EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Carta drepturilor fundamentale

Carta drepturilor fundamentale

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Carta drepturilor fundamentale a UE

CARE ESTE ROLUL CARTEI?

Carta înscrie în legislația Uniunii Europene (UE) o serie de drepturi personale, civile, politice, economice și sociale ale cetățenilor UE și ale rezidenților de pe teritoriul UE.

ASPECTE-CHEIE

Conținut

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Carta) reafirmă, cu respectarea competențelor și sarcinilor UE, precum și a principiului subsidiarității, drepturile care rezultă în principal din tradițiile constituționale și din obligațiile internaționale comune țărilor UE, din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, din Cartele sociale adoptate de UE și de către Consiliul Europei, precum și din jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului. Conferind drepturilor fundamentale mai multă claritate și vizibilitate, carta instaurează securitate juridică în interiorul UE.

Carta Drepturilor Fundamentale conține un preambul și 54 de articole, grupate în șapte capitole:

  • capitolul I: demnitatea (demnitate umană, dreptul la viață, dreptul la integritate al persoanei, interzicerea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, interzicerea sclaviei și a muncii forțate);
  • capitolul II: libertățile (dreptul la libertate și la siguranță, respectarea vieții private și de familie, protecția datelor cu caracter personal, dreptul la căsătorie și dreptul de a întemeia o familie, libertatea de gândire, de conștiință și de religie, libertatea de exprimare și de informare, libertatea de întrunire și de asociere, libertatea artelor și științelor, dreptul la educație, libertatea de alegere a ocupației și dreptul la muncă, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul de proprietate, dreptul de azil, protecția în caz de strămutare, expulzare sau extrădare);
  • capitolul III: egalitatea (egalitatea în fața legii, nediscriminarea, diversitatea culturală, religioasă și lingvistică, egalitatea între bărbați și femei, drepturile copilului, drepturile persoanelor în vârstă, integrarea persoanelor cu handicap);
  • capitolul IV: solidaritatea (dreptul lucrătorilor la informare și la consultare în cadrul întreprinderii, dreptul de negociere și de acțiune colectivă, dreptul de acces la serviciile de plasament, protecția în cadrul concedierii nejustificate, condiții de muncă echitabile și corecte, interzicerea muncii copiilor și protecția tinerilor la locul de muncă, viața de familie și viața profesională, securitatea socială și asistența socială, protecția sănătății, accesul la serviciile de interes economic general, protecția mediului, protecția consumatorilor);
  • capitolul V: drepturile cetățenilor (dreptul de a alege și de a fi ales în Parlamentul European, dreptul de a alege și de a fi ales în cadrul alegerilor locale, dreptul la bună administrare, dreptul de acces la documente, Ombudsmanul European, dreptul de petiționare, libertatea de circulație și de ședere, protecția diplomatică și consulară);
  • capitolul VI: justiția (dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare, principiile legalității și proporționalității infracțiunilor și pedepselor, dreptul de a nu fi judecat sau condamnat de două ori pentru aceeași infracțiune);
  • capitolul VII: dispoziții generale.

Domeniul de aplicare

Carta se aplică instituțiilor europene, cu respectarea principiului subsidiarității, și nu poate sub nicio formă să extindă competențele și sarcinile stabilite pentru acestea de tratate. Carta se aplică, de asemenea, statelor membre atunci când acestea pun în aplicare legislația europeană.

În cazul în care drepturile prevăzute de cartă corespund unor drepturi garantate de Convenția Europeană pentru Drepturile Omului din 1950, înțelesul și întinderea lor sunt aceleași ca cele definite de convenție, deși legislația europeană poate să prevadă o protecție mai extinsă.

Rapoarte anuale

În fiecare an începând din 2010, Comisia Europeană publică un raport anual. Acesta monitorizează progresele înregistrate în aplicarea cartei.

CONTEXT

  • În 1999, Consiliul European a concluzionat că drepturile fundamentale aplicabile la nivelul UE trebuie consolidate într-o cartă, pentru a li se conferi o mai mare vizibilitate.
  • Carta a fost proclamată în mod oficial la Nisa, în decembrie 2000, de Parlamentul European, Consiliu și Comisie.
  • Carta a dobândit un caracter juridic obligatoriu în UE odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, în decembrie 2009, ea având acum o forță juridică egală cu a tratatelor UE.

Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (JO C 202, 7.6.2016, pp. 389-405)

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Raportul pe 2015 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE [COM(2016) 265 final, 18.5.2016]

Data ultimei actualizări: 17.10.2016

Top