EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european (până în decembrie 2020)

Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european (până în decembrie 2020)

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Regulamentul (UE) 2016/1624 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european

CARE ESTE ROLUL ACESTUI REGULAMENT?

 • Regulamentul instituie o poliție de frontieră și gardă de coastă la nivel european, pentru a asigura, în premieră, punerea eficace în aplicare a gestionării integrate a frontierelor externe ale Uniunii Europene (UE), precum și ale țărilor asociate spațiului Schengen (Islanda, Norvegia și Elveția).
 • Această poliție de frontieră și gardă de coastă constă din Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă („agenția”), creată pe baza agenției existente a UE pentru frontierele externe (cunoscută sub denumirea de Frontex) și autoritățile țărilor UE și ale țărilor asociate spațiului Schengen responsabile de gestionarea frontierelor.
 • De asemenea, acesta extinde și consolidează mandatul Frontex.

ASPECTE-CHEIE

Principalele sarcini ale poliției de frontieră și ale gărzii de coastă la nivel european

 • Principala sarcină a poliției de frontieră și a gărzii de coastă la nivel european este de a asigura o gestionare europeană integrată a frontierelor sub responsabilitatea partajată a agenției și a autorităților naționale responsabile de gestionarea frontierelor.
 • Principalele acțiuni ale agenției sunt:
  • de a contribui la funcționarea efectivă a controlului la frontierele externe relevante, inclusiv facilitarea trecerii legale a frontierelor și a depistării criminalității transfrontaliere, cum ar fi introducerea ilegală de migranți sau traficul cu ființe umane;
  • de a oferi țărilor participante asistență tehnică și operativă prin intermediul operațiunilor comune* și al intervențiilor rapide la frontieră;
  • de a oferi asistență tehnică și operativă pentru operațiunile de căutare și salvare a persoanelor aflate în pericol pe mare, desfășurate în situații care pot surveni în cursul operațiunilor de supraveghere a frontierelor pe mare;
  • de a oferi o analiză a riscurilor pentru securitatea internă și a amenințărilor susceptibile să afecteze funcționarea sau securitatea frontierelor externe ale UE;
  • de a coopera cu țările din afara UE și din afara spațiului Schengen, punând accent pe țările învecinate și pe țările de origine și/sau de tranzit pentru imigrația ilegală;
  • de a efectua o evaluare a vulnerabilității care să includă o evaluare a capacității și a gradului de pregătire a țărilor participante pentru a face față amenințărilor și provocărilor apărute la frontierele externe;
  • de a organiza, a coordona și a desfășura operațiuni de returnare* și intervenții pentru returnare.

Operațiuni de salvare

În conformitate cu convenții internaționale precum Convenția internațională pentru ocrotirea vieții omenești pe mare, toate navele care participă la operațiunile maritime coordonate de agenție au obligația de a oferi asistență persoanelor aflate în pericol pe mare. Agenția acordă asistență țărilor participante în ceea ce privește desfășurarea operațiunilor de căutare și salvare, pentru a proteja și a salva vieți omenești în cursul operațiunilor de supraveghere a frontierelor pe mare.

Monitorizarea fluxurilor migratorii și analiza riscurilor

 • Agenția contribuie la asigurarea punerii în aplicare a standardelor UE privind protecția și gestionarea frontierelor la toate frontierele externe.
 • Frontierele externe ale țărilor UE și ale țărilor asociate spațiului Schengen vor fi monitorizate constant prin analize de risc și prin evaluări obligatorii ale vulnerabilității, în vederea identificării și a abordării punctelor slabe.

Personalul poliției de frontieră și al gărzii de coastă ale UE

 • O rezervă pentru reacție rapidă formată din cel puțin 1 500 de polițiști de frontieră și o rezervă de echipamente tehnice trebuie să fie pregătite să reacționeze la orice tip de presiune exercitată de migrația ilegală la frontierele externe.
 • Dacă este necesar, trimiterea echipelor europene de poliție de frontieră și gardă de coastă din rezerva pentru reacție va fi completată fără întârziere cu polițiști de frontieră suplimentari din țările UE.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

 • Agenția are dreptul de a prelucra date cu caracter personal numai pentru analiza riscurilor, pentru organizarea activităților operative, inclusiv a operațiunilor comune, a intervențiilor rapide la frontieră, a operațiunilor de returnare și a intervențiilor pentru returnare*, și pentru transmiterea datelor către autoritățile naționale competente sau către agențiile UE, cum ar fi EASO, Europol și Eurojust.
 • Agenția va gestiona datele cu caracter personal ale persoanelor suspectate de implicare în activități infracționale, cum ar fi introducerea ilegală de migranți, traficul cu ființe umane și terorismul.

Abrogare

Regulamentul (UE) 2016/1624 va fi abrogat și înlocuit la 31 decembrie 2020 de Regulamentul (UE) 2019/1896 de instituire a unei poliții de frontieră și gărzi de coastă la nivel european cu un mandat mai cuprinzător – a se vedea sinteza.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Regulamentul a intrat în vigoare la 6 octombrie 2016. Rezerva pentru reacție rapidă și rezerva de echipamente tehnice s-au constituit din decembrie 2016.

CONTEXT

Instituirea unei poliții de frontieră și gărzi de coastă la nivel european este una dintre măsurile prevăzute în Agenda europeană privind migrația pentru consolidarea gestionării și securității frontierelor externe ale UE.

A se vedea, de asemenea:

TERMENI-CHEIE

Operațiuni comune: operațiuni coordonate de agenție care implică resurse umane și echipamente tehnice puse la dispoziție de una sau mai multe țări ale UE.
Operațiuni de returnare: operațiuni coordonate de agenție pentru care una sau mai multe țări ale UE furnizează întăriri tehnice și operative și prin care persoanele returnate din una sau mai multe țări sunt returnate – fie forțat, fie în mod voluntar.
Intervenții pentru returnare: intervenții în cadrul cărora agenția furnizează țărilor UE o asistență tehnică și operativă sporită, constând în trimiterea unor echipe europene de intervenție pentru returnare în țările UE, și coordonează operațiunile de returnare.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, pp. 1-76)

Modificările succesive aduse Regulamentului (UE) 2016/1624 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul (UE) 2019/1896 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624 (JO L 295, 14.11.2019, pp. 1-131)

Regulamentul (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen) (JO L 77, 23.3.2016, pp. 1-52)

A se vedea versiunea consolidată.

Data ultimei actualizări: 27.08.2020

Top