Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Procedura europeană de somație de plată

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

Procedura europeană de somație de plată

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 – instituirea unei proceduri europene de somație de plată

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul creează o procedură europeană de somație de plată pentru creanțele necontestate de către pârât. Actul simplifică, accelerează și reduce costurile litigiilor în cazurile în care sunt implicate mai multe țări ale UE.
 • De asemenea, acesta permite libera circulație a somațiilor europene de plată care sunt recunoscute și executate în toate țările UE.
 • Regulamentul se aplică tuturor țărilor UE, cu excepția Danemarcei.

ASPECTE-CHEIE

Domeniul de aplicare

Procedura europeană de somație de plată (EOP) se aplică în materie civilă și comercială în cazurile în care cel puțin una dintre părți trăiește într-o țară a UE diferită de cea în care se introduce cererea pentru o somație.

Procedura nu se aplică anumitor aspecte precum:

 • materia fiscală, materia vamală sau materia administrativă;
 • răspunderea statului pentru acțiuni și omisiuni comise în exercitarea puterii publice;
 • regimurile matrimoniale;
 • falimentele, procedurile privind lichidarea societăților insolvabile sau a altor persoane juridice și concordatele;
 • asigurările sociale;
 • creanțele care decurg din obligații necontractuale, cu excepția situațiilor în care acestea au făcut obiectul unui acord între părți, în care există o recunoaștere a datoriei sau care se referă la datorii lichide care decurg din proprietatea comună asupra unui bun.

Procesul de aplicare

 • Regulamentul include un formular tip pentru a introduce o cerere de somație europeană de plată în fața unei instanțe.
 • Creanța trebuie să fie lichidă și exigibilă la data la care se introduce cererea.
 • Competența jurisdicțională se determină în conformitate cu normele stabilite în Regulamentul (CE) nr. 1215/2012.
 • Instanța sesizată cu o cerere examinează, în cel mai scurt termen, dacă sunt îndeplinite diversele condiții (caracterul transfrontalier al litigiului în materie civilă și comercială, competența jurisdicțională a instanței etc.), precum și dacă cererea pare a fi bine întemeiată.
 • Instanța trebuie să informeze reclamantul cu privire la motivele pentru respingerea unei cereri. În acest caz, respingerea nu poate fi atacată în recurs, dar reclamantul poate face o nouă cerere de somație europeană de plată sau poate utiliza o altă procedură prevăzută de legislația unei țări a UE.

Emiterea unei somații europene de plată

 • În cazul în care sunt îndeplinite condițiile, instanța emite somația europeană de plată în cel mai scurt termen și, în principiu, în termen de treizeci de zile de la introducerea cererii.
 • O somație europeană de plată se emite numai pe baza informațiilor furnizate de reclamant dacă cererea pare a fi bine întemeiată.
 • Cu excepția cazului în care pârâtul face opoziție la aceasta pe lângă instanța de origine, aceasta se recunoaște și se execută automat în alte țări ale UE fără ca recunoașterea acesteia să mai poată fi contestată.
 • Procedurile de executare sunt reglementate de legislația națională a țării UE în care se solicită executarea somației europene de plată.

Comunicarea sau notificarea unei somații europene de plată pârâtului

O somație europeană de plată este comunicată sau notificată pârâtului în conformitate cu legislația națională a țării în care se efectuează comunicarea sau notificarea. Metodele posibile pentru comunicarea sau notificarea somației europene de plată, însoțită sau neînsoțită de confirmarea de primire de către pârât, sunt stabilite în regulament.

Opoziția la o somație europeană de plată

 • Pârâtul poate face opoziție la instanța care a emis somația de plată. Opoziția trebuie să fie trimisă în termen de 30 de zile de la data comunicării sau notificării somației europene de plată.
 • Când un pârât face opoziție, procedura civilă de drept comun continuă în fața instanțelor competente din țara UE în care s-a emis somația europeană de plată, cu excepția cazului în care reclamantul nu dorește continuarea procedurii.

Pârâtul poate să ceară o reexaminare a somației europene de plată în fața instanței competente după expirarea termenului de 30 de zile pentru a face opoziție, dacă:

 • somația de plată a fost comunicată sau notificată fără confirmare de primire de către pârât și nu în timp util pentru a pregăti apărarea;
 • pârâtul a fost împiedicat să-și conteste creanța de cauze de forță majoră sau din cauza unor circumstanțe extraordinare;
 • somația de plată a fost emisă în mod vădit eronat.

În cazul în care instanța respinge cererea pârâtului, somația europeană de plată rămâne valabilă. În cazul în care, pe de altă parte, instanța hotărăște că reexaminarea se justifică, somația europeană de plată devine nulă și neavenită.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 12 decembrie 2008.

CONTEXT

Proceduri privind „ordinul de plată”

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (JO L 399, 30.12.2006, pp. 1-32).

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1896/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Raport al Comisiei către Parlamentul European, Consiliu și Comitetul Economic și Social European privind aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unei proceduri europene de somație de plată [COM(2015) 495 final din 13.10.2015]

Data ultimei actualizări: 25.01.2016

Top