EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Protejarea consumatorilor împotriva clauzelor abuzive în contracte

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 93/13/CEE privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva 93/13/CEE protejează consumatorii din Uniunea Europeană (UE) împotriva clauzelor și a condițiilor abuzive care ar putea fi incluse într-un contract standard pentru bunurile și serviciile pe care le achiziționează aceștia. Aceasta se referă la conceptul de „bună-credință”, pentru a evita orice dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile reciproce.
 • Ca parte a Noilor avantaje pentru consumatori, Directiva 93/13/CEE a fost modificată prin Directiva (UE) 2019/2161, care urmărește să modernizeze legislația UE privind protecția consumatorilor și să îmbunătățească punerea în aplicare a acesteia.

ASPECTE-CHEIE

Directiva 93/13/CEE

 • Natura produselor și a serviciilor implicate, împrejurările tranzacției și toate celelalte clauze și condiții trebuie luate în considerare când se evaluează dacă o clauză dintr-un contract este echitabilă sau nu.
 • Prețul propriu-zis plătit pentru bunuri sau servicii nu face obiectul acestei evaluări, decât dacă clauza respectivă nu este clară și inteligibilă.
 • Directiva conține o listă a clauzelor contractuale abuzive, această listă fiind neexhaustivă și orientativă. Printre acestea se numără obligarea consumatorilor să plătească o sancțiune nejustificat de mare (de exemplu, pentru întârzierea plăților) sau să respecte clauze pe care nu au avut timp să le înțeleagă pe deplin înainte de semnarea contractului.
 • Toate contractele scrise trebuie formulate într-un limbaj simplu și inteligibil. În cazul în care există îndoieli cu privire la sensul unei clauze, aceasta ar trebui interpretată într-un mod favorabil pentru consumator.
 • Clauzele contractuale considerate abuzive nu creează obligații pentru consumatori, dar restul contractului rămâne valabil dacă acest lucru este posibil din punct de vedere juridic.
 • Statele membre ale UE trebuie să se asigure că sunt disponibile măsuri reparatorii pentru a împiedica clauzele abuzive să fie utilizate în continuare în contracte.
 • Organizațiile sau persoanele fizice care au un interes legitim în protecția drepturilor consumatorilor se pot adresa instanței pentru a împiedica aplicarea în continuare a unei clauze contractuale abuzive.
 • În 2019, Comisia Europeană a publicat orientări privind interpretarea și aplicarea Directivei 93/13/CEE. Rolul acesteia este de a prezenta bogata jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene privind această directivă într-o manieră structurată, pentru a facilita aplicarea eficace a directivei în UE și în țările din Spațiul Economic European.

Sancțiuni

 • Directiva (UE) 2019/2161 de modificare impune statelor membre să introducă sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare aplicabile în cazul nerespectării normelor privind clauzele contractuale abuzive, pe baza unui set de parametri. Printre aceste criterii se numără:
  • natura, gravitatea, amploarea și durata încălcării;
  • orice acțiune întreprinsă de comerciant pentru a atenua sau a repara prejudiciul suferit de consumatori;
  • orice încălcare anterioară săvârșită de comerciant;
  • sancțiunile aplicate comerciantului pentru aceeași încălcare în alte țări ale UE în cazurile transfrontaliere în care informațiile cu privire la astfel de sancțiuni sunt disponibile prin mecanismul instituit de Regulamentul (UE) 2017/2394 (a se vedea sinteza).
 • În temeiul noii directive, statele membre trebuie, de asemenea, să poată impune amenzi, atunci când, în contextul acțiunilor coordonate în temeiul Regulamentului (UE) 2017/2394, acestea identifică încălcări transfrontaliere majore care afectează consumatori din mai multe state membre. Amenzile trebuie să poată atinge cel puțin 4 % din cifra de afaceri anuală a unui comerciant sau 2 milioane EUR în cazul în care nu sunt disponibile informații privind cifra de afaceri a comerciantului.

DE CÂND SE APLICĂ NORMELE?

 • Directiva 93/13/CEE trebuia să fie transpusă în legislația națională până la 31 decembrie 1994.
 • Directiva de modificare (UE) 2019/2161 trebuia transpusă în legislația națională până la 28 noiembrie 2021. Statele membre au avut obligația de a aplica normele de la 28 mai 2022.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, 21.4.1993, pp. 29-34).

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 93/13/CEE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Comunicarea Comisiei – Orientări privind interpretarea și aplicarea Directivei 93/13/CEE a Consiliului privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO C 323, 27.9.2019, pp. 4-92).

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European – Noile avantaje pentru consumatori [COM(2018) 183 final, 11.4.2018].

Regulamentul (UE) 2017/2394 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2017 privind cooperarea dintre autoritățile naționale însărcinate să asigure respectarea legislației în materie de protecție a consumatorului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 (JO L 345, 27.12.2017, pp. 1-26).

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 28.10.2022

Top