EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii 2007-2013

This summary has been archived and will not be updated. See 'Erasmus+ – Parteneriatele transnaționale ale UE în domeniul educației, formării, tineretului și sportului' for an updated information about the subject.

Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii 2007-2013

Uniunea Europeană (UE) este în contact cu un număr semnificativ de cetăţeni direct prin intermediul programelor sale de educaţiei şi formare profesională. Obiectivul general al programului de învăţare pe tot parcursul vieţii este de a contribui la dezvoltarea Comunităţii ca o societate avansată bazată pe cunoaştere, în conformitate cu obiectivele Strategiei de la Lisabona. Prin susţinerea şi completarea acţiunilor de către statele membre, programul are ca obiectiv favorizarea schimburilor reciproce, cooperarea şi mobilitatea între sistemele de educaţie şi de formare din cadrul Comunităţii, astfel încât acestea să devină un model de calitate la nivel mondial.

ACT

Decizia nr. 1720/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 noiembrie 2006 de stabilire a unui program de acţiune în domeniul învăţării continue [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Obiectivul programului de acţiune în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii 2007-2013 este dezvoltarea şi favorizarea schimburilor reciproce, cooperarea şi mobilitatea, astfel încât sistemele de educaţie şi formare profesională să devină un model de calitate la nivel mondial, în conformitate cu Strategia de la Lisabona. Astfel, acesta contribuie la dezvoltarea Comunităţii ca o societate avansată bazată pe cunoaştere, caracterizată de o dezvoltare economică durabilă, însoţită de o creştere cantitativă şi calitativă a numărului locurilor de muncă şi de o mai mare coeziune socială.

Pentru a realiza acest obiectiv general, programul urmăreşte obiective specifice privind învăţarea pe tot parcursul vieţii în Uniunea Europeană (UE), care vizează:

 • să contribuie la dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii de calitate şi să promoveze un nivel de performanţă ridicat, inovarea şi o dimensiune europeană a sistemelor şi practicilor în domeniu;
 • să sprijine realizarea unui spaţiu european al învăţării pe tot parcursul vieţii;
 • să ajute la îmbunătăţirea calităţii, atractivităţii şi accesibilităţii posibilităţilor de învăţare pe tot parcursul vieţii;
 • să consolideze contribuţia învăţării pe tot parcursul vieţii la coeziunea socială, la cetăţenia activă, la dialogul intercultural, la egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei şi la împlinirea personală;
 • să ajute la promovarea creativităţii, competitivităţii, capacităţii de inserţie profesională şi a dezvoltării spiritului antreprenorial;
 • să contribuie la creşterea participării la învăţarea pe tot parcursul vieţii a persoanelor de toate vârstele, inclusiv a celor cu nevoi speciale şi a grupurilor defavorizate;
 • să promoveze învăţarea limbilor străine şi a diversităţii lingvistice;
 • să sprijine dezvoltarea resurselor bazate pe TIC;
 • să consolideze rolul învăţării pe tot parcursul vieţii în crearea unui sentiment de cetăţenie europeană, bazat pe respectul pentru valorile europene, precum şi toleranţa şi respectul faţă de alte popoare şi culturi;
 • să promoveze cooperarea în ceea ce priveşte asigurarea calităţii în toate sectoarele educaţiei şi formării profesionale;
 • să îmbunătăţească calitatea acestora, încurajând o utilizare optimă a rezultatelor şi a produselor şi proceselor inovatoare, precum şi schimburile de bune practici.

În acest sens, coerenţa şi complementaritatea cu politicile UE condiţionează punerea în aplicare a programului de acţiune. Acesta contribuie astfel la realizarea obiectivelor UE în materie de politici orizontale prin adoptarea de dispoziţii pentru persoanele cu nevoi speciale care învaţă, în special favorizând promovarea integrării acestora în sistemul tradiţional de educaţie şi formare. Acesta promovează, de asemenea, egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei, precum şi sensibilizarea publicului cu privire la diversitatea culturală şi lingvistică şi multiculturalismul ca mijloc de combatere a rasismului, prejudecăţilor şi xenofobiei.

Punerea în aplicare a programului asigură coerenţa şi complementaritatea cu programul de lucru „Educaţie şi formare profesională 2010”, cu orientările integrate pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă în cadrul parteneriatului pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi al altor politici, cum ar fi cele în domeniul culturii, tineretului sau întreprinderilor. Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (Cedefop), Fundaţia Europeană de Formare (EFT) şi Comitetul consultativ pentru formarea profesională pot fi implicate şi/sau informate, de asemenea, în conformitate cu domeniile lor de competenţă.

Pentru a atinge aceste obiective, programul sprijină următoarele acţiuni:

 • mobilitatea persoanelor care participă la învăţarea pe tot parcursul vieţii;
 • parteneriatele bilaterale şi multilaterale;
 • proiectele unilaterale, naţionale sau multinaţionale, inclusiv cele care au ca scop promovarea calităţii în sistemele de educaţie şi formare profesională prin intermediul transferului transnaţional de inovare;
 • reţelele multilaterale;
 • studii şi reexaminări ale politicilor şi sistemelor din domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii şi a componentelor acestora;
 • subvenţii de funcţionare pentru acoperirea anumitor cheltuieli de funcţionare şi costuri administrative ale instituţiilor sau asociaţiilor din domeniu;
 • măsuri adiacente, şi anume alte iniţiative pentru promovarea obiectivelor programului;
 • activităţi pregătitoare pentru aceste acţiuni;
 • organizarea de evenimente (seminarii, colocvii, întruniri) pentru a facilita punerea în aplicare a programului, informarea, publicarea, acţiunile de sensibilizare a publicului şi de diseminare, precum şi monitorizarea şi evaluarea programului.

Participarea la program este deschisă nu numai pentru statele membre, ci şi ţărilor AELS (Asociaţia Europeană a Liberului Schimb) ţărilor care sunt membre ale Spaţiului Economic European (Islanda, Liechtenstein şi Norvegia), Confederaţiei Elveţiene şi ţărilor candidate şi potenţial candidate din Balcanii de Vest, în conformitate cu normele şi acordurile care reglementează participarea lor la programele comunitare.

În plus, Comisia poate, de asemenea, organiza acţiuni de cooperare cu ţări terţe şi organizaţii internaţionale, cum ar fi Consiliul Europei şi Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO).

Beneficiarii programului sunt:

 • elevi, studenţi, persoane în formare şi adulţi care învaţă;
 • toate categoriile de personal didactic;
 • persoanele prezente pe piaţa muncii;
 • instituţii şi organizaţii care oferă oportunităţi de învăţare în cadrul programului;
 • persoanele şi organismele responsabile pentru sisteme şi politici la nivel local, regional şi naţional;
 • întreprinderi, parteneri sociali şi organizaţiile acestora la toate nivelurile, inclusiv organizaţiile profesionale, camerele de comerţ şi industrie;
 • organisme care oferă servicii de orientare, consiliere şi informare;
 • asociaţiile de participanţi, părinţi şi profesori;
 • centre şi organisme de cercetare;
 • organizaţii non-profit, organizaţii voluntare, organizaţiile neguvernamentale (ONG-uri).

Gestionarea programului este împărţită între Comisie şi agenţiile naţionale. În acest sens, agenţiile naţionale pot fi responsabile cu selecţia anumitor tipuri de proiecte, mobilitatea persoanelor fizice, parteneriatele bilaterale şi multilaterale sau proiecte unilaterale şi naţionale.

Pentru punerea în aplicare a programului, Comisia este asistată de un comitet de gestionare format din reprezentanţi ai statelor membre ale UE. Măsurile de punere în aplicare trebuie să fie adoptate în cadrul procedurii de comitologie, în conformitate cu procedura de gestionare. Doar deciziile privind atribuirea anumitor subvenţii specifice sunt luate fără asistenţa comitetului. În contextul dialogului social la nivel comunitar şi implicarea mai îndeaproape a partenerilor sociali în punerea în aplicare a programului de acţiune, aceştia din urmă pot participa la lucrările comitetului în calitate de observatori în chestiuni referitoare la educaţie şi formare profesională.

Pachetul financiar orientativ pentru program este stabilit la 6,97 miliarde EUR pentru durata sa. Sumele minime care urmează să fie alocate pentru programele sectoriale (a se vedea mai jos) reprezintă 13 % pentru Comenius, 40 % pentru Erasmus, 25 % pentru Leonardo da Vinci şi 4 % pentru Grundtvig.

Comisia asigură monitorizarea şi evaluarea cu regularitate a programului integrat, în cooperare cu statele membre. Acestea din urmă prezintă rapoarte Comisiei: unul privind punerea în aplicare a programului până cel târziu la 30 iunie 2010, şi altul privind efectele acestuia până la 30 iunie 2015.

Comisia, la rândul său, va prezenta un raport de evaluare intermediar cu privire la rezultatele obţinute şi la aspectele calitative şi cantitative legate de punerea în aplicare, până cel târziu la 31 martie 2011; o comunicare cu privire la continuarea prezentului program, până la 31 decembrie 2011, precum şi un raport de evaluare ex-post până la 31 martie 2016.

PROGRAME SECTORIALE

Programul de acţiune este structurat în şase subprograme, dintre care patru sunt sectoriale. Ele sunt structurate în mod similar şi răspund necesităţilor în materie de predare şi învăţare ale tuturor participanţilor, precum şi ale instituţiilor şi organizaţiilor care furnizează sau facilitează educaţie şi formare profesională în fiecare sector în parte. Toate acţiunile includ mobilitatea, limbile şi noile tehnologii.

Comenius

Programul acoperă învăţământul preşcolar şi şcolar, până la sfârşitul ciclului liceal, precum şi instituţiile şi organizaţiile care oferă o astfel de educaţie.

Cele două obiective specifice ale programului sunt:

 • să dezvolte cunoştinţele şi înţelegerea în rândul tinerilor şi al personalului educaţional cu privire la diversitatea culturilor europene;
 • să ajute tinerii la dobândirea calificărilor şi aptitudinilor de bază care sunt necesare pentru împlinirea lor personală, pentru activitatea lor profesională viitoare şi pentru o cetăţenie europeană activă.

În acest context, programul urmăreşte următoarele obiective operaţionale:

 • o mai bună mobilitate, în special în ceea ce priveşte calitatea şi volumul;
 • parteneriate mai bune între şcoli din diferite state membre, în special în ceea ce priveşte calitatea şi volumul, astfel încât să implice cel puţin 3 milioane de elevi pe durata programului;
 • încurajarea învăţării limbilor străine;
 • dezvoltarea unui conţinut, a unor servicii, pedagogii şi practici inovatoare bazate pe TIC;
 • o mai bună formare a cadrelor didactice în ceea ce priveşte calitatea şi dimensiunea europeană;
 • sprijinirea îmbunătăţirii abordărilor pedagogice şi a gestionării şcolilor.

Programul Comenius poate sprijini următoarele acţiuni:

 • mobilitate, cum ar fi schimburi de elevi şi personal educaţional; mobilitate şcolară, cursuri de formare pentru cadre didactice etc.;
 • parteneriate, cum ar fi „parteneriate şcolare Comenius” ale şcolilor pentru proiecte comune de învăţare sau „parteneriate Comenius-Regio” ale organizaţiilor responsabile de învăţământul şcolar, în vederea stimulării cooperării interregionale, inclusiv cooperarea între regiunile transfrontaliere;
 • proiecte multilaterale privind difuzarea şi promovarea celor mai bune practici, realizarea de schimburi de experienţă sau dezvoltarea unor noi cursuri sau conţinuturi ale cursurilor;
 • reţele multilaterale care vizează dezvoltarea educaţiei, diseminarea de bune practici şi inovare, sprijinirea parteneriatelor şi a proiectelor, precum şi dezvoltarea analizei nevoilor;
 • măsuri adiacente.

Acţiunile de mobilitate şi parteneriate reprezintă cel puţin 80 % din bugetul Comenius.

Erasmus

Programul Erasmus abordează învăţământul superior formal şi învăţământul profesional şi formarea profesională de nivel superior, indiferent de durata cursurilor sau de calificare, incluzând şi studiile de doctorat. Spre deosebire de programele anterioare, învăţământul profesional şi formarea profesională de nivel superior, în prezent, se încadrează în programul Erasmus şi nu în programul Leonardo da Vinci.

Cele două obiective specifice sunt:

În acest scop, programul urmăreşte obiective operaţionale care să vizeze îmbunătăţirea, consolidarea şi dezvoltarea:

 • mobilităţii (inclusiv calitatea), prin atingerea unui număr de 3 milioane de persoane participante până în 2012;
 • volumului cooperării (inclusiv calitatea) între instituţiile de învăţământ superior şi între instituţiile de învăţământ superior şi întreprinderi;
 • transparenţei şi compatibilităţii calificărilor dobândite;
 • practicilor inovatoare şi transferul acestora între ţări;
 • unui conţinut, servicii, pedagogii şi practici inovatoare bazate pe TIC.

Programul Erasmus poate sprijini următoarele acţiuni:

 • mobilitatea studenţilor (studii, formare, stagii), a personalului didactic, a altor categorii de personal din instituţiile de învăţământ superior şi a personalului din întreprinderi pentru activităţi de formare sau predare; programe intensive Erasmus cu caracter multilateral, precum şi sprijinirea instituţiilor de origine şi gazdă pentru asigurarea calităţii acţiunilor de mobilitate. Acţiunile de mobilitate reprezintă cel puţin 80 % din bugetul acestui program;
 • proiectele multilaterale care pun accentul pe inovare, experimentare şi schimbul de bune practici;
 • reţelele multilaterale, cum ar fi „reţele tematice Erasmus” conduse de consorţii de instituţii de învăţământ superior şi care reprezintă o disciplină sau un domeniu interdisciplinar;
 • măsuri adiacente.

Leonardo da Vinci

Programul Leonardo da Vinci abordează educaţia profesională şi formarea profesională, cu excepţia nivelului superior.

Obiectivele sale specifice sunt:

 • să sprijine participanţii la activităţi de formare să dobândească şi să utilizeze cunoştinţe, aptitudini şi calificări în vederea facilitării dezvoltării personale, a capacităţii de angajare şi a participării la piaţa europeană a muncii;
 • să îmbunătăţească calitatea şi inovarea;
 • să îmbunătăţească atractivitatea educaţiei profesionale, precum şi a formării profesionale şi a mobilităţii.

În acest scop, programul urmăreşte obiective operaţionale care vizează să dezvolte şi să consolideze:

 • mobilitatea (inclusiv calitatea) în acest domeniu şi în cel al formării continue, inclusiv stagii în întreprinderi, astfel încât numărul acestora să crească până la 80 000 pe an, până la sfârşitul programului;
 • volumul cooperării (inclusiv privind calitatea) între diferiţii actori;
 • practici inovatoare şi transferul acestora între ţări;
 • transparenţa şi recunoaşterea calificărilor şi competenţelor, inclusiv cele obţinute prin învăţare non-formală şi informală;
 • învăţarea limbilor străine;
 • un conţinut, servicii, pedagogii şi practici inovatoare bazate pe TIC.

Programul Leonardo da Vinci poate sprijini următoarele acţiuni:

 • mobilitate, inclusiv pregătirea aferentă;
 • parteneriate care pun accent pe teme de interes comun;
 • proiecte multilaterale, în special cele care au drept scop îmbunătăţirea sistemelor de formare prin transferul şi dezvoltarea inovării şi a bunelor practici pentru adaptarea la nevoile naţionale;
 • reţele tematice de experţi şi organizaţii care lucrează la aspecte specifice legate de educaţia şi formarea profesională;
 • măsuri adiacente.

Acţiunile de mobilitate şi parteneriate reprezintă cel puţin 60 % din bugetul alocat acestui program.

Grundtvig

Programul Grundtvig se adresează tuturor formelor de învăţământ pentru adulţi.

Aceasta vizează:

 • să răspundă provocării educaţionale pe care o reprezintă o populaţie europeană în proces de îmbătrânire;
 • să ajute la furnizarea, pentru adulţi, a unor mijloace pentru a-şi îmbunătăţi cunoştinţele şi competenţele.

Obiectivele sale operaţionale sunt următoarele:

 • îmbunătăţirea calităţii şi accesibilităţii mobilităţii în vederea sprijinirii a 7 000 de persoane pe an, până la sfârşitul programului;
 • îmbunătăţirea cooperării (calitatea şi volumul);
 • sprijinirea şi găsirea de alternative pentru persoanele defavorizate şi vulnerabile, cum ar fi persoanele mai vârstnice şi cei care şi-au abandonat studiile fără a obţine calificările de bază;
 • sprijinirea dezvoltării unor practici inovatoare şi transferul acestora între ţări;
 • sprijinirea dezvoltării unui conţinut, a unor servicii, pedagogii şi practici inovatoare bazate pe TIC;
 • îmbunătăţirea abordărilor pedagogice şi a gestionării organizaţiilor de învăţământ pentru adulţi.

Programul Grundtvig poate sprijini următoarele acţiuni:

 • mobilitatea persoanelor, incluzând pregătirea, supravegherea şi sprijinul adecvat;
 • „parteneriatele de învăţare Grundtvig”, care pun accent pe teme de interes comun;
 • proiectele multilaterale vizând îmbunătăţirea sistemelor de educaţie pentru adulţi, prin intermediul dezvoltării şi transferului de inovare şi de bune practici;
 • „reţele Grundtvig”, reţele tematice de experţi şi organizaţii;
 • măsuri adiacente.

Acţiunile de mobilitate şi parteneriate reprezintă cel puţin 55 % din bugetul programului Grundtvig.

Programul transversal

Programului transversal vizează, în principal, activităţile care se extind dincolo de limitele programelor sectoriale.

Acesta cuprinde patru activităţi principale în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii, adică:

 • cooperare în materie de politici şi inovare;
 • promovarea învăţării limbilor străine;
 • dezvoltarea unui conţinut, a unor servicii, pedagogii şi practici inovatoare bazate pe TIC;
 • difuzarea şi exploatarea rezultatelor acţiunilor susţinute în cadrul programului sau programelor anterioare, şi schimbul de bune practici.

Obiectivele specifice sunt:

 • promovarea cooperării europene în domenii care vizează două sau mai multe programe sectoriale;
 • promovarea calităţii şi transparenţei sistemelor educaţionale şi de formare ale statelor membre.

Obiectivele sale operaţionale sunt:

 • sprijinirea elaborării de politici şi a cooperării la nivel european în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii, în contextul procesului de la Lisabona şi al programului de lucru „Educaţie şi formare profesională 2010”, precum şi al proceselor de la Bologna şi Copenhaga şi al celor care le succed;
 • asigurarea unei furnizări adecvate de date, statistici şi analize comparabile care să servească drept bază pentru elaborarea unor politici, precum şi monitorizarea progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivelor şi ţintelor şi identificarea domeniilor care necesită o atenţie deosebită;
 • promovarea învăţării limbilor străine şi sprijinirea diversităţii lingvistice în statele membre;
 • sprijinirea dezvoltării unui conţinut, a unor servicii, pedagogii şi practici inovatoare bazate pe TIC;
 • garantarea faptului că rezultatele programului sunt publicate, diseminate şi luate în considerare.

Acţiunile programului se aplică activităţilor-cheie în cadrul programul transversal. De exemplu, în cadrul activităţii-cheie intitulate „Cooperarea şi inovarea în materie de politici”, acţiunile pot viza, în special, sprijinirea observării şi analizei politicilor şi a sistemelor cum sunt reţeaua Eurydice sau transparenţa calificărilor şi competenţelor, informarea şi orientarea cu privire la mobilitate în scopuri de învăţare, precum şi cooperarea în materie de asigurare a calităţii, precum Euroguidance şi Centrele Naţionale de Informare cu privire la Recunoaşterea Academică a Diplomelor (NARIC), Ploteus sau iniţiativa Europass.

Programul Jean Monnet:

Programului Jean Monnet vizează aspecte specifice ale integrării europene în lumea academică şi sprijinul necesar pentru instituţiile şi asociaţiile active în domeniul educaţiei şi formării profesionale la nivel european.

Acest program acoperă trei activităţi-cheie:

 • acţiunea Jean Monnet, în cadrul căreia pot participa şi instituţiile din ţările terţe, reprezintă cel puţin 16 % din bugetul pentru acest program;
 • subvenţii de funcţionare a instituţiilor desemnate care urmăresc obiective de interes european. Aceste instituţii sunt Colegiul Europei; Institutul Universitar European din Florenţa, Institutul European de Administraţie Publică din Maastricht (IEAP), Academia de Drept European din Trier (ERA), Agenţia Europeană pentru Dezvoltarea Educaţiei Speciale din Middelfart şi Centrul Internaţional pentru Formare Europeană (CIFE) din Nisa. Aceste granturi reprezintă cel puţin 65 % din buget;
 • subvenţiile de exploatare către alte instituţii şi asociaţii europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale reprezintă cel puţin 19 % din buget.

Obiectivele specifice sunt:

 • să stimuleze activităţile de predare, cercetare şi analiză în domeniul studiilor de integrare europeană;
 • să sprijine existenţa unui număr corespunzător de instituţii şi asociaţii care să se concentreze pe aspecte legate de integrarea europeană şi pe educaţie şi formare într-o perspectivă europeană.

Obiectivele sale operaţionale sunt, prin urmare, promovarea excelenţei, sporirea cunoştinţelor şi a gradului de conştientizare a problemelor legate de integrarea europeană, precum şi sprijinirea instituţiilor europene care lucrează în domeniul integrării europene şi a instituţiilor şi asociaţiilor europene de înaltă calitate.

Acţiunile includ proiecte unilaterale şi naţionale, cum ar fi catedre, centre de excelenţă şi module de predare Jean Monnet sau sprijinirea tinerilor cercetători, precum şi proiectele şi reţelele multilaterale.

CONTEXT

Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii 2007-2013 cuprinde toate programele europene în domeniul învăţării pe tot parcursul vieţii. Prin urmare, se bazează pe programele anterioare pentru perioada 2000-2006: Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning şi acţiunea Jean Monnet.

Un singur program comunitar de sprijin în domeniul educaţiei şi formării profesionale este mai raţional, mai coerent şi mai eficace. Prin urmare, aceasta ar trebui să conducă la o mai bună interacţiune între diferitele domenii, la o mai bună vizibilitate, în special în ceea ce priveşte capacitatea de a răspunde la evoluţiile din acest domeniu, şi la o mai bună colaborare.

Astfel, aceasta ar trebui, de asemenea, să contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei de la Lisabona, inclusiv dimensiunea de mediu, şi a Spaţiului european al învăţământului superior (procesul de la Bologna), în special în ceea ce priveşte obiectivul de a face educaţia şi formarea o referinţă a calităţii la nivel mondial până în 2010, şi de a pune accentul asupra învăţării limbilor străine, în conformitate cu concluziile Consiliului European de la Barcelona din 2002. Aceasta este inclus, de asemenea, în cadrul obiectivelor specifice viitoare ale sistemelor de educaţie din programul de lucru Educaţie şi formare profesională 2010, din planul de acţiune pentru competenţe şi mobilitate şi din planul de acţiune de promovare a învăţării limbilor străine şi a diversităţii lingvistice.

Referinţe

Act

Intrarea în vigoare – Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 1720/2006/CE

1.1.2007-31.12.2013

-

JO L 327 din 24.11.2006

ACT(E) DE MODIFICARE

Intrarea în vigoare – Data expirării

Termen de transpunere în legislaţia statelor membre

Jurnalul Oficial

Decizia nr. 1357/2008/CE

31.12.2008-31.12.2013

-

JO L 350 din 30.12.2008

See also

 • Pentru mai multe informaţii, a se consulta site-ul Comisiei Europene, Direcţia Generală Educaţie şi Cultură: Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii (DE) (EN) (FR)

Ultima actualizare: 29.01.2009

Top