Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă (până în 2017)

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă (până în 2017)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) 861/2007 – privind procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Introduce procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă (ESCP).
 • ESCP vizează simplificarea și accelerarea soluționării litigiilor transfrontaliere privind cererile cu valoare redusă în materie civilă și comercială, precum și diminuarea costurilor acestora.
 • Aceasta este, în principiu, o procedură scrisă, care nu necesită prezența fizică în instanță. Totuși, instanța poate decide desfășurarea unei dezbateri orale.
 • Valoarea cererii (în momentul primirii de către instanță) nu poate depăși 2 000 EUR.
 • Procedura asigură faptul că hotărârile judecătorești sunt recunoscute și executorii în alte țări ale UE fără să fie necesară o hotărâre de constatare a caracterului executoriu.
 • ESCP este pusă la dispoziție ca o alternativă la procedurile prevăzute de legislațiile țărilor UE. Aceasta este o procedură opțională.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

 • ESCP se aplică atunci când cel puțin una dintre părți își are domiciliul sau reședința obișnuită într-o țară a UE, alta decât cea în care se află instanța judecătorească sesizată.
 • Aceasta se poate utiliza pentru recuperarea creanțelor în materie civilă și comercială. Procedura nu se aplică în materie fiscală, vamală sau administrativă, în ceea ce privește răspunderea statului pentru exercitarea autorității de stat (acta iure imperii) și nici, de exemplu, aspectelor referitoare la:
  • starea civilă sau capacitatea juridică a persoanelor fizice (adică a oamenilor);
  • dreptul familiei;
  • faliment;
  • asigurări sociale;
  • arbitraj;
  • dreptul muncii;
  • închirierea unor bunuri imobile, cu excepția creanțelor având ca obiect plata unei sume de bani;
  • atingeri aduse dreptului la viață privată sau altor drepturi legate de personalitate (de exemplu, calomnia).

Procedura

ESCP, care nu necesită un avocat, funcționează conform descrierii de mai jos.

Depunerea cererii

 • Cererea se depune direct la instanța competentă printr-un formular (formularul A – cuprins în anexele la regulament), menționând detalii referitoare la cerere, la suma solicitată etc. În cazul în care cererea nu se circumscrie domeniului de aplicare a ESCP, instanța notifică acest lucru reclamantului; dacă nu este retrasă cererea, instanța demarează procedura conform dreptului procedural relevant al țării respective.

Corectarea și/sau completarea formularului de cerere

 • Dacă reclamantul nu a furnizat suficiente informații, i se trimite un al doilea formular (formularul B) prin care i se solicită acestuia să furnizeze informațiile lipsă până la un anumit termen. Cererea este respinsă dacă reclamantul nu îndeplinește la timp solicitarea curții sau în cazul în care cererea este vădit nefondată sau inadmisibilă.

Notificarea pârâtului

 • După ce primește formularul completat, instanța pregătește un formular de răspuns tip (formularul C), care trebuie trimis pârâtului în decurs de 14 zile, împreună cu o copie a cererii și alte eventuale documente justificative. Acesta trebuie comunicat prin poștă cu confirmare de primire din care să reiasă data primirii; dacă nu este posibil acest lucru, se pot utiliza alte metode de comunicare.

Răspunsul pârâtului

 • Pârâtul are la dispoziție 30 de zile pentru a răspunde, de la data comunicării formularului de răspuns. În termen de 14 zile de la primirea răspunsului acestuia, instanța transmite reclamantului o copie a răspunsului, împreună cu eventualele documente justificative.
 • Eventualele cereri reconvenționale ale pârâtului (folosind formularul A) îi sunt comunicate reclamantului, care are la dispoziție 30 de zile pentru a răspunde. În cazul în care cererea reconvențională depășește 2 000 EUR, cererea principală și cererea reconvențională sunt examinate în conformitate cu normele din țara în care se desfășoară procedura.

Decizia și termenele-limită

 • Instanța trebuie să se pronunțe în termen de 30 de zile de la primirea răspunsului pârâtului (sau al reclamantului, în cazul în care există o cerere reconvențională). Aceasta poate solicita furnizarea de informații suplimentare în termen de 30 de zile și/sau poate administra probele sau cita părțile la o dezbatere orală (a se vedea în cele ce urmează), tot în termen de 30 de zile de la citare. În aceste cazuri, instanța va pronunța o hotărâre tot în termen de 30 de zile, dar din momentul primirii informațiilor cerute sau din momentul organizării dezbaterii orale.
 • Instanța va pronunța hotărârea chiar dacă părțile nu răspund la timp. La cererea unei părți, instanța emite un certificat de hotărâre (fără costuri suplimentare) pentru a facilita executarea transfrontalieră, folosind formularul D.

Dezbaterea orală

 • Se organizează o dezbatere orală numai dacă acest lucru este necesar sau dacă a fost solicitat de către una dintre părți. Solicitarea poate fi refuzată dacă este evident că aceasta nu este necesară pentru desfășurarea corectă a procesului. Dezbaterea orală se poate organiza prin videoconferință sau prin intermediul altor tehnici similare.

Obținerea probelor

 • Instanța stabilește întinderea probelor necesare pentru pronunțarea hotărârii și mijloacele de obținere a probelor, folosind cea mai simplă și mai puțin oneroasă metodă.

Executarea hotărârii

 • Hotărârea nu poate face obiectul unei reexaminări pe fond în țara UE în care se solicită executarea ei.
 • În conformitate cu legislația țării în care este executată hotărârea, partea care solicită executarea prezintă un exemplar original al hotărârii și al certificatului (formularul D), traduse în limba țării care execută hotărârea. Nu poate fi impusă constituirea unei cauțiuni sau garanții pe motiv că reclamantul este cetățean străin sau că nu își are domiciliul sau reședința în țara UE în care se solicită executarea hotărârii. Reclamantul nu are nevoie de un reprezentant autorizat sau de o adresă în țara în care se execută hotărârea, cu excepția agenților de a căror competență ține procedura de executare.

Refuzul executării

 • La cererea pârâtului, instanța din țara în care se solicită executarea poate refuza executarea hotărârii dacă:
  • hotărârea nu este compatibilă cu o hotărâre anterioară care a implicat aceleași părți și aceeași cauză:
   • hotărârea anterioară a fost pronunțată în țara UE în care se solicită executarea sau îndeplinește condițiile necesare pentru recunoașterea în statul respectiv și
   • incompatibilitatea nu a putut și nu ar fi putut fi invocată ca obiecție în cadrul procedurii în care a fost pronunțată hotărârea judecătorească ESCP.
 • În cazul în care una dintre părți atacă o hotărâre ESCP, țara în care se solicită executarea poate condiționa această executare de constituirea unei garanții sau, în unele cazuri, poate suspenda procedura de executare.

Căi de atac

 • Este posibilă o cale de atac în cazul în care aceasta a fost prevăzută în legislația țării de origine a hotărârii.

Revizuirea

 • Pârâtul poate solicita controlul jurisdicțional în fața instanței competente din țara în care a fost pronunțată hotărârea dacă:
  • formularul de cerere sau citația la dezbaterea orală i-au fost comunicate sau notificate printr-o metodă fără dovada primirii de către el personal și comunicarea nu a fost efectuată în timp util pentru a-i permite să își pregătească apărarea, fără ca pârâtul să fi avut vreo vină în acest sens, sau
  • pârâtul nu a putut să conteste cererea din motive de forță majoră, fără ca pârâtul să fi avut vreo vină în acest sens.
 • În aceste cazuri, pârâtul trebuie să acționeze în mod prompt. Dacă exercitarea căii de atac este întemeiată, hotărârea inițială devine nulă și neavenită.
 • Instanța nu solicită părților să efectueze nicio calificare juridică a acțiunii. Dacă este necesar, instanța informează părțile cu privire la aspectele procedurale și, dacă este cazul, încearcă să determine părțile să ajungă la o înțelegere.

Limbile utilizate și traducerile

 • Cererea, răspunsul, eventuala cerere reconvențională, descrierea documentelor justificative, documentele esențiale etc. trebuie prezentate în limba de procedură a instanței.

Costuri

 • Partea care cade în pretenții suportă cheltuielile de judecată. Instanța nu acordă părții care a câștigat procesul cheltuielile care nu au fost necesare sau cele având o valoare disproporționată în raport cu valoarea cererii.

Modificare

Regulamentul (UE) 2015/2421 modifică Regulamentul (CE) nr. 861/2007. Aceasta se aplică din 14 ianuarie 2017.

Regulamentul nu se aplică în Danemarca.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2009, cu excepția normelor care obligă țările UE să informeze Comisia cu privire la instanțele competente, mijloacele de comunicare și căile de atac (articolul 25), care a intrat în vigoare în data de 1 ianuarie 2008.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 861/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă (JO L 199, 31.7.2007, pp. 1-22)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 861/2007 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2015/2421 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă și a Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (JO L 341, 24.12.2015, pp. 1-13)

Data ultimei actualizări: 04.04.2018

Top