EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Măsuri restrictive ale UE împotriva proliferării și utilizării armelor chimice

Măsuri restrictive ale UE împotriva proliferării și utilizării armelor chimice

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Decizia (PESC) 2018/1544 – măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice

Regulamentul (UE) 2018/1542 – măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice

CARE ESTE ROLUL REGULAMENTULUI ȘI AL DECIZIEI?

Împreună, decizia (adoptată în contextul politicii externe și de securitate comune a UE) și regulamentul [adoptat în temeiul articolului 215 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)] introduc un nou regim „tematic” de sancțiuni al UE, pentru a combate amenințarea pe care o reprezintă utilizarea și proliferarea armelor chimice*.

 • Decizia obligă țările UE să impună o interdicție privind circulația, valabilă în întreaga UE, și prevede o înghețare a activelor vizând persoanele fizice, entitățile sau organismele implicate în dezvoltarea și utilizarea armelor chimice.
 • Regulamentul pune în aplicare măsurile care se înscriu în domeniul de aplicare al TFUE, în special înghețarea activelor.
 • Aceste măsuri contribuie la eforturile UE de a combate proliferarea și utilizarea armelor chimice și de a sprijini Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) și secretariatul tehnic al acesteia.

ASPECTE-CHEIE

Decizia (PESC) 2018/1544

Decizia le impune țărilor UE să prevină intrarea sau tranzitarea pe teritoriul lor a persoanelor și a entităților direct responsabile pentru dezvoltarea și utilizarea armelor chimice, precum și a celor care oferă sprijin financiar, tehnic sau material și a celor care le sprijină, le încurajează sau sunt asociate cu acestea.

Sunt permise unele excepții, ca, de exemplu:

 • o țară a UE nu este obligată să refuze intrarea pe teritoriul său a propriilor resortisanți;
 • o țară a UE căreia îi revine o obligație de drept internațional, precum aceea de a fi gazdă a unei organizații internaționale interguvernamentale;
 • o țară a UE care este țară-gazdă a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

Țările UE trebuie să înghețe orice fonduri și resurse economice* care aparțin, sunt deținute sau controlate direct sau indirect de persoanele sau entitățile vizate. Ca excepție, țările pot autoriza deblocarea unora dintre aceste fonduri dacă acestea sunt necesare, de exemplu:

 • pentru necesitățile de bază ale persoanei fizice sau ale entității vizate;
 • pentru plata serviciilor juridice;
 • pentru plata unor comisioane sau taxe aferente serviciilor de păstrare sau de gestionare curentă a unor fonduri sau resurse economice înghețate;
 • pentru a respecta o hotărâre judecătorească sau o decizie arbitrală pronunțată anterior înghețării activelor.

Țările UE trebuie să informeze celelalte țări ale UE și Comisia Europeană în aceste cazuri.

Consiliul este responsabil de întocmirea și modificarea listei de persoane fizice și entități vizate din anexa la decizie. Consiliul hotărăște în unanimitate pe baza unei propuneri fie a unei țări a UE, fie a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Ulterior, Consiliul comunică decizia persoanei (persoanelor) fizice sau entității (entităților) vizate, fie direct (dacă adresa acestora este cunoscută), fie indirect, prin publicarea unui anunț.

Regulamentul (UE) 2018/1542

Regulamentul:

 • vine în completarea deciziei și stabilește o serie de definiții;
 • impune înghețarea tuturor fondurilor și resurselor economice care aparțin, se află în posesia sau sunt controlate de oricare dintre persoanele fizice sau organismele vizate identificate de către Consiliu și incluse în lista din anexa I;
 • stabilește situațiile excepționale în care pot fi deblocate anumite fonduri și condițiile care trebuie întrunite – a se vedea mai sus, în ceea ce privește Decizia (PESC) 2018/1544.

Instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul unei persoane fizice sau al unui organism inclus pe listă pot credita conturile înghețate, dar toate sumele transferate în conturile respective vor fi, de asemenea, înghețate. Instituția trebuie să informeze fără întârziere autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacție de acest tip.

Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice efectuat cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu acest regulament, nu trebuie să angajeze în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau a organismului care o efectuează ori a personalului de conducere sau a angajaților acestora, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

Orice implicare în cunoștință de cauză sau deliberată în activități care au drept scop eludarea măsurilor (interzicerea circulației și/sau înghețarea activelor) este interzisă.

Regulamentul se aplică:

 • pe teritoriul UE, inclusiv în spațiul său aerian;
 • la bordul oricărei aeronave sau al oricărei nave aflate sub jurisdicția unei țări a UE;
 • oricărei persoane fizice aflate pe teritoriul sau în afara teritoriului UE, care este resortisant al unei țări a UE;
 • oricărei persoane fizice sau oricărui organism aflat pe teritoriul sau în afara teritoriului UE, care este înregistrat sau constituit în temeiul dreptului unei țări a UE;
 • oricărei persoane juridice, entități sau organism în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau în parte pe teritoriul UE.

DE CÂND SE APLICĂ DECIZIA ȘI REGULAMENTUL?

Decizia și regulamentul se aplică de la 16 octombrie 2018.

CONTEXT

Noul regim de măsuri restrictive, sau sancțiuni, a fost adoptat de UE la 15 octombrie 2018 ca urmare a concluziilor Consiliului European din iunie 2018, în care s-a solicitat adoptarea în cel mai scurt timp a unui nou regim de măsuri restrictive la nivelul UE pentru a aborda utilizarea și proliferarea armelor chimice.

Primele sancțiuni în temeiul noului regim au fost introduse în ianuarie 2019 și au dus la modificarea deciziei și a regulamentului (a se vedea „Documente conexe”).

TERMENI-CHEIE

Arme chimice: armele chimice, astfel cum sunt definite în Convenția privind armele chimice (CWC), sunt următoarele, luate împreună sau separat:

(a) substanțe chimice toxice și precursorii acestora, cu excepția cazurilor în care acestea sunt destinate unor scopuri care nu sunt interzise prin această convenție, cu condiția ca tipurile și cantitățile să corespundă scopurilor respective;

(b) muniții și dispozitive concepute anume pentru a cauza moartea sau a provoca alte daune prin proprietățile toxice ale substanțelor chimice specificate în subparagraful (a), care ar fi eliberate ca urmare a utilizării respectivelor muniții și dispozitive;

(c) orice echipament conceput anume pentru a fi folosit direct în legătură cu utilizarea munițiilor și a dispozitivelor specificate în subparagraful (b).

Resurse economice: active de orice natură, corporale sau necorporale, mobile sau imobile, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii.

DOCUMENTELE PRINCIPALE

Decizia (PESC) 2018/1544 a Consiliului din 15 octombrie 2018 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice (JO L 259, 16.10.2018, pp. 25-30)

Modificările succesive aduse Deciziei (PESC) 2018/1544 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

Regulamentul (UE) 2018/1542 al Consiliului din 15 octombrie 2018 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice (JO L 259, 16.10.2018, pp. 12-21)

A se vedea versiunea consolidată.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/84 al Consiliului din 21 ianuarie 2019 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1542 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice (JO L 18I, 21.1.2019, pp. 1-3)

Decizia (PESC) 2019/86 a Consiliului din 21 ianuarie 2019 de modificare a Deciziei (PESC) 2018/1544 privind măsuri restrictive împotriva proliferării și utilizării armelor chimice (JO L 18I, 21.1.2019, pp. 10-12)

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene – Partea a cincea – Acțiunea externă a Uniunii – Titlul IV – Măsurile restrictive – Articolul 215 (ex-articolul 301 TCE) (JO C 202, 7.6.2016, p. 144)

Data ultimei actualizări: 05.04.2019

Top