Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Orizont 2020: programul pentru cercetare și inovare al UE (2014-2020)

Orizont 2020: programul pentru cercetare și inovare al UE (2014-2020)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 – Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-20)

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Obiectivele Orizont 2020 sunt:

 • consolidarea bazei științifice și tehnologice europene;
 • o mai bună exploatare a potențialului economic și industrial al politicilor de inovare, cercetare și dezvoltare tehnologică.

Orizont 2020 este completat de Programul de cercetare și formare 2014-2018 al Comunității Europene a Energiei Atomice și are un buget de 74,3 miliarde EUR pe șapte ani.

Scopul programului este de a contribui la atingerea obiectivului de a investi 3 % din produsul intern brut (PIB) pentru cercetare și dezvoltare (CD), în conformitate cu strategia Europa 2020.

ASPECTE-CHEIE

Acest obiectiv general este urmărit prin intermediul a trei priorități:

Prioritatea I: Excelența științifică (24,441 miliarde EUR):

Prioritatea II: Poziția de lider în sectorul industrial (17,015 miliarde EUR):

 • Poziția de lider în domeniul tehnologiilor generice și industriale sprijină cercetarea în tehnologia informațiilor și comunicațiilor (TIC), nanotehnologie, materiale avansate, biotehnologie, fabricarea și prelucrarea avansate și spațiu;
 • accesul la finanțarea de risc urmărește să acopere deficitele privind disponibilitatea prin împrumut (de exemplu credite) și capitaluri proprii (prin vânzarea de acțiuni către investitori) pentru CD;
 • inovarea la nivelul IMM-urilor oferă sprijin microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii în vederea impulsionării tuturor formelor de inovare.

Prioritatea III: Provocări societale (29,679 miliarde EUR). Finanțarea se concentrează asupra următoarelor obiective specifice:

 • sănătate, schimbări demografice și bunăstare;
 • securitate alimentară, agricultură și silvicultură durabile, cercetare marină, maritimă și fluvială și bioeconomie (adică producția durabilă de resurse regenerabile din mediul terestru, pescuit și acvacultură și conversia acestora în produse alimentare, hrană pentru animale, fibre, bioproduse și bioenergie, precum și în bunurile publice aferente);
 • surse de energie sigure, curate și eficiente;
 • transporturi inteligente, ecologice și integrate;
 • combaterea schimbărilor climatice, mediu, utilizarea eficientă a resurselor și materiile prime;
 • Europa într-o lume în schimbare - societăți favorabile incluziunii, inovatoare și reflexive (de exemplu cercetare care să abordeze excluziunea socială și discriminarea);
 • societăți sigure - protejarea libertății și a securității Europei și a cetățenilor săi.

În plus, pentru răspândirea excelenței și extinderea participării se alocă până la 816,5 miliarde EUR pentru a garanta maximizarea beneficiilor unei economii bazate pe inovare (de exemplu crearea de centre de excelență prin asocierea instituțiilor de cercetare cu alte instituții, agenții sau regiuni). Pentru știința cu și pentru societate se alocă maximum 462,2 milioane EUR pentru recrutarea de talente noi pentru știință și pentru asocierea excelenței științifice cu conștientizarea și responsabilitatea socială (implicând nu doar oameni de știință, ci și cetățeni, factori de decizie politică și organizații ale cetățenilor).

Pentru activitățile nenucleare directe ale Centrului Comun de Cercetare (CCC) se alocă 1,9026 miliarde EUR. CCC furnizează pentru politicile UE un suport solid, bazat pe date științifice, adaptat necesităților clienților (de exemplu eficiență energetică, siguranța transporturilor și previziuni privind recoltele).

Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), având o contribuție maximă de 2,711 miliarde EUR, joacă un rol esențial prin intermediul comunităților cunoașterii și inovării (CCI), regrupând excelența în materie de cercetare, inovare și învățământ superior.

Punerea în aplicare

Orizont 2020 este pus în aplicare prin programul specific consolidat instituit prin Decizia 2013/743/UE a Consiliului. Acesta este gestionat de Comisie în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, Regulamentul financiar al UE.

Forme de sprijin din partea UE

Orizont 2020 sprijină activitățile de cercetare și inovare prin subvenții, premii, achiziții și instrumente financiare. Acesta poate sprijini parteneriatele de tip public-public cu programe de cercetare și inovare internaționale, naționale și regionale. Fondurile Orizont 2020 pot fi, de asemenea, combinate cu fonduri din sectorul privat în parteneriate public-privat (de exemplu inițiative tehnologice comune) în anumite domenii-cheie.

Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 prevede norme detaliate aplicabile participării la activitățile de cercetare și inovare desfășurate în cadrul Orizont 2020.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 23 decembrie 2013.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-20) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, pp. 104-173)

DOCUMENTE CONEXE

Declarațiile Comisiei (Programul-cadru) (JO C 373, 20.12.2013, pp. 12-15)

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Evaluare intermediară a Orizont 2020: maximizarea impactului cercetării și inovării în UE. Învățăminte desprinse din Evaluarea intermediară a Orizont 2020 și răspunsul la recomandările grupului de experți la nivel înalt cu privire la maximizarea impactului programelor UE de cercetare și inovare (COM(2018) 02 final din 11.1.2018)

Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru „Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-20) – Orizont 2020” și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006 (JO L 347, 20.12.2013, pp. 81-103)

Decizia 2013/743/UE a Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE and 2006/975/CE (JO L 347, 20.12.2013, pp. 965-1041)

Regulamentul Consiliului (Euratom) nr. 1314/2013 din 16 decembrie 2013 privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2014-18) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 948-964).

Data ultimei actualizări: 12.10.2018

Top