EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Gestionarea deșeurilor din industriile extractive

Gestionarea deșeurilor din industriile extractive

Uniunea Europeană a introdus măsuri pentru prevenirea sau reducerea la minimum a eventualelor efecte adverse produse de deșeurile din industriile extractive asupra mediului și a sănătății.

ACT

Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 martie 2006 privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive și de modificare a Directivei 2004/35/CE - Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei

SINTEZĂ

Uniunea Europeană a introdus măsuri pentru prevenirea sau reducerea la minimum a eventualelor efecte adverse produse de deșeurile din industriile extractive asupra mediului și a sănătății.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

Directiva 2006/21/CE introduce măsuri pentru gestionarea în condiții de siguranță a deșeurilor care rezultă din extracția, tratarea și stocarea resurselor minerale și din exploatarea carierelor.

ASPECTE-CHEIE

Operatorul unei instalații are nevoie de o autorizație pentru a utiliza o instalație de gestionare a deșeurilor din industria extractivă. Această directivă stabilește normele de autorizare a operatorilor de către autoritățile desemnate de fiecare țară din UE.

În momentul construirii unei noi instalații sau al modificării unei instalații existente, autoritățile trebuie să ia măsuri privind:

 • locația;
 • stabilitatea fizică a acesteia;
 • asigurarea prevenirii poluării solului, a aerului și a apei;
 • monitorizarea și inspectarea;
 • închiderea instalației, reabilitarea terenului și faza post-închidere.

Instalații de gestionare a deșeurilor din categoria A*

Operatorii instalațiilor din categoria A (care prezintă riscuri deosebite pentru sănătate și mediu) trebuie să elaboreze:

 • o politică de prevenire a accidentelor și un sistem de management de securitate;
 • un plan de urgență intern care să specifice măsurile ce trebuie luate în amplasament în cazul unui accident.

Criteriile de clasificare pentru instalațiile din categoria A sunt definite mai în detaliu în Decizia 2009/337/CE.

Autoritățile naționale trebuie să elaboreze planuri de urgență externe, specificând măsurile care se iau în afara amplasamentului în cazul unui accident.

Operatorii trebuie să furnizeze, înainte de începerea activității, o garanție financiară pentru a asigura respectarea obligațiilor cuprinse în directivă. De asemenea, aceștia trebuie să se asigure că sunt disponibile fonduri pentru reabilitarea amplasamentului în momentul închiderii unei instalații.

Decizia 2009/335/CE definește orientările tehnice privind stabilirea garanțiilor financiare.

Gestionarea deșeurilor

Operatorii trebuie să elaboreze un plan de gestionare a deșeurilor care să prevină sau să reducă generarea de deșeuri și să încurajeze valorificarea deșeurilor și eliminarea acestora în siguranță. Acest plan trebuie revizuit de către autorități o dată la cinci ani.

Planul trebuie să includă:

 • o descriere și o caracterizare a deșeurilor (cu alte cuvinte, caracteristicile chimice, fizice, geologice ale acestora). Cerințele tehnice pentru caracterizarea deșeurilor stabilite în anexa II la directivă sunt elaborate prin Decizia 2009/360/CE. În plus, Decizia 2009/359/CE completează definiția deșeurilor inerte;
 • o descriere a substanțelor care prelucrează resurse minerale și a metodelor utilizate pentru transportarea și prelucrarea deșeurilor;
 • procedurile de monitorizare și control;
 • măsuri pentru închiderea instalației și pentru monitorizarea post-închidere;
 • măsuri de prevenire a poluării apei și solului.

Autoritățile trebuie să se asigure că operatorii au luat măsuri de prevenire a contaminării apei și a solului, în special prin:

 • evaluarea și prevenirea generării levigatului (adică a oricărui lichid care percolează prin deșeul depozitat, inclusiv scurgerile poluate), astfel încât apele subterane și de suprafață să poată fi ferite de contaminarea cu deșeuri;
 • colectarea și tratarea apei contaminate și a levigatului pentru a asigura descărcarea acestora.

În ceea ce privește utilizarea cianurii în extracția mineralelor, directiva introduce măsuri menite să limiteze concentrarea acesteia în iazurile de steril* și în apele reziduale.

Inspecții și rapoarte

Autoritățile trebuie să inspecteze instalațiile de gestionare a deșeurilor la intervale regulate, inclusiv după închiderea acestora. Operatorii au obligația de a ține registre la zi cu privire la toate operațiunile și de a le pune la dispoziția autorităților în vederea inspectării. O dată la trei ani, țările UE trebuie să transmită Comisiei Europene un raport privind punerea în aplicare a directivei.

CÂND SE APLICĂ PREZENTA DIRECTIVĂ?

Începând cu 1 mai 2006.

TERMENI-CHEIE

* Instalații de gestionare a deșeurilor din categoria A: O instalație de gestionare a deșeurilor se înscrie în categoria A dacă:

 • un eșec sau o operare incorectă, de exemplu prăbușirea unei halde sau ruperea unui dig, ar putea conduce la producerea unui accident major, pe baza unei evaluări a riscului, ținând seama de factori precum mărimea actuală sau viitoare, amplasamentul și impactul instalației asupra mediului sau
 • conține deșeuri clasificate ca periculoase (deasupra anumitor praguri) sau
 • conține substanțe sau preparate clasificate ca periculoase (deasupra anumitor praguri).

* Iazuri de steril: sterilul reprezintă deșeurile minerale și efluenții (unii fiind chimici, cum este cianura) din procesul minier. Sterilul este adesea pompat în iazuri în vederea sedimentării, diferitele componente solide fiind separate de apă.

Pentru informații suplimentare, consultați:

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2006/21/CE

1.5.2006

-

JO L 102, 11.4.2006, pp. 15-34

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Regulamentul (CE) nr. 596/2009

7.8.2009

-

JO L 188, 18.7.2009, pp. 14-92

ACTE CONEXE

Decizia 2009/335/CE a Comisiei din 20 aprilie 2009 de stabilire a orientărilor tehnice privind constituirea garanției financiare în conformitate cu Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive (JO L 101, 21.4.2009, pp. 25-25)

Decizia 2009/337/CE a Comisiei din 20 aprilie 2009 privind definirea criteriilor de clasificare a instalațiilor de gestionare a deșeurilor în conformitate cu anexa III la Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive (JO L 102, 22.4.2009, pp. 7-11)

Decizia 2009/358/CE a Comisiei din 29 aprilie 2009 privind armonizarea și transmiterea periodică a informațiilor și chestionarul prevăzute la articolul 22 alineatul (1) litera (a) și la articolul 18 din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive (JO L 110, 1.5.2009, pp. 39-45)

Decizia 2009/359/CE a Comisiei din 30 aprilie 2009 de completare a definiției deșeurilor inerte, în aplicarea articolului 22 alineatul (1) litera (f) din Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive (JO L 110, 1.5.2009, pp. 46-47)

Decizia 2009/360/CE a Comisiei din 30 aprilie 2009 de completare a cerințelor tehnice pentru caracterizarea deșeurilor stabilite de Directiva 2006/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind gestionarea deșeurilor din industriile extractive (JO L 110, 1.5.2009, pp. 48-51)

Data ultimei actualizări: 09.09.2015

Top