EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sistemul european de informații privind cazierele judiciare – informații cu privire la condamnarea resortisanților din țări din afara UE (ECRIS-TCN)

Sistemul european de informații privind cazierele judiciare – informații cu privire la condamnarea resortisanților din țări din afara UE (ECRIS-TCN)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2019/816 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea țărilor UE care dețin informații privind condamnările resortisanților din afara UE și ale apatrizilor (ECRIS-TCN)

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul instituie:

 • un sistem de identificare a țărilor UE care dețin informații cu privire la condamnările anterioare ale resortisanților din „țări terțe” (adică țări din afara UE) („ECRIS-TCN”);
 • condițiile în care autoritățile naționale, Eurojust, Europol și Parchetul European (EPPO) pot accesa ECRIS-TCN pentru a obține informații cu privire la condamnările anterioare prin intermediul sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS) (Decizia-cadru 2009/315/JAI – a se vedea rezumatul);
 • termenii sub care ECRIS-TCN ajută la facilitarea și asistența la identificarea corectă a persoanelor înregistrate în ECRIS-TCN.

ASPECTE-CHEIE

Legislația se aplică procesării informațiilor cu privire la identitate ale resortisanților din țări din afara UE având o condamnare* prealabilă într-una din țările UE pentru a stabili care țară UE a pronunțat sentința. Se aplică în mod egal și pentru cetățenii UE care dețin de asemenea cetățenie în țări din afara UE. Informații privind condamnarea în sine pot fi obținute doar din țara UE care a acordat condamnarea utilizând ECRIS.

Arhitectura tehnică a ECRIS-TCN constă din:

Autoritățile naționale creează cât mai rapid un fișier de date în ECRIS-TCN pentru fiecare resortisant din țările non-UE pe care îl condamnă. Acesta conține:

 • numele și prenumele, data și locul nașterii, cetățenia (cetățeniile), genul, numele anterioare, dacă este cazul, și codul țării UE de condamnare;
 • dacă sunt disponibile, detalii privind documentele de identitate ale persoanei, pseudonime sau nume de împrumut;
 • datele dactiloscopice prelevate conform legislației naționale și care respectă anumite specificații tehnice;
 • imagini faciale, dacă sunt permise conform legislației naționale a țării UE de condamnare.

Autoritățile naționale pot utiliza ECRIS-TCN pentru a obține informații cu privire la condamnările anterioare ale unei persoane atunci când acest lucru este necesar în scopul unor procese penale împotriva persoanei în cauză sau pentru:

 • verificarea cazierului judiciar al unei persoane, la cererea acesteia;
 • autorizările de securitate;
 • obținerea unei autorizații sau a unui permis;
 • verificarea în vederea angajării;
 • activități de voluntariat care implică contactul direct și periodic cu copiii sau persoane vulnerabile;
 • proceduri de obținere a vizei, de dobândire a cetățeniei, proceduri în materie de migrație și azil;
 • controalele în legătură cu contractele de achiziții publice și examinările publice.

Eurojust, Europol și EPPO:

 • pot accesa direct ECRIS-TCN pentru a identifica țările din UE care dețin caziere judiciare cu privire la un cetățean din țări din afara UE;
 • nu pot introduce, corecta sau șterge date în ECRIS-TCN;
 • pot solicita informații cu privire la cazierul judiciar din țara UE în cauză atunci când are loc un rezultat pozitiv;
 • sunt responsabile pentru conexiunea lor tehnică la ECRIS-TCN;
 • asigură o formare profesională adecvată membrilor personalului, în special cu privire la normele de securitate și de protecție a datelor și la drepturile fundamentale.

Țările din afara UE și organizațiile internaționale pot adresa Eurojust cereri de ajutor pentru informații referitoare la cazierele judiciare în scopul unor procese penale. În cazul în care există un rezultat pozitiv*, iar țara UE în cauză își dă acordul, Eurojust va informa țara sau organizația internațională din țara din afara UE în cauză, pentru a solicita țării respective extrasele relevante din cazierele judiciare.

Datele:

 • sunt stocate în sistemul central atât timp cât sunt stocate în cazierele judiciare;
 • sunt șterse de autoritățile naționale la expirarea perioadei de retenție națională;
 • pot fi modificate sau șterse de către țările UE care le-au introdus în sistemul central;
 • pot fi procesate numai pentru a identifica țările UE care dețin informații cu privire la cazierul judiciar al cetățenilor din țări din afara UE.

eu-LISA este responsabilă cu:

 • dezvoltarea ECRIS-TCN, managementul său operațional și pentru menținerea aplicației de referință ECRIS*;
 • supravegherea infrastructurii de comunicare, inclusiv a securității acesteia;
 • menținerea procedurilor pentru efectuarea verificărilor de calitate a datelor stocate în ECRIS-TCN și pentru monitorizarea funcționării și întreținerii tehnice a acestora;
 • depunerea de rapoarte periodice Parlamentului European, Consiliului și Comisiei Europene;
 • furnizarea pregătirii tehnice necesare;
 • aplicarea regulilor adecvate privind secretul profesional și confidențialitatea;
 • luarea măsurilor necesare pentru a asigura securitatea ECRIS-TCN;
 • înregistrarea tuturor operațiunilor de procesare a datelor în ECRIS-TCN;
 • oferirea de statistici lunare Comisiei cu privire la înregistrarea, stocarea și schimbul de informații extrase din cazierele judiciare prin ECRIS-TCN și punerea în aplicare a referinței ECRIS.

Țările UE sunt responsabile pentru:

 • o conexiune sigură între cazierele lor judiciare naționale, bazele de date dactiloscopice și punctul central de acces național;
 • gestionarea personalului autorizat în mod corespunzător al autorităților centrale și instruirea acestora;
 • prelucrarea legală a datelor înregistrate în ECRIS-TCN și, în special, pentru:
  • numai personalul autorizat are acces la date;
  • datele sunt colectate și introduse în ECRIS-TCN în mod legal, respectând demnitatea și drepturile fundamentale ale cetățenilor din țări non-UE;
  • informațiile sunt corecte și actualizate atunci când sunt introduse în ECRIS-TCN;
 • fiecare autoritate centrală să ia măsurile necesare pentru a se conforma legislației;
 • autoritățile naționale de supraveghere monitorizează legalitatea procesării datelor cu caracter personal.

O persoană fizică sau o țară din UE care suferă daune cauzate de un comportament incompatibil cu regulamentul poate primi compensații de la:

 • țara UE responsabilă pentru daune;
 • eu-LISA dacă agenția nu și-a respectat obligațiile.

Cetățenii din țările non-UE pot contacta autoritatea centrală a unei țări UE pentru a solicita accesul la datele lor personale, corectarea, ștergerea sau restricționarea utilizării acestora.

Sancțiunile sau măsurile disciplinare se aplică cu privire la orice utilizare greșită a datelor introduse în ECRIS-TCN.

Autoritatea europeană pentru protecția datelor monitorizează activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale eu-LISA și realizează un audit cel puțin o dată la 3 ani pentru Parlamentul European, guvernele UE și Comisie.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 11 iunie 2019. Țările UE trebuie să ia măsurile necesare pentru a se conforma cât mai curând posibil, pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a ECRIS-TCN. Comisia trebuie să fie satisfăcută că anumite condiții sunt îndeplinite înainte de a determina data de la care țările UE pot începe să introducă date în ECRIS-TCN.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Condamnare: orice hotărâre definitivă a unei instanțe penale împotriva unei persoane fizice și înscrisă în cazierul judiciar.
Rezultat pozitiv: o concordanță între informațiile privind identitatea înregistrate în sistemul central și cele utilizate pentru efectuarea unei căutări.
Aplicația de referință ECRIS: programul informatic dezvoltat de Comisie și pus la dispoziția țărilor UE pentru schimbul de informații cu privire la cazierele judiciare prin intermediul ECRIS.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care dețin informații privind condamnările resortisanților țărilor terțe și ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informații cu privire la cazierele judiciare, și de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1726 (JO L 135, 22.5.2019, pp. 1-26)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) 2019/816 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Decizia-cadru 2009/315/JAI a Consiliului din 26 februarie 2009 privind organizarea și conținutul schimbului de informații extrase din cazierele judiciare între statele membre (JO L 93, 7.4.2009, pp. 23-32)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2018/1727 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) și de înlocuire și abrogare a Deciziei 2002/187/JAI a Consiliului (JO L 295, 21.11.2018, pp. 138-183)

Regulamentul (UE) 2018/1726 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenția Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-LISA) și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1987/2006 și a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1077/2011 (JO L 295, 21.11.2018, pp. 99-137)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, pp. 39-98)

Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European („EPPO”) (JO L 283, 31.10.2017, pp. 1-71)

Regulamentul (UE) 2016/794 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 mai 2016 privind Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol) și de înlocuire și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI și 2009/968/JAI ale Consiliului (JO L 135, 24.5.2016, pp. 53-114)

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, pp. 1-88)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului (JO L 119, 4.5.2016, pp. 89-131)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 21.04.2020

Top