EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Al şaptelea program-cadru (2007-2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Orizont 2020: programul pentru cercetare și inovare al UE (2014-2020)' for an updated information about the subject.

Al şaptelea program-cadru (2007-2013)

Cercetarea face parte din „triunghiul cunoaşterii” menit să consolideze creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă în Uniunea Europeană (UE) în contextul unei economii globalizate. Al şaptelea program-cadru de cercetare, care acoperă perioada 2007-2013, reprezintă o oportunitate pentru UE de a aduce politica de cercetare la înălţimea ambiţiilor sale economice şi sociale, prin consolidarea Spaţiului european de cercetare (SEC). Pentru a atinge acest obiectiv, Comisia doreşte să crească bugetul anual al UE destinat cercetării, antrenând astfel mai multe investiţii naţionale şi private în acest sens. În curs de derulare, al şaptelea program-cadru trebuie să răspundă, de asemenea, nevoilor în materie de cercetare şi cunoaştere ale industriei şi, în general, ale politicilor europene. PC7 este articulat în jurul a patru programe principale şi a fost simplificat în mod semnificativ pentru a fi mai accesibil cercetătorilor şi mai eficace.

ACTE

Decizia nr. 1982/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al șaptelea program-cadru al Comunității Europene pentru activități de cercetare, de dezvoltare tehnologică și demonstrative (2007-2013).

Decizia nr. 969/2006/CE a Consiliului din 18 decembrie 2006 privind al şaptelea program-cadru al Comunităţii Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activităţi de cercetare şi formare în domeniul nuclear (2007-2011).

SINTEZĂ

Al şaptelea program-cadru este adaptat la nevoile UE în materie de creştere economică şi ocupare a forţei de muncă. În urma unei ample consultări publice, au fost identificate patru obiective principale care corespund celor patru programe specifice menite să structureze eforturile europene în domeniul cercetării.

Patru programe specifice principale

Programul Cooperare are ca obiectiv stimularea cooperării şi consolidarea legăturilor între industrie şi cercetare într-un cadru transnaţional. Scopul este de a construi şi de a consolida poziţia de lider a Europei în domenii-cheie ale cercetării. Acesta include 9 domenii tematice, gestionate independent unul de altul, dar complementare în ceea ce priveşte punerea lor în aplicare:

 • sănătate;
 • alimentație, agricultură și pescuit și biotehnologie;
 • tehnologiile informaţiei şi comunicațiilor;
 • nanoștiințe, nanotehnologii, materiale și tehnologii noi de producție;
 • energie;
 • mediu (inclusiv schimbările climatice);
 • transporturi (inclusiv aeronautică);
 • ştiințe socioeconomice și umaniste;
 • securitate şi spaţiu.

Programul Idei este menit să consolideze cercetarea de frontieră în Europa, şi anume noi cunoştinţe care pot schimba în mod fundamental viziunea asupra lumii şi modul nostru de viaţă. În acest scop, noul Consiliu European pentru Cercetare sprijină cele mai ambiţioase şi inovatoare proiecte de cercetare. În cadrul noii structuri aflate în avangarda cercetării europene, un Consiliu ştiinţific va identifica în mod autonom priorităţile şi strategiile ştiinţifice. Obiectivul este de a întări excelenţa cercetării europene prin stimularea concurenţei şi a asumării riscurilor.

Programul Oameni mobilizează importante resurse financiare pentru a îmbunătăţi perspectivele de carieră ale cercetărilor în Europa şi pentru a atrage mai mulţi tineri cercetători de calitate. Comisia îşi propune să încurajeze formarea şi mobilitatea pentru a valorifica întregul potenţial al personalului de cercetare din Europa. Acest program se bazează pe succesul acţiunilor, Marie Curie care oferă, de mulţi ani, cercetătorilor europeni posibilităţi de mobilitate şi formare.

Programul Capacităţi este menit să ofere cercetătorilor instrumente performante pentru a consolida calitatea şi competitivitatea cercetării europene. Aceasta înseamnă mai multe investiţii în infrastructurile de cercetare din regiunile mai puţin performante, în formarea de poli regionali de cercetare şi în cercetarea în beneficiul IMM-urilor. De asemenea, programul reflectă importanţa cooperării internaţionale în domeniul cercetării şi rolul ştiinţei în societate.

În plus, al şaptelea program-cadru finanţează acţiunile directe ale Centrului Comun de Cercetare (CCC) şi acţiunile care fac obiectul programului-cadru Euratom în următoarele domenii:

 • cercetarea privind energia de fuziune;
 • fisiunea nucleară şi protecţia împotriva radiaţiilor.

Modificarea duratei programului

Al şaptelea program-cadru reia numeroase elemente ale programelor precedente care au avut un efect pozitiv asupra cercetării europene. Este cazul proiectelor derulate de grupurile partenerilor europeni, care vor rămâne în centrul programului-cadru. În mod similar, Comisia plasează programul-cadru în contextul Spaţiului european de cercetare, care regrupează toate activităţile UE în acest domeniu. Extinderea duratei programului de la patru la şapte ani este o mărturie a angajamentului pe termen lung al UE de a dinamiza cercetarea europeană.

În paralel cu menţinerea celor mai bune aspecte ale programelor precedente, al şaptelea program-cadru de cercetare introduce noi măsuri menite să îmbunătăţească coerenţa şi eficacitatea politicii de cercetare a UE. Principalele inovaţii aduse de noul program-cadru se referă la:

 • simplificarea procedurilor de participare la program;
 • punerea în aplicare a programului şi bugetul său pentru fiecare domeniu tematic, nu în funcţie de instrumente, pentru o acţiune mai coordonată şi mai eficace;
 • crearea Consiliului European pentru Cercetare în cadrul programului Idei, menit să sprijine cercetarea exlporatorie
 • o cooperarea îmbunătăţită cu sectorul industrial prin „iniţiativele tehnologice mixte”, care combină investiţii private şi finanţări publice;
 • sprijinul acordat unei politici europene în materie de infrastructuri de cercetare;
 • crearea unui „mecanism de finanţare cu partajarea riscurilor” pentru a facilita accesul participanţilor la împrumuturile acordate de Banca Europeană de Investiţii.

De asemenea, la fel ca în contextul celui de-al şaselea program-cadru, o serie de domenii de cercetare nu vor beneficia de finanţare:

 • activități de cercetare având ca scop clonarea umană în scopul reproducerii;
 • activități de cercetare având ca scop modificarea patrimoniului genetic al ființelor umane care ar putea determina ca aceste modificări să devină ereditare;
 • activități de cercetare având ca scop crearea embrionilor umani doar în scopul cercetării sau al prelevării celulelor stem.

Un program-cadru simplificat

Începând cu 1984, diferitele programe-cadru de cercetare au sporit numărul procedurilor administrative şi financiare care stau la baza acţiunilor UE în domeniul cercetării. Comisia doreşte să continue eforturile de simplificare lansate cu ocazia programului-cadru anterior, pentru a îmbunătăţi eficacitatea finanţării şi gestionării proiectelor de cercetare.

Măsurile specifice menite să simplifice punerea în aplicare a programului-cadru se referă la:

 • raţionalizarea sistemelor de finanţare şi o gamă mai redusă de instrumente pentru o mai mare coerenţă a finanţării;
 • utilizarea unui limbaj mai simplu şi mai puţin birocratic, pentru a fi înţeles de publicul larg;
 • reducerea numărului şi dimensiunii documentelor oficiale;
 • simplificarea demersurilor care trebuie întreprinse de participanţi;
 • reducerea numărului de controale preliminare înainte de adoptarea unui proiect;
 • o mai mare autonomie a grupurilor de parteneri;
 • simplificarea procesului de selecţie a proiectelor.

Un buget semnificativ, dar necesar

Comisia a propus un buget de 50 521 de milioane de euro pentru perioada 2007-2013, şi anume, în medie, 7 217 milioane de euro anual. Această sumă este de peste 2,5 ori mai mare decât bugetul anual al celui de-al şaselea program-cadru (4 375 de milioane de euro anual, respectiv un buget total de 17 500 de milioane de euro pentru cei patru ani ai programului). Mai exact, bugetul PC7 a fost repartizat astfel:

 • Cooperare: 32 413 milioane de euro.
 • Idei: 7 510 milioane de euro.
 • Oameni: 4 750 milioane de euro.
 • Capacităţi: 4 097 milioane de euro.
 • Acțiuni nenucleare ale Centrului Comun de Cercetare: 1 751 milioane de euro.
 • Euratom: 2 700 milioane de euro (2007-2011).

Această creştere reflectă importanţa cercetării în contextul relansării Strategiei de la Lisabona, care îşi propune să facă din Europa cea mai competitivă şi mai dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume. În ultimii ani, Europa a ratat o serie de oportunităţi importante în anumite domenii-cheie ale cercetării, din cauza lipsei de fonduri. Al şaptelea program-cadru va putea finanţa mai multe proiecte de calitate şi va consolida capacitatea de inovație a UE.

Cunoaşterea şi tehnologia sunt atuuri majore ale Europei şi reprezintă baza pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. Programul-cadru este menit să aibă un efect de pârghie asupra cheltuielilor naţionale în domeniul cercetării, pentru ca efortul de cercetare al Europei să atingă obiectivul de 3 % din PIB. Comisia îşi propune să joace un rol central în impulsionarea şi coordonarea cercetării, pentru a pune cunoaşterea în slujba creşterii economice şi ocupării forţei de muncă.

Context

Începând cu 1984, UE duce o politică de cercetare şi de dezvoltare tehnologică bazată pe programele-cadru multianuale. Al şaptelea program-cadru este al doilea program de acest tip de la lansarea Strategiei de la Lisabona în 2000 şi trebuie să deţină un rol primordial în ceea ce priveşte creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă în Europa, în anii ce vor urma. Comisia îşi propune să dezvolte „triunghiul cunoaşterii”, format din cercetare, educaţie şi inovare, pentru a pune cunoaşterea în slujba unei economii dinamice, a progreselor sociale şi a progreselor în domeniul mediului.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare – Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 1982/2006/CE

1.1.2007 - 31.12.2013

-

JO L 412 din 30.12.2006

Decizia nr. 969/2006/CE

1.1.2007 - 31.12.2011

-

JO L 391 din 30.12.2006

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei din 29 aprilie 2009 privind progresele înregistrate în cadrul celui de-al şaptelea Program-cadru pentru cercetare [COM(2009) 209 – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Al şaptelea program-cadru se adaptează pentru a susţine UE în crearea unei societăţi bazate pe cunoaştere şi cu emisii scăzute de carbon. Acesta vizează stimularea investiţiilor publice şi private în C&D şi diversificarea instrumentelor sale, cu scopul de a maximiza valoarea adăugată europeană.

PC7 este un instrument esenţial pentru promovarea excelenţei ştiinţifice şi a dezvoltării tehnologice. Rolul său este cu atât mai important în contextul economic actual. PC7 contribuie la eforturile susţinute din cercetare, după cum o demonstrează iniţiativele de parteneriate public-privat pentru automobile ecologice, clădiri cu eficienţă energetică şi fabrici ale viitorului, lansate în cadrul Planului european de redresare economică.

Comisia a solicitat un grup de experți pentru a realiza o evaluare intermediară a PC7, cu scopul de a îmbunătăţi impactul acestuia asupra instituirii Spaţiului european de cercetare. Constatările acestei evaluări intermediare vor alimenta noile dezbateri cu privire la viitoarele cadre financiare ale Uniunii Europene, Strategia de la Lisabona după 2010 şi următorul program-cadru.

Regulamentul (Euratom) nr. 1908/2006 al Consiliului din 19 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților pentru punerea în aplicare a celui de-al șaptelea program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice și de difuzare a rezultatelor din domeniul cercetării (2007-2011).

Regulamentul stabileşte normele de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la al șaptelea program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) (2007-2011). Documentul este împărţit în patru capitole: dispoziţii introductive (obiect, definiţii, confidențialitate), participarea la acţiunile indirecte (condiţii de participare, aspecte procedurale etc.), norme de difuzare şi utilizare (drepturile de proprietate intelectuală, difuzarea şi utilizarea cunoştinţelor noi şi preexistente, precum şi drepturile de acces la aceste cunoştinţe) şi norme speciale privind participarea la activităţile din cadrul domeniului tematic „cercetare în domeniul energiei de fuziune”.

Regulamentul (CE) nr. 1906/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 de stabilire a normelor de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la acțiuni din cel de-al șaptelea Program-cadru și de difuzare a rezultatelor activităților de cercetare (2007-2013) [Jurnalul Oficial L 391 din 30.12.2006].

Regulamentul se referă la normele de participare a întreprinderilor, a centrelor de cercetare și a universităților la cel de-al șaptelea program-cadru al Comunităţii Europene (2007-2013) şi cuprinde patru capitole: dispoziţii introductive, participarea la acţiunile indirecte, Banca Europeană de Investiţii şi norme privind difuzarea şi utilizarea cunoștințelor.

Ultima actualizare: 07.01.2010

Top