EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Piața internă și ajutoarele de stat – serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Cunoscut ca regulamentul privind obligațiile de serviciu public (OSP), acesta stabilește condițiile în care operatorii de transport pot beneficia de compensații sau de drepturi exclusive din partea autorităților publice pentru a presta servicii publice de transport care sunt de interes general, dar nu ar fi viabile altfel din punct de vedere comercial. Prin stabilirea obligațiilor de serviciu public, autoritățile intenționează să asigure posibilitatea accesului călătorilor la servicii publice de transport de călători sigure, eficiente, atractive și de înaltă calitate.
 • Acest regulament abrogă Regulamentele (CEE) nr. 1191/69 și (CEE) nr. 1107/70 ale Consiliului. Acesta a fost modificat cel mai recent prin Regulamentul (UE) 2016/2338.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul privind OSP stabilește:

 • o obligație a autorităților de a încheia contracte de servicii publice atunci când:
  • acordă drepturi exclusive în baza cărora un operator de transport public poate presta anumite servicii publice de transport de călători pe o anumită rută sau într-o anumită zonă, cu excluderea tuturor celorlalți operatori; și/sau
  • acordă compensații operatorilor de transport public pentru a acoperi costurile ocazionate de prestarea obligațiilor de serviciu public;
 • norme privind procedura de atribuire a contractelor de servicii publice;
 • norme privind modalitatea de calculare a cuantumului compensației.

Domeniul de aplicare

Regulamentul se aplică serviciilor publice de transport de călători cu autobuzul și pe calea ferată. Țările UE îl pot aplica însă și transportului în comun pe căi navigabile interioare și pe ape maritime naționale.

Contractele de servicii publice și normele generale

 • Autoritatea care deține competența pentru o anumită zonă trebuie să încheie un contract de servicii publice prin care îi acordă unui operator un drept exclusiv și/sau o compensație în schimbul prestării OSP.
 • Obligațiile de aplicare a unor tarife maxime pentru toate categoriile de călători sau pentru anumite categorii pot fi impuse și prin norme generale, care li se aplică tuturor operatorilor, fără discriminare.
 • Autoritatea acordă compensații pentru a contracara impactul obligațiilor de serviciu public asupra costurilor și veniturilor operatorului.
 • Contractele de servicii publice (și normele generale) definesc:
  • obligațiile de serviciu public care trebuie îndeplinite;
  • normele de calculare a compensației și natura și întinderea oricărui drept exclusiv;
  • necesitatea de a evita compensarea în exces;
  • modul în care ar trebui alocate costurile legate de prestarea serviciilor (costurile cu personalul, energia, infrastructura, materialul rulant, întreținerea etc.);
  • modul în care trebuie alocate veniturile din vânzarea de bilete (dacă acestea sunt reținute de către operator, restituite autorității sau partajate).
 • Durata contractelor de servicii publice trebuie să nu depășească 10 ani pentru serviciile de transport cu autobuzul și cu autocarul și 15 ani pentru serviciile de transport pe calea ferată sau alte forme de transport pe șine.

Atribuirea de contracte de servicii publice

 • Contractele de servicii publice trebuie atribuite în conformitate cu normele din acest regulament. Cu toate acestea, pentru atribuirea anumitor servicii de transport de călători cu autobuzul sau cu tramvaiul se aplică procedurile privind achizițiile publice stabilite în Directivele 2014/25/CE (a se vedea sinteza Achizițiile publice – norme pentru sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale) și 2014/24/CE (a se vedea sinteza Contractele de achiziții publice – stabilirea unor reguli de bază clare).
 • Ca regulă generală, autoritățile competente trebuie să atribuie contractele de servicii publice prin proceduri de atribuire transparente și nediscriminatorii.
 • Cu toate acestea, obligația de a atribui contracte printr-o procedură competitivă nu se aplică:
  • dacă o autoritate publică prestează ea însăși servicii de transport public sau le încredințează unui operator intern de transport (un organism separat, asupra căruia autoritatea locală exercită un control asemănător cu cel exercitat asupra unuia dintre propriile sale departamente);
  • dacă volumul contractului este unul mic:
   • o valoare medie anuală estimată la mai puțin de 1 milion EUR; sau
   • servicii de transport public de călători pe mai puțin de 300 000 de kilometri;
  • în cazul în care se iau măsuri de urgență sau se impun contracte ca reacție la întreruperi reale sau potențiale.

Contracte de servicii publice în sectorul feroviar

Regulamentul (UE) 2016/2338 a modificat acest regulament, introducând principiul atribuirii competitive inclusiv pentru contractele de servicii publice din sectorul feroviar, care fusese exclus anterior. Au fost permise perioade de tranziție îndelungate, pentru ca autoritățile și operatorii să se poată adapta la noile norme.

Atribuirea directă a contractelor feroviare rămâne posibilă în situații excepționale și clar delimitate, în special în cazul în care:

 • aceasta este justificată de caracteristicile structurale și geografice ale pieței și ale rețelei (dimensiunea, caracteristicile cererii, complexitatea rețelei, izolarea din punct de vedere tehnic și geografic, tipul de servicii); și
 • aceasta ar avea ca rezultat o îmbunătățire a calității serviciilor sau a eficienței din punctul de vedere al costurilor, ori a ambelor, în comparație cu contractul anterior;
 • volumul contractului este unul mic:
  • o valoare medie anuală estimată la mai puțin de 7,5 milioane EUR; sau
  • mai puțin de 500 000 de kilometri.

Perioada de tranziție

Atribuirile directe și necondiționate ale contractelor de servicii publice în sectorul feroviar nu vor mai fi posibile începând de la 25 decembrie 2023.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 3 decembrie 2009, exceptând articolul 5 referitor la atribuirea contractelor de servicii publice, care se aplică de la 3 decembrie 2019.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului (JO L 315, 3.12.2007, pp. 1-13)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune (JO L 94, 28.3.2014, pp. 1-64)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (JO L 94, 28.3.2014, pp. 65-242)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CE (JO L 94, 28.3.2014, pp. 243-374)

A se vedea versiunea consolidată.

Comunicare a Comisiei referitoare la orientări pentru interpretarea Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători (JO C 92, 29.3.2014, pp. 1-21)

Data ultimei actualizări: 01.10.2019

Top