EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) – garantarea siguranței produselor alimentare și a furajelor în UE

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) – garantarea siguranței produselor alimentare și a furajelor în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 – principii și cerințe generale ale legislației alimentare, instituirea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și stabilirea procedurilor privind siguranța produselor alimentare

Regulamentul (UE) 2019/1381 – transparența și durabilitatea de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar al UE

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Cunoscut ca regulamentul privind dreptul general al produselor alimentare, acesta consolidează normele aplicabile în domeniul siguranței produselor alimentare și a furajelor în UE.
 • De asemenea, acesta instituie Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA), care oferă sprijin pentru testarea și evaluarea științifică a produselor alimentare și a hranei pentru animale.
 • Regulamentul nu acoperă producția din fermă pentru uz privat sau manipularea casnică a produselor alimentare.

ASPECTE-CHEIE

 • Niciun produs alimentar periculos pentru sănătate sau impropriu consumului uman nu poate fi comercializat. Sunt luați în considerare următorii factori:
  • condițiile normale în care este utilizat produsul alimentar de către consumator;
  • informațiile oferite consumatorului;
  • efectul asupra sănătății pe termen scurt și lung;
  • efectele toxice cumulate;
  • sensibilitățile particulare pentru sănătate ale unei anumite categorii de consumatori în cazul în care produsele alimentare sunt destinate acelei categorii de consumatori.
 • Atunci când un produs alimentar sau un furaj care nu prezintă siguranță face parte dintr-un lot de produse, se presupune că întregul lot nu prezintă siguranță.
 • Legislația privind produsele alimentare se aplică tuturor etapelor lanțului alimentar, de la producție, prelucrare, transport și distribuție până la furnizare. Întreprinderile cu profil alimentar trebuie, mai ales:
  • să garanteze trasabilitatea produselor alimentare, a hranei pentru animale și a animalelor de la care se obțin produse alimentare în toate etapele de producție și de distribuție;
  • să retragă imediat de pe piață produsele alimentare sau hrana pentru animale sau să recheme produsele deja furnizate în cazul în care se consideră că acestea sunt dăunătoare pentru sănătate;
  • să informeze autoritățile competente și consumatorii dacă este necesar.
 • EFSA oferă asistență științifică și tehnică Comisiei Europene și țărilor UE în toate domeniile care au un impact asupra siguranței produselor alimentare. De asemenea, aceasta este responsabilă de coordonarea evaluării riscului, de identificarea riscurilor care pot apărea și de formularea de recomandări privind gestionarea crizelor.
 • În cazul în care se identifică un risc în urma unei analize a riscului, țările UE și Comisia pot adopta măsuri de precauție provizorii în concordanță cu un nivel ridicat de protecție a sănătății.
 • Sistemul de alertă rapidă pentru alimente și furaje (RASFF), care cuprinde țările UE, Comisia și EFSA, asigură partajarea informațiilor privind:
  • măsurile care vizează restrângerea circulației pe piață sau retragerea de pe piață a alimentelor;
  • acțiuni întreprinse pentru prevenirea, limitarea sau impunerea unor condiții specifice privind introducerea pe piață sau eventuala utilizare a alimentelor sau furajelor;
  • respingerea unui lot de produse alimentare importate.
 • Aceste informații trebuie puse și la dispoziția publicului larg, dacă este cazul.
 • În cazul în care alimentele sau furajele prezintă un risc major și necontrolabil pentru sănătate sau pentru mediu, măsurile de protecție de urgență ale Comisiei pot include suspendarea comercializării sau a importurilor produsului respectiv. Țările UE pot lua măsuri similare în cazul în care Comisia nu acționează.
 • Împreună cu EFSA și cu țările UE, Comisia trebuie să stabilească un plan general de gestionare a crizelor pentru situațiile în care măsurile de protecție standard sunt insuficiente. În cazul în care se identifică un asemenea caz, Comisia trebuie să instituie de îndată o celulă de criză pentru a identifica opțiunile pentru protejarea sănătății umane.
 • De asemenea, UE urmărește protejarea consumatorilor împotriva practicilor frauduloase sau înșelătoare în comerțul alimentar, cum ar fi contrafacerea produselor alimentare (de exemplu, carnea de cal în produsele din carne de vită), și asigurarea unei baze care să le permită consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză în legătură cu produsele alimentare.

Regulamentul (UE) 2019/1381 privind transparența și durabilitatea de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar al UE modifică în principal Regulamentul (CE) nr. 178/2002. Acesta caută să realizeze următoarele:

 • Asigurarea de mai multă transparență: publicul va avea acces automat la toate studiile și informațiile transmise în sprijinul oricărei solicitări adresate EFSA, de exemplu, la toate studiile care susțin o solicitare de autorizare a unui operator de afaceri din industria alimentară, încă din procesul de evaluare a riscurilor. Informațiile confidențiale justificate în mod corespunzător nu vor fi dezvăluite. Părțile interesate și publicul larg vor fi, de asemenea, consultate cu privire la aceste studii depuse. Feedback-urile primite permit EFSA să aibă acces la cea mai largă bază de dovezi posibilă înainte de a oferi consiliere științifică.
 • Creșterea independenței și robusteței studiilor științifice depuse: EFSA va fi notificată cu privire la toate studiile, atunci când acestea vor fi comandate, în vederea unei proceduri viitoare de depunere a cererilor, în faza de predepunere. Acest lucru va garanta că companiile care solicită autorizații prezintă toate informațiile relevante și nu rețin studii nefavorabile. EFSA va oferi, de asemenea, consultanță generală solicitanților, în special întreprinderilor mici și mijlocii, înainte de depunerea dosarului. Comisia poate solicita EFSA să comande studii suplimentare în scopuri de verificare în circumstanțe excepționale de controverse grave sau rezultate conflictuale. De asemenea, Comisia va îndeplini misiuni de constatare pentru a verifica conformitatea laboratoarelor cu standardele aplicabile pentru efectuarea de studii depuse la EFSA. Rezultatul misiunilor de constatare a informațiilor va fi prezentat într-un raport de ansamblu.
 • Consolidarea guvernanței și a cooperării științifice: țările UE, societatea civilă și Parlamentul European vor fi implicate în guvernarea EFSA, fiind reprezentate în mod corespunzător în consiliul său de administrație. Țările UE vor încuraja dezvoltarea capacității științifice a EFSA, de exemplu, prin proiecte comune și răspândirea celor mai bune practici, și vor întreprinde activități de promovare pentru a asigura recrutarea celor mai buni experți independenți în activitatea EFSA.
 • Dezvoltarea unei comunicări cuprinzătoare a riscurilor: un plan general de comunicare a riscurilor va fi adoptat printr-un act de punere în aplicare pentru a asigura un cadru complet de comunicare a riscurilor pe întregul proces de analiză a riscurilor, combinat cu un dialog deschis între toate părțile interesate.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 se aplică de la 21 februarie 2002.

Noile norme cuprinse în modificarea Regulamentului (UE) 2019/1381 se aplică începând cu 27 martie 2021.

CONTEXT

Regulamentul (UE) 2019/1381 modifică, de asemenea, alte 8 acte sectoriale (adică acte asupra anumitor sectoare conexe), în ceea ce privește aspectele de transparență:

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a cerințelor generale ale legislației alimentare, de instituire a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară și de stabilire a procedurilor în domeniul siguranței produselor alimentare (JO L 31, 1.2.2002, pp. 1-24)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 178/2002 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (UE) 2019/1381 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparența și durabilitatea modelului UE de evaluare a riscurilor în cadrul lanțului alimentar și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 1829/2003, (CE) nr. 1831/2003, (CE) nr. 2065/2003, (CE) nr. 1935/2004, (CE) nr. 1331/2008, (CE) nr. 1107/2009, (UE) 2015/2283 și a Directivei 2001/18/CE (JO L 231, 6.9.2019, pp. 1-28)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului (JO L 117, 5.5.2017, pp. 1-175)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei (JO L 327, 11.12.2015, pp. 1-22)

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, pp. 1-50)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1331/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 de instituire a unei proceduri comune de autorizare pentru aditivii alimentari, enzimele alimentare și aromele alimentare (JO L 354, 31.12.2008, pp. 1-6)

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE (JO L 338, 13.11.2004, pp. 4-17)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1831/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor (JO L 268, 18.10.2003, pp. 29-43)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (JO L 268, 18.10.2003, pp. 1-23)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 22.10.2019

Top