EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Acreditarea și supravegherea pieței

Acreditarea și supravegherea pieței

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 – stabilirea cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul prevede norme comune pentru organismele de acreditare care se asigură că produsele nealimentare din Uniunea Europeană (UE) sunt conforme anumitor cerințe.
 • Acesta stabilește un sistem de supraveghere pentru a garanta un nivel ridicat de siguranță a acelor produse și, în general, respectarea de către acestea a cerințelor aplicabile.
 • De asemenea, regulamentul formulează norme privind controlul importurilor din afara UE și stabilește principiile generale privind marcajul CE*.

ASPECTE-CHEIE

Organismele naționale de acreditare

 • Țările UE trebuie:
  • să numească o singură organizație națională de acreditare care să funcționeze pe bază nonprofit;
  • să se asigure că organizația respectivă are resurse financiare și de personal suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile;
  • să monitorizeze organizația pentru a se asigura că aceasta îndeplinește cerințele formulate;
  • să comunice detaliile relevante Comisiei Europene, care întocmește o listă publică a diferitelor organizații naționale.
 • Organismele naționale de acreditare trebuie:
  • să stabilească dacă organizațiile individuale de evaluare a conformității* sunt competente pentru a-și desfășura activitatea și să le monitorizeze performanțele;
  • să restricționeze, să suspende sau să retragă certificatele organizațiilor de evaluare care nu mai sunt capabile să își îndeplinească sarcinile;
  • să fie obiective și imparțiale, având o gestiune eficientă și controale interne corespunzătoare;
  • să fie de acord cu evaluarea la nivel de omologi;
  • să informeze alte organisme naționale de acreditare cu privire la propriile activități de evaluare a conformității;
  • să facă publice în mod periodic informațiile referitoare la activitatea lor.
 • Cooperarea Europeană pentru Acreditare (EA) coordonează evaluările la nivel de omologi pentru a asigura calitatea serviciilor furnizate de organismele naționale de acreditare.

Supravegherea pieței UE și controlul importurilor

 • Țările UE trebuie:
  • să organizeze și să desfășoare activități de supraveghere a pieței pentru a garanta siguranța produselor;
  • să retragă, să restricționeze sau să interzică produsele care ar putea dăuna sănătății sau siguranței utilizatorilor și să informeze imediat Comisia cu privire la măsura pe care au luat-o;
  • să instituie proceduri pentru gestionarea și soluționarea reclamațiilor;
  • să se asigure că sunt numite autorități naționale de supraveghere a pieței și că acestea dispun de resurse suficiente pentru a-și îndeplini sarcinile;
  • să se asigure că autoritățile naționale de supraveghere a pieței cooperează și fac schimb de informații între ele;
  • să stabilească norme privind sancțiunile, inclusiv posibile sancțiuni penale pentru încălcări grave ale legii.
 • Autoritățile de supraveghere a pieței trebuie:
  • să efectueze verificările adecvate la o scară suficientă, ținând cont de evaluările riscurilor, de reclamații și de alte informații;
  • să atenționeze utilizatorii din propria țară cu privire la eventualele pericole pe care le descoperă;
  • să informeze sistemul de schimb rapid de informații (RAPEX) al UE cu privire la eventualele riscuri grave;
  • să facă schimb de informații privind conformitatea produselor prin intermediul unei baze de date comune la nivelul UE;
  • să coopereze cu autoritățile din alte țări ale UE.
 • Autoritățile vamale naționale pot să împiedice comercializarea în UE a unui produs importat în cazul în care consideră că acesta prezintă un risc grav în ceea ce privește sănătatea, siguranța, mediul sau orice alt interes public.
 • Marcajul CE poate fi aplicat pe un produs numai de către producător sau de către o persoană autorizată să acționeze în numele acestuia, cu condiția ca produsul să respecte toate standardele de conformitate.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu 1 ianuarie 2010.

CONTEXT

 • Este esențial ca produsele nealimentare care pot circula liber între țările UE să nu reprezinte un pericol pentru public, pentru mediu sau pentru securitatea generală.
 • Acreditarea face parte dintr-un sistem global care include evaluarea conformității și supravegherea pieței. Dispozițiile formulate pentru aceasta din urmă în regulament vin în completarea celor stabilite în alte acte legislative ale UE.
 • Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Marcajul CE: un marcaj pe care îl folosesc producătorii pentru a indica faptul că articolul în cauză întrunește standardele de conformitate prevăzute de legislația UE.

Organism de evaluare a conformității: un organism care efectuează activități ce includ etalonarea, încercarea, certificarea și inspecția.

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, pp. 30-47)

ACTE CONEXE

Directiva 2001/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 decembrie 2001 privind siguranța generală a produselor (JO L 11, 15.1.2002, pp. 4-17)

Modificările succesive aduse Directivei 2001/95/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului (JO L 218, 13.8.2008, pp. 82-128)

Regulamentul (CE) nr. 764/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a unor proceduri de aplicare a anumitor norme tehnice naționale pentru produsele comercializate în mod legal în alt stat membru și de abrogare a Deciziei nr. 3052/95/CE (JO L 218, 13.8.2008, pp. 21-29)

Data ultimei actualizări: 14.02.2017

Top