Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Accesul publicului la informațiile despre mediu

Accesul publicului la informațiile despre mediu

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la informațiile despre mediu

CARE ESTE OBIECTIVUL DIRECTIVEI?

ASPECTE-CHEIE

Accesul la cerere

 • Autoritățile publice trebuie să pună la dispoziția unui solicitant orice informații despre mediu pe care acestea le dețin, fără a fi necesară declararea motivului de către solicitant.
 • Informațiile trebuie să fie furnizate în termen de cel mult o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi extins la 2 luni pentru solicitări voluminoase și complexe.
 • Autoritățile publice trebuie să facă orice efort rezonabil pentru a asigura posibilitatea reproducerii și a accesării electronice cu ușurință a informațiilor pe care le dețin.
 • Informațiile trebuie furnizate în forma sau în formatul specificat de solicitant, cu excepția cazului în care acestea sunt deja disponibile public în alt format.
 • Țările UE trebuie să se asigure că funcționarii publici ajută publicul care caută acces la informații și să mențină o listă a autorităților publice accesibile.
 • Printre modalitățile practice de rezolvare a cererilor se numără:
  • numirea de responsabili în materie de informații;
  • facilitățile destinate examinării informațiilor; și
  • registrele sau listele de informații deținute și detaliile privind centrele de informare.
 • Cererile pot fi refuzate dacă:
  • sunt în mod evident nerezonabile;
  • sunt formulate în mod prea general;
  • vizează materiale nefinalizate; sau
  • vizează comunicări interne.
 • De asemenea, cererile pot fi refuzate total sau parțial dacă dezvăluirea informațiilor ar putea cauza prejudicii dintr-unul dintre motivele exhaustive prevăzute, de exemplu:
 • Accesul la registrele sau listele publice ar trebui să fie gratuit. Autoritățile publice pot solicita o taxă pentru informațiile despre mediu pe care le pun la dispoziție la cerere, dar suma ar trebui să fie rezonabilă.
 • Solicitații care consideră că cererile lor au fost ignorate sau refuzate în mod incorect pot avea acces la căi de atac, inclusiv într-o instanță sau pe lângă alt organism independent.

Diseminarea activă

 • Informațiile despre mediu accesibile electronic trebuie să conțină cel puțin:
  • texte din tratatele, convențiile sau acordurile internaționale, precum și din politici, planuri și programe privind mediul;
  • rapoarte intermediare privind punerea în aplicare a elementelor de mai sus;
  • rapoarte privind starea mediului;
  • date din cadrul monitorizării activităților care ar putea aduce atingere mediului;
  • autorizări care ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului;
  • studii de impact și evaluări ale riscurilor.
 • Pentru elemente diferite de cele de mai sus, diseminarea activă poate fi efectuată progresiv, luându-se în considerare resursele umane, financiare și tehnice necesare.
 • Țările UE trebuie să asigure că orice informații compilate de ele sau în numele lor sunt actualizate, exacte și comparabile.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică de la 14 februarie 2003. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 14 februarie 2005.

CONTEXT

 • Convenția de la Aarhus este în vigoare din 2001. Aceasta pleacă de la ideea că o mai mare sensibilizare și implicare a publicului în problemele de mediu vor îmbunătăți protecția mediului. Obiectivul convenției este de a contribui la protejarea dreptului fiecărei persoane din generațiile prezente și viitoare de a trăi într-un mediu adecvat pentru sănătatea și bunăstarea acesteia. În vederea atingerii acestui obiectiv, convenția propune intervenții în trei domenii:
  • asigurarea accesului publicului la informațiile despre mediu deținute de autoritățile publice sau pentru acestea;
  • stimularea participării publicului la luarea deciziilor care au un impact asupra mediului;
  • extinderea condițiilor de acces la justiție în probleme de mediu.
 • Pentru informații suplimentare, consultați:

* TERMENI-CHEIE

Informații despre mediu: orice informații scrise, vizuale, verbale, electronice sau în orice altă formă privind aspectele prevăzute în articolul 2, alineatul (1) din Directiva 2003/4/CE.

Autoritate publică: în special guvernul sau altă administrație publică națională, regională sau locală, inclusiv organismele publice consultative și persoanele vizate de legislație. Guvernele UE pot decide ca această definiție să nu includă organismele atunci când acestea acționează în baza capacităților lor judiciare sau legislative.

ACTUL PRINCIPAL

Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului (JO L 41, 14.2.2003, pp. 26-32)

ACTE CONEXE

Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 30 mai 2001 privind accesul public la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei (JO L 145, 31.5.2001, pp. 43-48)

Decizia 2005/370/CE a Consiliului din 17 februarie 2005 privind încheierea, în numele Comunității Europene, a Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu (JO L 124, 17.5.2005, pp. 1-3)

Regulamentul (CE) nr. 1367/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 septembrie 2006 privind aplicarea, pentru instituțiile și organismele comunitare, a dispozițiilor Convenției de la Aarhus privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (JO L 264, 25.9.2006, pp. 13-19)

Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (INSPIRE) (JO L 108, 25.4.2007, pp. 1-14)

Data ultimei actualizări: 26.01.2017

Top