EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Combaterea corupției în sectorul privat

Combaterea corupției în sectorul privat

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia-cadru 2003/568/JAI privind combaterea corupției în sectorul privat

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

 • Decizia incriminează corupția activă* și corupția pasivă* în sectorul privat. Persoanele juridice* pot fi trase la răspundere pentru asemenea infracțiuni.
 • Decizia abrogă Acțiunea comună 98/742/JAI.

ASPECTE-CHEIE

Includerea noțiunii de corupție în dreptul penal intern

 • Țările UE au obligația de a incrimina actele săvârșite cu intenție în cadrul activităților de afaceri:
  • care corup o persoană: prin faptul de a promite, de a oferi sau de a da, direct sau prin intermediul unui terț, unei persoane care exercită o funcție de conducere sau o activitate de orice fel pentru o entitate din sectorul privat, un avantaj nemeritat de orice natură, pentru ea însăși sau pentru o terță persoană, cu scopul ca această persoană să îndeplinească sau să se abțină de la îndeplinirea unui act, cu încălcarea obligațiilor* sale;
  • solicitarea unui avantaj nemeritat: o persoană, în exercitarea unei funcții de conducere sau a unei activități, sub orice formă, pentru o entitate din sectorul privat, solicită sau primește, direct sau prin intermediarul unui terț, un avantaj nemeritat de orice natură, pentru ea însăși sau pentru o terță persoană, sau faptul de a accepta promiterea unui asemenea avantaj cu scopul de a îndeplini sau de a se abține de la îndeplinirea unui act, cu încălcarea obligațiilor sale.
 • Cele de mai sus se aplică activităților profesionale din sfera entităților cu scop lucrativ și fără scop lucrativ. La momentul adoptării, țările UE au avut posibilitatea de a limita domeniul de aplicare la actele care implică sau ar putea implica o denaturare a concurenței în ceea ce privește achiziționarea de bunuri sau de servicii comerciale. Această limitare nu mai este valabilă. Limitările au fost valabile timp de 5 ani începând de la 22 iulie 2005.
 • Țările UE au avut obligația de a transmite Consiliului o declarație privind modul în care vor proceda în momentul adoptării acestei decizii. Înainte de 22 iulie 2010, Consiliul a trebuit să evalueze declarațiile transmise de țările UE în ceea ce privește limitările.

Răspunderea persoanelor juridice și a persoanelor fizice

 • Obiectivul acestei decizii este de a stabili tragerea la răspundere nu doar a persoanelor fizice, cum sunt angajații, ci și a persoanelor juridice, cum sunt întreprinderile.
 • În cea ce privește răspunderea persoanelor fizice, țările UE trebuie să se asigure că faptele la care se face referire sunt pasibile de o pedeapsă privativă de libertate, având o durată maximă de cel puțin 1 până la 3 ani. De exemplu, dacă fapta este pasibilă de o pedeapsă privativă de libertate de până la 1 an într-o țară a UE sau de până la 2 ani într-o altă țară, ambele cazuri satisfac criteriile stabilite prin decizia-cadru. Țările UE pot să aplice și praguri legale mai ridicate pentru durata maximă a pedepsei privative de libertate.
 • Dreptul de a desfășura activități profesionale poate fi suspendat temporar. Instigarea la comiterea uneia dintre faptele descrise mai sus sau complicitatea la un asemenea comportament trebuie incriminată și ea ca infracțiune.
 • Persoanele juridice pot fi trase la răspundere pentru infracțiuni care implică corupție dacă acestea sunt săvârșite în interesul lor de către orice persoană fizică acționând individual sau care îndeplinește o funcție de conducere în cadrul persoanei juridice, în temeiul:
  • unei competențe de reprezentare a persoanei juridice;
  • autorizației de a lua decizii în numele persoanei juridice;
  • autorizației de a exercita controlul în cadrul persoanei juridice.
 • Pedepsele aplicate persoanelor juridice pot include amenzi penale sau administrative. În plus, țările UE pot lua în considerare excluderea de la posibilitatea de a beneficia de un avantaj public sau de un ajutor public, interzicerea temporară sau permanentă a exercitării unei activități comerciale etc.

Competența

Fiecare țară a UE deține competența dacă infracțiunea a fost săvârșită:

 • pe teritoriul său;
 • de către unul dintre resortisanții săi;
 • în interesul unei persoane juridice având sediul pe teritoriul respectivei țări a UE.

Decizia se aplică și în Gibraltar.

Această decizie este afectată de hotărârea pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-176/03 privind repartizarea competențelor în materie penală între Comisia Europeană și Consiliu.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Țările UE au avut obligația de a lua măsurile necesare pentru respectarea normelor deciziei până la 22 iulie 2005.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Corupție activă: mituirea unei persoane pentru ca aceasta să îndeplinească în mod ilegal un act în cadrul exercitării atribuțiilor sale.
Corupție pasivă: primirea de mită.
Persoane juridice: orice entitate care are acest statut în temeiul dreptului intern aplicabil, cu excepția statelor sau a altor organisme publice în exercitarea prerogativelor de putere publică și a organizațiilor internaționale publice.
Încălcarea unei obligații: trebuie înțeleasă în conformitate cu dreptul intern. Noțiunea de încălcare a unei obligații în dreptul intern ar trebui să includă cel puțin orice comportament lipsit de loialitate care constituie o încălcare a unei obligații legale, sau o încălcare a normelor sau a dispozițiilor profesionale.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, pp. 54-56)

DOCUMENTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea gradului în care statele membre au adoptat măsurile necesare pentru a se conforma Deciziei-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupției în sectorul privat [COM(2019) 355 final, 26.7.2019]

Data ultimei actualizări: 18.02.2020

Top