EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europa 2020: strategia Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică

Europa 2020: strategia Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicare [COM(2010) 2020 final] – Europa 2020: O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii

CARE ESTE ROLUL STRATEGIEI EUROPA 2020?

Obiectivul strategiei Europa 2020 este de a se asigura că redresarea economică a Uniunii Europene (UE) în urma crizei economice și financiare este susținută de o serie de reforme în vederea punerii unor baze solide pentru creștere economică și crearea de locuri de muncă până în 2020. Abordând punctele slabe de ordin structural ale economiei UE și aspectele economice și sociale, strategia ține cont și de provocările pe termen mai lung reprezentate de globalizare, de presiunea exercitată asupra resurselor și de îmbătrânire.

ASPECTE-CHEIE

 • Strategia Europa 2020 trebuie să îi permită UE să atingă o creștere:
  • inteligentă, prin dezvoltarea cunoștințelor și a inovării;
  • durabilă, bazată pe o economie mai ecologică, mai eficientă în gestionarea resurselor și mai competitivă;
  • favorabilă incluziunii, vizând consolidarea ocupării forței de muncă și a coeziunii sociale și teritoriale.
 • Pentru realizarea acestei ambiții, UE și-a stabilit cinci mari obiective de atins până în 2020 cel târziu:
  • creșterea la cel puțin 75 % a procentului din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani care are un loc de muncă;
  • investirea a 3 % din produsul intern brut în cercetare și dezvoltare;
  • reducerea cu cel puțin 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea la 20 % a procentului energiilor regenerabile și creșterea cu 20 % a eficienței energetice;
  • reducerea ratei abandonului școlar la mai puțin de 10 % și creșterea la cel puțin 40 % a procentului diplomelor de învățământ superior;
  • reducerea cu 20 de milioane a numărului persoanelor amenințate cu sărăcia sau cu excluziunea socială.
 • Obiectivele strategiei Europa 2020 sunt susținute, de asemenea, deșapte inițiative emblematice la nivel european și în țările UE: Uniunea inovării, Tineretul în mișcare, agenda digitală pentru Europa, o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, o politică industrială adaptată erei globalizării, strategia pentru noi competențe și noi locuri de muncă și Platforma europeană de combatere a sărăciei.
 • La nivel european, piața unică, bugetul UE și politica externă europeană constituie instrumente suplimentare pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei Europa 2020.

Punerea în aplicare a strategiei în cadrul semestrului european

 • Strategia Europa 2020 este pusă în aplicare prin orientări generale pentru politicile economice ale țărilor UE și ale UE în ansamblu [Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului] și prin orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale țărilor UE [Decizia (UE) 2015/1848 a Consiliului].
 • Țările UE au fost invitate să transpună obiectivele Europa 2020 în obiective naționale. În fiecare an, în aprilie, statele publică programele lor naționale de reformă în care prezintă acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea acestor obiective naționale.
 • Comisia Europeană este responsabilă cu monitorizarea progreselor. Comisia prezintă în fiecare an o revizuire a creșterii, evaluează agenda reformelor țărilor UE și prezintă recomandări specifice pentru fiecare țară.

ACTUL PRINCIPAL

Comunicare a Comisiei – „Europa 2020 O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii” [COM(2010) 2020 final, 3.3.2010]

ACTE CONEXE

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Bilanțul Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii [COM(2014) 130 final, 5.3.2014]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și banca Europeană de Investiții: Acțiuni pentru stabilitate, creștere și ocuparea forței de muncă [COM (2012) 299 final, 30.5.2012]

Concluziile Consiliului European de la Bruxelles din 25 și 26 martie 2010

Recomandarea (UE) 2015/1184 a Consiliului din 14 iulie 2015 privind orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Uniunii Europene (JO L 192, 18.7.2015, pp. 27-31)

Decizia (UE) 2015/1848 a Consiliului din 5 octombrie 2015 privind orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre pentru 2015 (JO L 268, 15.10.2015, pp. 28-32)

Data ultimei actualizări: 07.02.2017

Top