EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Standardizarea europeană

Standardizarea europeană

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 privind standardizarea europeană

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul vizează modernizarea și îmbunătățirea standardizării, care joacă un rol principal pe piața unică a UE, subliniind:
  • modul de operare al proceselor de stabilire a standardelor la nivelul UE; și
  • modul de conlucrare al diverselor organizații implicate în acest proces (atât la nivelul UE, cât și la nivel național).
 • Acesta urmărește simplificarea și adaptarea cadrului legislativ pentru a reflecta ultimele evoluții și provocările viitoare.
 • Standardele sprijină concurența pe piață, reduc costurile, îmbunătățesc siguranța și sporesc concurența, protejând sănătatea, siguranța, securitatea și mediul.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul introduce norme care reglementează:

 • cooperarea dintre organizațiile de standardizare, organismele naționale de standardizare, țările UE și Comisia Europeană;
 • stabilirea unor standarde europene pentru produse și servicii bazate pe piață, în conformitate cu legislația și politicile UE;
 • modul în care specificațiile tehnice ale tehnologiei informației și comunicațiilor pot sprijini acest proces;
 • finanțarea activităților de standardizare, în mod obișnuit sub formă de subvenții sau cereri de propuneri, în conformitate cu legislația și politicile UE;
 • participarea părților interesate.

Regulamentul acoperă standardele pentru servicii, precum și pentru produse, iar protecția mediului și a sănătății publice trebuie inclusă printre caracteristicile necesare ale unui produs sau serviciu.

Participare amplă la procesul de stabilire a standardelor

 • Organizațiile europene de standardizare trebuie să faciliteze participarea efectivă a tuturor părților interesate relevante, inclusiv a întreprinderilor mici și mijlocii, a organizațiilor de consumatori și a părților interesate din domeniul mediului și domeniul social în activitatea lor de standardizare.
 • Organismele naționale de standardizare trebuie să faciliteze accesul IMM-urilor la standarde și procesele lor de elaborare, partajând cele mai bune practici pentru a îmbunătăți participarea.
 • Țările UE vor încuraja, după caz, participarea autorităților publice, inclusiv a autorităților de supraveghere a pieței, la activitățile de standardizare la nivel național pentru elaborarea sau revizuirea standardelor.

Solicitări de standardizare adresate organizațiilor europene de standardizare

Comisia poate solicita uneia sau mai multor organizații europene de standardizare să elaboreze un standard european, care trebuie să fie orientat spre piață și să țină seama de interesul public, precum și de obiectivele politicii UE. Comisia stabilește cerințele și termenele care trebuie îndeplinite. Țările UE vor comunica Comisiei toate solicitările adresate instituțiilor de standardizare de a elabora specificații tehnice sau un anumit standard de produs, astfel încât să poată fi elaborat un proiect de reglementări tehnice.

Recunoașterea și utilizarea specificațiilor tehnice

Autoritățile publice trebuie să utilizeze întreaga gamă de specificații tehnice relevante atunci când achiziționează servicii hardware, software și servicii IT. Specificațiile tehnice sunt acceptate de piață și nu împiedică interoperabilitatea cu standardele UE sau internaționale existente.

Programul de lucru anual și obiecțiile față de standardele armonizate

Programul de lucru anual stabilește prioritățile strategice, luând în considerare strategiile UE de creștere pe termen lung. Comisia va înființa un sistem de notificare pentru toate părțile interesate pentru a asigura consultarea adecvată și relevanța pieței înainte de adoptarea programului de lucru anual sau a solicitărilor de standardizare sau de luarea deciziilor privind orice obiecții la standardele armonizate prezentate de țările UE sau de Parlamentul European.

Raportarea

Organizațiile europene de standardizare vor trimite Comisiei un raport anual privind punerea în aplicare a prezentului regulament.

Modificări de la publicare

Regulamentul a fost modificat de la data la care acesta a fost emis pentru a acoperi explicit următoarele standarde specifice:

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2013.

CONTEXT

A se vedea, de asemenea:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, pp. 12-33)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1025/2012 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENT CONEX

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – O viziune strategică pentru standardele europene: avansând în direcția îmbunătățirii și accelerării creșterii durabile a economiei europene până în 2020 [COM(2011) 311 final, 1.6.2011]

Data ultimei actualizări: 22.05.2019

Top