Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fondul social european

Fondul social european

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 1304/2013 – Fondul social european

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

  • Regulamentul stabilește principiile, normele și standardele pentru implementarea Fondului social european (FSE).
  • În perioada 2014-2020, FSE acoperă patru domenii principale de investiții:

ASPECTE-CHEIE

Obiective generale

FSE investește în oameni în scopul îmbunătățirii oportunităților educaționale și de ocupare a forței de muncă în UE. În perioada 2014-2020, prin acest fond se urmărește acordarea unei atenții deosebite grupurilor vulnerabile, inclusiv tinerilor. Regulamentul descrie domeniul de aplicare al FSE și relația acestuia cu Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI).

Teme-cheie

FSE se concentrează pe mai multe teme-cheie, printre care:

Regiunile eligibile

Toate țările UE sunt eligibile pentru finanțare din FSE. O gamă largă de organizații, atât din sectorul public, cât și din cel privat, pot solicita finanțare prin intermediul țărilor UE.

Priorități bugetare

Pentru prima dată s-a introdus o cotă minimă pentru FSE, stabilită la 23,1 % din bugetul politicii de coeziune, ceea ce corespunde alocării a peste 80 de miliarde EUR pentru programarea FSE în perioada de programare 2014-2020.

În fiecare țară a UE, cel puțin 20 % din FSE trebuie alocate pentru incluziunea socială și combaterea sărăciei. Aceasta înseamnă ajutarea persoanelor vulnerabile și a grupurilor dezavantajate să obțină competențele și locurile de muncă de care au nevoie pentru a se integra pe piața forțelor de muncă.

FSE trebuie să ofere ajutor specific pentru tineri suplimentând inițiativa YEI cu cel puțin 3,2 miliarde EUR. Această inițiativă trebuie să susțină exclusiv tinerii care nu au un loc de muncă și nu urmează un program de educație sau formare în regiuni care au rate ale șomajului în rândul tinerilor de peste 25 %.

Ținând cont de necesitatea de a aborda persistența unui grad ridicat al șomajului în rândul tinerilor în UE, Regulamentul (UE) 2015/779 modifică Regulamentul (UE) nr. 1304/2013. Acesta mărește nivelul prefinanțării inițiale acordate programelor operaționale sprijinite de YEI în 2015 de la 1 % la 30 %.

Concentrarea pe rezultate

Programele trebuie să fie orientate pe rezultate și bazate pe principiul adiționalității*. Mecanismul de concentrare (adică măsuri foarte concentrate pe un anumit grup-țintă) va fi important pentru a avea un impact real pe teren.

Punerea în aplicare

Acordurile de parteneriat și programele operaționale convenite între țările UE și Comisia Europeană vor stabili cadrul pentru investiții strategice la nivel național și regional.

Parteneriatele public-privat

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 prevede că, în ceea ce privește o operațiune a unui parteneriat public-privat („PPP”), un beneficiar poate fi un organism reglementat de dreptul privat al unei țări a UE („partener privat”). Partenerul privat (selectat pentru a implementa operațiunea) poate fi înlocuit în calitatea sa de beneficiar în timpul implementării – dacă acest lucru se impune – în conformitate cu clauzele și condițiile PPP sau ale acordului de finanțare încheiat între partenerul privat și instituția financiară care cofinanțează operațiunea.

Regulamentul delegat (UE) 2015/1076 al Comisiei stabilește norme suplimentare privind înlocuirea beneficiarului și a responsabilităților aferente. În cazul înlocuirii unui beneficiar într-o operațiune PPP finanțată prin fonduri structurale și de investiții europene (fonduri ESI), este necesar să se asigure că, după înlocuire, noul partener sau organism oferă cel puțin același serviciu și aceleași standarde minime de calitate care erau impuse prin contractul PPP inițial. De asemenea, regulamentul stabilește proceduri privind propunerile de înlocuire a partenerului privat și confirmarea partenerului privat, precum și cerințele minime care trebuie incluse în acordurile PPP finanțate din fondurile ESI.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 21 decembrie 2013.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMEN-CHEIE

Principiul adiționalității: finanțarea FSE nu poate înlocui finanțările naționale ale unei țări a UE.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 470-486)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1304/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul delegat (UE) 2015/1076 al Comisiei din 28 aprilie 2015 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, a unor norme suplimentare privind înlocuirea unui beneficiar și privind responsabilitățile aferente și cerințele minime care trebuie incluse în acordurile de parteneriat public-privat finanțate de fondurile structurale și de investiții europene (JO L 175, 4.7.2015, pp. 1-3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 288/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de stabilire a normelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime cu privire la modelul pentru programele operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană cu privire la modelul pentru programele de cooperare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (JO L 87, 22.3.2014, pp. 1-48)

Decizia de punere în aplicare 2014/99/UE a Comisiei din 18 februarie 2014 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru finanțare din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul social european și a statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune pentru perioada 2014-2020 (JO L 50, 20.2.2014, pp. 22-34)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 320-469)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 08.05.2018

Top