EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

A doua generaţie a Sistemului de Informaţii Schengen (SIS II)

A doua generaţie a Sistemului de Informaţii Schengen (SIS II)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II)

Decizia 2007/533/JAI privind înfiinţarea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen de a doua generaţie (SIS II)

CARE ESTE ROLUL REGULAMENTULUI ȘI AL DECIZIEI?

 • Regulamentul și decizia constituie baza legală pentru SIS II, care conține semnalări* oficiale asupra persoanelor și obiectelor. Acestea stabilesc arhitectura sistemului și responsabilitățile și drepturile celor implicați.
 • Regulamentul acoperă intrarea în UE și prelucrarea alertelor privind resortisanții din afara UE.
 • Decizia acoperă alertele cu privire la persoane și obiecte legate de cooperarea penală polițienească și judiciară.
 • Deși SIS II are două baze legislative, acesta funcționează ca un sistem informațional unic. Multe dintre articolele din regulament și decizia sunt aceleași.

ASPECTE-CHEIE

Arhitectura. SIS II constă în următoarele:

 • Un sistem central (SIS II central) cu:
  • o funcție de asistență tehnică și administrativă (CS-SIS) cu o bază de date (baza de date SIS II) cu sediul la Strasbourg și o copie de rezervă, în caz de defecțiune a sistemului, lângă Salzburg (Austria);
  • o interfață națională uniformă (NI-SIS).
 • Un sistem național (N.SIS.II) în fiecare țară din zona Schengen în care datele sunt introduse, actualizate, șterse și căutate și care comunică cu SIS II central.
 • O infrastructură de comunicare între CS-SIS și NI-SIS care furnizează o rețea virtuală criptată.

Costuri

 • Bugetul UE acoperă costurile pentru stabilirea, operarea și întreținerea SIS II central și a infrastructurii de comunicații.
 • Țările din zona Schengen acoperă costurile pentru stabilirea, operarea și întreținerea fiecărui N.SIS II.

Norme procedurale

 • Înainte de a emite o alertă, țările UE trebuie să stabilească dacă cazul este pertinent, relevant și suficient de important pentru a putea fi introdus în SIS II.
 • SIS II conține doar categorii de date necesare pentru atingerea obiectivului specific al alertei. Acestea includ elemente precum numele unei persoane, sexul, locul și data nașterii, fotografiile, amprentele digitale și motivul alertei.
 • Fotografiile și amprentele trebuie să îndeplinească o anumită verificare de calitate pentru a se asigura că îndeplinesc standardele minime de calitate a datelor.
 • Alertele cu privire la persoane și obiecte ar trebui să fie păstrate numai atât cât este necesar pentru atingerea scopului lor.
 • Alertele cu privire la persoane sunt șterse automat după trei ani, cu excepția cazului în care țara emitentă, după o revizuire, decide să extindă această perioadă.
 • Alertele cu privire la obiecte, cum ar fi vehicule, bărci, aeronave și containere, pot fi păstrate până la cinci ani, iar cele asupra obiectelor care trebuie confiscate sau utilizate ca probe în procesele penale, până la zece ani – ambele pot fi prelungite.
 • Măsurile care trebuie luate pentru a evita confuziile sau pentru a remedia cazurile de identitate greșită.
 • Datele prelucrate în SIS II nu pot fi transferate sau puse la dispoziția țărilor din afara UE sau organizațiilor internaționale.
 • Dacă o țară consideră că acțiunile care trebuie luate ca răspuns la o alertă sunt incompatibile cu legislația sa națională, aceasta poate indica faptul că nu va întreprinde nicio acțiune pe teritoriul său prin adăugarea unui steag la alertă.

Categorii de alertă

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 acoperă alertele (și condițiile anexate) cu privire la cetățenii din afara UE de refuzare a intrării sau șederii pe motiv că aceștia reprezintă o amenințare pentru ordinea publică sau securitatea națională. Acesta este cazul, în special, în care individul:

 • a fost condamnat într-o țară UE pentru o infracțiune care are implică o pedeapsă de minimum un an de închisoare;
 • se crede că a comis sau intenționează să comită o infracțiune gravă;
 • a fost supus unei expulzări, unui refuz de intrare sau unei ordonanțe de înlăturare care este încă în vigoare.

Decizia 2007/533/JAI stabilește alertele utilizate pentru a sprijini cooperarea operațională între poliția și autoritățile judiciare în materie penală și procedurile relevante pentru a le depune și pentru a reacționa. Acestea vizează:

 • persoanele căutate pentru extrădare sau pentru arestare în scopul predării pe baza unui mandat de arestare european;
 • persoanele dispărute care trebuie să fie plasate sub protecție și/sau a căror reşedinţă trebuie determinată;
 • persoane, cum ar fi martorii sau cineva căruia i-a fost trimisă o somație sau care este chemat pentru a ajuta la o procedură judiciară;
 • persoane sau vehicule, bărci, aeronave și containere căutate pentru verificări discrete sau specifice, pentru urmărirea penală a unor infracțiuni sau prevenirea amenințărilor la securitatea publică și, în cazul obiectelor, în cazul în care acestea sunt în mod clar legate de infracțiuni grave;
 • obiecte (cum ar fi autovehicule, remorci, arme de foc, documente oficiale necompletate, acte de identitate și bancnote) căutate pentru confiscare sau pentru utilizarea lor ca probe în procedurile penale.

Decizia permite, în special, ca datele (numărul, țara emitentă și tipul de document) privind pașapoartele furate, deturnate, pierdute sau invalidate să fie schimbate cu membrii Interpol.

Următoarele entități au acces la datele din SIS II:

 • Autoritățile naționale responsabile pentru:
  • controale de frontieră;
  • verificări polițienești și vamale;
  • urmăriri penale în cadrul acțiunilor penale și anchete judiciare înainte de punerea sub acuzare;
  • acordarea vizei și a permisului de ședere.
 • Oficiul European de Poliție (Europol) poate căuta date direct, însă utilizarea informațiilor găsite în această căutare necesită acordul țării din zona Schengen în cauză.
 • Membrii naționali ai Eurojust și asistenții acestora, dar nu personalul propriu al Eurojust. Utilizatorii pot accesa doar datele de care au nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile.

Responsabilități

Fiecare țară din zona Schengen face următoarele:

 • configurează, operează și menține N.SIS II și conexiunea sa la sistemul central;
 • desemnează o autoritate, biroul național SIS II (biroul N.SIS II). Aceasta are responsabilitatea centrală pentru proiectul său național SIS II și pentru buna funcționare și securitate a sistemului său național;
 • numește o autoritate națională, Biroul Sirene, care să asigure schimbul de informații suplimentare* prin utilizarea infrastructurii de comunicare. Birourile coordonează verificarea calității informațiilor înscrise în SIS II;
 • aplică protocoalele și procedurile tehnice care asigură compatibilitatea N-SIS II cu CS-SIS pentru a asigura transmiterea rapidă și eficientă a datelor;
 • este responsabilă pentru corectitudinea şi actualitatea datelor, precum şi pentru legalitatea introducerii lor în SIS II. Poate modifica, adăuga, corecta, actualiza sau șterge doar datele pe care le-a introdus;
 • adoptă un plan de securitate pentru protejarea datelor și pentru prevenirea accesului neautorizat;
 • aplică regulile sale de secret profesional și confidențialitate;
 • înregistrează în N.SIS II propriu toate schimburile de date cu caracter personal din CS-SIS atunci când nu utilizează copii naționale;
 • se asigură că toate autoritățile îndreptățite să acceseze datele SIS II respectă regulamentul și decizia;
 • oferă personalului instruire adecvată privind normele de securitate și de protecție a datelor;
 • este responsabil pentru orice vătămare făcută unei persoane prin utilizarea N.SIS II;
 • se asigură că orice utilizare abuzivă a datelor introduse în SIS II sau orice schimb de informații suplimentare este supus unor sancțiuni efective, proporționale și cu efect de descurajare.

O autoritate de management (eu-LISA) este responsabilă de:

 • managementul operațional al SIS II central, astfel încât acesta să funcționeze 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână;
 • infrastructura de comunicare (supravegherea, securitatea și coordonarea relațiilor cu țările UE);
 • un plan de securitate, inclusiv de măsuri de urgență, pentru a proteja datele și infrastructura critică și pentru a preveni accesul sau utilizarea neautorizată (Comisia face același lucru pentru infrastructura de comunicații);
 • aplicarea regulilor adecvate de secret profesional și confidențialitate;
 • înregistrarea întregului acces și schimb de date cu caracter personal în cadrul CS-SIS;
 • proceduri de monitorizare a SIS II în ceea ce privește producția, rentabilitatea, securitatea și calitatea serviciilor;
 • publicarea statisticilor anuale privind categoriile de alerte și frecvența cu care țările UE accesează SIS II.

Protecția datelor

 • Prelucrarea categoriilor de date sensibile (date care fac referire la originea rasială sau etnică, la opiniile politice, la credințele religioase sau filozofice, la apartenența la un sindicat, sănătate sau viață sexuală) este interzisă.
 • O persoană fizică are dreptul de a corecta sau șterge datele inexacte despre acestea, dacă sunt stocate în mod ilegal, și să fie informată cu privire la acțiunile întreprinse.
 • Informațiile indispensabile pentru acțiuni legale sau pentru protecția drepturilor și libertăților terților nu pot fi comunicate persoanei vizate*.
 • O persoană poate lua măsuri legale pentru a accesa, rectifica, șterge sau obține informații sau compensații pentru o alertă cu privire la acestea.
 • Autoritățile naționale de supraveghere monitorizează legalitatea procesării și transmiterii datelor personale SIS II și a informațiilor suplimentare din țara lor. Aceștia efectuează un audit cel puțin o dată la patru ani.
 • Autoritatea europeană pentru protecția datelor (AEPD) verifică activitățile de prelucrare a datelor ale autorității de gestionare și asigură efectuarea unui audit cel puțin o dată la patru ani. Raportul este trimis Parlamentului European, autorității de gestionare, Comisiei și autorităților naționale de supraveghere.
 • Autoritățile naționale de supraveghere și AEPD cooperează îndeaproape, fac schimb de informații relevante și se reunesc cel puțin de două ori pe an.
 • Decizia 2007/533/JAI prevede că datele cu caracter personal prelucrate în cadrul său sunt acoperite de Convenția din 1981 a Consiliului Europei privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea automată a datelor cu caracter personal.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL ȘI DECIZIA?

Regulamentul se aplică de la 17 ianuarie 2007.

Decizia se aplică de la 28 august 2007.

CONTEXT

Revizuirea cadrului legal SIS II

La 19 noiembrie 2018, Consiliul a adoptat trei reglementări privind utilizarea Sistemului de informații Schengen, care înlocuiesc treptat reglementările și deciziile actuale pentru a soluționa lacunele potențiale ale sistemului și introduc mai multe modificări esențiale privind tipurile de alertă introduse (a se vedea rezumatul despre Un sistem de informații Schengen consolidat). Acest lucru va contribui la consolidarea luptei împotriva terorismului și a infracțiunilor grave, asigurând un nivel ridicat de securitate în întreaga UE, și va ajuta la gestionarea migrației.

Noul cadru legal este format din reglementări:

 • în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală (Reg. 2018/1862);
 • în domeniul controalelor la frontieră (Reg. 2018/1861);
 • pentru expulzarea resortisanților din țări din afara UE cu ședere ilegală (Reg. 2018/1860).

Noile reglementări, care vor fi puse în aplicare treptat până în decembrie 2021, introduc mai multe categorii de alerte în sistem, cum ar fi:

 • alerte emise în scopul verificărilor de anchetă, un pas intermediar între verificările discrete și controalele specifice, care permit intervievarea persoanelor;
 • alerte cu privire la suspecți sau persoane căutate necunoscute, care prevăd introducerea în SIS a amprentelor digitale sau ale palmelor descoperite la locul faptei unor infracțiuni grave sau incidente teroriste și care sunt considerate a aparține unui făptuitor;
 • alerte preventive pentru risc de răpire a copiilor de către părinți, precum și pentru copii și persoane vulnerabile care trebuie împiedicate să călătorească pentru propria lor protecție (de exemplu, atunci când călătoriile pot conduce la riscul căsătoriei forțate, mutilării genitale feminine sau traficului de ființe umane);
 • alerte în scopul expulzării, o alertă în legătură cu deciziile de expulzare emise resortisanților din țările din afara UE care rămân ilegal, îmbunătățind astfel schimbul de informații în legătură cu deciziile de expulzare.

De asemenea, extind lista de obiecte pentru care pot fi emise alerte, inclusiv documente false și obiecte de mare valoare identificabile, precum și echipamente IT.

În plus, introducerea alertelor în SIS cu privire la interdicțiile de intrare pentru resortisanții țărilor terțe devine obligatorie.

Reglementările introduc posibilitatea utilizării imaginilor faciale în scopuri de identificare, în special pentru a asigura coerența procedurilor de control la frontiere. De asemenea, permite includerea unui profil ADN pentru a facilita identificarea persoanelor dispărute în cazurile în care datele de amprentă, fotografii sau imagini faciale nu sunt disponibile sau nu sunt adecvate pentru identificare.

Europol este capabilă să acceseze toate categoriile de date din SIS și să schimbe informații suplimentare cu Birourile Sirene naționale ale UE. În plus, țările UE trebuie să informeze Europol despre orice lovituri atunci când o persoană este căutată în legătură cu o infracțiune de terorism. Pentru scopurile prevăzute în mandatul său, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) va avea acces și la categoriile de alertă din SIS.

Informații suplimentare:

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Semnalare: un set de date care le permit autorităților competente să identifice o persoană sau un obiect și să ia măsurile necesare.
Informații suplimentare: informații care nu fac parte din datele semnalării stocate în SIS, dar au legătură cu acestea.
Persoana vizată: o persoană fizică identificată sau identificabilă.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație (SIS II) (JO L 381, 28.12.2006, pp. 4-23)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Decizia 2007/533/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) (JO L 205, 7.8.2007, pp. 63-84)

A se vedea versiunea consolidată.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (JO L 295, 21.11.2018, pp. 99-137)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2018/1860 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind utilizarea Sistemului de informații Schengen pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 312, 7.12.2018, pp. 1-13)

Regulamentul (UE) 2018/1861 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 (JO L 312, 7.12.2018, pp. 14-55)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, de modificare și de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului și a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei (JO L 312, 7.12.2018, pp. 56-106)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1345 a Comisiei din 4 august 2016 privind standardele minime de calitate a datelor pentru înregistrările de amprente digitale în cadrul Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) (JO L 213, 6.8.2016, pp. 15-20)

Decizia de punere în aplicare 2013/115/UE a Comisiei din 26 februarie 2013 privind Manualul SIRENE și alte măsuri de punere în aplicare a Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS II) (JO L 71, 14.3.2013, pp. 1-36)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1077/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 de instituire a Agenției europene pentru gestionarea operațională a sistemelor informatice la scară largă în spațiul de libertate, securitate și justiție (JO L 286, 1.11.2011, pp. 1-17)

A se vedea versiunea consolidată.

Decizia 2007/171/CE a Comisiei din 16 martie 2007 de stabilire a cerințelor rețelei Sistemului de Informații Schengen din a doua generație – SIS II (al treilea pilon) (JO L 79, 20.3.2007, p. 29-37)

Data ultimei actualizări: 20.08.2019

Top