Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

O politică de coeziune pentru susţinerea creşterii şi ocupării forţei de muncă: orientări strategice comunitare 2007-2013

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

O politică de coeziune pentru susţinerea creşterii şi ocupării forţei de muncă: orientări strategice comunitare 2007-2013

Orientările strategice comunitare reprezintă un element important pentru noua politică de coeziune de după anul 2007. Pe baza orientărilor strategice, statele membre îşi stabilesc priorităţile în materie de politică de coeziune. Orientările contribuie la realizarea altor priorităţi comunitare, în special a celor care decurg din Strategia de la Lisabona şi a liniilor directoare integrate pentru creşterea ocupării forţei de muncă. Acestea vizează în principal investiţiile, ocuparea forţei de muncă, cunoaşterea şi inovaţia, coeziunea teritorială şi cooperarea.

ACT

Decizia 2006/702/CE a Consiliului din 6 octombrie 2006 privind orientările strategice comunitare în materie de coeziune [Jurnalul Oficial L 291 din 21.10.2006].

SINTEZĂ

Orientările strategice pentru politica de coeziune de după 2007 au două obiective:

 • consolidarea dimensiunii strategice a politicii de coeziune. Priorităţile comunitare sunt, astfel, mai bine integrate în programele de dezvoltare naţionale şi regionale;
 • asigurarea unei mai mari adaptări a politicii de coeziune la situaţia din teren. Aceasta se traduce printr-un dialog intensificat în cadrul parteneriatelor formate de Comisie, statele membre şi regiuni. În plus, se implementează o distribuţie mai transparentă a responsabilităţilor între Comisie, statele membre şi regiuni.

Reimpulsionarea Strategiei de la Lisabona

În urma Consiliului European din martie 2005, Strategia de la Lisabona a fost reînnoită prin intermediul unui parteneriat pentru creştere şi ocupare a forţei de muncă. Din perspectiva acestei strategii, politica de coeziune trebuie să se concentreze pe promovarea unei creşteri durabile, pe competitivitate şi pe ocuparea forţei de muncă.

Orientările strategice identifică domeniile în care politica de coeziune poate contribui la realizarea altor priorităţi comunitare, în special a celor care decurg din Strategia de la Lisabona. Acestea sunt, de asemenea, conforme cu liniile directoare integrate pentru creştere şi ocupare a forţei de muncă.

Priorităţile orientărilor strategice

Orientările strategice se concentrează în jurul a trei priorităţi:

 • ameliorarea atractivităţii regiunilor şi oraşelor din statele membre;
 • încurajarea inovaţiei, spiritului antreprenorial şi creşterii economiei cunoaşterii;
 • crearea de locuri de muncă mai numeroase şi de o mai bună calitate.

Orientări strategice 2007-2013

Pornind de la aceste priorităţi, orientările vizează:

 • transformarea Europei şi a regiunilor sale într-o locaţie mai atractivă pentru investiţii şi crearea de locuri de muncă;
 • ameliorarea cunoaşterii şi inovaţiei;
 • crearea unor locuri de muncă mai numeroase şi de mai bună calitate;
 • luarea în considerare a dimensiunii teritoriale a politicii de coeziune.

Investiţii şi ocuparea forţei de muncă

În vederea transformării Europei şi a regiunilor sale într-o locaţie mai atractivă pentru investiţii şi crearea de locuri de muncă, această comunicare propune trei grupe de măsuri.

În primul rând, infrastructurile de transport trebuie să fie extinse şi îmbunătăţite. În acest scop, statele membre trebuie să acorde prioritate celor 30 de proiecte de interes european, prevăzând investiţii în legăturile secundare. În plus, trebuie încurajate accesibilitatea la infrastructuri feroviare şi conectivitatea regiunilor izolate cu reţeaua transeuropeană de transport (RTE-T). Acelaşi lucru este valabil pentru dimensiunea ecologică a reţelelor de transport şi dezvoltarea transportului maritim pe distanţe scurte.

În al doilea rând, sinergiile dintre protecţia mediului înconjurător şi creştere trebuie să fie consolidate, în vederea asigurării durabilităţii creşterii economice, inovaţiei şi creării de locuri de muncă. În acest scop, comunicarea recomandă investiţia în infrastructuri, crearea de condiţii atractive pentru întreprinderi şi personalul acestora şi implementarea unor măsuri de risc. În plus, angajamentele asumate de UE la Kyoto trebuie să fie luate în considerare.

În al treilea rând, dependenţa de sursele de energie tradiţionale trebuie redusă prin îmbunătăţirea eficienţei energetice şi utilizarea energiilor regenerabile.

Cunoaştere şi inovaţie

Obiectivele de creştere şi de creare de locuri de muncă solicită o schimbare structurală a economiei şi o reorientare către activităţile bazate pe cunoaştere. Pentru atingerea acestor scopuri, sunt necesare următoarele:

 • creşterea şi îmbunătăţirea investiţiilor în cercetare şi dezvoltare tehnologică (CDT), în principal în sectorul privat (incluzând aici rolul parteneriatelor public-private (PPP), al întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM-uri) şi al cooperării între întreprinderi, de exemplu);
 • facilitarea inovaţiei şi încurajarea creării de întreprinderi, obiectivul fiind acela de a promova un climat favorizant pentru producţie, răspândirea şi utilizarea noilor cunoştinţe (spiritul antreprenorial);
 • promovarea societăţii informaţionale şi răspândirii echipamentelor de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) în întreprinderi şi gospodării;
 • îmbunătăţirea accesului la finanţare, prin crearea de dispozitive de inginerie financiară, sprijinind totodată instrumentele financiare altele decât subvenţiile.

Ocuparea forţei de muncă

Pentru crearea de locuri de muncă mai numeroase şi de o mai bună calitate, politica de coeziune trebuie să vizeze relevarea provocărilor evidenţiate în Strategia europeană privind ocuparea forţei de muncă. Îndeosebi, un număr mai mare de persoane trebuie atras şi reţinut pe piaţa muncii, prin modernizarea sistemelor de protecţie socială.

În plus, adaptabilitatea lucrătorilor şi flexibilitatea pieţei de muncă trebuie îmbunătăţite, investindu-se în capitalul uman prin ameliorarea educaţiei şi competenţelor. În legătură directă cu aceste măsuri, trebuie dezvoltată capacitatea administrativă a administraţiilor şi serviciilor publice, precum şi menţinută starea de sănătate a populaţiei active.

Coeziune teritorială şi cooperare

Politica de coeziune trebuie să se adapteze la nevoile şi caracteristicile specifice din teritorii, în funcţie de problemele sau oportunităţile care rezultă din poziţia geografică a acestora. Dimensiunea teritorială se axează în principal pe temele următoare:

 • contribuţia oraşelor (zonelor urbane) la creştere şi ocupare a forţei de muncă (în scopul promovării antreprenoriatului, creării de locuri de muncă locale şi a dezvoltării locale, de exemplu);
 • susţinerea diversificării economice în zonele rurale (de exemplu, sinergia între politicile structurale, de ocupare a forţei de muncă şi de dezvoltare rurală);
 • cooperarea transfrontalieră, transnaţională şi interregională, punând totodată accentul pe obiectivele de creştere şi ocupare a forţei de muncă.

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei din 5 iulie 2005, „O politică de coeziune pentru susţinerea creşterii şi ocupării forţei de muncă: Orientări strategice comunitare 2007-2013” [COM(2005) 299 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

STRATEGIA DE LA LISABONA

Comunicarea Comisiei din 12 decembrie 2006 către Consiliul European de primăvară - Punerea în aplicare a noii Strategii de la Lisabona pentru creştere economică şi locuri de muncă. „Un an de realizări” [COM(2006) 816 final - Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Comunicarea Comisiei din 14 noiembrie 2006. „Reforme economice şi competitivitate: principalele mesaje ale raportului pe 2006 privind competitivitatea europeană” [COM(2006) 697 final - Nepublicat în Jurnalul Oficial].

Comunicarea Comisiei din 12 octombrie 2006 către Consiliul European. „O Europă cu adevărat inovatoare şi modernă” [COM(2006) 589 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Comunicarea Comisiei din 25 ianuarie 2006 către Consiliul European de primăvară. „Momentul accelerării - Noul parteneriat pentru creştere şi ocupare a forţei de muncă” [COM(2006) 30 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Comunicarea Comisiei din 20 octombrie 2005 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor. „Valorile europene în era globalizării - Contribuţia Comisiei la reuniunea din luna octombrie a şefilor de stat şi de guvern” [COM(2005) 525 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Comunicarea Comisiei din 20 iulie 2005, „Acţiuni comune pentru creştere şi ocupare a forţei de muncă: programul comunitar de la Lisabona” [COM(2005) 330 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].

Ultima actualizare: 25.01.2007

Top