EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) (2007-2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Fondul european de dezvoltare regională (2014-2020)' for an updated information about the subject.

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) (2007-2013)

Pentru a reduce diferenţa între nivelurile de dezvoltare a regiunilor europene şi a recupera din decalajul regiunilor cel mai puţin favorizate, acest regulament defineşte tipurile de acţiuni care pot să beneficieze de o finanţare din partea Fondului european de dezvoltare regională (FEDR). Regulamentul stabileşte, de asemenea, misiunile şi extinderea intervenţiei FEDR în contextul obiectivelor „convergenţă”, „competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă” şi „cooperare teritorială europeană” ale politicii de coeziune reformate pentru perioada 2007-2013.

ACT

Regulamentul (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul european de dezvoltare regională şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1783/1999 [ A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Acest regulament stabileşte şi defineşte misiunile şi extinderea intervenţiei FEDR. Domeniul de aplicare al intervenţiei FEDR se înscrie în contextul obiectivelor „convergenţă”, „competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă” şi „cooperare teritorială europeană”, aşa cum sunt ele definite în dispoziţiile generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune.

Obiectiv

Obiectivul FEDR este să contribuie la consolidarea coeziunii economice şi sociale prin reducerea disparităţilor regionale. Această contribuţie se face prin intermediul unei susţineri pentru dezvoltarea şi ajustarea structurală a economiilor regionale, inclusiv prin reconversia regiunilor industriale în declin.

Domeniu de aplicare

FEDR îşi concentrează intervenţia pe un număr de priorităţi tematice care reflectă natura obiectivelor „convergenţă”, „competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă” şi „cooperare teritorială europeană”. Este vorba, în special, de finanţări legate de:

 • investiţii care contribuie la crearea de locuri de muncă durabile;
 • investiţii în infrastructuri;
 • măsuri de susţinere a dezvoltării regionale şi locale, care cuprind asistenţa şi serviciile pentru întreprinderi, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri);
 • asistenţa tehnică.

Convergenţă

În cadrul obiectivului „convergenţă”, FEDR îşi concentrează intervenţia asupra susţinerii dezvoltării economice durabile integrate, precum şi asupra creării de locuri de muncă durabile. Programele operaţionale din statele membre au drept scop modernizarea şi diversificarea structurilor economice regionale, printre altele, în următoarele domenii:

 • cercetare şi dezvoltare tehnologică (CDT), inovaţie şi spirit de întreprinzător;
 • societatea informaţională;
 • mediu;
 • prevenirea riscurilor;
 • turism;
 • investiţii culturale;
 • investiţii în transporturi;
 • energie;
 • investiţii în favoarea educaţiei;
 • investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale;
 • ajutorul direct pentru investiţiile în întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri).

Competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă

În ceea ce priveşte obiectivul „competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă”, priorităţile se grupează în jurul a trei piloni:

 • inovaţia şi economia cunoaşterii, în special în domeniul îmbunătăţirii capacităţilor regionale de CDT şi de inovaţie, al spiritului de întreprindere şi al creării unor noi instrumente financiare pentru întreprinderi;
 • mediul şi prevenirea riscurilor, ceea ce include reabilitarea terenurilor contaminate, stimularea eficienţei energetice, promovarea transporturilor publice urbane ecologice şi elaborarea de planuri pentru prevenirea şi gestionarea riscurilor naturale şi tehnologice;
 • accesul la serviciile de transport şi telecomunicaţii de interes economic general, în special, consolidarea resurselor secundare şi încurajarea accesului IMM-urilor la tehnologiile informaţiei şi comunicării (TIC).

Cooperare teritorială europeană

În ceea ce priveşte obiectivul „cooperare teritorială europeană”, FEDR îşi concentrează ajutorul pe trei axe:

 • dezvoltarea unor activităţi economice şi sociale transfrontaliere prin intermediul unor strategii comune în favoarea dezvoltării teritoriale durabile. Este vorba, de pildă, de încurajarea spiritului de întreprindere, protejarea şi gestionarea resurselor naturale şi culturale, precum şi colaborarea, capacităţile şi utilizarea comună a infrastructurilor;
 • instituirea şi dezvoltarea cooperării transnaţionale, inclusiv a cooperării bilaterale între regiunile maritime. Priorităţile se centrează în jurul inovaţiei, mediului, îmbunătăţirii accesibilităţii şi dezvoltării urbane durabile;
 • consolidarea eficienţei politicii regionale. Este vorba despre promovarea lucrului în reţea şi a schimbului de experienţă dintre autorităţile regionale şi locale.

La cererea statelor membre, Comisia poate propune norme pentru anumite categorii de cheltuieli, care să le înlocuiască pe cele naţionale.

Statelor membre le revine sarcina de a desemna o singură autoritate de management, o autoritate de certificare şi o autoritate de audit unică.

După cum este prevăzut în dispoziţiile generale, statele membre pot recurge la instrumentul juridic de cooperare, Gruparea europeană de cooperare teritorială (GECT), pentru a-i delega sarcinile autorităţii de management şi ale secretariatului tehnic comun.

Pentru ca un proiect să fie selecţionat, acesta trebuie să includă beneficiari din cel puţin două state membre care trebuie să acţioneze de o manieră comună în cel puţin două din următoarele patru domenii: dezvoltare, punere în aplicare, echipă şi finanţare. În cazul cooperării transnaţionale, un program poate fi pus în aplicare într-un singur stat membru cu condiţia să fi fost prezentat de cel puţin două state membre. În ceea ce priveşte reţelele de cooperare şi de schimb de experienţă, acestea trebuie să includă cel puţin trei beneficiari din cel puţin trei regiuni din minim două state membre, care trebuie să acţioneze în comun în cele patru domenii menţionate anterior.

Programul operaţional trebuie să conţină în special următoarele informaţii:

 • o analiză a punctelor tari şi a punctelor slabe ale zonei de cooperare;
 • o justificare a priorităţilor reţinute;
 • informaţii privind axele prioritare şi obiectivele lor specifice;
 • repartizarea domeniilor de intervenţie, pe categorii;
 • un plan de finanţare;
 • dispoziţiile de punere în aplicare;
 • lista orientativă a proiectelor importante.

În ceea ce priveşte finanţarea, există particularităţi legate de localizare. Cofinanţarea poate să atingă:

 • 20 % în temeiul cooperării transfrontaliere în zonele NUTS III care se suprapun cu zonele de frontieră ale Uniunii;
 • 20 % în temeiul cooperării transnaţionale pentru operaţiuni care includ parteneri situaţi în afara zonei care participă la operaţiuni;
 • 10 % în temeiul cooperării transfrontaliere şi transnaţionale pentru cheltuieli consacrate punerii în aplicare a unor operaţiuni pe teritoriul ţărilor terţe, cu condiţia ca acestea să aducă beneficii regiunilor Comunităţii.

Caracteristici teritoriale specifice

FEDR acordă o atenţie specială caracteristicilor teritoriale specifice. Acţiunile privind dimensiunea urbană sunt integrate în programele operaţionale, pe baza experienţei iniţiativei URBAN. Acţiunea FEDR vizează rezolvarea problemelor economice, sociale şi de mediu ale oraşelor.

În ceea ce priveşte zonele rurale şi zonele dependente de pescuit, intervenţia FEDR trebuie să se concentreze pe diversificarea economică, în special:

 • pe infrastructurile menite să îmbunătăţească accesibilitatea;
 • pe reţelele şi serviciile de telecomunicaţii din zonele rurale;
 • pe dezvoltarea noilor activităţi economice;
 • pe consolidarea legăturilor între zonele urbane şi rurale;
 • pe dezvoltarea turismului şi a amenajării mediului rural.

Pentru zonele cu handicapuri naturale, FEDR contribuie la finanţarea investiţiilor în favoarea accesibilităţii, a activităţilor economice legate de patrimoniul cultural, de utilizarea durabilă a resurselor şi de stimularea sectorului turismului.

În cele din urmă, FEDR contribuie la finanţarea supracosturilor legate de situaţia geografică a regiunilor ultraperiferice, precum şi la:

 • susţinerea transportului de mărfuri şi a demarării activităţii de furnizare a serviciilor de transport;
 • susţinerea operaţiunilor legate de constrângerile de stocare, întreţinerea instrumentelor de producţie şi insuficienţa capitalului uman de pe piaţa locală a muncii.

Dispoziţii finale

Regulamentul nu afectează intervenţiile aprobate înainte de intrarea sa în vigoare. Cererile înaintate în cadrul Regulamentului nr. 1783/99 rămân valabile, dar regulamentul în cauză a fost abrogat începând cu 1 ianuarie 2007. Prezentul regulament se aplică începând cu 1 ianuarie 2007 şi ar trebui să fie reexaminat cel mai târziu la 31 decembrie 2013.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 1080/2006

1.8.2006

-

JO L 210 din 31.7.2006

Act de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 397/2009

10.6.2009

-

JO L 126 din 21.5.2009

Regulamentul (CE) nr. 437/2010

18.6.2010

-

JO L 132 din 29.5.2010

ACTE CONEXE

DISPOZIŢII GENERALE

Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999.A se vedea versiunea consolidată.

REGIUNI ŞI ZONE ELIGIBILE

Decizia 2006/769/CE a Comisiei din 31 octombrie 2006 de întocmire a listei regiunilor şi zonelor eligibile pentru finanţare din Fondul european de dezvoltare regională în temeiul componentelor transfrontaliere şi transnaţionale ale obiectivului „Cooperare teritorială europeană” pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial L 312 din 11.11.2006].A se vedea versiunea consolidată.

Decizia 2006/597/CE a Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a listei de regiuni eligibile pentru o finanţare din fondurile structurale, pe o bază tranzitorie şi specifică, în temeiul obiectivului „competitivitate regională şi ocuparea forţei de muncă” pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial L 243 din 6.9.2006].

Decizia 2006/595/CE a Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru o finanţare din fondurile structurale în temeiul obiectivului de convergenţă pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial L 243 din 6.9.2006].A se vedea versiunea consolidată.

REPARTIZĂRI ORIENTATIVE PE STAT MEMBRU

Decizia 2006/609/CE a Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului „cooperare teritorială europeană” pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial L 247 din 9.9.2006].A se vedea versiunea consolidată.

Decizia 2006/594/CE a Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului de convergenţă pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial L 243 din 6.9.2006].Modificată prin:Decizia 2010/475/UE [Jurnalul Oficial L 232 din 2.9.2010].

Decizia 2006/593/CE a Comisiei din 4 august 2006 de stabilire a unei repartizări orientative, pe stat membru, a creditelor de angajament în temeiul obiectivului de concurenţă regională şi ocuparea forţei de muncă pentru perioada 2007-2013 [Jurnalul Oficial L 243 din 6.9.2006].Modificată prin:Decizia 2010/476/UE [Jurnalul Oficial L 232 din 2.9.2010].

ORIENTĂRI STRATEGICE COMUNITARE

Decizia 2006/702/CE a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind orientările strategice comunitare în materie de coeziune [Jurnalul Oficial L 291 din 21.10.2006]. Proiectul orientărilor strategice comunitare pentru coeziune, creştere şi ocuparea forţei de muncă a fost adoptat de către Consiliu la 6 octombrie 2006. Aceste orientări strategice formează cadrul orientativ pentru punerea în aplicare a politicii de coeziune şi pentru intervenţia Fondurilor în perioada 2007-2013.

Communication from the Commission - Cohesion Policy in Support of Growth and Jobs - Community Strategic Guidelines, 2007-2013 [COM(2005) 299 – Not published in the Official Journal] (Comunicarea Comisiei din 5 iulie 2005 „O politică de coeziune pentru a sprijini creşterea şi ocuparea forţei de muncă – Orientări strategice comunitare 2007-2013” [COM(2005) 299 – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

RELANSAREA ECONOMICĂ

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor din 16 decembrie 2008 intitulată „Politica de coeziune: investiţii în economia reală” [COM(2008) 876 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]. Politica de coeziune reprezintă prima sursă de finanţare comunitară a economiei reale. Comisia prezintă o serie de priorităţi privind persoanele, întreprinderile, infrastructura şi energia, precum şi cercetarea şi inovaţia, pentru a contribui la relansarea economiei europene şi la progresul social. Comisia preconizează o creştere a investiţiilor publice în perioada 2007-2013.

Comunicarea Comisiei către Consiliul European – Un plan european de redresare economică [COM(2008) 800 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial].

ENERGIE – LOCUINŢE

Regulamentul (CE) nr. 397/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 privind Fondul european de dezvoltare Regională în ceea ce priveşte eligibilitatea investiţiilor în domeniul eficienţei energetice şi al energiei regenerabile în locuinţe. Planul de relansare al economiei europene încurajează măsurile în favoarea eficacităţii energetice a clădirilor. Acest regulament asigură un cadru pentru investiţiile publice prevăzute în domeniul în cauză. Planurile de investiţii naţionale trebuie dezvoltate la nivelul teritorial adecvat (naţional, regional sau local). Finanţările politicii de coeziune trebuie să permită sprijinirea măsurilor luate de gospodăriile cel mai sărace.

Astfel, în ceea ce priveşte cheltuielile pentru locuinţe legate de eficacitatea energetică şi de energiile regenerabile, contribuţia FEDR se extinde la toate statele membre. Celelalte cheltuieli pentru locuinţe trebuie să rămână limitate la statele care au aderat după 1 mai 2004. Articolul 7 din Regulamentul nr. 1080/2006, care reglementează eligibilitatea acestor cheltuieli, se modifică în consecinţă.

Ultima actualizare: 17.09.2010

Top