EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Foaia de parcurs pentru energia regenerabilă

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Foaia de parcurs pentru energia regenerabilă

Foaia de parcurs pentru energia regenerabilă evaluează ponderea energiei regenerabile în mixul energetic şi progresele înregistrate în acest domeniu. Aceasta include, de asemenea, obiectivul ca sursele regenerabile de energie să reprezinte 20 % din consumul total de energie din Uniunea Europeană până în 2020, precum şi măsuri de promovare a dezvoltării surselor regenerabile de energie în sectoarele energiei electrice, biocarburanţilor, încălzirii şi răcirii.

ACT

Comunicare a Comisiei din 10 ianuarie 2007, intitulată „Foaie de parcurs pentru energia regenerabilă. Energiile regenerabile în secolul XXI: construirea unui viitor mai durabil” [COM(2006) 848 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

SINTEZĂ

Foaia de parcurs prezintă strategia pe termen lung a Comisiei în domeniul energiei regenerabile în Uniunea Europeană (UE). Această strategie vizează să permită UE să atingă dublul obiectiv al unei mai mari securităţi în aprovizionarea cu energie şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

O evaluare a ponderii energiilor regenerabile în mixul energetic şi progresele realizate în ultimii 10 ani arată că energiile regenerabile ar putea fi exploatate mai mult şi mai eficient.

În această foaie de parcurs, Comisia propune stabilirea unui obiectiv obligatoriu de 20 % pentru ponderea surselor regenerabile de energie în consumul de energie al UE până în 2020 şi a unui obiectiv obligatoriu minim de 10 % pentru biocarburanţi. De asemenea, Comisia propune un nou cadru legislativ pentru a consolida promovarea şi utilizarea energiilor regenerabile.

Ponderea actuală a energiilor regenerabile

În 2005, distribuţia diferitelor surse regenerabile de energie în UE era următoarea: 66,1 % biomasă, 22,2 % energie hidraulică, 5,5 % energie eoliană, 5,5 % energie geotermală şi 0,7 % energie solară (termică şi fotovoltaică).

În 1997, UE şi-a fixat ca obiectiv o pondere a surselor regenerabile de energie în consumul intern brut de 12 % până în 2010. În pofida unor progrese semnificative, Comisia a estimat că acest obiectiv nu va fi atins.

Dificultăţile în atingerea acestui obiectiv se explică, printre altele, prin:

  • costul ridicat al energiilor regenerabile în ceea ce priveşte investiţiile necesare şi faptul că nu s-a ţinut seama de externalităţi (costurile „externe” ale diferitelor surse de energie, în special din punctul de vedere al impactului pe termen lung asupra sănătăţii şi a mediului), ceea ce conferă combustibililor fosili un avantaj artificial;
  • problemele administrative legate de procedurile de instalare şi de caracterul descentralizat al majorităţii aplicaţiilor energiilor regenerabile;
  • normele opace şi/sau discriminatorii în ceea ce priveşte accesul la reţelele energetice;
  • o informare insuficientă a furnizorilor, a clienţilor şi a instalatorilor;
  • faptul că obiectivul de 12 % este exprimat ca procentaj din energia primară, ceea ce penalizează energia eoliană (sector care a înregistrat o puternică creştere în perioada luată în considerare).

De asemenea, progresele înregistrate de statele membre sunt parţiale şi extrem de inegale: lipsa unor obiective obligatorii din punct de vedere juridic şi lacunele cadrului juridic comunitar în domeniul energiilor regenerabile nu au permis realizarea unor progrese reale decât în cazul câtorva state membre a căror determinare a fost mai puternică decât variaţiile priorităţilor politice.

În conformitate cu Directiva 2001/77/CE, toate statele membre au adoptat obiective naţionale în ceea ce priveşte ponderea consumului de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie. Dacă toate statele membre îşi îndeplinesc obiectivele naţionale, 21 % din consumul total de energie electrică din UE ar urma să fie produs din surse regenerabile de energie până în 2010. Deşi unele state membre sunt pe cale să îşi realizeze obiectivul stabilit, majoritatea ţărilor înregistrează întârzieri, astfel că ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie ar urma să atingă doar 19 % până în 2010. Prin urmare, se impun eforturi suplimentare.

În 2005, distribuţia diferitelor surse regenerabile de energie în producţia de energie electrică în UE era următoarea: 66,1 % energie hidraulică, 16,3 % energie eoliană, 15,8 % biomasă, 1,2 % energie geotermală şi 0,3 % energie solară (termică şi fotovoltaică).

De asemenea, obiectivul de 5,75 % în ceea ce priveşte ponderea biocarburanţilor în consumul de carburanţi până în 2010, stabilit în temeiul Directivei 2003/30/CE, ar urma probabil să nu fie atins dacă politicile actuale nu sunt consolidate. Numai două state membre au atins obiectivul intermediar privind ponderea biocarburanţilor, stabilit la 2 % pentru 2005. În 2005, biomotorina reprezenta 81,5 % din biocarburanţii produşi în UE, iar bioetanolul 18,5 % din total.

Comisia consideră că sectorul încălzirii şi al răcirii, care constituie cca. 50 % din consumul final de energie, exploatează prea puţin potenţialul energiilor regenerabile, acestea reprezentând în 2005 mai puţin de 10 % din energia utilizată pentru încălzire sau răcire. UE nu a adoptat până la momentul prezentării foii de parcurs nicio legislaţie care să promoveze în mod specific încălzirea şi răcirea din surse regenerabile.

Ponderea energiilor regenerabile în acest sector a înregistrat doar progrese lente. Biomasa este principala sursă regenerabilă de energie utilizată pentru încălzire. Celelalte surse s-au dezvoltat într-un mod extrem de variabil, în funcţie de sursa de energie şi de ţările în cauză (de exemplu, încălzirea geotermală în Suedia şi în Ungaria, energia termică solară în Germania şi în Grecia, printre altele).

Obiectivele pentru viitor

Foaia de parcurs stabileşte un obiectiv global obligatoriu de 20 % în ceea ce priveşte ponderea surselor regenerabile de energie în consumul intern brut până în 2020. Stabilirea unor obiective la nivel european va permite asigurarea unei anumite stabilităţi a politicilor naţionale în acest domeniu.

Comisia doreşte să stabilească un obiectiv minim de 10 % în ceea ce priveşte ponderea biocarburanţilor în perspectiva anului 2020. Acest obiectiv va fi însoţit de o modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea carburanţilor, pentru a include contribuţia biocarburanţilor.

Foaia de parcurs prevede adoptarea de către statele membre a unor obiective obligatorii şi planuri de acţiune adaptate la potenţialul lor propriu. Aceste planuri de acţiune trebuie să conţină măsuri şi obiective specifice în trei domenii: energie electrică, biocarburanţi şi încălzire şi răcire. Această abordare flexibilă va lăsa statelor membre o marjă de manevră suficientă. Propunerile legislative relevante urmau să fie prezentate în 2007.

Politici şi măsuri

Comisia va propune măsuri pentru îmbunătăţirea funcţionării pieţei interne şi pentru îndepărtarea barierelor în calea dezvoltării energiilor regenerabile în sectorul energiei electrice şi în sectorul încălzirii şi al răcirii, între altele, prin reducerea sarcinilor administrative, îmbunătăţirea transparenţei şi a informării, adaptarea şi creşterea numărului de instalaţii şi de sisteme de interconectare.

De asemenea, Comisia va propune măsuri pentru sprijinirea, încurajarea şi stimularea surselor regenerabile de energie, inclusiv prin introducerea unui sistem de sprijin/încurajare pentru biocarburanţi, precum şi în cadrul achiziţiilor publice, în special în sectorul transporturilor.

Comisia va continua să coopereze îndeaproape cu actorii implicaţi în sectorul energiei regenerabile (autorităţile responsabile cu reţelele de energie electrică, autorităţile de reglementare din sectorul energiei electrice, industria surselor regenerabile de energie) pentru o mai bună integrare a surselor regenerabile de energie în reţelele de energie electrică.

Comisia va încuraja utilizarea optimă a instrumentelor financiare existente, precum fondurile structurale şi de coeziune, dar şi instrumentele axate pe sprijinirea cercetării şi diseminarea tehnologiei, similare Planului strategic european pentru tehnologiile energetice, Programul-cadru pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică sau programul „Energie inteligentă pentru Europa”.

De asemenea, Comisia se va asigura că există un schimb constant de bune practici şi că costurile externe ale energiilor fosile sunt integrate în preţul acestora (în special, prin stabilirea unor taxe pe energie).

Statele membre şi autorităţile locale şi regionale sunt invitate să exploateze la maximum instrumentele aflate la dispoziţia lor şi să promoveze dezvoltarea surselor regenerabile de energie, printre altele, prin reducerea sarcinilor administrative şi îmbunătăţirea planificării.

Evaluarea costurilor şi a beneficiilor

Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din utilizarea surselor regenerabile de energie sunt neglijabile sau chiar inexistente. Creşterea ponderii energiilor regenerabile în energia totală produsă de combustibilii disponibili va duce, astfel, la o reducere semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră în UE. Comisia estimează că obiectivul de 20 % va permite o reducere a emisiilor de CO2 cu până la 600-900 de milioane de tone anual, ceea ce ar însemna economii în valoare de 150-200 miliarde EUR, la un preţ al CO2 de 25 EUR/tonă.

De asemenea, dezvoltarea surselor alternative de energie la energiile fosile contribuie la garantarea aprovizionării cu energie a UE şi la reducerea facturii energetice legate de creşterea preţurilor la energiile fosile. Astfel, dacă UE reuşeşte să atingă obiectivul de 20 % până în 2020, economiile anuale realizate sunt estimate la peste 250 de milioane TEP (tone echivalent petrol) până în 2020, dintre care 200 de milioane TEP ar proveni din importuri.

De asemenea, dezvoltarea tehnologiilor utilizate în sectorul energiilor regenerabile va deschide noi perspective comerciale, în special în ceea ce priveşte exportul acestor tehnologii. Se preconizează şi un impact pozitiv în materie de ocupare a forţei de muncă şi creştere a PIB-ului.

Costul energiilor regenerabile a scăzut în mod constat în ultimii 20 de ani. Totuşi, acesta rămâne mai ridicat decât cel al energiilor clasice, mai ales datorită neintegrării costurilor externe ale energiilor fosile. Costurile suplimentare medii necesare pentru atingerea obiectivului de 20 % sunt estimate la 10-18 miliarde EUR anual, în funcţie de preţul energiei şi de eforturile de cercetare întreprinse.

Context

Această foaie de parcurs face parte integrantă din revizuirea politicii europene în domeniul energiei de la începutul anului 2007 („pachetul energie”). Aceasta răspunde la solicitarea Consiliului European din martie 2006 vizând promovarea în continuare a surselor regenerabile de energie pe termen lung.

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei din 26 mai 2004 privind ponderea energiei regenerabile în UE. Raport al Comisiei în conformitate cu articolul 3 din Directiva 2001/77/CE – Evaluarea efectelor instrumentelor legislative şi ale altor politici comunitare asupra evoluţiei ponderii surselor regenerabile de energie în UE şi propuneri de acţiuni concrete [COM(2004) 366 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Comunicare a Comisiei din 26 noiembrie 1997 - Energia pentru viitor: sursele regenerabile de energie. Carte albă pentru o strategie comunitară şi un plan de acţiune comunitar [COM(97) 599 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Carte verde a Comisiei din 20 noiembrie 1996 privind sursele regenerabile de energie [COM(96) 576 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 09.02.2007

Top