor de catastrofe cauzate de schimbările climatice, precum şi elaborarea unor măsuri menite să ajute ţările în curs de dezvoltare să pună în aplicare Cadrul de acţiune de la Hyogo (EN);
  • integrarea schimbărilor climatice în strategiile şi programele de reducere a sărăciei. Aceasta implică, pe de o parte, promovarea integrării planurilor de adaptare în strategiile de dezvoltare, iar pe de altă parte, sprijinirea dezvoltării capacităţii instituţionale a LDC şi a SIDS, pentru ca acestea să ţină seama de schimbările climatice în politicile lor. De asemenea, Comisia propune o analiză a impactului proiectelor şi programelor de dezvoltare finanţate de UE asupra mediului. În mod specific, Comisia intenţionează să abordeze sistematic problema schimbărilor climatice cu ocazia revizuirii intermediare a documentelor de strategie naţională şi regională.

Finanţare

AMSC va fi finanţată, în principal, prin intermediul programului tematic „Mediul şi gestionarea durabilă a resurselor naturale, inclusiv energia”, pentru care s-a alocat o sumă suplimentară de 50 de milioane EUR pentru perioada 2008-2010. La aceasta se vor adăuga resursele mobilizate în cadrul celui de al 10-lea Fond european de dezvoltare (FED), şi anume alocările naţionale şi regionale care pot contribui la AMSC, precum şi o sumă de cca. 200 de milioane EUR în contextul programului intra-ACP în domeniul schimbărilor climatice, mediului şi prevenirii riscurilor de catastrofe.

De asemenea, Comisia invită statele membre să contribuie la finanţarea AMSC, prin consacrarea unei părţi din creşterea ajutorului public pentru dezvoltare, creştere pe care s-au angajat să o realizeze înainte de 2010. Se are în vedere crearea unui mecanism comun de finanţare a AMSC, gestionat de Comisie.

Context

Strânsa legătură dintre schimbările climatice şi sărăcie a fost deja subliniată de UE în 2003. Ideea creării unei Alianţe mondiale pentru a face faţă schimbărilor climatice a fost propusă în iunie 2007 de Cartea verde privind adaptarea la schimbările climatice în Europa, care conţine un pilon ce vizează integrarea acestei adaptări în acţiunile externe ale UE. În fapt, în urma concluziilor Consiliului European din martie 2007, cartea verde a făcut apel la un dialog şi la o cooperare consolidate între UE şi ţările în curs de dezvoltare în acest domeniu.

ACTE CONEXE

Concluziile Consiliului privind o Alianţă mondială împotriva schimbărilor climatice între Uniunea Europeană şi ţările sărace în curs de dezvoltare, cele mai vulnerabile la schimbările climatice. Consiliul Afaceri Generale şi Relaţii Externe – 20 noiembrie 2007 [Nepublicate în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 12.12.2007

Top