EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rețeaua de ofițeri de legătură în materie de imigrație

Rețeaua de ofițeri de legătură în materie de imigrație

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2019/1240 — crearea unei rețele europene de ofițeri de legătură în materie de imigrație

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Politica UE în domeniul migrației își propune să înlocuiască migrația neregulată și necontrolată cu migrația care este sigură și bine gestionată, printr-o abordare cuprinzătoare care vizează asigurarea unei gestionări eficiente a migrației.

Regulamentul stabilește reguli care vizează să asigure o bună cooperare, coordonare și schimb de informații între ofițeri de legătură în materie de imigrație* trimiși în țări din afara UE de către țările UE, Comisia Europeană și agențiile UE, printr-o rețea europeană de ofițeri de legătură în materie de imigrație.

ASPECTE-CHEIE

Regulamentul creează o Rețea europeană a ofițerilor de legătură în materie de imigrație pentru a ajuta la o mai bună gestionare a migrației pentru a îndeplini următoarele priorități ale UE:

 • prevenirea și combaterea imigrației ilegale și a criminalității transfrontaliere conexe, cum ar fi traficul de migranți și traficul de persoane;
 • efectuarea unei returnări* demne și eficiente, readmisia* și reintegrarea*;
 • gestionarea imigrației legale, inclusiv în domeniul protecției internaționale, relocării, procedurilor de admitere și măsurilor de integrare anterioare plecării întreprinse de statele membre și de UE.

Rețele locale sau regionale de ofițeri de legătură în materie de imigrație

Ofițerii de legătură în materie de imigrație, care își desfășoară activitatea în aceleași țări sau regiuni, constituie rețele de cooperare locale sau regionale. Dacă este necesar și potrivit, aceștia vor:

 • face schimb de informații și experiență practică, inclusiv prin reuniuni periodice și o platformă online securizată, pentru schimbul de informații;
 • face schimb de informații cu privire la accesul la protecția internațională;
 • coordona pozițiile privind contactele cu transportatorii comerciali;
 • participa la cursuri de formare comune specializate, inclusiv cu privire la drepturile fundamentale, traficul de persoane, traficul cu migranți, fraudarea documentelor și accesul la protecția internațională în țările din afara UE;
 • organiza ședințe de informare și cursuri de formare pentru membrii corpului diplomatic și consular din cadrul misiunilor statelor din afara UE;
 • adopta abordări comune privind metodele de colectare și raportare a informațiilor relevante din punct de vedere strategic, inclusiv analizele de risc;
 • stabilesc contacte periodice cu rețele similare din țările din afara UE și din țările vecine.

Sarcinile ofițerilor de legătură în materie de imigrație

Ofițerii de legătură colectează informații, la nivel operațional sau strategic, sau ambele, pentru:

 • rutele de migrație;
 • existența organizațiilor criminale implicate în traficul de migranți și traficul de persoane de-a lungul rutelor de migrație;
 • metodele utilizate pentru contrafacerea sau falsificarea actelor de identitate;
 • mijloace de facilitare a returnării, a readmisiei și a reintegrării;
 • măsuri pentru a garanta accesul efectiv la protecția acordată de țările din afara UE, inclusiv în beneficiul persoanelor vulnerabile;
 • strategii și canale actuale și posibile viitoare de imigrație legală între UE și țările din afara UE.

De asemenea, ofițerii de legătură pot acorda asistență autorităților și altor persoane implicate în țări din afara UE în următoarele domenii:

 • stabilirea identității și cetățeniei resortisanților din țările din afara UE și facilitarea returnării acestora și contribuirea la reintegrare;
 • identificarea persoanelor care au nevoie de protecție internațională pentru a facilita relocarea în UE, în special prin furnizarea de informații și sprijin înainte de plecare, acolo unde este posibil;
 • confirmarea identității imigranților legali și facilitarea măsurilor naționale și ale UE pentru admisia acestora;
 • schimb de informații în rețelele de ofițeri de legătură și cu autoritățile naționale competente ale UE, inclusiv cu forțele de ordine, pentru a preveni și detecta imigrația ilegală și pentru a combate traficul de migranți și traficul de ființe umane.

Măsurile luate de către ofițerii de legătură în materie de imigrație, în special în cazurile care implică persoane vulnerabile, ar trebui să respecte drepturile fundamentale în conformitate cu dispozițiile relevante de drept internațional și de drept al UE, inclusiv cu articolele 2 și 6 din Tratatul privind Uniunea Europeană și Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Comitetul director

 • Se creează un Comitet director la nivelul UE pentru a consolida gestionarea rețelei și coordonarea ofițerilor de legătură în materie de imigrație, respectând în același timp lanțul de comandă existent și liniile de raportare între ofițerii de legătură în materie de imigrație și autoritățile lor de trimitere, precum și între ofițerii de legătură.
 • Comitetul director cuprinde un reprezentant din fiecare țară UE, 2 ai Comisiei și câte un reprezentant al Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (cunoscută și sub numele de Frontex), Europol și al Biroului European de Sprijin pentru Azil. Țările asociate Schengen vor numi fiecare câte un reprezentant ca membru fără drept de vot.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 14 august 2019. Regulamentul (UE) 2019/1240 a revizuit și înlocuit Regulamentul (CE) nr. 377/2004 și modificările ulterioare ale acestuia.

CONTEXT

TERMENI-CHEIE

Ofițer de legătură în materie de imigrație: un ofițer de legătură desemnat și trimis într-o țară din afara UE, de către autoritățile competente ale unei țări UE sau de Comisie sau de o agenție a UE, în conformitate cu legile respective, pentru a trata aspecte legate de imigrație, inclusiv atunci când aceasta reprezintă doar o parte din sarcinile sale.
Returnare: deplasarea unei persoane care merge dintr-o țară gazdă înapoi într-o țară de origine, țară de naționalitate sau reședință obișnuită, de obicei, după ce a petrecut o perioadă semnificativă de timp în țara gazdă, indiferent dacă este voluntară sau forțată, asistată sau spontană.
Readmisie: acțiunea unei țări care acceptă reintrarea unui individ (co-național, un cetățean din afara țării respective sau un apatrid).
Reintegrare: re-includerea sau reincorporarea unei persoane într-un grup sau un proces, de exemplu, a unui migrant în societatea țării de întoarcere.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2019/1240 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (reformare) (JO L 198, 25.7.2019, pp. 88-104)

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2019/1896 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624 (JO L 295, 14.11.2019, pp. 1-131)

Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, pp. 1-76)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) 2016/1624 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul I – Dispoziții comune – Articolul 2 (JO C 202, 7.6.2016, p. 17)

Versiune consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană – Titlul I – Dispoziții comune – Articolul 6 (ex-articolul 6 din TUE) (JO C 202, 7.6.2016, p. 19)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O agendă europeană privind migrația [COM(2015) 240 final, 13.5.2015]

Regulamentul (UE) nr. 1052/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 octombrie 2013 de instituire a Sistemului european de supraveghere a frontierelor (Eurosur) (JO L 295, 6.11.2013, pp. 11-26)

Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, pp. 60-95)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Abordarea globală în materie de migrație și mobilitate [COM(2011) 743 final, 18.11.2011]

Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, pp. 98-107)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 377/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 privind crearea unei rețele de ofițeri de legătură în materie de imigrație (JO L 64, 2.3.2004, pp. 1-4)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 17.01.2020

Top