Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cartea Albastră a UE – intrarea și șederea lucrătorilor înalt calificați

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cartea Albastră a UE – intrarea și șederea lucrătorilor înalt calificați

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 2009/50/CE – Condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările din afara UE pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Aceasta stabilește condițiile de intrare și de ședere pentru resortisanții din afara UE care au o calificare înaltă* și care doresc să lucreze într-un loc de muncă înalt calificat într-o țară a UE (cu excepția Danemarcei, a Irlandei și a Regatului Unit) și pentru familiile acestora.
 • Directiva creează un sistem al Cărții Albastre a UE* .

ASPECTE-CHEIE

 • Solicitanții unei Cărți Albastre a UE trebuie să prezinte:
  • un contract de muncă valabil sau o ofertă fermă de angajare pentru cel puțin 1 an, prin care li se oferă un salariu care este de cel puțin 1,5 ori mai mare decât salariul mediu anual brut din statul UE în cauză;
  • un document care să ateste că au calificările necesare;
  • un document de călătorie valabil și, dacă este necesar, o viză;
  • dovada unei asigurări de sănătate.
 • Țările UE pot respinge o solicitare dacă nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus sau dacă documentele au fost obținute ilegal, au fost falsificate sau modificate.
 • Solicitantul trebuie să nu fie o amenințare la adresa ordinii publice, a siguranței publice sau a sănătății publice.
 • Statele UE pot determina numărul de angajați cu înaltă calificare pe care îi admit.
 • Solicitanții admiși primesc o Carte Albastră a UE cu o valabilitate standard între 1 și 4 ani, în funcție de țara UE în cauză sau de durata contractului de muncă, dacă acesta are o durată mai mică decât valabilitatea standard plus 3 luni.
 • Solicitarea poate fi făcută de către persoana respectivă și/sau de către angajatorul acesteia, în funcție de țara UE.
 • În primii 2 ani, posesorii unei Cărți Albastre a UE se limitează la locuri de muncă de înaltă calificare care îndeplinesc criteriile de admisie. După aceasta, aceștia pot candida în condiții egale cu cetățenii unei țări la alte locuri de muncă înalt calificate, în funcție de țara UE în cauză.
 • Posesorii unei Cărți Albastre a UE și familiile acestora au dreptul de intrare, de reintrare și de ședere în țara UE care a emis Cartea Albastră și de trecere prin alte state ale UE.
 • Posesorii unei Cărți Albastre a UE beneficiază de aceleași drepturi ca și resortisanții țării emitente a Cărții Albastre în ceea ce privește condițiile de muncă, pregătirea, recunoașterea diplomelor, securitatea socială și libertatea de asociere. Statele UE pot restricționa unele dintre acestea, în special subvențiile și împrumuturile de studii.
 • Autoritățile naționale pot retrage o Carte Albastră a UE sau pot să nu o reînnoiască dacă posesorul nu mai îndeplinește condițiile inițiale, a fost în șomaj timp de peste 3 luni sau este considerat o amenințare publică.
 • După 18 luni de ședere legală, titularul de Carte Albastră a UE beneficiază de o anumită facilitare pentru obținerea vizei necesare pentru a se deplasa într-o altă țară a UE. Cu condiția ca acesta să îndeplinească din nou criteriile de admitere, i se poate permite să înceapă să lucreze înainte de luarea unei decizii de acordare a vizei, iar membrii familiei i se pot alătura imediat.
 • Comisia raportează o dată la 3 ani cu privire la modul în care se aplică legislația. Primul raport a fost publicat în iunie 2014.

Revizuire și propuneri

 • În 2016, Comisia Europeană a emis o propunere de abrogare a Directivei 2009/50/CE. Acest lucru a rezultat dintr-o revizuire a directivei, publicată în paralel, care a concluzionat că directiva în vigoare are multe deficiențe intrinseci și că nu se aplică în mod sistematic în întreaga UE. În plus, multe state membre UE au reguli și proceduri paralele pentru aceeași categorie de lucrători cu înaltă calificare. Această fragmentare nu este eficientă, deoarece creează o povară pentru angajatori și solicitanți. De asemenea, ea nu este eficace, deoarece numărul permiselor eliberate lucrătorilor cu înaltă calificare rămâne în continuare limitat. Acest lucru face mai dificilă atragerea și menținerea de către UE a talentului de care are nevoie.
 • Propunerea urmărește atât remedierea deficiențelor directivei anterioare, cât și extinderea domeniului său de aplicare la beneficiarii protecției internaționale și la membrii familiilor necomunitare ale cetățenilor UE. Schema propusă ar înlocui, de asemenea, sistemele naționale paralele care vizează același grup ca și Cartea Albastră.
 • Propunerea include, de asemenea, următoarele:
  • condiții mai flexibile de admitere (un prag de salarizare mai scăzut; o durată minimă mai mică de 6 luni pentru contractul inițial; reguli mai simple pentru proaspeții absolvenți și pentru lucrătorii care ocupă o situație de penurie; și echivalența dintre experiența profesională și calificările oficiale);
  • proceduri mai simple (proceduri mai rapide și mai flexibile; o procedură opțională rapidă pentru angajatorii de încredere);
  • drepturi mai largi (acces mai flexibil pe piața forței de muncă, inclusiv la activități liber-profesioniste; reîntregirea imediată a familiei; acces mai ușor la statutul de rezident pe termen lung al UE);
  • călătorii mai ușoare în cadrul UE (de exemplu, pentru călătorii de afaceri pe termen scurt în UE; accesul la o Carte Albastră a UE într-o a doua țară a UE).

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Directiva se aplică din 19 iunie 2009. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 19 iunie 2011.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați „Migrația legală și integrarea” (Comisia Europeană).

TERMENI-CHEIE

Angajat cu înaltă calificare: o persoană care lucrează cu salarizare și care are un anumit set de calificări certificate prin calificări profesionale avansate.
Cartea Albastră a UE: un permis de muncă și de ședere care poartă denumirea de „Cartea Albastră a UE” și care conferă posesorului acesteia dreptul de ședere și de muncă pentru țara UE pentru care a fost emis.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 2009/50/CE a Consiliului din 25 mai 2009 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate (JO L 155, 18.6.2009, pp. 17-29)

DOCUMENTE CONEXE

Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 și de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, pp. 77-123)

Modificările succesive aduse Directivei 2004/38/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, pp. 60-95)

Directiva (UE) 2016/801 a Parlamentului European și a Consiliului din 11 mai 2016 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaționale și muncă au pair (JO L 132, 21.5.2016, pp. 21-57)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind punerea în aplicare a Directivei 2009/50/CE privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate („Cartea albastră a UE”) [COM(2014) 287 final, 22.5.2014]

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate [COM(2016) 378 final, 7.6.2016]

Document de lucru al serviciilor Comisiei – Evaluarea impactului – care însoțește documentul Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate și de abrogare a Directivei 2009/50/CE [SWD(2016) 193 final, 7.6.2016]

Document de lucru al serviciilor Comisiei – Rezumatul evaluării impactului – care însoțește documentul Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate [SWD(2016) 194 final, 7.6.2016]

Data ultimei actualizări: 14.09.2017

Top