Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Nediscriminare și egalitate de șanse în Uniunea Europeană

Go to the summaries’ table of contents

Nediscriminare și egalitate de șanse în Uniunea Europeană

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Comunicarea [COM(2008) 420] – Nediscriminare și egalitate de șanse: un angajament reînnoit

CARE ESTE ROLUL ACESTEI COMUNICĂRI?

 • Comunicarea prezintă abordarea Uniunii Europene (UE) în ceea ce privește:
 • Aceasta caută să asigure egalitatea de șanse pentru toți, astfel încât fiecare persoană să-și poată realiza potențialul.

ASPECTE-CHEIE

Consolidarea luptei împotriva discriminării

Consolidarea instrumentelor politice de promovare activă a egalității de șanse

Venind în completarea măsurilor juridice, comunicarea evidențiază rolul anumitor instrumente politice.

 • Promovarea eficientă a egalității de șanse necesită instrumente politice consolidate. Printre acestea se numără:
  • integrarea nediscriminării în toate politicile UE – inclusiv în mod special politicile privind ocuparea forței de muncă, incluziunea socială, educația și formarea profesională. A fost publicat un ghid privind achizițiile publice responsabile din punct de vedere social pentru a sensibiliza țările UE asupra mijloacelor de promovare a nediscriminării și a egalității de șanse prin intermediul politicii și practicilor din domeniul achizițiilor;
  • măsurarea discriminărilor și evaluarea progreselor – Comisia va explora fezabilitatea colectării periodice de statistici în țările UE privind amploarea și impactul discriminărilor și înființarea unui modul de anchetă comunitară cu privire la discriminări la nivelul UE. De asemenea, Comisia colaborează cu Equinet, Rețeaua europeană a organismelor de promovare a egalității pentru a dezvolta un sistem de colectare de informații referitoare la reclamațiile tratate de aceste organisme;
  • acțiunea pozitivă – legislația UE nu împiedică țările UE să mențină sau să adopte măsuri specifice de prevenire sau de compensare a dezavantajelor legate de motivele de discriminare care fac obiectul unei protecții. Țările UE sunt îndemnate să utilizeze toate posibilitățile de acțiune pozitivă, în special în materie de acces la educație, la încadrare în muncă, la locuințe și la asistență medicală;
  • acțiuni de sensibilizare și formare pentru părțile interesate – precum campanii de informare pentru a asigura că angajatorii, furnizorii de servicii și administratorii sunt informați cu privire la obligațiile pe care le au;
  • promovarea beneficiilor diversității la locul de muncă – legislația este mai eficace atunci când este însoțită de strategii moderne și inovatoare puse în aplicare de către angajatori pentru a gestiona o forță de muncă din ce în ce mai diversificată. Inițiativele includ carte de voluntariat și cooperarea între întreprinderi, școli comerciale și universități cu privire la aspecte legate de diversitate.
 • Este necesar să se dezvolte un dialog privind nediscriminarea și egalitatea de șanse implicând toate părțile interesante și societatea civilă. Printre exemple se numără summiturile pentru egalitate organizate periodic pentru a face schimb de cunoștințe și de experiențe.
 • Dinamizarea incluziunii sociale a romilor , cea mai mare minoritate etnică din Europa, reprezintă o prioritate a politicilor, căreia îi este acordată atenție atât la nivelul UE, cât și în țările UE. Fiecare țară din UE a pregătit o strategie națională de integrare a romilor și se depun eforturi pentru a lupta împotriva discriminării și a ostilității la adresa țiganilor. Acestea au în vedere dezvoltarea unor mecanisme de cooperare eficiente și favorabile incluziunii, pe termen mediu, care să implice societatea civilă și autoritățile naționale, regionale și locale.

Finanțarea

CONTEXT

Respectarea valorilor comune în materie de libertate, democrație, respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale este consacrată în tratatele constitutive ale UE. Tratatele recunosc că fiecare persoană este egală și astfel ar trebui să aibă un acces echitabil la posibilitățile oferite de viață.

Pentru mai multe informații, consultați:

ACTUL PRINCIPAL

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Nediscriminare și egalitate de șanse: un angajament reînnoit [COM(2008) 420 final, 2.7.2008]

ACTE CONEXE

Directiva 2000/43/CE a Consiliului din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică (JO L 180, 19.7.2000, pp. 22-26)

Directiva 2000/78/CE a Consiliului din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea egalității de tratament în ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă (JO L 303, 2.12.2000, pp. 16-22)

Directiva 2004/113/CE a Consiliului din 13 decembrie 2004 de aplicare a principiului egalității de tratament între femei și bărbați privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii (JO L 373, 21.12.2004, pp. 37-43)

Decizia-cadru 2008/913/JAI a Consiliului din 28 noiembrie 2008 privind combaterea anumitor forme și expresii ale rasismului și xenofobiei prin intermediul dreptului penal (JO L 328, 6.12.2008, pp. 55-58)

Recomandarea Consiliului din 9 decembrie 2013 cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre (JO C 378, 24 decembrie 2013, pp. 1-7)

Propunere de directivă a Consiliului cu privire la punerea în aplicare a principiului tratamentului egal al persoanelor indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârstă sau orientare sexuală [COM(2008) 426 final, 2.7.2008]

Data ultimei actualizări: 12.01.2017

Top