EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Cadrul politicii UE privind clima și energia (2020-2030)

Cadrul politicii UE privind clima și energia (2020-2030)

Comisia Europeană propune un cadru pentru politicile UE privind clima și energia în perioada 2020-2030, pornind de la progresele realizate în vederea atingerii obiectivelor pentru 2020 în ceea ce privește emisiile de gaze cu efect de seră, energia din surse regenerabile și economiile de energie. În centrul cadrului pentru 2030 se află o reducere cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030.

ACT

Comunicare a Comisiei către Consiliu și Parlamentul European: Un cadru pentru politica privind clima și energia în perioada 2020-2030 [COM(2014) 15 final/2 din 28.1.2014 - nepublicată în Jurnalul Oficial]

SINTEZĂ

Comunicarea subliniază necesitatea ca UE să treacă la o economie cu emisii reduse de carbon, pornind de la progresele substanțiale realizate deja pentru atingerea obiectivelor Uniunii pentru 2020 în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, energia din surse regenerabile și economiile de energie.

În urma unei consultări a părților interesate pe baza Cărții verzi publicate în martie 2013, comunicarea reafirmă importanța de a tinde spre o economie cu emisii scăzute de carbon, care să asigure competitivitate și energie la prețuri accesibile pentru consumatori, să creeze creștere economică și locuri de muncă și să sporească securitatea alimentării cu energie, reducând în același timp dependența de importurile de energie.

Comisia propune ca bază a cadrului privind clima și energia pentru 2030 aplicarea deplină a obiectivelor pentru 2020, precum și următoarele:

  • o reducere cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră din UE până în 2030 față de nivelul din 1990, care să se realizeze numai prin măsuri interne. Printre măsuri se numără o reducere cu 43 % a emisiilor în comparație cu nivelul din 2005 în sectorul sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), precum și acțiuni la nivel național întreprinse de statele membre pentru a reduce emisiile cu 30 % în sectoarele din afara ETS;
  • creșterea ponderii energiei din surse regenerabile consumate în UE la cel puțin 27 %, având caracter obligatoriu la nivelul UE, dar nu și la nivel național, astfel încât statele membre să beneficieze de flexibilitate pentru îndeplinirea obiectivelor proprii într-un mod care să asigure cea mai mare eficacitate a costurilor;
  • o reformă a ETS prin crearea unei noi rezerve pentru stabilitatea pieței, precum și o reducere a plafonului anual de emisii după 2020. În paralel cu această comunicare a fost publicată o propunere legislativă de instituire a rezervei;
  • îmbunătățirea în continuare a eficienței energetice, care este esențială pentru competitivitate, pentru securitatea aprovizionării cu energie și pentru sustenabilitate. O revizuire a directivei din 2012 privind eficiența energetică, urmând a avea loc mai târziu în 2014, va contribui la formularea viitoarei politici de economisire a energiei;
  • un nou sistem european de guvernanță pentru atingerea obiectivelor privind energia și climatul. Statele membre ar avea obligația de a formula planuri naționale pentru o energie competitivă, sigură și durabilă. Planurile vor fi revizuite și evaluate de către Comisie;
  • indicatori-cheie pentru a monitoriza progresele realizate în toate aspectele privind competitivitatea, securitatea și energia durabilă.

Consiliul și Parlamentul European sunt invitate să aprobe propunerea. Se așteaptă o decizie din partea Consiliului până în octombrie 2014. Comunicarea face parte dintr-un pachet mai larg, care include o propunere legislativă de reformă privind ETS, competitivitatea, gazele de șist și prețurile și costurile energiei.

ACTE CONEXE

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE. [COM(2014) 20 final din 22.1.2014]

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315 din 14.11.2012)

Directiva 2009/28/CEa Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140 din 5.6.2009)

Directiva 2009/29/CEa Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătățirii și extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră (JO L 140 din 5.6.2009)

Decizia nr. 406/2009/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră astfel încât să respecte angajamentele Comunității de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 (JO L 140 din 5.6.2009)

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor: Perspectiva energetică 2050 [COM(2011) 885 final din 15.12.2011]

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor: Foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de dioxid de carbon până în 2050 [COM(2011) 112 final din 8.3.2011]

Directiva 2013/18/UE a Consiliului din 13 mai 2013 de adaptare a Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, având în vedere aderarea Republicii Croația (JO L 158 din 10.6.2013)

Data ultimei actualizări: 08.06.2014

Top