Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Protecția găinilor ouătoare

Go to the summaries’ table of contents

Protecția găinilor ouătoare

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva 1999/74/CE – standarde minime pentru protecția găinilor ouătoare

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva stabilește standarde minime pentru protecția găinilor ouătoare. Aceasta nu se aplică în cazul unităților cu mai puțin de 350 găini ouătoare sau al unităților care cresc găini ouătoare de prăsilă.
 • Creșterea găinilor ouătoare trebuie să respecte normele relevante prevăzute de Directiva 98/58/CE privind protecția animalelor de fermă, precum și normele prevăzute în anexa la această directivă.

ASPECTE-CHEIE

Sistemele alternative

De la data de 1 ianuarie 2002, toate sistemele de producție alternative nou construite sau reconstruite și toate sistemele de acest fel puse în funcțiune pentru prima dată respectă cel puțin cerințele de mai jos:

 • toate sistemele trebuie dotate cu:

  • fie alimentatoare lineare (cel puțin 10 cm pe cap de găină), fie alimentatoare circulare (cel puțin 4 cm pe cap de găină);
  • fie jgheaburi de băut continue (2,5 cm pe cap de găină), fie jgheaburi de băut circulare (1 cm pe cap de găină);
  • cel puțin un cuibar la fiecare șapte găini;
  • stinghii adecvate (cel puțin 15 cm pe găină);
  • cel puțin 250 cm2 de suprafață cu gunoi pe cap de găină;
 • podelele instalațiilor trebuie să suporte fiecare dintre ghearele orientate anterior ale fiecărui picior;
 • există norme specifice privind sistemele de creștere care le permit găinilor să se miște liber și/sau le oferă acces la spații în aer liber;
 • densitatea de păsări nu trebuie să depășească nouă găini ouătoare pe m2 de suprafață utilizabilă (cu toate acestea, acolo unde suprafața utilizabilă corespunde suprafeței de teren disponibile, se autorizează o densitate de păsări de 12 găini pe m2 până la data de 31 decembrie 2011 pentru stabilimentele care aplică acest sistem la data de 3 august 1999).

Țările UE au avut obligația de a se asigura că aceste cerințe se aplică de la data de 1 ianuarie 2007.

Creșterea în sisteme de cotețe neîmbunătățite

 • De la 1 ianuarie 2003, toate cotețele neîmbunătățite trebuie să respecte următoarele cerințe:

  • cel puțin 550 cm2 de suprafață de coteț pentru fiecare găină;
  • un jgheab de mâncare (cu lungimea de cel puțin 10 cm înmulțit cu numărul găinilor) ce poate fi folosit fără restricții;
  • fiecare coteț trebuie să aibă un sistem de băut corespunzător;
  • cotețele trebuie să fie de cel puțin 40 cm înălțime în cel puțin 65 % din suprafața cotețului și de cel puțin 35 cm în orice punct;
  • podelele cotețelor trebuie astfel construite încât să suporte ghearele fiecărui picior. Dacă podeaua este în pantă, această pantă nu trebuie să depășească 14 % sau 8 %, cu excepția cazului în care podeaua este construită din alt material decât plasă de sârmă dreptunghiulară;
  • cotețele trebuie dotate cu dispozitive adecvate de scurtare a ghearelor.
 • De la data de 1 ianuarie 2003, nu s-au mai putut construi sau pune în funcțiune pentru prima dată cotețe neîmbunătățite. Acest tip de sistem de creștere este interzis de la data de 1 ianuarie 2012.

Creșterea în cotețe îmbunătățite

De la data de 1 ianuarie 2002, toate cotețele îmbunătățite trebuie să respecte cel puțin următoarele cerințe:

 • fiecare găină ouătoare trebuie să aibă:

  • cel puțin 750 cm2 de suprafață de coteț;
  • un cuibar;
  • gunoi, astfel încât găinile să poată ciuguli și râcâi;
  • stinghii adecvate de cel puțin 15 cm;
 • trebuie asigurat un jgheab de mâncare ce poate fi folosit fără restricții. Lungimea acestuia trebuie să fie de cel puțin 12 cm înmulțit cu numărul de găini din coteț;
 • fiecare coteț trebuie să aibă un sistem de băut corespunzător;
 • trebuie să existe un culoar de o lățime minimă de 90 cm între rândurile cotețelor și un spațiu de cel puțin 35 cm între podeaua clădirii și rândul cel mai de jos al cotețelor;
 • cotețele trebuie dotate cu dispozitive adecvate de scurtare a ghearelor.

Norme finale

 • Autoritățile competente din țările UE trebuie să înregistreze unitățile vizate de directivă și să le atribuie un cod numeric, care asigură identificarea ouălor introduse pe piață pentru consumul uman.
 • Țările UE trebuie să se asigure că se realizează inspecții sub responsabilitatea autorității competente pentru a verifica dacă se respectă normele directivei. Țările trebuie să înainteze Comisiei Europene un raport privind inspecțiile, iar Comisia trebuie să informeze apoi Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale (PAFF).
 • Experții veterinari din partea Comisiei pot să efectueze controale la fața locului în colaborare cu autoritățile competente. Concluziile verificărilor respective sunt discutate cu autoritățile competente, care iau apoi orice măsuri care s-au dovedit necesare în urma verificărilor.
 • Țările UE pot să mențină sau să aplice pe teritoriile lor norme mai stringente decât cele prevăzute de această directivă.

Regulamentul privind controalele oficiale

Regulamentul (UE) 2017/625, noul act legislativ al UE privind controalele oficiale ale alimentelor și ale furajelor, modifică anumite detalii tehnice minore ale directivei. Aceste modificări se vor aplica începând cu data de 14 decembrie 2019.

DE CÂND SE APLICĂ DIRECTIVA?

Se aplică din 3 august 1999. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 1 ianuarie 2002.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare (JO L 203, 3.8.1999, pp. 53-57)

Modificările succesive aduse Directivei 1999/74/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, pp. 1-142)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2002/4/CE a Comisiei din 30 ianuarie 2002 de înregistrare a unităților de creștere a găinilor ouătoare, reglementată de Directiva 1999/74/CE a Consiliului (JO L 30, 31.1.2002, pp. 44-46)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 05.09.2017

Top