EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dreptul la liberă circulație și ședere în UE

Dreptul la liberă circulație și ședere în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul UE pentru cetățenii UE și pentru familiile acestora

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva:

 • reunește într-un singur act juridic numeroase documente legislative existente
 • stabilește condițiile pentru dreptul la liberă circulație și ședere (atât temporară, cât și permanentă) pentru cetățenii UE* și membrii lor de familie*
 • definește limitele impuse drepturilor respective pe motive ce țin de ordinea publică, siguranța publică sau sănătatea publică
 • clarifică statutul persoanelor care desfășoară o activitate salariată sau o activitate independentă, sunt studenți sau nu desfășoară o activitate remunerată.

ASPECTE-CHEIE

Cetățenii UE care dețin o carte de identitate valabilă sau un pașaport valabil:

 • au dreptul să intre pe teritoriul altei țări a UE fără a avea nevoie de viză de ieșire sau de intrare. Membrii de familie care nu sunt resortisanți ai unei țări a UE nu necesită nici ei viză de ieșire sau de intrare dacă dețin un permis de ședere valabil;
 • au dreptul de a locui într-o altă țară a UE până la trei luni fără a face obiectul vreunei condiții sau formalități;
 • au dreptul de a locui într-o țară a UE mai mult de trei luni, sub rezerva anumitor condiții, în funcție de statutul lor în țara-gazdă. Persoanele care desfășoară o activitate salariată sau independentă nu trebuie să întrunească alte condiții. Studenții și alte persoane inactive, cum ar fi pensionarii, trebuie să dispună de suficiente resurse pentru ele și pentru membrii familiilor lor, astfel încât să nu devină o povară pentru sistemul de asistență socială al țării-gazdă, și de asigurări medicale complete;
 • au obligația de a se înregistra la autoritățile competente în cazul în care locuiesc în țara respectivă mai mult de trei luni. În cazul în care nu sunt cetățeni ai UE, membrii familiilor lor trebuie să dețină un permis de ședere valabil timp de cinci ani;
 • au drept de ședere permanentă dacă și-au avut reședința legală într-o altă țară a UE în cursul unei perioade neîntrerupte de cinci ani. Această prevedere se aplică și în cazul membrilor de familie;
 • se bucură de egalitate de tratament în raport cu resortisanții țării-gazdă. Cu toate acestea, autoritățile din țara-gazdă nu sunt obligate să acorde dreptul la prestații de asistență socială cetățenilor UE care nu desfășoară activități remunerate în primele trei luni de ședere.

În plus:

 • membrii de familie – care sunt rude apropiate ale cetățeanului UE – pot avea dreptul, cu anumite condiții, să continue să locuiască în țara respectivă chiar și după ce respectivul cetățean decedează sau părăsește țara;
 • cetățenii UE sau membrii de familie pot fi expulzați în cazul în care conduita acestora constituie o amenințare gravă la adresa unui interes fundamental al societății;
 • singurele boli care justifică măsuri de restricționare a liberei circulații a unei persoane sunt cele considerate de Organizația Mondială a Sănătății ca fiind cu potențial epidemic.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică de la 30 aprilie 2004, iar țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația proprie până la 30 aprilie 2006.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

Ca urmare a epidemiei de COVID-19 și a introducerii măsurilor necesare pentru a face față impactului crizei, Comisia Europeană a adoptat:

TERMENI-CHEIE

Cetățean al UE: orice persoană având cetățenia unei țări a UE.
Membru de familie: această categorie cuprinde, de exemplu, soțul sau soția, un partener cu care cetățeanul UE a contractat un parteneriat înregistrat, precum și descendenții direcți cu vârsta sub 21 de ani.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, pp. 77-123).

Modificările succesive aduse Directivei 2004/38/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor (JO L 128, 30.4.2014, pp. 8-14)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind orientări pentru o mai bună transpunere și aplicare a Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora [COM(2009) 313 final din 2 iulie 2009]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Libera circulație a cetățenilor Uniunii Europene și a familiilor acestora: cinci acțiuni pentru a produce rezultate notabile [COM (2013) 837 final din 25 noiembrie 2013]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu – Sprijinirea autorităților în combaterea utilizării abuzive a dreptului la liberă circulație: Manual privind abordarea problemei presupuselor căsătorii de conveniență între cetățeni ai UE și resortisanți ai unor țări terțe în contextul legislației UE referitoare la libera circulație a cetățenilor UE [COM(2014) 604 final din 26 septembrie 2014]

Data ultimei actualizări: 08.05.2020

Top