Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Norme comune privind FEDR, FSE, Fondul de coeziune, FEADR și FEPAM (2014-2020)

Norme comune privind FEDR, FSE, Fondul de coeziune, FEADR și FEPAM (2014-2020)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 – dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

Regulamentul stabilește principiile, normele și standardele comune pentru funcționarea fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) pentru perioada 2014-2020.

ASPECTE-CHEIE

 • Fondurile ESI constau în cinci fonduri: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european (FSE), Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).
 • Obiectivul comun al investițiilor în cadrul fondurilor ESI este de a furniza sprijin pentru realizarea strategiei Europa 2020 a UE pentru creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.
 • Regulamentul privind dispozițiile comune:
  • definește principiile, normele și standardele comune pentru utilizarea și implementarea fondurilor ESI;
  • stabilește norme comune pentru fondurile ESI pentru a îmbunătăți coordonarea dintre acestea și alte politici și programe ale UE, de exemplu, Orizont 2020;
  • definește sarcinile, obiectivele prioritare și organizarea fondurilor;
  • acordă o atenție specială relației dintre prezentul regulament și celelalte regulamente specifice fiecărui fond;
  • stabilește principiul concentrării tematice pentru a asigura că investițiile se concentrează pe un număr limitat de priorități esențiale în acord cu strategia Europa 2020;
  • pune un accent sporit pe rezultate:
   • se stabilește un cadru de performanță cu obiective și ținte;
   • are loc o reuniune anuală de examinare între fiecare țară a UE și Comisia Europeană;
   • se va efectua o evaluare a performanței programelor în fiecare țară în 2019;
  • introduce „condiționalități” (cerințe concepute pentru a asigura existența mijloacelor necesare pentru utilizarea eficace a sprijinului UE);
  • stabilește repartizarea resurselor pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă între trei categorii de regiuni, în funcție de PIB-ul acestora pe cap de locuitor: regiuni mai puțin dezvoltate, regiuni de tranziție și regiuni mai dezvoltate.
 • Comisia a adoptat o decizie prin care stabilește lista regiunilor care îndeplinesc criteriile celor trei categorii de regiuni.
 • Sunt definite criteriile pe care trebuie să le îndeplinească țările și regiunile pentru a fi eligibile pentru contribuții din partea fondurilor. Resursele ar trebui alocate din FEDR și FSE între regiunile mai puțin dezvoltate, regiunile de tranziție de la un nivel de sprijin la altul și regiunile mai dezvoltate în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor. Deoarece țările diferă atât de mult în ceea ce privește tipurile zonelor administrative și de planificare, UE a conceput un sistem comun de clasificare pentru selectarea regiunilor și a zonelor care urmează a fi sprijinite. Se precizează resursele financiare disponibile și criteriile pentru alocarea acestora.
 • Fondurile ESI asigură sprijin prin programe multianuale pe baza unor acorduri de parteneriat elaborate pentru fiecare țară a UE. Un acord de parteneriat este un document care stabilește, de comun acord cu Comisia, strategia generală de investiții a țării în cauză. Acordul este întocmit de țară în conformitate cu propriile sisteme și proceduri și cu implicarea partenerilor care reprezintă autoritățile publice regionale și locale, precum și o varietate amplă de interese sociale, economice, de mediu și de altă natură.

Raportul Curții de Conturi

În 2017, Curtea de Conturi Europeană a publicat un raport privind acordurile de parteneriat semnate între Comisie și țările UE. Raportul a concluzionat că fondurile s-au concentrat pe obiectivele de creștere economică și de creare de locuri de muncă, au identificat nevoile în materie de investiții și le-au transpus cu succes în obiective și rezultate. Totuși, în raport se remarcă faptul că s-au elaborat prea mulți indicatori de performanță, iar măsurarea performanței nu este armonizată între diferitele fonduri.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 1 ianuarie 2014.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 320-469)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 149, 20.5.2014, pp. 1-66)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană (JO L 347, 20.12.2013, pp. 259-280)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 (JO L 347, 20.12.2013, pp. 281-288)

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 (JO L 347, 20.12.2013, pp. 289-302)

Regulamentul (UE) nr. 1302/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce privește clarificarea, simplificarea și îmbunătățirea constituirii și funcționării unor astfel de grupări (JO L 347, 20.12.2013, pp. 303-319) și rectificarea acestuia (JO L 330, 3.12.2016, p. 5)

Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 470-486)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, pp. 487-548)

A se vedea versiunea consolidată.

Legislație secundară

Raportul special nr. 2/2017 al Curții de Conturi Europene: Negocierea de către Comisie a acordurilor de parteneriat și a programelor din domeniul coeziunii pentru perioada 2014-2020: cheltuielile sunt direcționate într-o măsură mai mare către prioritățile Strategiei Europa 2020, dar sunt instituite mecanisme din ce în ce mai complexe pentru măsurarea performanței

Decizia de punere în aplicare 2014/190/UE a Comisiei din 3 aprilie 2014 de stabilire a repartizării anuale a resurselor globale pentru fiecare stat membru din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă și al obiectivului de cooperare teritorială europeană, a repartizării anuale a resurselor pentru fiecare stat membru din alocările specifice pentru inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, împreună cu lista regiunilor eligibile, precum și a sumelor care urmează să fie transferate din alocările fiecărui stat membru din Fondul de coeziune și din fondurile structurale către Mecanismul pentru Interconectarea Europei și către ajutorul pentru cele mai defavorizate persoane pentru perioada 2014-2020 (JO L 104, 8.4.2014, pp. 13-42)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) nr. 522/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate privind principiile aplicabile procedurilor de selectare și de gestionare a acțiunilor inovatoare în domeniul dezvoltării urbane durabile care urmează să fie sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (JO L 148, 20.5.2014, pp. 1-3)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 215/2014 al Comisiei din 7 martie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, în ceea ce privește metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor de etapă și a țintelor în cadrul de performanță și nomenclatura categoriilor de intervenție pentru fondurile structurale și de investiții europene (JO L 69, 8.3.2014, pp. 65-84)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) nr. 481/2014 al Comisiei din 4 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește norme specifice privind eligibilitatea cheltuielilor pentru programele de cooperare (JO L 138, 13.5.2014, pp. 45-50)

Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (JO L 138, 13.5.2014, pp. 5-44)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 288/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de stabilire a normelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime cu privire la modelul pentru programele operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană cu privire la modelul pentru programele de cooperare în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (JO L 87, 22.3.2014, pp. 1-48)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 184/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de stabilire, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, a clauzelor și condițiilor aplicabile sistemului de schimb electronic de date între statele membre și Comisie și de adoptare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europeană, a nomenclaturii categoriilor de intervenție pentru sprijinul din Fondul european de dezvoltare regională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană (JO L 57, 27.2.2014, pp. 7-20)

Decizia de punere în aplicare 2014/99/UE a Comisiei din 18 februarie 2014 de stabilire a listei regiunilor eligibile pentru finanțare din Fondul european de dezvoltare regională și din Fondul social european și a statelor membre eligibile pentru finanțare din Fondul de coeziune pentru perioada 2014-2020 (JO L 50, 20.2.2014, pp. 22-34)

A se vedea versiunea consolidată.

Regulamentul delegat (UE) nr. 240/2014 al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriat, în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (JO L 74, 14.3.2014, pp. 1-7)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 08.09.2017

Top