EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statutul revizuit pentru Agenția de Aprovizionare a Euratom

Statutul revizuit pentru Agenția de Aprovizionare a Euratom

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2008/114/CE, Euratom de stabilire a Statutului Agenției de aprovizionare a Euratom

Articolul 52 din Tratatul privind Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (Euratom)

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DECIZII?

Aceasta stabilește Statutul Agenției de Aprovizionare a Euratom (ASE), care a fost instituit direct prin Tratatul Euratom din 1957, pentru a ține seama de creșterea numărului de țări UE, precum și pentru a moderniza normele financiare ale Agenției și pentru stabilirea sediului în Luxemburg.

Articolul 52 din Tratatul Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom), care urmărește să garanteze, prin intermediul unei politici comune de aprovizionare, furnizarea periodică și echitabilă de materiale nucleare utilizatorilor din țările UE, constituie temeiul juridic al ESA.

ASPECTE-CHEIE

ESA este organismul din UE responsabil cu gestionarea ofertei și a cererii de:

 • roci minerale;
 • materii prime (uraniu natural, de exemplu);
 • materiale fisionabile speciale (de exemplu, uraniul îmbogățit și plutoniul).

ESA are dreptul exclusiv de a „încheia” (adică contrasemna) contracte referitoare la furnizarea de materiale nucleare, așa cum reiese de mai sus, provenind atât din interiorul, cât și din afara UE. De asemenea, în temeiul Tratatului Euratom, a existat și un drept de opțiune pentru achiziționarea de materiale nucleare.

ESA are personalitate juridică (adică este o entitate independentă în sine).

Obiectivele și sarcinile

ESA:

 • primește toate contractele privind furnizarea de materiale nucleare în cadrul UE; în urma evaluării, directorul general al ESA decide dacă să acorde sau nu contrasemnării Agenției, care este o condiție necesară pentru validitatea acestora;
 • este notificată cu privire la toate contractele referitoare la serviciile furnizate în sectorul nuclear.

În plus, ESA:

 • oferă UE expertiză, informații și consultanţă cu privire la piața materialelor și serviciilor nucleare;
 • monitorizează piața nucleară și identifică tendințele pieței care ar putea afecta securitatea furnizării de materiale și servicii nucleare de către UE;
 • publică anual un raport al activităților sale din anul precedent, precum și programul său de lucru pentru anul următor, care sunt prezentate în paralel Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene;
 • lucrează în strânsă cooperare cu Comitetul consultativ.

De asemenea, ESA își poate construi propriul stoc de materiale nucleare. Aceasta este supravegheată de către Comisie, care are dreptul de a emite directive (adică de instrucțiuni) și de a-și vota deciziile.

Statutul legal și sediul central

ESA:

 • este non-profit;
 • are sediul în Luxemburg;
 • poate, din proprie inițiativă, să ia orice măsuri suplimentare privind organizarea internă proprie pentru a-și îndeplini sarcinile în cadrul și în afara UE;
 • operează sub cea mai extinsă capacitate juridică disponibilă în conformitate cu legislația fiecărei țări a UE și poate, în special, să dobândească sau să dispună de proprietate și să fie parte la procedurile judiciare.

Directorul general şi personalul

Directorul General al ESA este responsabil de:

 • asigurarea îndeplinirii sarcinilor agenției;
 • exercitarea dreptului exclusiv al ESA de a încheia contracte de furnizare a materialelor nucleare și dreptul de opțiune;
 • administrarea și gestionarea zilnică a resurselor Agenției;
 • informarea în mod regulat a Comitetului consultativ al agenției și de consultarea acestuia cu privire la chestiuni relevante;
 • pregătirea proiectului de estimare a veniturilor și cheltuielilor sectorului AES și de executarea bugetului său;
 • efectuarea de studii și elaborarea de rapoarte (inclusiv un raport anual) în cooperare cu comitetul și transmiterea acestora către Parlamentul European, Consiliu sau Comisie.

Directorul general și personalul ESA sunt funcționari ai Comisiei Europene și sunt supuși autorizării de securitate.

Finanțare

ESA este:

Veniturile Agenției constau în prezent, exclusiv dintr-o contribuție din partea UE.

Bugetul ESA este adoptat de Comisie și devine definitiv în urma adoptării definitive a bugetului general al UE.

După aderarea Croației la UE, capitalul ESA este stabilit la 5856000 de euro, subscris de fiecare țară UE. Luxemburg și Malta nu participă.

Comitetul consultativ

Țările UE (cu excepția Luxemburgului și a Maltei) selectează fiecare între 1 și 4 reprezentanți în Comitetul consultativ, în conformitate cu Statutul Agenției. Membrii Comitetului sunt numiți pe baza experienței și expertizei lor în domeniul comercializării materialelor nucleare sau al producerii sau reglementării energiei nucleare.

Comitetul este convocat, în mod normal, de directorul general al ESA de două ori pe an. Acesta trebuie să fie consultat înainte de adoptarea de către directorul general al agenției a unor decizii importante (cu privire la aspectele enumerate în statutul ESA).

Comitetul asistă ESA acordând avize și furnizând analize și informații.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA?

Acesta a fost aplicat începând cu luna martie 2008 și, în versiune revizuită după aderarea Croației, începând cu 1 iulie 2013.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Decizia 2008/114/CE, Euratom a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a Statutului Agenţiei de aprovizionare a Euratom (JO L 41, 15.2.2008, pp. 15-20)

Modificările succesive aduse Deciziei 2008/114/CE Euratom au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Versiune consolidată a Tratatului de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice - Titlul II - Dispoziții menite să încurajeze progresul în domeniul energiei nucleare - Capitolul 6 - Aprovizionarea - Articolul 52 (JO C 203, 7.6.2016, p. 24)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 (JO L 193, 30.7.2018, p. 1-222)

Data ultimei actualizări: 11.09.2018

Top