EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fondul european pentru pescuit

This summary has been archived and will not be updated. See 'Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (2014-2020)' for an updated information about the subject.

Fondul european pentru pescuit

Regulamentul instituie un nou Fond european pentru pescuit (FEP) pentru perioada 2007-2013. Fondul prevede un ajutor financiar pentru a facilita punerea în aplicare a reformei din 2002 privind politica comună din domeniul pescuitului (PCP) şi pentru a susţine restructurările necesare legate de evoluţia sectorului.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului din 27 iulie 2006 privind Fondul European pentru Pescuit [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Fondul european pentru pescuit (FEP) trebuie să contribuie la realizarea obiectivelor politicii comune din domeniul pescuitului (PCP), care vizează în special asigurarea conservării şi exploatării durabile a resurselor maritime. În acest scop, Fondul poate să acorde un sprijin financiar menit să:

 • asigure perenitatea activităţilor de pescuit şi exploatarea durabilă a resurselor halieutice;
 • reducă presiunea asupra stocurilor, echilibrând capacităţile flotei comunitare în raport cu resursele disponibile;
 • promoveze o dezvoltare durabilă a pescuitului în apele interioare;
 • consolideze dezvoltarea unor întreprinderi viabile din punct de vedere economic în sectorul pescuitului şi să sporească competitivitatea structurilor de exploatare a resurselor;
 • favorizeze protecţia mediului şi conservarea resurselor maritime;
 • încurajeze dezvoltarea durabilă şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în zonele unde se desfăşoară activităţi în sectorul pescuitului;
 • promoveze egalitatea între bărbaţii şi femeile care activează în sectorul pescuitului.

Axe prioritare

FEP prevede cinci axe prioritare:

 • măsuri în favoarea adaptării flotei comunitare de pescuit:Se poate acorda un ajutor financiar pescarilor şi armatorilor navelor de pescuit afectaţi de măsurile luate pentru combaterea exploatării excesive a resurselor sau pentru protecţia sănătăţii publice, pentru retragerea temporară sau permanentă a navelor de pescuit şi pentru formarea, reconversia sau plecarea timpurie prin pensionarea anticipată. În cazul retragerii permanente a navelor de pescuit, pe lângă cele destinate dezmembrării, acestea pot fi reafectate pentru activităţi altele decât pescuitul sau pentru crearea de recife artificiale. FEP poate contribui la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, a calităţii produselor, a eficienţei energetice şi a selectivităţii capturii. Fondul poate, de asemenea, să participe la înlocuirea motoarelor, la unele indemnizaţii acordate o singură dată pescarilor victime ale încetării permanente a activităţilor de pescuit şi la unele prime pentru tinerii pescari care intenţionează să îşi achiziţioneze prima navă de pescuit. Cu toate acestea, ajutoarele financiare nu trebuie în niciun caz să ducă la creşterea capacităţii de a captura peşte a navelor sau la mărirea puterii motorului navei;
 • acvacultura, pescuitul în apele interioare, prelucrarea şi comercializarea:FEP promovează achiziţia şi utilizarea echipamentelor şi tehnicilor care vizează reducerea impactului producţiei de acvacultură asupra mediului şi îmbunătăţirea calităţii produselor şi a condiţiilor în materie de igienă şi de sănătate umană sau animală. Ajutoarele sunt limitate la microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi la unele întreprinderi mari care au mai puţin de 750 de angajaţi sau realizează o cifră de afaceri mai mică de 200 milioane EUR. Microîntreprinderile şi întreprinderile mici au însă prioritate;
 • acţiuni colective:Unele acţiuni colective pot beneficia de un ajutor din partea FEP, cu condiţia să contribuie la dezvoltarea durabilă sau la conservarea resurselor, la îmbunătăţirea serviciilor oferite de porturile de pescuit, la consolidarea pieţelor de desfacere a produselor pescăreşti sau la promovarea parteneriatelor între oamenii de ştiinţă şi operatorii din domeniul pescuitului;
 • dezvoltarea durabilă a zonelor de pescuit:FEP susţine măsurile şi iniţiativele care vizează diversificarea şi consolidarea dezvoltării economice în zonele de pescuit afectate de declinul activităţilor din acest sector.
 • asistenţa tehnică:Fondul poate finanţa acţiunile de pregătire, monitorizare, de sprijin administrativ şi tehnic, de evaluare, audit şi control necesare pentru punerea în aplicare a prezentului regulament.

Programare

Unul dintre obiectivele principale ale FEP este simplificarea modului de alocare şi de gestionare a fondurilor. Pentru a beneficia de un ajutor din partea Fondului european pentru pescuit, statele membre trebuie să prezinte Comisiei un plan strategic şi un program operaţional.

Planurile strategice naţionale trebuie să indice obiectivele şi priorităţile naţionale pentru punerea în aplicare a PCP. Până la 31 decembrie 2011, Comisia va organiza o dezbatere cu statele membre pentru a analiza, pe baza concluziilor evaluărilor intermediare, progresele înregistrate cu privire la punerea în aplicare a planurilor strategice.

Planurile strategice servesc drept bază pentru elaborarea programelor operaţionale vizând punerea în aplicare a politicilor şi priorităţilor care urmează să fie cofinanţate din FEP. După ce verifică conformitatea acestor programe operaţionale cu obiectivele FEP, Comisia le aprobă printr-o decizie. Dacă este necesar, Comisia poate solicita adaptarea programelor operaţionale în cauză.

Programele operaţionale sunt supuse la trei evaluări. Statele membre sunt responsabile cu evaluările previzionale şi intermediare, iar Comisia realizează evaluarea finală. Partea din buget rezervată asistenţei tehnice poate fi utilizată pentru finanţarea acestor evaluări.

Responsabilităţi

Regulamentul stabileşte responsabilităţile statelor membre şi ale Comisiei în ceea ce priveşte FEP. Statelor membre le revine în special obligaţia de a informa publicul larg, beneficiarii potenţiali şi părţile interesate cu privire la posibilităţile oferite de FEP, astfel încât să asigure transparenţa intervenţiilor Fondului şi să scoată în evidenţă rolul Comunităţii.

Cadru financiar

FEP este dotat cu 4 304 milioane de euro pentru perioada de programare 2007-2013. În această perioadă, Comisia propune să se aloce în medie 615 milioane de euro pe an statelor membre care au decis să beneficieze de ajutoarele acordate de FEP (toate statele membre cu excepţia Luxemburgului).

Sumele sunt repartizate statelor membre ţinând cont de importanţa sectorului pescuitului, de numărul de persoane care activează în sector şi de ajustările considerate necesare pentru pescuit şi pentru continuitatea măsurilor actuale.

Cu excepţia unor cheltuieli efectuate de Comisie şi suportate de FEP în proporţie de 100 %, contribuţia maximă a FEP se calculează întotdeauna ca procent din totalitatea cheltuielilor publice. Contribuţia variază în funcţie de axa prioritară şi este mai importantă în regiunile dezavantajate şi în noile state membre, adică în zonele care intră sub incidenţa noului obiectiv „Convergenţă” din cadrul Fondurilor structurale. În plus, intensitatea ajutorului public autorizat pentru fiecare operaţiune finanţată variază în funcţie de aceiaşi parametri (a se vedea anexa II la prezentul regulament).

Regulamentul stabileşte regulile de eligibilitate a cheltuielilor (articolul 55), de gestiune financiară, corecţii financiare, angajamente bugetare şi rambursare. Regulamentul instituie un Comitet al Fondului european pentru pescuit, care să asiste Comisia în gestionarea FEP.

Contribuţia Uniunii nu poate depăşi contribuţia publică şi valoarea maximă a intervenţiei FEP pentru fiecare axă prioritară şi fiecare obiectiv. Totuşi, se pot acorda derogări la cererea scrisă a unui stat membru şi în anumite condiţii (a se vedea articolul 76).

Gestionare, monitorizare şi control

Înainte de a putea face cereri de plată, fiecare stat membru trebuie să desemneze:

 • o autoritate de gestionare a programului care să selecteze şi să monitorizeze operaţiunile finanţate;
 • o autoritate de certificare care să verifice măsura în care cheltuielile îndeplinesc normele comunitare;
 • o autoritate de audit care să verifice buna funcţionare a autorităţilor de gestionare şi de certificare;
 • un comitet de monitorizare la care participă cu titlu consultativ un reprezentant al Comisiei şi care evaluează progresele înregistrate în vederea atingerii obiectivelor programului operaţional.

În fiecare an, autorităţile de gestionare trebuie să prezinte Comisiei un raport anual; Comisia va răspunde cu propriile observaţii cu privire la acest raport. Comisia face o sinteză a acestor rapoarte în raportul său anual pe care îl transmite Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor. Până la 31 martie 2017, statele membre trebuie, de asemenea, să prezinte un raport final privind punerea în aplicare a programului operaţional.

Context

FEP este noul instrument de programare în sectorul pescuitului din cadrul perspectivelor financiare ale UE pentru 2007-2013 care înlocuiesc Instrumentul Financiar pentru Orientarea Pescuitului (IFOP).

Ca şi în cazul celorlalte fonduri europene, FEP reflectă principiile noii abordări vizând simplificarea, transparenţa, planificarea strategică şi o responsabilitate mai mare a statelor membre în ceea ce priveşte alegerea şi punerea în aplicare a fondurilor. FEP este unul dintre cele două instrumente pentru cheltuielile efectuate în cadrul PCP.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1198/2006

4.9.2006

-

JO L 223 din 15.8.2006

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 387/2012

16.05.2012

-

JO L 129 din 16.5.2012

Modificările şi corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 au fost integrate în textul de bază.

ACTE CONEXE

Decizia Comisiei 2008/693/CE din 13 august 2008 de modificare a Deciziei C(2006) 4332 privind stabilirea unei repartizări anuale orientative per stat membru pentru perioada 1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2013 a creditelor de angajament comunitare din Fondul european pentru pescuit [Jurnalul Oficial L 229 din 28.8.2008].

Ultima actualizare: 13.01.2013

Top