EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor chimice și a amestecurilor

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 - clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor (legislația CLP)

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește cerințe uniforme pentru clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor chimice și a amestecurilor în conformitate cu Sistemul Global Armonizat al Organizației Națiunilor Unite (GHS). Acesta impune societăților să clasifice, să eticheteze și să ambaleze substanțele chimice periculoase în mod corespunzător înainte de a le introduce pe piață.

Principalele domenii care nu intră sub incidența prezentului regulament sunt: substanțele și amestecurile radioactive, produsele cosmetice, medicamentele și anumite dispozitive medicale, alimentele și transportul de mărfuri periculoase.

ASPECTE-CHEIE

Clasificarea

Substanțele și amestecurile sunt clasificate în clase de pericol specifice (tip de pericol) și categorii (nivel de pericol):

 • pericol fizico-chimic (de exemplu, lichid inflamabil);
 • pericol pentru sănătate (de exemplu, toxicitate acută);
 • pericol pentru mediu (de exemplu pentru stratul de ozon).

Anexa I stabilește criteriile pentru clasificarea și etichetarea substanțelor și a amestecurilor periculoase.

Etichetare

Substanțele și amestecurile trebuie să conțină pe etichetă următoarele informații:

 • identitatea furnizorului;
 • denumirea substanței sau a amestecului și/sau numărul de identificare;
 • cantitatea nominală a produsului din ambalaj;
 • pictograme de pericol (compoziții grafice care combină simboluri și alte elemente vizuale);
 • cuvinte de avertizare pentru nivelul de pericol („Atenție” sau „Pericol”);
 • fraze de risc („Pericol de incendiu sau de proiectare”, „Mortal în caz de înghițire”, etc.);
 • recomandări de siguranță („Păstrați numai în recipientul original”, „A se proteja de umiditate”, „A nu se lăsa la îndemâna copiilor”, etc.).

Ambalare

Ambalajul substanțelor și amestecurilor periculoase trebuie:

 • să împiedice pierderea de conținut;
 • să fie confecționate din materiale care rezistă la contactul cu conținutul;
 • să fie rezistente și solide, și
 • să aibă sisteme de închidere sigilabile.

În unele cazuri sunt necesare sisteme de închidere rezistente la deschiderea de către copii și avertizări tactile.

Armonizare

Industria ar trebui să ajungă la un consens privind clasificarea tuturor substanțelor. Cu toate acestea, pentru pericole deosebit de grave, de ex. pentru substanțele cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere, țările UE pot propune clasificări armonizate, cărora Comisia Europeană să le confere apoi caracter obligatoriu prin lege.

Notificare

Clasificarea și etichetarea oricăror substanțe înregistrate sau periculoase REACH, comercializate, trebuie notificate Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) în vederea includerii acestora în inventarul de clasificare și etichetare pe care Agenția îl actualizează periodic.

Anexe

Regulamentul are opt anexe:

 • Anexa I - cerințele de clasificare și etichetare pentru substanțe și amestecuri periculoase;
 • Anexa II - norme speciale pentru etichetarea și ambalarea anumitor substanțe și amestecuri;
 • Anexa III - lista de fraze de pericol, informații suplimentare privind pericolul și elemente suplimentare de etichetare;
 • Anexa IV - lista de fraze de precauție;
 • Anexa V - pictograme de pericol;
 • Anexa VI - clasificarea și etichetarea armonizată pentru anumite substanțe periculoase;
 • Anexa VII - tabelul de traducere din clasificarea în conformitate cu Directiva 67/548/CEE pentru clasificarea în conformitate cu prezentul regulament;
 • Anexa VIII - informații armonizate referitoare la reacția de urgență a sănătății și măsurile preventive.

Revizuirea regulamentului

De la adoptarea sa în 2008, regulamentul a fost modificat de mai multe ori, cel mai recent prin Regulamentul (UE) 2018/1480. Clasificarea și etichetarea armonizată a substanțelor periculoase este actualizată printr-o „Adaptare la progresul tehnic (ATP)”, care este adoptată de Comisia Europeană în fiecare an, în urma avizului Comitetului pentru evaluarea riscurilor al ECHA. Alte modificări aduse textului legal pot fi, de asemenea, puse în aplicare printr-un ATP, cum ar fi adăugarea anexei VIII la regulament. Cea mai recentă versiune consolidată a regulamentului include 12 adaptări la progresul tehnic [dar încă nu include Regulamentul (UE) 2018/1480].

Majoritatea amendamentelor care au fost făcute se referă la anexele regulamentului.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 20 ianuarie 2009. Acesta se aplică în mod obligatoriu substanțelor începând cu data de 1 decembrie 2010, iar amestecurilor, începând cu 1 iunie 2015.

CONTEXT

Regulamentul completează sistemul REACH pentru înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice. Acesta înlocuiește și abrogă Directiva 67/548/CEE privind substanțele chimice și Directiva 1999/45/CE privind preparatele periculoase.

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, pp. 1-1355)

Modificările succesive aduse Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2018/1480 al Comisiei din 4 octombrie 2018 de modificare, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor și de corectare a Regulamentului (UE) 2017/776 al Comisiei (JO L 251, 5.10.2018, pp. 1-12)

Directiva 2014/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 65, 5.3.2014, pp. 1-7)

Regulamentul (UE) nr. 440/2010 al Comisiei din 21 mai 2010 privind taxele plătite Agenției Europene pentru Produse Chimice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (JO L 126, 22.5.2010, pp. 1-5)

Data ultimei actualizări: 03.04.2019

Top