EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Integrarea socială și economică a romilor

Integrarea socială și economică a romilor

Această recomandare a Consiliului consolidează cadrul UE pentru integrarea romilor din 2011 cu un instrument juridic fără caracter obligatoriu, care vizează accelerarea progreselor prin oferirea de orientări țărilor UE și prin concentrarea atenției acestora asupra mai multor măsuri concrete care sunt esențiale pentru punerea în aplicare a strategiilor acestora într-un mod mai eficace.

ACT

Recomandarea Consiliului din 9 decembrie 2013 cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor în statele membre (JO C 378, 24.12.2013, pp. 1-7).

SINTEZĂ

Această recomandare a Consiliului consolidează cadrul UE pentru integrarea romilor din 2011 cu un instrument juridic fără caracter obligatoriu, care vizează accelerarea progreselor prin oferirea de orientări țărilor UE și prin concentrarea atenției acestora asupra mai multor măsuri concrete care sunt esențiale pentru punerea în aplicare a strategiilor acestora într-un mod mai eficace.

ASPECTE-CHEIE

Recomandarea cuprinde următoarele aspecte-cheie:

  • Acțiunea specifică și orientată în vederea consolidării integrării romilor în domenii precum educația, ocuparea unui loc de muncă, serviciile medicale și locuințele (cu respectarea deplină a principului subsidiarității și fără duplicarea legislației existente a UE);
  • Principiile generale pentru asigurarea alocării transparente și corespunzătoare a fondurilor (nu numai a fondurilor UE, ci și a celor naționale și locale) pentru incluziunea romilor;
  • Măsuri orizontale și structurale esențiale, precum combaterea discriminării și protejarea copiilor și a femeilor de etnie romă, adoptarea unei abordări a investițiilor sociale, emanciparea romilor, transpunerea angajamentelor naționale în acțiuni locale prin consolidarea implicării autorităților locale și regionale, monitorizarea impactului politicilor, luarea în considerare a activităților „organismelor de promovare a egalității”, consolidarea punctelor de contact naționale pentru integrarea romilor și dezvoltarea cooperării transnaționale.

În domeniul educației, recomandarea Consiliului face apel la țările UE pentru a asigura accesul deplin al romilor la un învățământ general de bună calitate și pentru a reduce abandonul școlar timpuriu pe parcursul procesului de învățământ. Acest fapt este esențial atât pentru nivelul primar, cât și pentru cel secundar, precum și pentru formarea profesională. Recomandarea identifică o gamă largă de acțiuni, care pot avea o influență semnificativă, dacă sunt planificate și puse în aplicare cu atenție.

În domeniul ocupării forței de muncă, recomandarea Consiliului subliniază importanța asigurării egalității de tratament și a eliminării diferențelor existente între romi și alți lucrători, astfel încât să se îmbunătățească situația romilor. În plus față de intervențiile orientate, precum serviciile de sprijinire, la nivel specific și individual, a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, acordarea de atenție nevoilor romilor în cadrul politicilor generale ar putea avea o influență semnificativă.

În domeniul serviciilor medicale, recomandarea vizează oferirea de orientări foarte practice, începând de la asigurarea acoperirii sociale de bază, până la planificarea familială și programele de vaccinare gratuită pentru grupurile cele mai marginalizate.

În domeniul locuințelor, recomandarea atrage atenția cu privire la abordarea integrată, eliminarea segregării spațiale și promovarea accesului nediscriminatoriu la locuințe sociale. De asemenea, recomandarea atrage atenția țărilor UE cu privire la dezvoltarea locală prin eforturile comunității și la investițiile teritoriale, care pot fi, de asemenea, sprijinite prin finanțare din partea UE.

În ceea ce privește finanțarea, recomandarea subliniază necesitatea alocării unor fonduri suficiente pentru strategiile și planurile de acțiune naționale și locale.

În ceea ce privește aspectele orizontale, precum antidiscriminarea, protejarea copiilor și a femeilor de etnie romă, reducerea sărăciei, incluziunea socială și emanciparea, recomandarea Consiliului subliniază importanța aplicării practice a Directivei privind egalitatea rasială (2000/43/CE) la fața locului și atrage atenția statelor membre pentru a utiliza jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului, ca referință suplimentară pentru identificarea prevederilor și a practicilor ilegale.

Respectarea drepturilor romilor este strâns legată de combaterea eficientă a muncii copiilor, interzicerea cerșetoriei cu implicarea copiilor, aplicarea deplină a legislației privind căsătoriile la vârstă minoră, combaterea căsătoriilor forțate și emanciparea romilor pentru ca aceștia să-și poată juca rolul de cetățeni activi ai unei țări.

Politicile generale trebuie, de asemenea, să joace un rol-cheie în combaterea sărăciei și a excluziunii sociale a romilor. În acest context, recomandarea solicită investiții în capitalul uman și politici de coeziune socială, precum și legarea integrării romilor de programele naționale de reformă din țările cu o populație romă substanțială.

Recomandarea elaborează în continuare progresele necesare pentru stabilirea și îmbunătățirea eficacității măsurilor structurale pentru integrarea romilor, precum: monitorizarea și evaluarea politicilor, acțiuni locale, consolidarea organismelor responsabile cu promovarea egalității de tratament, precum și rolul punctelor de contact naționale pentru integrarea romilor și intensificarea cooperării transnaționale. De asemenea, actul oferă orientări practice în legătură cu modul în care se pot realiza mai bine progrese în aceste privințe.

Deoarece obiectivul acestei recomandări este de a spori eficacitatea măsurilor de integrare a romilor în țările UE, care, cu alte cuvinte, oferă sprijin pentru o punere în aplicare eficientă a strategiilor naționale de integrare a romilor, raportarea va fi, de asemenea, foarte strâns legată de cadrul UE.

Informațiile oferite de țările UE cu privire la măsurile adoptate în acord cu această recomandare vor fi integrate în rapoartele anuale ale Comisiei privind punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor.

CONTEXT

Comunitatea romă este cea mai mare minoritate etnică din Europa. Comisia propune îmbunătățirea eficacității instrumentelor care vizează integrarea socioeconomică a romilor printr-o abordare pe termen lung și prin acțiuni multisectoriale (educația, ocuparea unui loc de muncă, serviciile medicale și locuințele etc.).

În ultimii ani, UE a demonstrat o conducere politică puternică față de țările UE în ceea ce privește integrarea romilor și a reușit să mențină ferm integrarea romilor atât pe agenda UE, cât și pe cea a țărilor UE.

În 2011, liderii UE s-au angajat să respecte „Cadrul UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor”. Prin urmare, toate țările UE și-au dezvoltat propriile strategii de integrare a romilor adaptate nevoilor populației rome din țara respectivă. De asemenea, s-a instituit un mecanism de raportare anuală pentru evaluarea progreselor la fața locului. În plus, UE a legat integrarea romilor de agenda sa de creștere mai amplă, strategia Europa 2020. În cadrul „semestrului european” din 2012, Consiliul Uniunii Europene a emis recomandări specifice fiecărei țări privind integrarea romilor în țările UE cu o populație romă considerabilă. În sfârșit, UE a reușit să își consolideze sprijinul financiar pentru incluziunea romilor nu numai în cele 28 de țări ale UE (1), ci și în țările implicate în procesul de aderare, în care promovarea incluziunii romilor rămâne o prioritate principală conform comunicării Comisiei intitulate Strategia de extindere și principalele provocări.

Cu toate acestea, principala responsabilitate a țărilor UE este de a schimba situația populațiilor marginalizate, acțiunea de sprijinire a integrării romilor aflându-se așadar în primul rând în mâinile lor.

Singurul mod de realizare a acestui obiectiv este prin angajament politic la cel mai înalt nivel în toate țările UE. La nivelul UE, recomandarea Consiliului cu privire la măsurile de integrare efectivă a romilor, adoptată în mod unanim la 9 decembrie 2013, a fost un pas foarte important în cadrul procesului către o mai bună integrare a romilor. Actul a adăugat un nou instrument la peisajul juridic și politic, dar, mai important, a reprezentat un angajament politic puternic și comun din partea tuturor țărilor UE în vederea consolidării eforturilor acestora pentru realizarea unor îmbunătățiri reale.

Informații suplimentare sunt disponibile de la Direcția Generală Justiție și Consumatori a Comisiei Europene în ceea ce privește UE și comunitatea romă și legislația împotriva discriminării.

ACTE CONEXE

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Integrarea socială și economică a romilor în Europa [COM(2010) 133 final din 7 aprilie 2010].

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor [COM(2014) 209 final din 2 aprilie 2014].

Document de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește documentul Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor [SWD(2014) 121 final din 2 aprilie 2014].

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Progrese înregistrate în punerea în aplicare a strategiilor naționale de integrare a romilor [COM(2013) 454 final din 26 iunie 2013].

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu Strategia de extindere și principalele provocări pentru perioada 2013-2014 [COM(2013) 700 final din 16 octombrie 2013].

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor Strategiile naționale de integrare a romilor: o primă etapă în punerea în aplicare a cadrului UE [COM(2012) 226 final din 21 mai 2012].

Document de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește documentul Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Strategiile naționale de integrare a romilor: o primă etapă în punerea în aplicare a cadrului UE [SWD(2012) 133 final din 21 mai 2012].

Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Un cadru UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor până în 2020 [COM(2011) 173 final din 5 aprilie 2011].

Data ultimei actualizări: 16.06.2015(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).

Top