EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aplicarea normelor UE pentru lanțul agroalimentar

Aplicarea normelor UE pentru lanțul agroalimentar

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2017/625 – controalele oficiale de-a lungul lanțului agroalimentar

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul stabilește norme comune pentru controalele oficiale ale UE pentru a se asigura că este aplicată corect și respectată legislația cu privire la protecția sănătății umane, a sănătății și bunăstării animalelor și a sănătății plantelor.
 • Regulamentul introduce o abordare mai bine armonizată și coerentă a controalelor oficiale și a măsurilor de executare de-a lungul lanțului agroalimentar și consolidează principiul controalelor bazate pe riscuri.

ASPECTE-CHEIE

Lanțul agroalimentar

Regulamentul cuprinde norme cu privire la controalele oficiale efectuate asupra tuturor întreprinderilor din sectorul agroalimentar și al furajelor, de la producători primari la comercianți cu amănuntul și societăți de alimentație publică, dar și crescători de animale, producători agricoli și comercianți.

Domeniul de aplicare

 • Regulamentul vizează controalele oficiale efectuate de autoritățile naționale de aplicare a legii pentru a verifica respectarea normelor privind lanțul agroalimentar cu privire la:
  • alimente și siguranța alimentelor, integritatea și salubritatea în orice etapă de producție, prelucrare și distribuție;
  • diseminarea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic pentru producerea de alimente și furaje;
  • furaje și siguranța furajelor în orice etapă de producție, prelucrare, distribuție și utilizare a acestora;
  • sănătatea și bunăstarea animalelor;
  • producția ecologică și etichetarea.
 • De asemenea, regulamentul vizează importurile de anumite animale și bunuri din:
  • exteriorul UE, care sunt supuse controalelor la posturile de control la frontieră ale UE;
  • bunuri comercializate prin intermediul internetului.

Sistemul bazat pe riscuri

 • Stabilește un sistem de control bazat pe riscuri, astfel încât autoritățile naționale de aplicare a legii să efectueze controale oficiale acolo unde sunt cele mai necesare.
 • În general, pentru asigurarea eficacității, aceste controale vor fi neanunțate.

Bunăstarea animalelor

 • Controalele oficiale se aplică normelor de bunăstare a animalelor, inclusiv pe durata transportului, a sacrificării și a activităților agricole.
 • Comisia Europeană poate adopta o legislație pentru a ajusta normele privind controalele oficiale în scopul satisfacerii nevoilor specifice ale bunăstării animalelor.
 • Vor exista centre de referință ale UE pentru bunăstarea animalelor care sunt desemnate:
  • să asiste țările UE în controalele oficiale proprii prin
   • efectuarea de studii științifice și tehnice
   • susținerea de cursuri de formare și
   • diseminarea rezultatelor cercetării și a informațiilor cu privire la inovațiile tehnice;
  • să ofere expertiză științifică și tehnică pentru metodele de evaluare și îmbunătățire a bunăstării animalelor.

Cooperarea dintre țările UE

 • Clarifică și consolidează normele cu privire la cooperarea și asistența administrativă dintre țările UE.
 • Impune țărilor UE să asigure schimbul de informații dintre autoritățile naționale și alte autorități de aplicare a legii, procurori și autorități judiciare cu privire la cazurile posibile de neconformitate.
 • Un sistem integrat de gestionare pentru controalele oficiale va integra toate sistemele computerizate existente (și viitoare) gestionate de Comisie.

Transparența

Autoritățile naționale trebuie să publice rapoarte anuale.

Finanțarea

Normele pentru calcularea taxelor pentru controalele oficiale vor asigura faptul că țările UE își finanțează în mod corespunzător sistemul de control, iar taxele nu depășesc costul efectuării controalelor oficiale.

Măsuri temporare din cauza COVID-19

 • Ca urmare a pandemiei de COVID-19, multe țări din UE au introdus restricții de circulație considerabile pentru populațiile lor pentru a proteja sănătatea umană. Prin urmare, Comisia a adoptat un act de punere în aplicare, Regulamentul (UE) 2020/466, care introduce măsuri temporare necesare pentru limitarea riscurilor generalizate pentru sănătatea umană, a animalelor și a plantelor și pentru bunăstarea animalelor din cauza capacității insuficiente a țărilor de a desfășura personal adecvat pentru controale oficiale și pentru alte activități oficiale. Astfel de activități includ examinări clinice a animalelor, testarea de eșantioane și semnarea și emiterea de certificate oficiale și de atestate oficiale originale pe suport de hârtie.
 • Țările UE ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a remedia perturbările grave ale sistemelor lor de control cât mai curând posibil. Regulamentul se aplică de la 1 iunie 2020.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul se aplică de la 14 decembrie 2019 în ceea ce privește majoritatea articolelor din regulament, precum cele cu privire la domeniul său de aplicare, definiții, norme pentru autoritățile competente, finanțarea controalelor oficiale și acțiunile de aplicare a legii ale autorităților competente.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale și alte activități oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislației privind alimentele și furajele, a normelor privind sănătatea și bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1069/2009, (CE) nr. 1107/2009, (UE) nr. 1151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 și (UE) 2016/2031 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 și (CE) nr. 1099/2009 ale Consiliului și a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE și 2008/120/CE ale Consiliului și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 și (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE și 97/78/CE ale Consiliului și a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) (JO L 95, 7.4.2017, pp. 1-142)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) 2017/625 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/466 al Comisiei din 30 martie 2020 privind măsurile temporare de limitare a riscurilor pentru sănătatea umană, a animalelor și a plantelor și pentru bunăstarea animalelor în timpul anumitor perturbări grave ale sistemelor de control ale statelor membre determinate de boala cauzată de noul coronavirus (COVID-19) (JO L 98, 31.3.2020, pp. 30-33)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1014 al Comisiei din 12 iunie 2019 de stabilire a unor norme detaliate privind cerințele minime vizând posturile de inspecție la frontieră, inclusiv centrele de inspecție, precum și formatul, categoriile și abrevierile care trebuie utilizate în lista posturilor de inspecție la frontieră și a punctelor de control (JO L 165, 21.6.2019, pp. 10-22)

Regulamentul delegat (UE) 2019/1012 al Comisiei din 12 martie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului prin derogare de la normele privind desemnarea punctelor de inspecție și de la cerințele minime pentru posturile de inspecție la frontieră (JO L 165, 21.6.2019, pp. 4-7)

Regulamentul delegat (UE) 2019/1081 al Comisiei din 8 martie 2019 de stabilire a unor norme privind cerințele specifice de formare pentru personalul care efectuează anumite controale fizice la posturile de inspecție la frontieră (JO L 171, 26.6.2019, pp. 1-4)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/626 al Comisiei din 5 martie 2019 privind listele cu țări terțe sau regiuni ale acestora din care este autorizată introducerea în Uniunea Europeană a anumitor animale și mărfuri destinate consumului uman, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/759 în ceea ce privește aceste liste (JO L 131, 17.5.2019, pp. 31-50)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) 2019/624 al Comisiei din 8 februarie 2019 privind norme specifice pentru efectuarea controalelor oficiale vizând producția de carne și zonele de producție și de relocare a moluștelor bivalve vii în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 131, 17.5.2019, pp. 1-17)

Regulamentul delegat (UE) 2018/631 al Comisiei din 7 februarie 2018 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea de laboratoare de referință ale Uniunii Europene pentru organismele dăunătoare plantelor (JO L 105, 25.4.2018, pp. 1-2)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/329 al Comisiei din 5 martie 2018 de desemnare a centrului de referință al Uniunii Europene pentru bunăstarea animalelor (JO L 63, 6.3.2018, pp. 13-14)

Regulamentul (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor și de modificare și de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătății animalelor („Legea privind sănătatea animală”) (JO L 84, 31.3.2016, pp. 1-208)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 652/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 de stabilire a unor dispoziții pentru gestionarea cheltuielilor privind lanțul alimentar, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și sănătatea plantelor și materialul de reproducere a plantelor, de modificare a Directivelor 98/56/CE, 2000/29/CE și 2008/90/CE ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 178/2002, (CE) nr. 882/2004 și (CE) nr. 396/2005 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Directivei 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Deciziilor 66/399/CEE, 76/894/CEE și 2009/470/CE ale Consiliului (JO L 189, 27.6.2014, pp. 1-32)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare (JO L 343, 14.12.2012, pp. 1-29)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, pp. 1-50)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, pp. 1-33)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului din 24 septembrie 2009 privind protecția animalelor în momentul uciderii (JO L 303, 18.11.2009, pp. 1-30)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protecție a porcilor (versiune codificată) (JO L 47, 18.2.2009, pp. 5-13)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2008/119/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime privind protecția vițeilor (versiune codificată) (JO L 10, 15.1.2009, pp. 7-13)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecție a puilor destinați producției de carne (JO L 182, 12.7.2007, pp. 19-28)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE (JO L 70, 16.3.2005, pp. 1-16)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului din 22 decembrie 2004 privind protecția animalelor în timpul transportului și al operațiunilor conexe și de modificare a Directivelor 64/432/CEE și 93/119/CE și a Regulamentului (CE) nr. 1255/97 (JO L 3, 5.1.2005, pp. 1-44)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare (JO L 203, 3.8.1999, pp. 53-57)

A se vedea versiunea consolidată.

Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecția animalelor de fermă (JO L 221, 8.8.1998, pp. 23-27)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 05.05.2020

Top