EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Contribuţia UE pentru Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Contribuţia UE pentru Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM)

Prezenta comunicare efectuează analiza contribuţiei Uniunii Europene în domeniul reducerii sărăciei în lume şi identifică măsurile care trebuie luate pentru accelerarea realizării Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului (ODM).

ACT

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee – Speeding up progress towards the Millennium Development Goals – The European Union’s contribution [COM(2005) 132 final – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European şi Comitetul Economic şi Social din 12 aprilie 2005 – Accelerarea progreselor către Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – Contribuţia Uniunii Europene) [COM(2005) 132 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Cu ocazia Summitului Mileniului din anul 2000, comunitatea internaţională a adoptat Declaraţia Mileniului (EN) (FR), angajându-se într-un proiect mondial destinat reducerii energice a sărăciei extreme în diversele sale dimensiuni. Asociate Declaraţiei Mileniului, Obiectivele de dezvoltare ale mileniului (ODM) sunt următoarele:

 • reducerea sărăciei şi a foametei în lume;
 • asigurarea unei educaţii primare pentru toţi;
 • promovarea egalităţii sexelor;
 • reducerea mortalităţii copiilor;
 • îmbunătăţirea sănătăţii materne;
 • combaterea virusului HIV/a bolii SIDA şi a altor boli;
 • asigurarea unui mediu înconjurător durabil;
 • participarea la un parteneriat mondial pentru dezvoltare.

Uniunea Europeană (UE) şi-a asumat angajamente concrete pentru realizarea acestor obiective până în 2015. Comisia subliniază faptul că statele membre şi Comisia au adus deja o contribuţie substanţială la eforturile comunităţii internaţionale. UE a devenit cel mai important finanţator (55 % din ajutorul public pentru dezvoltarea mondială). Cu toate acestea, este necesară accelerarea progreselor către realizarea ODM, simpla urmare a politicilor actuale nefiind suficientă pentru atingerea acestora.

În cadrul pregătirii contribuţiei UE la Summitul Naţiunilor Unite din septembrie 2005, Consiliul a invitat Comisia să elaboreze propuneri de acţiune ambiţioase în perspectiva lui 2015, în scopul accelerării progreselor către realizarea ODM, în special finanţarea dezvoltării, coerenţa politicilor pentru dezvoltare şi prioritatea care trebuie acordată Africii. Propunerile Comisiei vizează, în esenţă:

 • stabilirea unor noi obiective intermediare de majorare a bugetelor de ajutor public cu orizont în 2010 pentru atingerea unui efort global de 0,7 % din venitul naţional brut (VNB) în 2015;
 • accelerarea reformelor pentru îmbunătăţirea calităţii ajutorului;
 • reconsiderarea manierei în care UE influenţează condiţiile de dezvoltare prin politicile sale interne şi externe, prin intermediul propriului model de dezvoltare durabilă;
 • transformarea Africii în beneficiarul prioritar al acestor noi orientări şi fructificarea oportunităţilor în vederea unui parteneriat între cele două continente.

Resurse acumulate

Comisia invită statele membre să continue majorarea bugetelor de ajutor public pentru dezvoltare (APD) şi să depună eforturi mai importante decât cele asumate prin angajamentul de la Monterrey. Aceasta propune stabilirea unui nou obiectiv individual minim de 0,51 % pentru raportul APD/VNB până în 2010 (0,17 % pentru noile state membre), ceea ce ar aduce efortul colectiv al UE la nivelul de 0,56 %. Acest angajament se traduce printr-o creştere de 20 de miliarde de euro pe an până în 2010, permiţând atingerea în 2015 a obiectivului de 0,7 % din VNB stabilit de Naţiunile Unite.

Pe lângă bugetele de ajutor public, trebuie luate în considerare noi surse de finanţare complementare. Acestea ar trebui să fie de o natură mai permanentă şi previzibilă pe termen lung.

O calitate îmbunătăţită a ajutorului

În afară de creşterea volumului ajutorului internaţional, sunt necesare creşterea coordonării şi a armonizării între donatori şi alinierea la strategiile partenerilor pentru a garanta o sporire a eficacităţii şi reducerea costurilor de tranzacţie ale ajutorului. Într-adevăr, lipsa armonizării impune constrângeri administrative şi costuri inutile ţărilor partenere.

Coerenţa în serviciul dezvoltării

O mai bună cooperare pentru dezvoltare este insuficientă, în sine, faţă de provocarea ridicată de ODM. Alte politici în afară de ajutor pot juca un rol fundamental pentru ajutarea ţărilor în curs de dezvoltare să atingă ODM. În acest context, Comunicarea privind coerenţa politicilor pentru dezvoltare identifică politicile care pot contribui, în mod cât se poate de evident, la eforturile ţărilor în curs de dezvoltare.

Acordarea priorităţii pentru Africa

Numeroase regiuni ale Africii Subsahariene înregistrează un decalaj considerabil faţă de restul lumii în ceea ce priveşte realizarea ODM. Comisia doreşte să îşi concentreze eforturile asupra Africii şi să susţină ţările acesteia, astfel încât acestea să devină actorii principali ai propriei dezvoltări.

În acest scop, UE caută să se axeze pe domenii precum:

 • îmbunătăţirea guvernării în Africa, în principal printr-un sprijin financiar acordat Uniunii Africane (UA), un parteneriat de înfrăţire cu instituţiile acesteia şi refinanţarea facilităţii de susţinere a păcii pentru Africa;
 • interconectarea reţelelor şi a comerţului african: este necesar să se creeze şi să se menţină serviciile şi reţelele de infrastructuri regionale, astfel încât creşterea economică şi comerţul să devină concurenţiale şi exportatorii africani să îşi găsească locul pe piaţa mondială. În această privinţă, Comisia a stabilit un parteneriat euroafrican în materie de infrastructuri. Trebuie, de asemenea, să se majoreze cantitatea şi calitatea schimburilor comerciale pentru Africa Subsahariană;
 • eforturile în favoarea unei societăţi echitabile, a accesului la servicii, a unui loc de muncă decent şi a unui mediu înconjurător durabil. UE va susţine iniţiativele în acest sens şi, în colaborare cu partenerii africani, intenţionează să continue dezvoltarea abordărilor participative pentru planificarea şi bugetizarea resurselor la nivel local, naţional şi regional. De asemenea, este necesară integrarea mediului durabil în dezvoltare. UE va lua măsuri politice concrete cu rolul de a consolida importanţa criteriilor precum echitatea şi mediul durabil pentru a determina atribuirea ajutoarelor către ţările ACP.

ACTE CONEXE

Raportul european privind dezvoltarea din 19 septembrie 2008 „Obiectivele de dezvoltare ale mileniului la răscruce: Unde ne aflăm şi încotro trebuie să ne îndreptăm?” (EN). Acest raport evaluează situaţia realizării ODM cu orizont în 2015. În pofida creşterii economice a anumitor ţări şi a reducerii sărăciei mondiale începând cu anul 2000, progresele ţărilor în curs de dezvoltare au fost inegale. Decalajele înregistrate de anumite ţări în ceea ce priveşte sănătatea şi educaţia prezintă motive de îngrijorare deosebite.

Conform angajamentelor UE şi ale comunităţii internaţionale, nivelul ajutorului public pentru dezvoltare trebuie să fie majorat rapid. Ţările beneficiare ale ajutorului trebuie să se angajeze la îmbunătăţirea guvernării lor economice şi instituţionale. Acestea trebuie în special să contribuie la realizarea Agendei pentru acţiune de la Accra (AAA) pentru calitatea şi eficacitatea ajutorului public (armonizarea procedurilor publice şi a achiziţiilor publice, coordonarea finanţatorilor, transparenţa şi mecanismele de responsabilitate reciprocă).

Ajutoarele financiare completează şi susţin programele de ajutor pentru dezvoltare. Astfel, realizarea deplină a ODM trebuie să se producă într-un cadru politic coerent, fondat în acelaşi timp pe o creştere economică echitabilă şi pe politici sectoriale de dezvoltare. Asigurarea coerenţei politicilor şi a programelor internaţionale este un factor esenţial pentru atingerea acestor obiective (în special în domeniile guvernării economice mondiale, al liberalizării pieţelor, al imigraţiei, al schimbărilor climatice şi al gestiunii riscurilor).

Statele cele mai slabe, definite ca ţările cu cel mai mare decalaj în ceea ce priveşte realizarea ODM, trebuie protejate în mod prioritar, îndeosebi în contextul crizei mondiale.

În 2008, rolul UE ca prim finanţator şi principal partener în operaţiunile de menţinere a păcii mondiale rămâne unul major. Politica sa de dezvoltare sprijină integrarea regională prin schimburile comerciale.

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – UE – partener global pentru dezvoltare – Accelerarea progreselor către obiectivele de dezvoltare ale mileniului [COM(2008) 177 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Prezenta comunicare identifică măsurile necesare pentru accelerarea progreselor către ODM. Acestea vizează volumul şi eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare, ajutorul pentru comerţ, precum şi coerenţa politicilor. Comunicarea vizează totodată să contribuie la elaborarea unei poziţii comunitare în vederea Conferinţei privind finanţarea pentru dezvoltare, desfăşurată în decembrie 2008 la Doha, şi a Forumului ministerial la nivel înalt al Naţiunilor Unite, organizat în septembrie 2008 la Accra.

Ultima actualizare: 19.02.2009

Top