EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Asigurarea și reasigurarea

Asigurarea și reasigurarea

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/138/CE privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II)

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Cunoscută sub denumirea de Solvabilitate II, directiva impune întreprinderilor de asigurare să păstreze resurse financiare suficiente. De asemenea, directiva stabilește norme prudențiale și de management.

ASPECTE-CHEIE

Directiva vizează întreprinderile de asigurare generală, de asigurare de viață și de reasigurare.

Autorizarea

O întreprindere de asigurare își poate desfășura activitățile după ce obține o autorizație din partea unei autorități de supraveghere din țara respectivă. Autorizația este valabilă în întreaga UE.

Cerințe de capital

Întreprinderile de asigurare trebuie să dețină capital în funcție de profilurile de risc ale acestora, pentru a garanta că au resurse financiare suficiente pentru a face față unor dificultăți financiare. Acestea trebuie să respecte anumite cerințe de capital:

  • cerința de capital minim (MCR): nivelul minim de capital sub care deținătorii de polițe de asigurare ar fi supuși unui nivel ridicat de risc;
  • cerința de capital de solvabilitate (SCR): capitalul de care are nevoie o întreprindere de asigurare în cazurile în care este necesară absorbția unor pierderi semnificative. Suma capitalului se calculează ținând cont de diferite riscuri, cum ar fi:
    • riscul de piață: riscul de pierdere sau de modificare a situației financiare care rezultă direct din fluctuații ale piețelor;
    • riscul operațional: riscul de pierdere aferent unor procese interne inadecvate sau disfuncționale, personalului sau sistemelor ori evenimentelor externe.

În cazul în care o întreprindere nu respectă cele două sume de capital impuse, autoritatea de supraveghere trebuie să ia măsuri.

Sistemul de management al riscurilor

Un sistem de guvernanță adecvat

Întreprinderile de asigurare trebuie să instituie un sistem de guvernanță adecvat și transparent, cu o împărțire clară a responsabilităților. Acestea trebuie să dețină capacitatea administrativă necesară pentru a face față diferitor aspecte, inclusiv managementul riscurilor, respectarea legislației și auditul intern.

Evaluarea internă a riscurilor și a solvabilității

Întreprinderile de asigurare trebuie să efectueze periodic evaluarea internă a riscurilor și a solvabilității (own risk and solvency assessment – ORSA). Aceasta presupune evaluarea nevoilor de solvabilitate în caz de risc în funcție de profilurile de risc ale acestor întreprinderi, precum și evaluarea respectării cerințelor privind resursele financiare.

Supravegherea

Procesul de supraveghere

Actul legislativ prevede un „proces de supraveghere prudențială” (Supervisory Review Process – SRP) prin care autoritățile de supraveghere să poată analiza și evalua respectarea normelor de către întreprinderile de asigurări. Obiectivul este de a ajuta autoritățile de supraveghere să identifice companiile care se pot confrunta cu dificultăți. De asemenea, întreprinderile de asigurare trebuie să publice anumite informații.

Supraveghetorul grupului

Fiecare grup de asigurare – o companie cu entități care furnizează servicii într-una sau mai multe țări ale UE – trebuie să aibă un supraveghetor de grup cu responsabilități specifice în strânsă cooperare cu autoritățile naționale de supraveghere în cauză.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 1 ianuarie 2016.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, pp. 1-155)

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2009/138/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) 2017/1542 al Comisiei din 8 iunie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/35 în ceea ce privește calcularea cerințelor de capital reglementat pentru anumite categorii de active deținute de societățile de asigurare și reasigurare (societăți de infrastructură) (JO L 236, 14.9 2017, pp. 14-21)

Regulamentul (UE) 2017/2402 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 de stabilire a unui cadru general privind securitizarea și de creare a unui cadru specific pentru o securitizare simplă, transparentă și standardizată, și de modificare a Directivelor 2009/65/CE, 2009/138/CE și 2011/61/UE, precum și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 648/2012 (JO L 347, 28.12.2017, pp. 35-80)

Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP) (JO L 354, 23.12.2016, pp. 37-85)

Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 12, 17.1.2015, pp. 1-797).

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 2015/35 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2014/51/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivelor 2003/71/CE și 2009/138/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010 în ceea ce privește competențele Autorității Europene de Supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) și ale Autorității Europene de Supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) (JO L 153, 22.5.2014, pp. 1-61)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2013/58/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 decembrie 2013 de modificare a Directivei 2009/138/CE (Solvabilitate II) în ceea ce privește data pentru transpunerea acesteia și data de aplicare a acesteia, precum și data de abrogare a anumitor directive (Solvabilitate I) (JO L 341, 18.12.2013, pp. 1-3)

Directiva 2012/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 septembrie 2012 de modificare a Directivei 2009/138/CE (Solvabilitate II) în ceea ce privește termenul de transpunere, data de aplicare a acesteia și data de abrogare a anumitor directive (JO L 249, 14.9.2012, pp. 1-2)

Directiva 2011/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 noiembrie 2011 de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE și 2009/138/CE în ceea ce privește supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar (JO L 326, 8.12.2011, pp. 113-141)

Data ultimei actualizări: 05.10.2018

Top