EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Orizont 2020: normele de participare și diseminare (2014-2020)

Orizont 2020: normele de participare și diseminare (2014-2020)

Acest regulament stabilește normele de participare la programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene, precum și normele care reglementează exploatarea și diseminarea rezultatelor.

ACT

Regulamentul (UE) nr. 1290/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de stabilire a normelor de participare și diseminare pentru Programul-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1906/2006

SINTEZĂ

Regulamentul vizează:

  • participarea la activități de cercetare și inovare indirecte întreprinse în baza Regulamentului (UE) nr. 1291/2013, adică acțiuni sprijinite financiar de UE și desfășurate de către participanți. Acesta nu vizează cercetarea directă realizată direct de Centrul Comun de Cercetare al Comisiei;
  • modul în care sunt utilizate și diseminate rezultatele cercetării.

Forme de finanțare

Printre acestea se numără:

  • granturi (contribuții financiare directe din bugetul UE oferite unor participanți selectați în urma unor cereri de propuneri);
  • premii (finanțare acordată ca recompensă în urma unui concurs);
  • achiziții publice (de exemplu, achiziționarea de către autoritățile publice a unor soluții de cercetare și dezvoltare care să le permită orientarea cercetării în funcție de anumite nevoi ale sectorului public);
  • instrumente financiare (de exemplu, investiții de capital sau de cvasicapital, împrumuturi sau garanții ori alte instrumente de partajare a riscului, care pot fi combinate cu granturile).

Entități eligibile pentru granturi

Regula de bază este că orice entitate, indiferent dacă este persoană fizică sau juridică (și indiferent de locul său de stabilire) sau organizație internațională, poate participa la o acțiune în condițiile prevăzute în acest regulament, precum și în programul de activitate și cererea relevantă. Mai precis, condițiile minime prevăd că la o activitate pot participa cel puțin trei entități separate stabilite în diferite state membre ale UE sau în țări asociate, deși se pot acorda derogări sau se pot impune condiții suplimentare.

Propuneri de granturi

În principiu, propunerile sunt invitate în urma publicării unor cereri în care se precizează limitele de timp și termenele până la care solicitanții sunt informați despre rezultatul procesului de evaluare, precum și data orientativă pentru semnarea acordurilor de grant (durata totală a procedurilor de acordare a granturilor este limitată la opt luni de la data-limită pentru depunere, cu excepția unor cazuri justificate în mod corespunzător). De asemenea, este posibilă organizarea unor cereri comune de proiecte finanțate în comun cu țări din afara UE sau cu organizații internaționale din domenii prioritare de interes comun și când se preconizează avantaje reciproce, în cazul în care există o valoare adăugată clară pentru UE. În plus, se oferă sprijin specific pentru IMM-uri prin cereri emise în cadrul instrumentului pentru IMM-uri specific.

Evaluarea granturilor

Propunerile sunt evaluate de către experți independenți, proveniți în special din comunitățile academice și de cercetare, pe baza excelenței, a impactului, precum și a calității și a eficienței punerii în aplicare. Acești experți întocmesc un clasament pe baza căruia se realizează selecția. Comitetele trebuie să fie diverse din punctul de vedere al competențelor, al experienței și al cunoștințelor, precum și din punctul de vedere al naționalității și al genului. Comisia evaluează sistematic propunerile care ar putea ridica probleme de natură etică.

Acordul de grant și implementarea

Participanții selectați pentru finanțare încheie un acord de grant, care stabilește drepturile și obligațiile fiecărei părți. Toate schimburile cu participanții, inclusiv încheierea acordurilor de grant, se realizează prin sistemul electronic de schimb instituit de către Comisie sau de către organismul de finanțare relevant.

Participanții implementează acțiunile în conformitate cu acordul de grant, utilizând resursele și mijloacele adecvate, apelând inclusiv la părți terțe și la subcontractanți când este necesar. În cazul unui consorțiu, unul dintre membri este numit coordonator și punct de contact principal între consorțiu și Comisie.

Finanțarea acțiunilor

În cazul granturilor, regulamentul prevede că finanțarea nu poate depăși costurile eligibile totale minus încasările generate de acțiune, astfel cum se precizează în Regulamentul financiar al UE (articolul 126). Contribuția UE poate varia și se poate ridica până la 70-100 % din costurile eligibile totale.

Utilizarea rezultatelor

  • Rezultatele rămân proprietatea participanților care le generează. În cazul în care rezultatele pot fi exploatate comercial sau industrial, acestea trebuie protejate. Norme specifice sunt aplicate în cazul în care participanții intenționează să nu aplice protecția sau intenționează să renunțe la protejarea rezultatelor lor.
  • Se așteaptă ca beneficiarii fondurilor UE să își exploateze rezultatele, în principal prin transfer și prin acordarea de licențe. De asemenea, se așteaptă ca aceștia să își disemineze rezultatele cât mai curând posibil. Eventualele obligații suplimentare vor fi prevăzute în acordul de grant.
  • Un participant se bucură de drepturi de acces scutite de redevențe la rezultatele unui alt participant la aceeași acțiune, dacă acestea îi sunt necesare pentru a-și desfășura activitatea în cadrul acțiunii sau pentru a exploata propriile sale rezultate. Instituțiile, organele sau agențiile UE se bucură de drepturi de acces doar la rezultatele unui participant care a primit finanțare din partea UE, în scopul justificat al dezvoltării, al punerii în aplicare și al monitorizării politicilor și programelor UE. Aceste drepturi de acces ale UE sunt limitate la utilizări necomerciale și neconcurențiale și sunt scutite de redevențe.

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial

Regulamentul (UE) nr. 1290/2013

23.12.2013

-

JO L 347, 20.12.2013, p. 81-103

ACTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104-173).

Decizia Consiliului din 3 decembrie 2013 de instituire a programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) - Orizont 2020 și de abrogare a Deciziilor 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE și 2006/975/CE (2013/743/UE) (JO L 347, 20.12.2013, p. 965-1041).

Ultima actualizare: 25.06.2014

Top