EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Regulamentul de procedură al Consiliului Uniunii Europene

Regulamentul de procedură al Consiliului Uniunii Europene

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia 2009/937/UE de adoptare a regulamentului de procedură al Consiliului

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT DE PROCEDURĂ?

 • Regulamentul de procedură stabilește dispozițiile care reglementează procedurile Consiliului Uniunii Europene (Consiliul).
 • Competența de a adopta regulamente de procedură este conferită Consiliului de articolul 240 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.
 • Anexa III se modifică în fiecare an pentru a reflecta modificările cifrelor referitoare la populația țărilor UE și la populația fiecărei țări UE pentru punerea în aplicare a cerințelor privind votul cu majoritate calificată în Consiliu.
 • Regulile au fost, de asemenea, modificate mai substanțial o dată – în 2014 (Decizia 2014/692/UE, Euratom), în ceea ce privește voturile cu majoritate calificată.

ASPECTE-CHEIE

Consiliul este instituția UE în cadrul căreia se întrunesc reprezentanții țărilor UE. Fiecare țară este reprezentată de un reprezentant de la nivel ministerial care este abilitat să angajeze guvernul țării respective. Împreună cu Parlamentul European, Consiliul exercită funcții legislative. Acesta adoptă acte legislative, urmând procedura legislativă obișnuită sau specială. Consiliul exercită funcții bugetare împreună cu Parlamentul European. În sfârșit, Consiliul îndeplinește funcții de elaborare a politicilor și de coordonare.

Formațiunile Consiliului

Președinția Consiliului Uniunii Europene

 • Președinția Consiliului, cu excepția configurației Afacerilor Externe, este deținută de grupuri prestabilite de câte trei țări ale UE pentru o perioadă de 18 luni. Fiecare membru al grupului asigură președinția tuturor celor șase configurații ale Consiliului, cu excepția configurației Afaceri Externe, timp de șase luni. Grupul format din trei țări ale UE pregătește un proiect de program al activităților Consiliului pentru o perioadă de 18 luni, care este avizat de Consiliul Afaceri Generale după organizarea unei dezbateri publice.
 • Consiliul Afaceri Externe are un președinte permanent: Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. Este posibil ca Înaltul Reprezentant să fie înlocuit de țara UE care deține președinția Consiliului. În mod normal, acest lucru se întâmplă atunci când Consiliul este convocat pentru a discuta probleme comune de politică comercială.
 • Președinția este forța motrice a desfășurării lucrărilor Consiliului.

Coreper, comitete și grupuri de lucru

 • Consiliul este sprijinit de comitetul reprezentanților permanenți ai guvernelor țărilor UE (Coreper) și de peste 150 de grupuri de lucru și comitete specializate care compun grupurile de pregătire ale Consiliului.
 • Coreper pregătește toate lucrările reuniunilor Consiliului și îndeplinește mandatele care i-au fost încredințate de Consiliu. Coreper 2 este compus din reprezentanți permanenți, în timp ce Coreper 1 este format din reprezentanți permanenți adjuncți.
 • Coreper:
  • asigură coerența politicilor și acțiunilor UE și respectarea principiilor legalității, subsidiarității, proporționalității, precum și a normelor care instituie competențele instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor UE, precum și a normelor privind procedura, transparența și calitatea de redactare;
  • examinează în prealabil toate punctele înscrise pe ordinea de zi a unei reuniuni a Consiliului și asigură pregătirea fiecărui dosar pentru Consiliu;
  • pentru fiecare dosar, se străduiește să ajungă la un acord la nivelul său, care este apoi transmis Consiliului;
  • poate constitui comitete sau grupuri de lucru cu scopul de a realiza anumite lucrări sau studii pregătitoare;
  • poate adopta o serie de decizii procedurale, cum ar fi decizia de a ține o reuniune a Consiliului în alt loc decât Bruxelles sau Luxemburg, decizia de a utiliza o procedură scrisă etc.

Funcționarea Consiliului

 • Consiliul își are sediul la Bruxelles, dar își ține reuniunile la Luxemburg în aprilie, în iunie și în octombrie. Reuniunile Consiliului sunt convocate de președinte, din proprie inițiativă sau la cererea unuia dintre membrii acestuia sau a Comisiei Europene. Președintele stabilește ordinea de zi provizorie pentru fiecare reuniune a Consiliului.
 • Înainte de exprimarea unui vot se verifică întrunirea cvorumului. Acesta este întrunit dacă sunt prezenți fizic majoritatea membrilor Consiliului. Consiliul votează la inițiativa președintelui acestuia. La rândul său, președintele deschide o procedură de vot la inițiativa unui membru al Consiliului sau a Comisiei, cu condiția ca majoritatea membrilor Consiliului să decidă astfel.

Votul cu majoritate calificată (VMC)

La 1 noiembrie 2014, a fost introdusă o nouă procedură pentru VMC, regula „majorității duble”.

 • Atunci când Consiliul votează în privința unei propuneri din partea Comisiei sau a Înaltului Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, o majoritate calificată este atinsă dacă sunt îndeplinite două condiții:
  • 55 % dintre membrii Consiliului votează în favoare – adică 15 din 27 (de la retragerea Regatului Unit din UE);
  • propunerea este susținută de membrii Consiliului reprezentând cel puțin 65 % din populația UE.
 • Atunci când Consiliul nu acționează în privința unei propuneri care aparține Comisiei sau Înaltului Reprezentant, se adoptă o decizie dacă:
  • 72 % dintre membrii Consiliului votează în favoare; și
  • aceștia reprezintă cel puțin 65 % din populația UE.

Transparența și publicarea actelor Consiliului

 • Deliberările și voturile privind actele legislative sunt deschise publicului.
 • Prima deliberare a Consiliului privind noile propuneri nonlegislative importante care conțin norme juridice obligatorii în sau pentru țările UE este deschisă publicului.
 • În urma unei decizii luate de Consiliu sau de Coreper, Consiliul ține dezbateri publice cu privire la problemele importante care afectează interesele UE și ale cetățenilor săi. De asemenea, Consiliul ține o serie de dezbateri politice în public.
 • Actele legislative trebuie publicate în Jurnalul Oficial (JO), la fel ca regulamentele și directivele care se adresează tuturor țărilor UE, deciziile care nu specifică cui li se adresează, acordurile internaționale încheiate de UE. Articolul 17 din Regulamentul de procedură enumeră alte acte care urmează să fie publicate în JO, inclusiv atunci când Consiliul sau Coreper decide acest lucru.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 decembrie 2009.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Decizia 2009/937/UE a Consiliului din 1 decembrie 2009 de adoptare a regulamentului său de procedură (JO L 325, 11.12.2009, pp. 35-61)

Modificările succesive aduse Deciziei 2009/937/UE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Decizia (UE) 2020/430 a Consiliului din 23 martie 2020 privind o derogare temporară de la Regulamentul de procedură al Consiliului având în vedere dificultățile de călătorie cauzate în Uniune de pandemia de COVID-19 (JO L 88I, 24.3.2020, pp. 1-2)

Data ultimei actualizări: 19.06.2020

Top