EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Modernizarea învățământului superior din UE

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Modernizarea învățământului superior din UE

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea Comisiei Europene [COM(2011) 567 final] – o agendă pentru modernizarea sistemelor de învățământ superior din UE

SINTEZĂ

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

Comunicarea stabilește prioritățile fundamentale pentru învățământul superior din Uniunea Europeană (UE). Agenda este concepută pentru a permite sistemelor de învățământ superior să contribuie mai bine la obiectivele strategiei Europa 2020 pentru creștere.

Comunicarea a fost urmată de două rapoarte către Comisia Europeană în 2013 și 2014 privind îmbunătățirea calității predării și a învățării în instituțiile de învățământ superior din Europa și privind noi moduri de predare și de învățare în învățământul superior.

ASPECTE-CHEIE

Comunicarea stabilește cinci domenii prioritare-cheie de acțiune pentru țările UE și instituțiile de învățământ superior, precum și măsurile pe care UE le va lua pentru susținerea eforturilor acestora.

 • 1.

  Creșterea nivelurilor de educație – unul dintre obiectivele strategiei Europa 2020 este ca până în 2020 40 % dintre tineri să fi absolvit studii de învățământ superior. De asemenea, se estimează că un milion de noi locuri de muncă vor necesita competențe de cercetare la nivel înalt.

 • Pentru atingerea acestui obiectiv, comunicarea recomandă:
  • reducerea abandonului școlar timpuriu și atragerea mai multor persoane în învățământul superior, în special prin sensibilizarea și furnizarea de sprijin financiar elevilor din grupuri dezavantajate și adulților;
  • îmbunătățirea condițiilor de investiție ale industriei în cercetare și inovare și dotarea forței de muncă existente cu competențe de cercetare mai bune;
  • dezvoltarea unor căi clare de evoluție de la forme de învățământ profesional și de alte tipuri la învățământul superior și în afara mediului academic pentru cercetători.

Un studiu din 2015 a stabilit ratele de finalizare și de abandon școlar pentru învățământul superior din Europa.

 • 2.

  Îmbunătățirea calității și a relevanței învățământului superior

 • Comunicarea recomandă:
  • programele de studii, inclusiv pregătirea cercetătorilor, trebuie să răspundă nevoilor actuale și viitoare de pe piața muncii prin previziuni în materie de competențe și de creștere, precum și prin implicarea angajatorilor și a instituțiilor de pe piața muncii în definirea și realizarea programelor;
  • exploatarea de noi tehnologii pentru metode de cercetare mai eficiente și mai flexibile și pentru o predare personalizată (de exemplu e-learning);
  • condiții mai bune de muncă, inclusiv dezvoltarea profesională continuă și introducerea măsurilor de stimulare pentru recompensarea excelenței, pentru ca instituțiile să atragă și să rețină personal didactic și de cercetare de înaltă calitate.
 • 3.

  Promovarea mobilității și a cooperării transfrontaliere – ministerele de învățământ superior din Europa au stabilit obiectivul de a crește numărul de studenți care încheie o perioadă de studii sau de formare în străinătate cu până la 20 % până în 2020.

 • Pentru atingerea acestui obiectiv, comunicarea recomandă:
  • includerea într-un mod sistematic a mobilității în programe;
  • îmbunătățirea recunoașterii diplomelor și a creditelor sau a portabilității burselor prin utilizarea comparabilă și coerentă a ECTS și a suplimentului de diplomă, precum și prin stabilirea de legături între calificări și Cadrul european al calificărilor;
  • îmbunătățirea accesului, a condițiilor de angajare și a posibilităților de evoluție pentru studenți, cercetători și profesori din alte țări.
 • 4.

  Consolidarea „triunghiului cunoașterii” care leagă educația, cercetarea și inovarea

 • Comunicarea recomandă:
  • politici publice pentru încurajarea parteneriatelor între instituțiile de învățământ superior și întreprinderi prin:
   • structuri de recompensare și stimulente pentru dezvoltarea regională;
   • multidisciplinaritate;
   • cooperare interorganizațională și
   • reducerea obstacolelor administrative și de reglementare din calea parteneriatelor intersectoriale;
  • instituțiile de învățământ superior trebuie să utilizeze rezultatele cercetării și inovării în cadrul ofertei lor educaționale pentru stimularea dezvoltării competențelor antreprenoriale, creative și inovatoare.
 • 5.

  Îmbunătățirea guvernanței și a finanțării:

 • Comunicarea recomandă:
  • creșterea eficienței costurilor investițiilor publice în învățământul superior prin stabilirea unei legături între finanțare și punerea în aplicare cu un element de concurență;
  • creșterea investițiilor în învățământul superior prin diversificarea surselor de finanțare și facilitarea accesului la resurse alternative, inclusiv finanțarea privată;
  • investiții în gestionarea profesională;
  • creșterea flexibilității sistemelor de finanțare și de guvernare pentru a crește autonomia instituțiilor de învățământ superior și pentru a le permite să-și dezvolte propria orientare strategică.

Contribuția UE

UE intenționează să sprijine eforturile întreprinse de autoritățile naționale și de instituții în aceste cinci domenii:

 • prin monitorizarea strategiei Europa 2020 și
 • asigurându-se că propriul cadru financiar pentru 2014-2020 permite diferitelor politici vizate să sprijine modernizarea învățământului superior.

Printre acțiunile care trebuie întreprinse de către Comisie se numără:

 • faptul de a le permite studenților să facă alegeri în cunoștință de cauză cu ajutorul unui instrument de clasificare (U-Multirank) pentru universități, pe baza performanței din cinci domenii;
 • îmbunătățirea recunoașterii studiilor în străinătate prin consolidarea sistemului european de transfer și acumulare de credite (ECTS);
 • introducerea unui instrument de garantare a împrumuturilor (împrumuturile Erasmus+ pentru masterat) pentru studenții care efectuează un masterat într-o altă țară a UE;
 • adoptarea unei agende strategice de inovare;
 • propunerea unui cadru de calitate pentru stagii, cu o platformă unică pentru ofertele de stagii în Europa;
 • dezvoltarea de relații cu învățământul superior din țările din afara UE (a se vedea comunicarea din 2013 privind învățământul superior european în lume);
 • modificarea directivelor privind studenții și cercetătorii pentru ca UE să devină și mai atrăgătoare pentru aceștia din urmă.

CONTEXT

Pentru mai multe informații, consultați

ACT

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor: Sprijinirea creșterii și a ocupării forței de muncă – un proiect pentru modernizarea sistemelor de învățământ superior din Europa [COM(2011) 567 final din 20.9.2011]

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Combaterea părăsirii timpurii a școlii: o contribuție esențială la strategia Europa 2020 [COM(2011) 18 final din 31.1.2011]

Recomandarea Consiliului din 28 iunie 2011 privind politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii (JO C 191, 1.7.2011, pp. 1-6)

Concluziile Consiliului privind reducerea părăsirii timpurii a școlii și promovarea succesului școlar (JO C 417, 15.12.2015, pp. 36-40)

Data ultimei actualizări: 14.06.2016

Top