Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Infrastructura pentru informații spațiale a UE (Inspire)

Infrastructura pentru informații spațiale a UE (Inspire)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2007/2/CE de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire)

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva stabilește norme generale de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale* în Europa în sensul politicilor Uniunii Europene (UE) din domeniul mediului și al politicilor sau al activităților care ar putea avea un impact asupra mediului.
 • Infrastructura europeană se bazează pe aceea a informațiilor spațiale instituite și exploatate de către țările UE.

ASPECTE-CHEIE

Actul legislativ se aplică datelor spațiale care:

 • cuprind zone în care țările UE dețin competență;
 • există în format electronic;
 • sunt deținute de sau în numele unei autorități publice sau al altui organism care utilizează rețeaua;
 • se referă la informații despre mediu.
 • Țările UE au responsabilitatea de a se asigura că metadatele* sunt create pentru diversele seturi și servicii de date spațiale* despre mediu enumerate în actul legislativ. În funcție de subiect, acestea trebuie să fie stabilite în termen de doi sau de cinci ani de la intrarea în vigoare a normelor.
 • Comisia Europeană, asistată de un comitet, adoptă modalitățile tehnice pentru a garanta că seturile și serviciile de date spațiale pot lucra împreună și le armonizează atunci când este posibil.
 • Aceste norme de aplicare au trebuit adoptate până cel târziu la 15 mai 2009 sau 15 mai 2012, în funcție de subiect.
 • Țările UE trebuie să instituie și să exploateze o rețea cu serviciile următoare:
 • căutare: identificarea seturilor și a serviciilor de date spațiale;
 • vizualizare: afișarea, navigarea, mărirea și micșorarea, rotirea panoramică, suprapunerea vizuală a seturilor de date spațiale;
 • descărcare: accesarea directă și descărcarea de copii ale seturilor de date spațiale, atunci când este posibil;
 • prelucrare: prelucrarea seturilor de date spațiale în vederea realizării interoperabilității.
 • Autoritățile publice trebuie să poată conecta seturile și serviciile lor de date spațiale la rețeaua națională.
 • Țările UE pot limita accesul public la seturile și serviciile de date spațiale din diverse motive, precum confidențialitatea legală, siguranța publică, drepturile de proprietate intelectuală sau protecția mediului.
 • Comisia exploatează un geoportal Inspire al UE. Acesta oferă acces la rețelele naționale.
 • Actul legislativ nu necesită colectarea de noi date spațiale.

Evaluare

 • În august 2016, Comisia a publicat raportul său privind punerea în aplicare a Directivei INSPIRE (2007/2/CE). Împreună cu acest raport, Comisia a prezentat o evaluare detaliată care a fost realizată în contextul programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT).
 • Această evaluare a demonstrat că directiva INSPIRE este în continuare, în cea mai mare parte, adecvată pentru scopul urmărit, însă sunt necesare eforturi suplimentare la nivelul UE și la nivelul țărilor UE pentru a elimina lacunele semnificative în materie de punere în aplicare și pentru a profita de beneficiile directivei. Mai mult, chestiunile specifice care necesită atenție privesc dispozițiile și cerințele politicii de date (articolul 17 al directivei) și utilizarea unora dintre specificațiile tehnice în normele de punere în aplicare (inclusiv optimizarea procedurilor de raportare).
 • Prin urmare, Comisia a emis un număr de recomandări și acțiuni care le va pune în prezent în aplicare, în strânsă colaborare cu țările UE în cadrul unui Program de lucru de întreținere și punere în aplicare pentru perioada 2016-2020.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică începând cu data de 15 mai 2007. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 15 mai 2009.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Infrastructură pentru informații spațiale: aceasta cuprinde metadate, seturi de date spațiale și servicii de date spațiale, servicii și tehnologii de rețea, acorduri de partajare, accesare și utilizare, precum și mecanisme, procese și proceduri de coordonare și monitorizare.

Metadate: informații care descriu seturi și servicii de date spațiale, care permit căutarea, inventarierea și utilizarea acestora.

Date spațiale: orice date cu referire directă sau indirectă la o locație sau zonă geografică specifică, precum adrese, rețele de transport, elevație și utilizarea terenului.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, pp. 1-14)

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1205/2008 al Comisiei din 3 decembrie 2008 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește metadatele (JO L 326, 4.12.2008, pp. 12-30).

Modificările și corecturile succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1205/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

2009/442/CE: Decizia Comisiei din 5 iunie 2009 de implementare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește monitorizarea și raportarea (JO L 148, 11.6.2009, pp. 18-26).

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2008/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 de instituire a unui cadru de acțiune comunitară în domeniul politicii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia pentru mediul marin) (JO L 164, 25.6.2008, pp. 19-40)

Regulamentul (CE) nr. 976/2009 al Comisiei din 19 octombrie 2009 de aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește serviciile de rețea (JO L 274, 20.10.2009, pp. 9-18).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 268/2010 al Comisiei din 29 martie 2010 de implementare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește accesul instituțiilor și organismelor comunitare, în condiții armonizate, la seturile și serviciile de date spațiale ale statelor membre (JO L 83, 30.3.2010, pp. 8-9)

Regulamentul (UE) nr. 1089/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale (JO L 323, 8.12.2010, pp. 11-102).

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1088/2010 al Comisiei din 23 noiembrie 2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 976/2009 în ceea ce privește serviciile de descărcare și serviciile de transformare (JO L 323, 8.12.2010, pp. 1-10)

Regulamentul (UE) nr. 102/2011 al Comisiei din 4 februarie 2011 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1089/2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale (JO L 31, 5.2.2011, pp. 13-34)

Regulamentul (UE) nr. 1253/2013 al Comisiei din 21 octombrie 2013 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1089/2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE în ceea ce privește interoperabilitatea seturilor și serviciilor de date spațiale (JO L 331, 10.12.2013, pp. 1-267)

Regulamentul (UE) nr. 1311/2014 al Comisiei din 10 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 976/2009 în ceea ce privește definiția unui element de metadate INSPIRE (JO L 354, 11.12.2014, pp. 6-7)

Regulamentul (UE) nr. 1312/2014 al Comisiei din 10 decembrie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1089/2010 de punere în aplicare a Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește interoperabilitatea serviciilor de date spațiale (JO L 354, 11.12.2014, pp. 8-16)

Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului (JO L 197, 24.7.2012, pp. 1-37)

Directiva 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2010 privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport (JO L 207, 6.8.2010, pp. 1-13)

Regulamentul (UE) nr. 377/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 de instituire a programului Copernicus și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 911/2010 (JO L 122, 24.4.2014, pp. 44-66)

Directiva 2014/89/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de stabilire a unui cadru pentru amenajarea spațiului maritim (JO L 257, 28.8.2014, pp. 135-145)

Data ultimei actualizări: 21.02.2017

Top