EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Acordul OMC

Acordul OMC

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 94/800/EC a Consiliului privind încheierea, în numele UE, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) – aspecte legate de comerțul cu mărfuri

Negocierile comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) – Acord de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului

Notificare privind intrarea în vigoare a Protocolului de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului

CARE ESTE ROLUL DECIZIEI ȘI AL ACORDULUI?

În numele Comunității Europene (în prezent Uniunea Europeană), decizia aprobă acordul în temeiul căruia s-a înființat Organizația Mondială a Comerțului (OMC).

ASPECTE-CHEIE

Actul final care cuprinde rezultatele Rundei Uruguay a negocierilor comerciale multilaterale

Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC)

 • Acest acord creează un cadru instituțional permanent pentru acordurile specifice enumerate mai sus.
 • OMC este o organizație permanentă, care beneficiază de personalitate juridică și competențele care decurg din aceasta. La 1 ianuarie 1995, toți membrii de drept ai GATT au devenit membri fondatori ai OMC. De atunci, noii candidați trebuie să urmeze procedura de aderare prevăzută în acordul de instituire a OMC.
 • Membrii OMC și-au stabilit următoarele obiective pentru organizație:
  • ridicarea standardelor de trai;
  • asigurarea ocupării depline a forței de muncă și a unui volum în creștere al venitului real și al cererii efective;
  • extinderea producției și a comerțului cu bunuri și servicii;
  • dezvoltarea durabilă și protecția mediului;
  • luarea în considerare a nevoilor țărilor în curs de dezvoltare.
 • Funcțiile OMC sunt de a:
  • facilita punerea în aplicare, administrarea și funcționarea cu privire la diferitele acorduri comerciale;
  • oferi un forum pentru negocieri comerciale multilaterale;
  • rezolva litigiile comerciale prin intermediul Organului de soluționare a litigiilor (OSL);
  • examina politicile comerciale naționale ale membrilor săi;
  • coopera cu alte organizații internaționale în scopul asigurării unei mai mari coerențe în elaborarea politicilor economice la nivel mondial.

Structura

Înțelegerea privind regulile și procedurile de soluționare a litigiilor

 • Sistemul OMC de soluționare a litigiilor este un element esențial pentru sistemul comercial multilateral. Acesta se bazează pe articolele XXII și XXIII ale GATT 1994, precum și pe normele și procedurile elaborate ulterior și stabilite în Înțelegerea privind regulile și procedurile de soluționare a litigiilor încorporate în Acordul de instituire a OMC.
 • Sistemul de soluționare a litigiilor acoperă toate acordurile comerciale multilaterale. De fapt, se aplică comerțului cu mărfuri, comerțului cu servicii și problemelor de proprietate intelectuală reglementate de Acordul TRIPS. De asemenea, se aplică litigiilor legate de Acordul multilateral privind achizițiile publice. Unele dintre aceste acorduri conțin norme referitoare la soluționarea litigiilor care se aplică numai litigiilor în temeiul acordului în cauză și care pot completa sau modifica normele înțelegerii.
 • Sistemul de soluționare a litigiilor este administrat de Organul de soluționare a litigiilor (OSL), instituit prin înțelegere. Toți membrii OMC pot participa la ședințele OSL. Cu toate acestea, în cazul în care OSL reglementează normele referitoare la soluționarea litigiilor privind un acord comercial plurilateral, numai membrii care sunt părți la acord vor putea participa la deciziile sau acțiunile luate de OSL în ceea ce privește litigiile în temeiul acordului respectiv.
 • Procesul de soluționare a litigiilor este lansat atunci când un membru transmite altui membru o cerere de consultări pe o chestiune specifică. Aceste consultări trebuie să înceapă în termen de 30 zile de la solicitare. În cazul în care consultările nu soluționează un litigiu, un membru poate face apel la OSL să înființeze un grup special, de obicei format din trei experți independenți, în scopul de a rezolva chestiunea. În plus, părțile pot conveni, în mod voluntar, să facă uz de alte metode de soluționare a litigiilor, inclusiv bunele oficii, concilierea și medierea.
 • După ascultarea părților, grupul special transmite un raport către OSL. Grupul trebuie să își finalizeze activitatea în termen de șase luni sau, în cazuri de urgență, în termen de trei luni. Raportul este analizat în vederea adoptării de către OSL, în termen de 20 zile după ce a fost distribuit membrilor. Acesta se adoptă în termen de 60 de zile de la data distribuirii, cu excepția cazului în care OSL decide prin consens să nu adopte raportul (consens contrar sau negativ) sau în cazul în care una dintre părți notifică decizia sa de a face apel.
 • Într-adevăr, procedura de soluționare a litigiilor OMC oferă posibilitatea de apel, tuturor părților implicate într-un caz adus în fața unui grup special. Apelul este, totuși, limitat la chestiuni de drept cuprinse în raportul grupului special și la interpretările juridice elaborate de grupul special. Apelul este examinat de către un Organ permanent de apel compus din șapte membri, numiți de OSL pentru un mandat de patru ani. La soluționarea oricărei cauze participă trei dintre membrii Organului. Raportul organului de apel trebuie să fie acceptat necondiționat de către părțile în litigiu și să fie adoptat de către OSL, cu excepția cazului în care există un consens negativ – cu alte cuvinte, o decizie prin consens să nu se adopte raportul.
 • OSL supraveghează punerea în aplicare a recomandărilor sau a hotărârilor adoptate, precum și toate chestiunile pendinte pe ordinea de zi a reuniunilor sale până când sunt rezolvate. Se stabilesc, de asemenea, termene limită pentru punerea în aplicare a recomandărilor cuprinse în rapoartele grupului special. Atunci când o parte nu este în măsură să pună în aplicare aceste recomandări într-un interval rezonabil de timp, aceasta trebuie să intre în negocieri cu partea reclamantă pentru a ajunge la o ajustare compensatorie reciproc satisfăcătoare. Dacă aceste negocieri se încheie fără succes, OSL poate autoriza partea reclamantă să suspende aplicarea concesiilor sau executarea obligațiilor față de membrul în cauză. Compensarea și suspendarea concesiilor sunt însă numai măsuri temporare care pot fi aplicate până când recomandările OSL sunt puse în aplicare de către membrul în cauză.
 • În toate cazurile, membrii OMC sunt de acord că nu au competența de a stabili singuri existența unei încălcări a obligațiilor prevăzute în cadrul OMC, nici de a suspenda concesii. Ei trebuie să aplice normele și procedurile de soluționare a litigiilor prevăzute în Înțelegere.
 • În plus, înțelegerea privind regulile și procedurile de soluționare a litigiilor recunoaște situația specială a membrilor OMC care fac parte din categoria țărilor în curs de dezvoltare și a țărilor cel mai puțin dezvoltate. Țările în curs de dezvoltare pot opta pentru o procedură accelerată, pot solicita prelungirea termenelor sau asistență judiciară suplimentară. Membrii OMC sunt încurajați să acorde o atenție deosebită situației membrilor care sunt țari în curs de dezvoltare.

Mecanismul de examinare a politicii comerciale (TPRM)

 • TPRM a fost înființat ca o măsură temporară în cadrul GATT, în 1989, în urma evaluării intermediare a Rundei Uruguay. Acest mecanism este acum o parte integrantă a sistemului OMC și cuprinde toate domeniile acoperite de acordurile OMC (bunuri, servicii și chestiuni legate de proprietate intelectuală).
 • TPRM vizează, în special, o mai mare transparență și o mai bună înțelegere a politicilor și a practicilor comerciale ale statelor membre OMC, pentru a încuraja membrii să adere la normele în vigoare în sistemul comercial multilateral și, prin urmare, să promoveze buna funcționare a sistemului.
 • În cadrul TPRM, toți membrii OMC sunt supuși procedurii de examinare. Această examinare are loc la fiecare doi ani pentru membrii care dețin cea mai mare pondere în comerțul mondial (în prezent, China, UE, Japonia și Statele Unite), o dată la patru ani pentru următorii 16 membri și la fiecare șase ani pentru ceilalți membrii. Se poate stabili o perioadă mai lungă pentru țările cel mai puțin dezvoltate. În practică, s-a introdus un anumit grad de flexibilitate cu privire la rata examinărilor (până la un interval de șase luni). În 1996, s-a convenit ca tot a doua examinare a fiecăreia dintre primele patru puteri comerciale să fie o reexaminare intermediară.
 • Examinarea este efectuată de către TPRB, pe baza unei declarații de politică generală prezentate de membrul în cauză și a unui raport întocmit de către Secretariatul OMC. La întocmirea raportului său, Secretariatul solicită sprijinul membrului în cauză, dar își păstrează întreaga responsabilitate pentru faptele prezentate și opiniile exprimate. Raportul Secretariatului și declarația membrului sunt publicate în urma primei reuniuni de examinare, împreună cu procesul-verbal al reuniunii și textul cu observațiile finale făcute de către președintele TPRB la sfârșitul reuniunii.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA ȘI ACORDUL?

 • Decizia se aplică începând cu data de 22 decembrie 1994.
 • Acordul se aplică începând cu data de 1 ianuarie 1995.

CONTEXT

Pentru mai multe informații, consultați celelalte sinteze referitoare la aceeași decizie și la același acord pe site-ul EUR-Lex:

ACTUL PRINCIPAL

Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336, 23.12.1994, pp. 1-2)

Negocierile comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) – Agreement establishing the World Trade Organization (WTO)(JO L 336, 23.12.1994, pp. 3-10)

Notificare privind intrarea în vigoare a Protocolului de modificare a Acordului de la Marrakesh privind constituirea Organizației Mondiale a Comerțului (JO L 54, 1.3.2017, p. 1)

Data ultimei actualizări: 15.05.2017

Top