Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Dreptul la liberă circulație și ședere în UE

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Dreptul la liberă circulație și ședere în UE

Cetățenii Uniunii Europene au dreptul la liberă circulație și ședere într-o altă țară a UE, sub rezerva condițiilor prevăzute de tratatele UE. Această liberă circulație a persoanelor reprezintă unul dintre principiile fundamentale ale UE.

ACT

Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva:

 • reunește într-un singur act juridic numeroase documente legislative existente;
 • stabilește condițiile pentru dreptul cetățenilor UE* și al membrilor familiilor* acestora la liberă circulație și ședere (atât temporară, cât și permanentă);
 • definește limitele impuse drepturilor respective pe motive ce țin de ordinea publică, siguranța publică sau sănătatea publică;
 • clarifică statutul persoanelor care desfășoară o activitate salariată sau o activitate independentă, sunt studenți sau nu desfășoară o activitate remunerată.

ASPECTE-CHEIE

Cetățenii UE care dețin o carte de identitate valabilă sau un pașaport valabil:

 • au dreptul de a intra pe teritoriul altei țări a UE, același drept avându-l și membrii familiilor acestora - indiferent dacă sunt sau nu cetățeni ai UE - fără a avea nevoie de viză de intrare sau de ieșire;
 • au dreptul de a locui într-o altă țară a UE până la trei luni fără a face obiectul vreunei condiții sau formalități;
 • au dreptul de a locui într-o țară a UE mai mult de trei luni, sub rezerva anumitor condiții, în funcție de statutul lor în țara-gazdă. Persoanele care desfășoară o activitate salariată sau independentă nu trebuie să întrunească alte condiții. Studenții și alte persoane inactive, cum ar fi pensionarii, trebuie să dispună de suficiente resurse pentru ele și pentru membrii familiilor lor, astfel încât să nu devină o povară pentru sistemul de asistență socială al țării-gazdă, și de asigurări medicale complete;
 • au obligația de a se înregistra la autoritățile competente în cazul în care locuiesc în țara respectivă mai mult de trei luni. În cazul în care nu sunt cetățeni ai UE, membrii familiilor lor trebuie să dețină un permis de ședere valabil timp de cinci ani;
 • au drept de ședere permanentă dacă și-au avut reședința legală într-o altă țară a UE în cursul unei perioade neîntrerupte de cinci ani. Această prevedere se aplică și în cazul membrilor de familie;
 • se bucură de egalitate de tratament în raport cu resortisanții țării-gazdă. Cu toate acestea, autoritățile din țara-gazdă nu sunt obligate să acorde dreptul la prestații de asistență socială cetățenilor UE care nu desfășoară activități remunerate în primele trei luni de ședere.

În plus:

 • în anumite condiții, membrii familiei unui cetățean al UE își păstrează dreptul de ședere în țara respectivă în cazul în care cetățeanul UE decedează sau părăsește țara;
 • cetățenii UE sau membrii de familie pot fi expulzați în cazul în care conduita acestora constituie o amenințare gravă la adresa unui interes fundamental al societății;
 • singurele boli care justifică măsuri de restricționare a liberei circulații a unei persoane sunt cele considerate de Organizația Mondială a Sănătății ca fiind cu potențial epidemic.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Începând cu 30 aprilie 2004.

TERMENI-CHEIE

* Cetățean al UE: orice persoană având cetățenia unei țări a UE .

* Membru de familie: această categorie cuprinde, de exemplu, soțul sau soția, un partener cu care cetățeanul UE a contractat un parteneriat înregistrat, precum și descendenții direcți în vârstă de cel mult 21 de ani.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2004/38/CE

30.4.2004

30.4.2006

JO L 158, 30.4.2004, pp. 77-123

ACTE CONEXE

Directiva 2014/54/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 aprilie 2014 privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor (JO L 128, 30.4.2014, pp. 8-14)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind orientări pentru o mai bună transpunere și aplicare a Directivei 2004/38/CE privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora [COM(2009) 313 final, 2.7.2009]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Libera circulație a cetățenilor Uniunii Europene și a familiilor acestora: cinci acțiuni pentru a produce rezultate notabile [COM (2013) 837 final, 25.11.2013]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu - Sprijinirea autorităților în combaterea utilizării abuzive a dreptului la liberă circulație: Manual privind abordarea problemei presupuselor căsătorii de conveniență între cetățeni ai UE și resortisanți ai unor țări terțe în contextul legislației UE referitoare la libera circulație a cetățenilor UE [COM(2014) 604 final, 26.9.2014]

Data ultimei actualizări: 24.09.2015

Top