EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Planul de acţiune al Uniunii Europene pentru păduri

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Planul de acţiune al Uniunii Europene pentru păduri

Acest plan de acţiune vizează instituirea unui cadru coerent pentru iniţiativele pentru păduri la nivelul Uniunii Europene. Acesta reprezintă, de asemenea, un instrument de coordonare a acţiunilor europene şi a politicilor forestiere ale statelor membre. Acest plan propune optsprezece acţiuni-cheie, care trebuie implementate în decurs de cinci ani (2007-2011).

ACT

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 15 June 2006 on an EU Forest Action Plan [COM(2006) 302 final – Not published in the Official Journal] (Comunicare a Comisiei către Consiliu şi Parlamentul European din 15 iunie 2006 privind un plan de acţiune al Uniunii Europene pentru păduri [COM(2006) 302 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

SINTEZĂ

Pădurile reprezintă un domeniu important pentru Uniunea Europeană (UE): suprafaţa acestora acoperă 37,8 % din teritoriul european şi asigură existenţa a 3,4 milioane de persoane (silvicultura şi industriile bazate pe resurse forestiere). În plus, UE este al doilea producător de lemn rotund industrial după Statele Unite ale Americii şi produce aproximativ 80 % din pluta disponibilă la nivel mondial. În contextul schimbărilor climatice, pădurile joacă un rol important, nu doar pentru captarea dioxidului de carbon, ci şi prin producţia de biomasă * şi prin potenţialul pe care îl au în domeniul energiilor regenerabile. În sfârşit, pădurile au importanţă şi din punct de vedere social şi cultural: sunt atractive pentru populaţia urbană, permit desfăşurarea de activităţi recreative sau benefice pentru sănătate şi reprezintă un patrimoniu cultural important.

De aceea, Comisia Europeană a definit patru obiective principale care trebuie puse în aplicare pentru a optimiza gestionarea durabilă a pădurilor şi rolul lor multifuncţional în UE:

 • îmbunătăţirea competitivităţii pe termen lung;
 • îmbunătăţirea şi protecţia mediului înconjurător;
 • contribuţia la îmbunătăţirea calităţii vieţii;
 • încurajarea comunicării şi coordonării pentru a spori coerenţa şi cooperarea la diferite niveluri.

Aceste obiective sunt împărţite în 18 acţiuni-cheie pe care Comisia Europeană şi statele membre le pun în aplicare împreună. Planul de acţiune prevede, de asemenea, acţiuni suplimentare pe care statele membre le pot pune în aplicare în funcţie de specificităţile şi de priorităţile lor, în unele cazuri cu ajutorul instrumentelor comunitare existente.

Îmbunătăţirea competitivităţii pe termen lung

Competitivitatea silviculturii este esenţială. Acest sector are un puternic potenţial în elaborarea unor noi produse şi servicii de înaltă calitate, care răspund la cererea crescândă ca sursă de materii prime regenerabile. Comisia propune cinci acţiuni-cheie corespunzătoare acestui obiectiv:

 • acţiunea-cheie 1: Comisia va realiza un studiu privind efectele globalizării asupra competitivităţii silviculturii din UE, pentru identificarea principalilor factori care influenţează dezvoltarea sectorului forestier în UE. Acest document va reprezenta punctul de plecare pentru dezbaterile privind acţiunile care trebuie întreprinse pentru îmbunătăţirea competitivităţii şi viabilităţii economice a acestui sector;
 • acţiunea-cheie 2: încurajarea cercetării şi dezvoltării tehnologice pentru creşterea competitivităţii sectorului forestier (în special prin cel de-al şaptelea program-cadru pentru cercetare);
 • acţiunea-cheie 3: schimbul de experienţe şi evaluarea acestora în domeniul valorificării şi comercializării produselor şi serviciilor forestiere care nu au legătură cu lemnul: obiectivul este cuantificarea valorii totale a pădurilor şi a funcţiilor lor, în scopul instituirii unor instrumente de remunerare pentru produsele şi serviciile care nu se comercializează;
 • acţiunea-cheie 4: promovarea utilizării biomasei forestiere pentru a produce energie;
 • acţiunea-cheie 5: încurajarea cooperării între proprietarii de păduri şi promovarea educaţiei şi formării profesionale în sectorul forestier.

Îmbunătăţirea şi protecţia mediului înconjurător

Obiectivul general este menţinerea şi consolidarea în mod adecvat a biodiversităţii, a captării carbonului, a integrităţii, sănătăţii şi rezistenţei ecosistemelor forestiere la diferite scale geografice. În acest sens, Comisia propune următoarele acţiuni-cheie:

 • acţiunea-cheie 6: facilitarea respectării de către statele membre ale UE a obligaţiilor cu privire la atenuarea schimbărilor climatice prevăzute în Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) şi în Protocolul de la Kyoto şi încurajarea adaptării la efectele schimbărilor climatice;
 • acţiunea-cheie 7: contribuţia la îndeplinirea obiectivelor comunitare revizuite în materie de biodiversitate pentru 2010 şi ulterior;
 • acţiunea-cheie 8: lucrul la elaborarea unui sistem de supraveghere a pădurilor, ca urmare a finalizării acţiunii de supraveghere „Forest Focus;
 • acţiunea-cheie 9: îmbunătăţirea protecţiei pădurilor în UE.

În plus, statele membre – cu sprijinul FEADR şi al instrumentului Life+ – pot promova măsuri în favoarea pădurilor (Natura 2000) şi sistemelor agro-forestiere, pot contribui la reabilitarea pădurilor afectate de dezastre naturale şi de incendii, pot sprijini studiile privind cauzele incendiilor forestiere şi campaniile de sensibilizare.

Contribuţia la îmbunătăţirea calităţii vieţii

Comisia consideră că sunt importante păstrarea şi susţinerea dimensiunii culturale şi sociale a pădurilor. În acest scop, ea identifică următoarele acţiuni-cheie:

 • acţiunea-cheie 10: încurajarea educaţiei şi informării în domeniul mediului înconjurător;
 • acţiunea-cheie 11: menţinerea şi consolidarea funcţiilor de protecţie ale pădurilor;
 • acţiunea-cheie 12: explorarea potenţialului pădurilor urbane şi periurbane.

În plus, cu sprijinul FEDR, statele membre pot creşte investiţiile şi gestionarea durabilă a pădurilor pentru prevenirea mai eficientă a dezastrelor naturale.

Încurajarea coordonării şi comunicării

Dacă politica forestieră ţine de statele membre, la nivel european se întreprind numeroase iniţiative care au impact asupra gestionării pădurilor. Prin urmare, este necesară îmbunătăţirea coerenţei şi cooperării intersectoriale pentru a echilibra obiectivele economice, de mediu şi socioculturale la diferite niveluri organizaţionale şi instituţionale.

 • acţiunea-cheie 13: consolidarea rolului Comitetului forestier permanent *;
 • acţiunea-cheie 14: consolidarea coordonării între diferitele domenii politice pentru problemele forestiere;
 • acţiunea-cheie 15: explorarea aplicării metodei deschise de coordonare în cazul programelor forestiere naţionale;
 • acţiunea-cheie 16: consolidarea poziţiei UE în acţiunile internaţionale cu privire la păduri;
 • acţiunea-cheie 17: încurajarea folosirii lemnului şi a altor produse forestiere care provin din păduri ce fac obiectul gestionării durabile;
 • acţiunea-cheie 18: îmbunătăţirea schimbului de informaţii şi a comunicării. În special, Comisia Europeană va pune la punct un site consacrat gestionării durabile, pe site-ul Europa.

În plus, statele membre sunt încurajate să organizeze evenimente care se bucură de o anumită vizibilitate, precum „Săptămâna pădurii” sau „Ziua pădurii”, pentru a sensibiliza opinia publică cu privire la avantajele gestionării durabile a pădurilor.

În ceea ce priveşte acest plan de acţiune, Comisia a efectuat o evaluare la jumătatea perioadei în 2009 şi va efectua o evaluare globală în 2012.

Context

În 1998, Consiliul European a adoptat o rezoluţie referitoare la o strategie forestieră pentru Uniunea Europeană. Comisia a prezentat ulterior un raport privind punerea în aplicare a acestei strategii pe cinci ani şi a propus, între altele, lansarea unui plan de acţiune al UE pentru gestionarea durabilă a pădurilor. În mai 2005, Consiliul Agricultură şi Pescuit a solicitat Comisiei să elaboreze acest plan de acţiune.

Termeni-cheie ai actului

 • Biomasă: totalitatea produselor organice vegetale şi animale folosite în scopuri energetice (sau agronomice).
 • Comitetul forestier permanent (CPF): creat în 1989, acesta reprezintă administraţiile forestiere ale statelor membre ale UE. Este alcătuit din 27 membri (desemnaţi de către guvernele statelor membre ale UE) şi este prezidat de către Comisia Europeană. Rolul său este triplu: oferă consultanţă şi gestionare pentru măsuri specifice în domeniul forestier, funcţionează ca forum consultativ ad hoc, oferind propria experienţă pentru elaborarea măsurilor în domeniul forestier în cadrul diferitelor politici comunitare, reprezintă un loc pentru schimbul de informaţii între statele membre şi Comisie. CPF va fi organismul care va garanta coordonarea între Comisie şi statele membre pentru realizarea planului de acţiune.

ACT CONEX

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 10 March 2005 – Reporting on the implementation of the EU Forestry Strategy [COM(2005) 84 final – not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei către Consiliu şi către Parlamentul European din 10 martie 2005, „Raport privind implementarea Strategiei forestiere a UE” [COM(2005) 84 final – nepublicată în Jurnalul Oficial]).

See also

 • Site-ul Direcţiei Generale Mediu, Păduri (EN)

Ultima actualizare: 27.10.2011

Top