EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Supravegherea politicilor bugetare

Supravegherea politicilor bugetare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1466/97 – consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul introduce componenta preventivă a Pactului de stabilitate și creștere. Este vorba despre măsuri preventive pentru asigurarea disciplinei bugetare necesare pentru buna funcționare a Uniunii Europene.
 • Regulamentul se aplică nu numai țărilor UE care au adoptat moneda unică, ci și celor care nu au adoptat-o încă.

ASPECTE-CHEIE

 • Obiectivul regulamentului este supravegherea și coordonarea politicilor bugetare ale țărilor UE pentru a asigura preventiv disciplina bugetară în cadrul UE.
 • În acest scop, regulamentul prevede un semestru european la începutul fiecărui an, pentru a ajuta țările UE să pună în aplicare politici bugetare solide. Țările UE prezintă Comisiei Europene programe de stabilitate (pentru țările participante la zona euro) și programe de convergență (pentru țările din afara zonei euro) în care adoptă un obiectiv bugetar pe termen mediu. Aceste programe sunt evaluate de către Comisie și fac obiectul unor recomandări ale Consiliului specifice fiecărei țări.

Semestrul european pentru coordonarea politicilor economice

 • Semestrul european este o perioadă de șase luni în cursul căreia sunt examinate politicile bugetare ale țărilor UE.
 • La începutul semestrului, Consiliul identifică principalele provocări economice cu care se confruntă UE și adresează țărilor UE orientări strategice cu privire la politicile de urmat.
 • Ulterior, pe baza acestor orientări, țările UE trebuie să întocmească:
 • La încheierea semestrului european și după evaluarea acestor programe, Consiliul adresează recomandări fiecărei țări. În urma evaluării Comisiei, Consiliul prezintă avizul său înainte ca țările UE să își stabilească bugetele finale pentru anul următor.

Obiectivele bugetare pe termen mediu

 • Fiecare țară a UE are un obiectiv de deficit pe termen mediu privind poziția sa bugetară, definit în termeni structurali. Obiectivele variază de la o țară a UE la alta: acestea sunt cu atât mai stricte cu cât nivelul datoriei și costul estimat al îmbătrânirii populației sunt mai ridicate.
 • Pentru țările UE care au adoptat moneda euro și pentru statele membre participante la mecanismul cursului de schimb (MCS II), obiectivul se situează între -1 % din PIB și un echilibru sau excedent.
 • Obiectivele pot fi revizuite în cazul în care se pune în aplicare o reformă structurală majoră sau o dată la trei ani, cu ocazia publicării unor proiecții vizând actualizarea costului estimat al îmbătrânirii populației.

Supravegherea multilaterală: programele de stabilitate și convergență

 • Programele de stabilitate și de convergență servesc drept bază pentru supravegherea multilaterală a Consiliului UE. Această supraveghere este prevăzută în articolul 121 din Tratatul privind funcționarea UE și trebuie să prevină, într-o etapă timpurie, apariția deficitelor publice excesive și să promoveze coordonarea politicilor economice.
 • Fiecare țară a UE trebuie să prezinte Consiliului UE și Comisiei un program de stabilitate (pentru țările participante la zona euro) sau de convergență (pentru țările din afara zonei euro).
 • Programele de stabilitate sau de convergență trebuie să includă următoarele informații:
  • obiectivul bugetar pe termen mediu și ajustările planificate în vederea atingerii acestui obiectiv;
  • soldul bugetului general ca procentaj din PIB, evoluția probabilă a ratei datoriei publice, traiectoria planificată de creștere a cheltuielilor publice și traiectoria planificată de creștere a veniturilor publice în ipoteza menținerii politicilor existente, precum și o cuantificare a măsurilor discreționare prevăzute în privința veniturilor;
  • informații privind costurile estimate ale îmbătrânirii populației și alte costuri posibile (cum sunt garanțiile publice) cu impact potențial major asupra conturilor publice;
  • informații privind coerența programelor cu orientările generale de politică economică și cu programele naționale de reformă;
  • principalele estimări în ceea ce privește perspectivele economice care pot influența realizarea programelor de stabilitate și de convergență (cum ar fi creșterea, ocuparea forței de muncă și inflația și alte variabile importante);
  • o evaluare și o analiză detaliată a măsurilor bugetare și a altor măsuri de politică economică – luate sau planificate – relevante pentru atingerea obiectivelor programului;
  • o analiză asupra modului în care schimbările principalelor estimări economice pot afecta poziția bugetară și datoria;
  • după caz, motivele abaterii de la ajustările planificate necesare în vederea îndeplinirii obiectivului bugetar pe termen mediu.
 • În plus, programele de convergență trebuie să menționeze relația dintre aceste obiective și stabilitatea prețurilor și a cursului de schimb, precum și obiectivele pe termen mediu ale politicii monetare.

Examinarea programelor de stabilitate și de convergență

 • Pe baza evaluărilor Comisiei și ale Comitetului economic și financiar, Consiliul examinează obiectivele bugetare pe termen mediu prezentate de țări în programele lor. Consiliul verifică în special:
  • dacă obiectivul se bazează pe estimări economice realiste;
  • dacă măsurile adoptate sau panificate sunt suficiente pentru atingerea obiectivului bugetar;
  • dacă evaluarea ajustărilor planificate arată că țara în cauză urmărește îmbunătățirea soldului său bugetar (ajustat ciclic) de la un an la altul;
  • dacă creșterea anuală a cheltuielilor publice ale țării în cauză nu este prea ridicată, adică nu depășește o rată de referință pe termen mediu.
 • Atunci când efectuează evaluările, Consiliul ține seama de punerea în aplicare a reformelor structurale majore, în special a reformelor sistemului de pensii.
 • Consiliul examinează programul în trei luni de la data prezentării acestuia. La recomandarea Comisiei și după consultarea Comitetului economic și financiar, Consiliul emite un aviz asupra programului și poate solicita țării în cauză să adapteze programul dacă consideră că trebuie întărite obiectivele și conținutul acestuia.

Evitarea deficitelor excesive: mecanismul de avertizare timpurie

 • În cadrul supravegherii multilaterale, Consiliul urmărește punerea în aplicare a programelor de stabilitate și de convergență pe baza informațiilor furnizate de către țările UE și a evaluărilor efectuate de către Comisie și Comitetul economic și financiar.
 • Așadar, în cazul în care Comisia identifică discrepanțe semnificative față de obiectivul bugetar pe termen mediu sau față de ajustările planificate care trebuie să conducă la realizarea acestui obiectiv, aceasta adresează recomandări țării în cauză pentru a preveni apariția unui deficit excesiv (mecanismul de avertizare timpurie, articolul 121, alineatul 4 din Tratatul privind funcționarea UE).
 • Recomandările adoptate de către Consiliu pot fi făcute publice.

Orientări din partea Comisiei Europene

 • În 2015, o comunicare a Comisiei a clarificat modul în care aceasta intenționează să aplice normele Pactului de stabilitate și creștere pentru a consolida legătura dintre reformele structurale, investiții și responsabilitatea fiscală, astfel încât să stimuleze crearea de locuri de muncă și creșterea economică în UE.
 • Această orientare cuprindea trei obiective principale:

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 1 iulie 1998.

CONTEXT

 • Conform normelor Pactului de stabilitate și creștere, țările UE trebuie să implementeze politici bugetare solide pentru a preveni apariția deficitelor publice excesive care ar putea periclita stabilitatea economică și financiară a UE.
 • În 2011, Pactul de stabilitate și de creștere a făcut obiectul unei ample reforme. Noile măsuri adoptate constituie o etapă importantă pentru garantarea disciplinei bugetare, promovarea stabilității economice a economiei UE și prevenirea apariției unei noi crize.
 • Pactul de stabilitate și de creștere include acum șase acte legislative (cunoscute ca „pachetul de șase propuneri”), care au intrat în vigoare la 13 decembrie 2011, și alte două acte (pachetul de două măsuri), care au intrat în vigoare la 30 mai 2013:
 • Pentru informații suplimentare, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1466/97 al Consiliului din 7 iulie 1997 privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice (JO L 209, 2.8.1997, pp. 1-5)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1466/97 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind aplicarea eficientă a supravegherii bugetare în zona euro (JO L 306, 23.11.2011, pp. 1-7)

Regulamentul (UE) nr. 1174/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro (JO L 306, 23.11.2011, pp. 8-11)

Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice (JO L 306, 23.11.2011, pp. 25-32)

Regulamentul nr. 1177/2011 al Consiliului din 8 noiembrie 2011 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1467/97 privind accelerarea și clarificarea aplicării procedurii deficitului excesiv (JO L 306, 23.11.2011, pp. 33-40)

Directiva 2011/85/EU a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre (JO L 306, 23.11.2011, pp. 41-47)

Regulamentul (UE) nr. 472/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind consolidarea supravegherii economice și bugetare a statelor membre din zona euro care întâmpină sau care sunt amenințate de dificultăți grave în ceea ce privește stabilitatea lor financiară (JO L 140, 27.5.2013, pp. 1-10)

Regulamentul (UE) nr. 473/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind dispozițiile comune pentru monitorizarea și evaluarea proiectelor de planuri bugetare și pentru asigurarea corectării deficitelor excesive ale statelor membre din zona euro (JO L 140, 27.5.2013, pp. 11-23)

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții – Utilizarea optimă a flexibilității în cadrul normelor prevăzute de pactul de stabilitate și de creștere [COM(2015) 12 final, 13.1.2015]

Data ultimei actualizări: 18.04.2017

Top