Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agenţia Europeană de Apărare

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Agenţia Europeană de Apărare

Agenţia Europeană de Apărare are ca obiective dezvoltarea capacităţilor de apărare în domeniul gestionării situaţiilor de criză şi promovarea şi consolidarea cooperării europene în materie de armament. Agenţia îşi propune, de asemenea, să consolideze baza industrială şi tehnologică europeană din domeniul apărării, să creeze o piaţă europeană competitivă a echipamentelor de apărare şi să favorizeze cercetarea.

ACT

Acţiunea comună 2004/551/PESC a Consiliului din 12 iulie 2004 privind instituirea Agenţiei Europene de Apărare.

SINTEZĂ

Agenţia Europeană de Apărare are ca misiune să sprijine Consiliul şi statele membre în efortul lor de a îmbunătăţi capacităţile de apărare ale Uniunii Europene (UE) în domeniul gestionării situaţiilor de criză şi să susţină politica europeană de securitate şi de apărare (PESA).

Toate statele membre ale UE, cu excepţia Danemarcei, participă la agenţie (conform articolului 5 din Protocolul privind poziţia Danemarcei anexat la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la elaborarea şi punerea în aplicare a deciziilor şi acţiunilor UE care au consecinţe în materie de apărare). Sediul agenţiei se află la Bruxelles.

Agenţia se află sub autoritatea şi controlul politic al Consiliului. Acesta stabileşte în fiecare an orientările legate de activităţile agenţiei, în special în ceea ce priveşte programul de lucru şi cadrul financiar. Agenţia raportează cu regularitate Consiliului cu privire la activităţile sale.

Domenii de acţiune

Principalele sarcini ale agenţiei sunt:

 • dezvoltarea capacităţilor de apărare în domeniul gestionării situaţiilor de criză. Agenţia identifică cerinţele viitoare ale Uniunii în ceea ce priveşte capacităţile de apărare, coordonează punerea în aplicare a planului de acţiune european privind capacităţile şi armonizarea cerinţelor militare, propune activităţi de colaborare în domeniul operaţional şi furnizează evaluări privind priorităţile financiare;
 • promovarea şi îmbunătăţirea cooperării europene în domeniul armamentului. Agenţia propune noi proiecte multilaterale de cooperare, coordonează programele existente şi gestionează programe specifice;
 • consolidarea bazei industriale şi tehnologice europene din domeniul apărării şi crearea unei pieţe europene competitive a echipamentelor de apărare. Agenţia dezvoltă politici şi strategii relevante, prin consultare cu Comisia şi cu industria de profil, dezvoltă şi armonizează normele şi reglementările relevante;
 • creşterea eficacităţii cercetării şi tehnologiei europene în domeniul apărării. Agenţia promovează şi coordonează, împreună cu Comisia, activităţi de cercetare care vizează îndeplinirea cerinţelor viitoare privind capacităţile de apărare.

Organizare

Agenţia are personalitate juridică. Printre organele sale se numără şeful agenţiei, comitetul director şi directorul executiv:

 • şeful agenţiei este Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate. Acesta răspunde de organizarea generală şi de funcţionarea agenţiei. De asemenea, şeful agenţiei asigură punerea în aplicare, de către directorul executiv, a orientărilor emise de Consiliu şi a deciziilor adoptate de Comitetul Director;
 • Comitetul Director este organul decizional al agenţiei. Acesta este alcătuit din câte un reprezentant al fiecărui stat membru participant şi un reprezentant al Comisiei. Comitetul se întruneşte cel puţin de două ori pe an la nivel de miniştri ai apărării. Comitetul se poate întruni, de asemenea, în componenţe specifice (de exemplu, la nivel de directori naţionali de cercetare în domeniul apărării, de directori naţionali pe probleme de armament etc.). Şeful agenţiei convoacă şi prezidează întrunirile comitetului director;
 • Directorul executiv este numit de comitetul director la propunerea şefului agenţiei, pentru o perioadă de trei ani, care poate fi prelungită cu doi ani. Acesta este şeful personalului agenţiei şi răspunde de supravegherea şi coordonarea unităţilor funcţionale. Directorul executiv are doi adjuncţi, numiţi în acelaşi mod de comitetul director.

Comisia este membru fără drept de vot al comitetului director şi este asociată pe deplin la activităţile agenţiei. Comisia poate, de asemenea, să participe, în numele UE, la proiectele sau programele agenţiei.

Proiecte ad hoc

Agenţia oferă statelor membre posibilitatea de a elabora proiecte ad hoc, adică proiecte vizând un subiect specific care nu necesită decât participarea statelor membre interesate. În plus, comitetul director poate autoriza anumiţi terţi să participe la proiectele ad hoc. În acest caz, Comitetul Director stabileşte modalităţile de cooperare între agenţie şi terţi.

Reglementări financiare

Consiliul, hotărând în unanimitate, adoptă dispoziţiile financiare aplicabile bugetului general al agenţiei. Veniturile provin din venituri diverse şi din contribuţii datorate de statele membre participante la agenţie.

Comitetul Director poate decide, la propunerea directorului executiv sau a unui stat membru, că este posibil ca statele membre să îi încredinţeze agenţiei, pe o bază contractuală, gestionarea administrativă şi financiară a anumitor activităţi care se înscriu în atribuţiile sale. Comitetul Director poate, de asemenea, să autorizeze agenţia să încheie contracte în numele anumitor state membre.

Relaţiile cu organizaţii sau state terţe

În cadrul misiunilor sale, agenţia poate colabora cu state terţe. Agenţia poate colabora, de asemenea, cu organizaţii internaţionale cum sunt Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) (EN) (FR) sau Organizaţia de Cooperare Comună în materie de Armament (OCCAR) (EN). Acordurile de cooperare cu statele terţe privesc în principal:

 • relaţiile între agenţie şi terţi;
 • dispoziţiile în vederea consultării pe teme legate de activităţile agenţiei;
 • aspecte legate de securitate.

Context

Agenţia Europeană de Apărare a fost înfiinţată pe baza articolului 42 alineatul (3) din Tratatul UE. Misiunile sale sunt enumerate în articolul 45 TUE. Agenţia Europeană este un element fundamental al politicii de securitate şi apărare comună a UE. Agenţia asigură un cadru juridic şi instituţional cooperării statelor membre în domeniul apărării.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Acţiunea comună 2004/551/PESC

12.7.2004

-

JO L 245, 17.7.2004

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Acţiunea comună 2008/299/PESC

7.4.2008

-

JO L 102, 12.4.2008

ACTE CONEXE

Decizia 2007/643/PESC a Consiliului din 18 septembrie 2007 privind normele financiare ale Agenţiei Europene de Apărare şi normele privind achiziţiile publice şi contribuţiile financiare din bugetul operaţional al Agenţiei Europene de Apărare [Jurnalul Oficial L 269 din 12.10.2007].

Decizia detaliază şi completează dispoziţiile financiare din Acţiunea comună 2004/551/PESC pentru a asigura, printre altele, o oarecare coerenţă cu normele europene relevante. Decizia precizează principiile aplicabile bugetului agenţiei şi execuţiei bugetare, precum şi calendarul rapoartelor financiare şi realizarea auditului anual. Actul legislativ detaliază, de asemenea, dispoziţiile (domeniu de aplicare, proceduri, sancţiuni etc.) şi modalităţile de punere în aplicare a normelor privind achiziţiile publice şi contribuţiile financiare provenite din bugetul operaţional al Agenţiei Europene de Apărare.

See also

 • Agenţia Europeană de Apărare (EN)

Ultima actualizare: 11.03.2011

Top