EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

MEDIA 2007: program de sprijin pentru sectorul audiovizual european

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

MEDIA 2007: program de sprijin pentru sectorul audiovizual european

MEDIA 2007 este noul program de sprijin pentru sectorul audiovizual european. Acesta este succesorul programelor MEDIA Plus şi MEDIA Formare. MEDIA 2007 este conceput ca un program unic, care grupează cele două secţiuni existente (dezvoltare, distribuţie, promovare/formare). Dispunând de un buget de aproape 755 de milioane de euro, acesta acoperă perioada 2007-2013.

ACT

Decizia nr. 1718/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 noiembrie 2006 privind punerea în aplicare a unui program de sprijin pentru sectorul audiovizual european (MEDIA 2007).

SINTEZĂ

Sectorul audiovizual este un vector esenţial pentru transmiterea şi dezvoltarea valorilor culturale europene. Acesta joacă un rol primordial în construirea unei identităţi culturale europene şi în exprimarea cetăţeniei europene. Circulaţia operelor audiovizuale europene (filme şi programe de televiziune) contribuie la intensificarea dialogului intercultural şi îmbunătăţirea înţelegerii şi cunoaşterii reciproce a culturilor europene. Sprijinul comunitar vizează, astfel, să permită sectorului audiovizual să îndeplinească în totalitate acest rol de liant al cetăţeniei şi culturii europene.

În afară de aspectul cultural, sectorul audiovizual european posedă, de asemenea, un mare potenţial social şi economic. Astfel, sprijinul comunitar pentru sectorul audiovizual se integrează, în egală măsură, în contextul Strategiei de la Lisabona, care are ca scop să transforme UE în economia cea mai competitivă şi mai dinamică din lume.

În cadrul programului MEDIA 2007, Comisia doreşte să continue acţiunea comunitară întreprinsă prin intermediul programelor MEDIA I, MEDIA II, MEDIA Plus şi MEDIA Formare, care au încurajat dezvoltarea industriei audiovizuale europene începând din 1991.

OBIECTIVE GENERALE

Programul MEDIA 2007 este stabilit pe o perioadă începând de pe 1 ianuarie 2007 şi până la 31 decembrie 2013. Acesta urmăreşte, ca obiective generale:

 • conservarea şi valorificarea diversităţii culturale şi lingvistice europene şi a patrimoniului cinematografic şi audiovizual european, garantarea accesului publicului la acesta şi favorizarea dialogului intercultural;
 • creşterea circulaţiei şi audienţei operelor audiovizuale europene în interiorul şi exteriorul UE;
 • consolidarea competitivităţii sectorului audiovizual european în cadrul unei pieţe deschise şi concurenţiale, favorabilă creării de locuri de muncă.

Pentru realizarea acestor obiective, MEDIA 2007 intervine:

 • premergător producţiei audiovizuale, în scopul de a favoriza dobândirea şi perfecţionarea competenţelor şi dezvoltarea operelor audiovizuale europene (fazele de pre-producţie);
 • ulterior producţiei audiovizuale, în scopul de a sprijini distribuţia şi promovarea operelor audiovizuale europene (fazele de post-producţie);
 • în susţinerea de proiecte-pilot. Această susţinere vizează asigurarea adaptării programului la evoluţiile pieţei.

În domeniile sale de intervenţie, programul se bazează pe următoarele priorităţi:

 • încurajarea procesului de creaţie în sectorul audiovizual european, precum şi cunoaşterea şi răspândirea patrimoniului cinematografic şi audiovizual european;
 • consolidarea structurii sectorului audiovizual european, în special a întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri);
 • reducerea, în cadrul pieţei audiovizuale europene, a dezechilibrelor dintre ţările cu mare capacitate de producţie audiovizuală şi ţările sau regiunile cu o capacitate de producţie audiovizuală slabă şi/sau cu o zonă geografică şi lingvistică restrânsă. Această prioritate răspunde necesităţii conservării şi consolidării diversităţii culturale şi dialogului intercultural în Europa;
 • acompanierea evoluţiilor pieţei în materie de digitalizare.

BUGET

Programul dispune de un buget de aproximativ 755 de milioane de euro.

OBIECTIVE ŞI INTERVENŢII SPECIFICE

Pre-producţie

Premergător producţiei audiovizuale, obiectivele programului sunt următoarele:

 • căpătarea şi perfecţionarea competenţelor în domeniul audiovizual: programul permite susţinerea proiectelor care au ca scop îmbunătăţirea capacităţilor de creaţie şi de gestiune ale profesioniştilor din sectorul audiovizual european şi adaptarea calificărilor tehnice ale acestora la tehnologiile digitale. Obiectivul este, totodată, acela de a consolida dimensiunea europeană a acţiunilor de formare audiovizuală, prin sprijinirea organizării în reţele şi mobilităţii părţilor implicate (şcoli europene de cinematografie, institute de formare, partenerii din sectorul profesional). Se vor crea burse destinate profesioniştilor din noile state membre, în scopul de a-i ajuta să depăşească provocările pieţei audiovizuale extinse;
 • dezvoltarea: programul vizează susţinerea fazei de dezvoltare a proiectelor de producţie prezentate de societăţile de producţie independente. Acesta va ajuta întreprinderile menţionate să elaboreze planuri financiare solide, inclusiv aranjamentul financiar al coproducţiilor.

Post-producţie

Ulterior producţiei audiovizuale, obiectivele programului sunt următoarele:

 • distribuţia şi difuziunea: susţinerea fazei de distribuţie şi difuziune rămâne o prioritate pentru consolidarea pieţei unice europene şi îmbunătăţirea competitivităţii industriei audiovizuale. Stabilirea unei strategii de distribuţie europene este esenţială pentru ca operele audiovizuale europene să poată face faţă concurenţei mondiale. Acţiunea comunitară va viza:
 • promovarea: în acest domeniu, obiectivul programului este îmbunătăţirea circulaţiei operelor audiovizuale europene, asigurând accesul acestora pe pieţele profesionale europene şi internaţionale. Programul vizează, totodată, intensificarea accesului publicului european şi internaţional la operele audiovizuale europene. Acesta încurajează acţiunile comune între organismele naţionale de promovare a filmelor şi programelor audiovizuale, precum şi acţiunile de promovare a patrimoniului cinematografic şi audiovizual european.

Proiecte-pilot

Programul încurajează inovaţia prin intermediul proiectelor-pilot, în special în ceea ce priveşte utilizarea tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor. Proiectele-pilot permit asigurarea adaptării programului la evoluţiile tehnologice.

MODALITĂŢI DE PUNERE ÎN APLICARE

Dispoziţii privind ţările terţe

Sub rezerva îndeplinirii condiţiilor necesare şi pentru vărsarea de credite suplimentare, programul este deschis participării ţărilor următoare:

 • statele din cadrul AELS care sunt membre ale Spaţiului Economic European (SEE);
 • ţările candidate care beneficiază de o strategie de preaderare la UE;
 • ţările din Balcanii de Vest (conform modalităţilor definite în acordurile-cadru privind participarea acestora la programele comunitare);
 • statele care fac parte din Convenţia Consiliului Europei privind televiziunea transfrontalieră (EN) (FR);
 • alte ţări terţe care au încheiat cu UE acorduri de asociere sau de cooperare care comportă clauze în domeniul audiovizual.

Beneficiari şi dispoziţii financiare

Beneficiarii programului pot fi persoane fizice. În funcţie de natura acţiunii, ajutoarele financiare vor putea lua forma subvenţiilor sau burselor.

Ajutoarele financiare acordate în cadrul programului nu pot depăşi 50 % din costurile acţiunilor susţinute. În anumite cazuri specifice, ajutoarele pot atinge până la 75 % din costuri.

Punere în aplicare

Comisia, asistată de un comitet, este responsabilă cu punerea în aplicare a programului.

Organismul de execuţie este reprezentat de reţeaua europeană de MEDIA desks (EN) (FR). Aceasta asigură răspândirea informaţiilor cu privire la program la nivel naţional, în special cu privire la proiectele transfrontaliere.

Referinţe

Act

Data intrării în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 1718/2006/CE [adoptare: codecizia COD/2004/0151]

25.11.2006

-

JO L 327 din 24.11.2006

See also

 • Mai multe informaţii privindprogramul MEDIA (EN)

Ultima actualizare: 04.01.2007

Top